ASKI İLANI- Akköy Mah. 110 ada 6,7,8,9 ve 10 parseller

     B.K.V.K.B.K'nun 23.10.2023 tarih ve 12786 sayılı kararıyla "Bursa İli Mudanya İlçesi, Akköy Mahallesi, Örenler Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği 30.09.2022 tarihli ve 11694 sayılı karara yapılan itiraz neticesinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 27.12.2022 tarihli ve 2325 sayılı kararı doğrultusunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca özel mülkiyete ait tapunun H21b18a3 pafta 110 ada - 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yapılan tespit ve irdeleme çalışması sonucunda 2863 sayılı kanun kapsamında seramik parçaları, çatı ve taban kiremidi örneklerine rastlanıldığı ve sınırları kararımız eki sit paftasında işaretli alanın önerildiği şekilde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna;
     Tapu Müdürlüğünce özel mülkiyete ait H21b18a3 pafta, 110 ada 6,7 ve 10 parsellerin tapu sicil kaydına "kısmen 1. derece "Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhleri ile 9 parseldeki "1. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhinin terk edilmesine;
     110 ada 6,7,8 ve 9 parsellerin tapu sicil kaydına "3. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhi, 10 parselin tapu sicil kaydına "kısmen 3. derece "Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhi konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine;
     3. Derece Arkeolojik sit alanı için kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince 3 yıl süreyle geçeli olduğuna şeklinde karar verilmiş olup, 2863 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden 06.11.2023 tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close