5 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ

 

 

                                                                                                              T.C. 
                                                                          MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları,belirtilen belediyemize ait 5 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılmak üzere 13 Haziran 2018 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
 2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. İkametgâh belgesi.
 3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
 4. Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 5. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
 6. Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.
 7. Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00 TL karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edebilirler. Taşınmaza ait ihale şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 15.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
 3. İhale şartnamesinin 5. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

Sıra

No

ADRES

 

CİNSİ

 

ADA

PARSEL

 

TOPLAM ALAN

 

 

SATILACAK HİSSE

 

 

İHALE

TARİH&SAATİ

 

MUHAMMEN BEDEL

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

 

1

Hasköy Mh.

Yedikardeşler Mevkii

Arsa

120/3

599,95 m²

599,95 m²

                        13.06.2018
15.00

Satış Bedeli

227.981,00 TL

 

 

6.839,43 TL

 

2

Hasköy Mh.

Yedikardeşler Mevkii

Arsa

120/8

599,98 m²

599,98 m²

                13.06.2018
15.10

Satış Bedeli

227.992,40 TL

6.839,77 TL

3

Hasköy Mh.

Yedikardeşler Mevkii

Arsa

121/2

600,10 m²

600,10m²

 

13.06.2018
15.20

Satış Bedeli

228.038,00 TL

6.841,14 TL

4

Hasköy Mh.

Yedikardeşler Mevkii

Arsa

121/7

676,61 m²

676,61 m²

 

13.06.2018
15.30

Satış Bedeli

257.111,80 TL

7.713,35 TL

5

Hasköy Mh.

Yedikardeşler Mevkii

Arsa

121/8

600,02 m²

600,02 m²

 

13.06.2018
15.40

Satış Bedeli

228.007,60 TL

6.840,22 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı