Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan   

Can ve mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden

Mail-i İnhidam Halindeki Binaya Ait İlan      

 

     İlçemiz Hasanbey (Camiatik) Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanında kalan 185 envanter numarası ile 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1163 ada  ada 6 nolu parselde  bulunan yapının 3 katlı olarak  ahşap taşıyıcı sistem arası kerpiç dolgusu ve kırmızı tuğladan oluştuğu, taşıyıcı sisteminde, duvarlarında ve çatı kısmında  büyük oranda çürümeler, dökülmeler ve ayrılmalar olduğu,  umumun sağlık ve selametini ihlal eden ve şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahzur bulunduğu, İlçemize görsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çalışmalar kapsamında görüntü kirliliği oluşturduğu ve bu haliyle  can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu  tespit edilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. maddesi uyarınca Belediyemiz teknik elemanlarınca 18.11.2021 tarihli Mail-i İnhidam raporu düzenlenmiştir.  Bunun sonucunda Mahalle Muhtarı ile birlikte Maili İnhidam Raporunun bir nüshası binaya asılmıştır.

     Söz konusu yapının Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanında kalması ve  185 envanter numarası ile 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapı olduğundan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke karaları gereği tescilli yapının yıkılma kararları ancak koruma kurulunca alınabildiğinden Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne düzenlenen Mail-i İnhidam raporu değerlendirilmek üzere bildirilmiş ayrıca 18.11.2021  tarihli Mail-i İnhidam Raporuna göre oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek amacıyla  varsa su-elektik ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi hususunda ilgili kurumlara ve bu süreçte yapının çevresinde can ve mal güvenliği emniyetinin sağlanması adına gerekli güvenlik önlemelerinin alınması hususunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne de bildirim yapılmıştır.

     Ayrıca adresleri  tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine  binada ve çevresinde  can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması gerektiği  hususu ile durumun Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne   bildirildiği ve  binaya ilişkin düzenlenen Mail-i İnhidam Raporu ile birlikte adresleri tespit edilebilen yapı sahiplerine bildirim yapılmıştır.

     Kurula yapılan bildirim sonrası cevaben gönderilen Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06.12.2021 tarih ve 1977073 sayılı yazısında; Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.02.2013 tarihli ve 1580 sayılı kararıyla yapının rölövesinin uygun olduğuna, koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine ,Belediyemizce Mail- İnhidam durumunda olduğu belirtilen yapının Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerinden arındırılabileceğine karar verildiği ve Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerin arındırılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

     Kurul yazısı doğrultusunda Mail-i İnhidam durumundaki yapının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39 ve 40. maddeleri gereği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde malikleri tarafından gerekli can ve mal güvenlik önlemleri alınarak Belediyemiz denetiminde yıkılması / tehlikeli bölümlerinin arındırılması / enkazın kaldırılması gerektiği ve  verilen süre zarfında malikleri tarafından  yıkılmadığı /tehlikeli bölümlerinden arındırılmadığı/enkazın kaldırılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince yıkım işlemi yapılarak ve yapılan işlem masrafları %20 fazlası tahsil edileceği tespit edilebilen mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmiştir.

     Ancak söz konusu yapı için Belediyemizce TAKBİS sistemi üzerinden alınan  tapu kaydında görülen isim üzerinden yapı sahiplerinin tamamının kimlik bilgisi ve adres bilgisine ulaşılamamıştır. Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü  ile yapılan yazışmalarda söz konusu  1163 ada 6 nolu parselin  tapu kaydında görülen ve İdaremizce de adresi tespit edilemeyen adı geçen mülkiyet sahiplerinin  MERNİS veri tabanında kayıtlı açık adres bilgisinin bulunamadığı  belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili kurumlar ile birlikte yapılan malik tespit işlemleri sonucu malik tespiti yapılamadığı veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılmadığı için yapı sahiplerine posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

     Bu doğrultuda İlçemiz Hasanbey (Camiatik) Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanında kalan 185 envanter numarası ile 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1163 ada  ada 6 nolu parselde  bulunan yapının 3 katlı olarak  ahşap taşıyıcı sistem arası kerpiç dolgusu ve kırmızı tuğladan oluştuğu, taşıyıcı sisteminde, duvarlarında ve çatı kısmında  büyük oranda çürümeler, dökülmeler ve ayrılmalar olduğu,  umumun sağlık ve selametini ihlal eden ve şehircilik anlamda estetik, görsel ve tehlike bakımından mahzur bulunduğu, İlçemize görsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çalışmalar kapsamında görüntü kirliliği oluşturduğu ve bu haliyle  can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu  tespit edilerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. maddesi uyarınca Belediyemiz teknik elemanlarınca düzenlenen 18.11.2021 tarihli rapor ile yapının Mail-i İnhidam durumunda olduğu ve bu durumdaki yapının, yapı ve çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06.12.2021 tarih ve 1977073 sayılı yazısı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca 30 günlük süre  içinde  Belediyemiz denetiminde tehlikeli bölümlerinden  arındırılması/yıkılması  ve enkazının kaldırılması, aksi halde  verilen süre sonunda malikleri tarafından tehlikeli kısımlarından arındırılmayan/yıkılmayan yapının tehlikeli bölümlerinden arındırılma/yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin Belediyemizce yapılacağı ve işlem masrafları %20 fazlası ile mülkiyet sahiplerinden tahsil edileceği hususu 20.01.2022 itibaren 30 gün süre ile ilanen duyurulur.                                                                                                                               

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close