Meclis Kararları

18-01-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 05.01.2018

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2014/2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (43) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI                       :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                               Zeynep ŞEN                                                                     

Akın POROY                                                     Kadir KAHRAMAN          

Erdal AKTUĞ                                                                       

Hayati SAMAST

Özgür ÖZKUMİT                                                                                                 

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                         

Ali POLAT                                                                                       

Ozan EROĞLU                                                                

Fatih PULAT                                                                                                     

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2018/1; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.38909 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mecliste görüşülmesi sonucunda Denetim Komisyonunun 3 kişiden teşekkül etmesine ve yapılan gizli oylama sonucunda, Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri Hüseyin ESEN, Hayati SAMAST ve Mehmet KALDIRIM aday gösterilmiş olup, yapılan gizli oylama neticesinde; Hüseyin ESEN 14, Hayati SAMAST 14, Mehmet KALDIRIM 14,  oy almışlardır.

            Hüseyin ESEN, Hayati SAMAST ve Mehmet KALDIRIM’ ın Denetim Komisyonuna seçilmelerine, Komisyon üyelerine Belediye Meclis Üyeleri Huzur hakkı 2018 yılı ilk altı ay için uygulanan ücret üzerinden, Belediye dışındaki kamu kuruluşlarından görev alacaklara (1.000), Kamu Kurumları dışında görev alacak uzman personele (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2018/2; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 2017/327 sayılı Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi Kırkdamla Caddesi Dikyamaç Sokak devamında bulunan isimsiz yola 126.Sokak isminin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2018/3; İmar Komisyonunun 2017/328 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun reddine, Ömerbey Mahallesi 1514 Ada 1 Parselin batısındaki park alanına ilişkin 20.07.2017 tarih 2097 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla değiştirilerek onaylanan, B.K.V.K.B.K.’nun 06.10.2017 tarih 7372 sayılı kararıyla değiştirilerek uygun bulunan imar planına ilişkin yapılan bir adet askı itirazının uygun olmadığına,  Mudanya Belediye Meclisinin 05.01.2018 günlü Ocak Ayı Olağan toplantısında (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Hayati Samast, Özgür Özkumit, Hüseyin Esen, Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, Fatih Şenöz, Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan, Mustafa Ay, Mahmure Uçar RED 15), (Fatih Pulat, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, Metin Uyanık, Metin Bağcı EVET 10) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2018/4; İmar Komisyonunun 2017/312 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1504 Ada 1 Parsele ilişkin yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nda “Plan Hükümleri” ile ilgili değişiklik önerisi talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2018/5; İmar Komisyonunun 2017/344 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1531 Ada 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2018/6; İmar Komisyonunun 2017/345 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Altıntaş Mahallesi 2370 Ada 5 Parsele ilişkin Kot Revizyonu ve Plan Değişikliği talebi ile ilgili yapılacak bir işlem olmadığından, Komisyon Raporunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2018/7; Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonunun 2017/326 sayılı Tahsis ile ilgili Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2018/8; Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017/348 sayılı Evsel Katı Atık Toplama Tarifesi ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Belediyemizin 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekli listede belirtilen 2018 Yılı Konut ve Ticari Abonelere Göre Tarife Bedellerini gösteren tabloda Küçük Ölçekli İşletmelerde 28,00 olan oranın 30,00 olarak düzetilmesi şekliyle kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.367 sayılı Kadro İhdası ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (L) bendi gereğince ekli (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 3 NCÜ MADDE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.359 sayılı Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemizde 2018 yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Personele 2018 yılında geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Sözleşmeli Personel Tavan ve Taban Ücretlerine ilişkin Genelgede belirtilecek Taban ücretinden ödenmesine ve ek ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                              MECLİS BAŞKANI

 

  Özgür ÖZKUMİT                            Hüseyin ESEN                                        Hayri TÜRKYILMAZ

                           Belediye Başkanı