1 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


KİRALAMA İLANI


Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz(restoran) 29.06.2022 tarihinde 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 5(beş) yıllığına ihale edilecektir. İhaleye katılacak katılımcılardan madde 2’de istenen belgelere ek olarak ayrıca “Gerçek ve tüzel kişiler için sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi, son 3 yıllık bilançosu, 2020/2021 yılı vergi beyannamesi eki gelir tablosu yoksa bunlara eşdeğer belgeler(Vergi dairesi onaylı)” istenmekte olup ayrıca ihale şartnamesinin 7.1 maddesinde belirtilen mali ve ekonomik kriteri sağlaması gerekmektedir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gerçek Kişiler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.
*İkametgah belgesi.
*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.
*200,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.
*Vekaleten  ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

Tüzel Kişiler İçin

*2022 Yılında alınmış oda sicil kaydı.
*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.
*200,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.
*Teklifte bulunacak kişinin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*2022 yılında alınmış faaliyet belgesi.
*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.
*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
*Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz)
*Mudanya Belediyesinden alınan borcu yoktur yazısı.
*200,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.
*Vekaleten  ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Aşağıda belirtilen kira bedellerine %18 oranında Katma Değer Vergisi ilave edilecektir.

S.

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

1

Halitpaşa Mah. 2.Liman Sok. No:2 Mudanya/BURSA

Restaurant

1277/1

336,00

15.00

Aylık 47.000,00 TL

2.820.000,00 TL

84.600,00 TL

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close