Can ve mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan

     İlçemiz Tirilye (Zeytinbağı)  Mahallesi Kavaf Sokak No:25 adresli , özel mülkiyete ait 2250 ada 15 nolu parselde kısmen yıkılmış durumda olan metruk haldeki yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğundan Belediyemiz teknik elemanlarınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca 18.08.2021 tarihli Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarı ile birlikte Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.

     Mail-İ İnhidam durumundaki söz konusu yapı, Mudanya İlçesi Tirilye (Zeytinbağı)  Mahallesi 1/1000 ölçekli Tirilye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında kalan özel mülkiyete konu,  tapunun 2250 ada, 12 nolu  parselde yer alan, 103  envanter numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı bitişiğinde yer aldığından,

     2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilke kararları gereği tescilli yapı bitişiğinde yer alan söz konusu yapı için düzenlenen Mail-i İnhidam Raporunun değerlendirilmesi ve tehlikenin ivedilikle bertaraf edilmesi hususunda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildirim yapılmıştır.

     Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.11.2021 tarih-1947723 sayılı yazı ekinde yer alan 23.11.2021  tarih ve 10876 sayılı Kurul  Kararında;
     Bursa İli Mudanya İlçesi  Tirilye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanında kalan 2250 ada 12 nolu parselde 103  envanter numarasıyla korunması gerekli taşınmaz ve kültür varlığı olarak tescilli  yapı  bitişiğinde yer alan  özel mülkiyete konu 2250 ada 15 nolu parselde bulunan Mail-İ İnhidam durumundaki yapının 2863 sayılı Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşımadığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin uygun olmadığına ve bitişinde bulunan   Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli  yapıya  zarar vermeden  gerekli güvenlik önlemleri  alınarak   Belediyemiz denetiminde yıkılabileceğine  karar verilmiştir.

     Söz konusu Kurul Kararı ve Mail-i İnhidam raporu ile birlikte  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39 ve 40. maddeleri gereği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde malikleri tarafından gerekli can ve mal güvenlik önlemleri alınarak yıkılması ve enkazın kaldırılması gerektiği ve  verilen süre zarfında malikleri tarafından  yıkılmadığı ve enkazın kaldırılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince yıkım işlemi yapılarak ve yapılan işlem masrafları %20 fazlası tahsil edileceği tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmiştir.

     Söz konusu yapı için Belediyemizce TAKPAS sistemi üzerinden alınan tapu kaydında görülen isimler üzerinden tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebligatlar yapılmış olup, malik tespit işlemleri sonucu malik tespiti yapılamadığı veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için yapı sahiplerinin tamamına posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

     Geçen sürede yapı sahipleri tarafından kendilerine yapılan tebliğ işleminden sonra  Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  23.11.2021 tarihli 10876 sayılı Kararı doğrultusunda söz konusu yapının  kaldırılmasına ve güvenlik önlemleri alınmasına  ilişkin  herhangi bir işlem yapılmadığı ve  komşu parselden gelen şikayetlerde göz önüne alındığında  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40 maddeleri uyarınca 23.11.2021 tarih-10876 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda bitişindeki tescilli yapıya zarar vermeden Belediyemizce yıkılması ve enkazının  kaldırılması ve yapılan masrafların %20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edilmesi hususlarında 17.08.2022 tarih ve 2022/1022 sayılı Encümen Kararı alınmıştır.        

      Bu doğrultuda İlçemiz Tirilye (Zeytinbağı)  Mahallesi Kavaf Sokak No:25 adresli , özel mülkiyete ait 2250 ada 15 nolu parselde kısmen yıkılmış durumda olan yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca Belediyemiz teknik elemanlarınca düzenlenen 18.08.2021 tarihli rapor ile Mail-i İnhidam durumunda olduğu ve bu durumdaki yapının; yapı ve çevresindeki can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için 18.08.2021 tarihli Mail-i İnhidam Raporu ve  Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2021 tarih-10876sayılı Kararı ile 17.08.2022 tarih-2022/1022 sayılı Encümen Kararı doğrultusunda bitişiğindeki tescilli yapılara zarar vermeden ilgili yasa uyarınca 30 günlük süre  içinde  malikleri tarafından Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerinden  arındırılması/yıkılması  ve enkazının kaldırılması, aksi halde  verilen süre sonunda malikleri tarafından tehlikeli kısımlarından arındırılmayan/yıkılmayan yapının tehlikeli bölümlerinden arındırılma/yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin Belediyemizce yapılacağı ve işlem masrafları %20 fazlası ile mülkiyet sahiplerinden tahsil edileceği hususu ilanen duyurulur.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close