BUGÜN - 22.10.2020 PERŞEMBE
BANKA PROMOSYON İHALE KARARI ve ŞARTNAMESİ

T.C

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI                                                                                                                                       25/09/2020

Konu : Banka Promosyon İhalesi

Banka Promosyonu İhale Numarası          : 2020/1


1-Kurumun Adı                                            : Mudanya Belediye Başkanlığı

  1. A) Adresi  : Şükrüçavuş Mah. Mustafakemalpaşa Cad. No:10
  2. B) Telefon ve Faks Numarası  : 444 89 22 / 544 41 36
  3. C) Elektronik Posta Adresi    : hesapişleri@mudanya.bel.tr

2-İhale Konusu                                              : Banka Promosyon İhalesi

3-Yasal Dayanak                                           : Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinin

                                                                           Bankalarca ödenmesinde çalışan personele

                                                                           promosyon ödenmesi konusunda yürürlükteki

                                                                           05.08.2008/18 sayılı ve10.08.2010/17 sayılı

                                                                           Başbakanlık Genelgeleri ve Muhasebat Tebliği

4-İhale Usulü                                                 :  4734 Sayılı İhale Kanununa Tabi olmayan Kapalı

                                                                           Zarf ve Açık Artırma Usulü

5-Kurumda Çalışan Personel sayısı            :  187

6-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı  :   16.000.000,00 TL. (Maaş+Mesai+İkramiye+Diğer)

7-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri             :  Belediye Binası

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati            :  16/10/2020 Cuma  günü, saat 15:00

 

              Banka Promosyonu İhale Komisyonu 28/09/2020 Pazartesi günü, saat 14:00’de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyon İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir.

 

              Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.mudanya.bel.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 16/10/2020 Cuma günü saat 15:00’e kadar Belediye Binası toplantı salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

          BAŞKAN                                                          ÜYE                                    ÜYE                                                ÜYE

     Kazım ONAŞ                                  Ahmet Refik YILDIZ             Bayram ÇETİN                          Faruk ÇAYTEMEL

     Mali Hizmetler Md.                 Yazı İşleri Md.               Tüm Bel-Sen Sen.Ytk.                Disk-Genel İş Sen.YtkBANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

1 - Kurumumuzun tüm birimlerinde toplam 187 çalışan bulunup (5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre 310 memur, 154 işçi norm kadrosu bulunmaktadır) yıllık nakit akışının (maaş, ikramiye, sosyal hak ve yardım, ödemeler ve diğer ücretler) yaklaşık 16.000.000,00 TL. Olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2 - Sözleşmenin süresi 3(üç) yıldır (15 Kasım 2020 – 14 Kasım 2023)Sözleşmenin belirtilen promosyon miktarının dağıtımı; ilk maaş ödemesinin yapılacağı 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren 14 Kasım 2023 tarihine kadar olan süreyi kapsar.

3- Banka teklif edilen ve komisyon tarafından kabul edilen promosyon tutarının tamamını eşit tutarlı olacak şekilde idarenin yazılı talimatı doğrultusunda tüm çalışanların banka hesaplarına 15 Kasım 2020 tarihinde defaten yatıracaktır. Banka bu işlemi takip eden  2(iki) iş günü içerisinde çalışanın hesabına ne kadar ödeme yapıldığı bilgisini ayrıntılı hesap dökümleri ile birlikte İdarenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirecektir. Kesilmesi gereken vergi vb olması halinde bu kesinti banka tarafından karşılanacaktır.

4- Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi bankaya aittir.

5 - Mudanya Belediyesi personelinin maaş ödemeleri her ayın 15’inden 2(iki) iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece 01:00’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

6- Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, sosyal izin, askerlik, emeklilik vb.) kurum ile geçici veya daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir surette banka tarafından ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir.

7- Banka, promosyon anlaşması imzalandıktan sonra, ücretsiz izinden dönen personelin promosyonlarını, (kıstel yevm hesabıyla)ilaveten ödeyecektir. Bu ilave ödemeler , Mudanya Belediye Başkanlığının yazılı bildirimi ile personelin göreve başladığı tarihi izleyen ay maaş ödeme gününü izleyen 7 (yedi) iş günü içinde yapılacaktır.Promosyonun ödeneceği tarihe kadar yeni işe başlayan personelde promosyondan yararlanacaktır.

8- Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazlarında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en çok 8 saat içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.

9 - Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM kart ve ek kart, kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Mudanya Belediyesi personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir. Personelin anlaşmalı bankaya olan kredi kartı ve tüketici kredi borçları ile ilgili olarak, kredi kartı asgari ödemesi ya da kredi aylık taksit ödemesi dışında maaş hesaplarına bloke uygulaması yapılmayacaktır. Kredi kartı alıp almamak, kredi kullanıp kullanmamak, kredili maaş hesabı açtırıp açtırmamak veya otomatik ödeme talimatı verip vermemek personelin kişisel tercihine bağlıdır.

10- Komisyon, alınan teklifleri ayrı ayrı değerlendirmeye, alternatif imkan sunanlar için tutarına bakmaksızın herhangi birisini tercih etmeye, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yada ihaleyi yeniden yapmaya yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

11- Banka, kurum personelinin kullanacağı tüketici, taşıt veya konut finansmanı kredisinde cari faiz oranının %5’i oranında faiz indirimi uygulanacaktır. Her personele talep etmesi halinde maaş hesabına yeteri kadar maaş avansı tanımlanacaktır. Tanımlanan maaş avansının aylık faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili dönem için belirlenen kredi kartı faiz oranlarını geçmeyecektir.          

12- Anlaşma yapılan banka; Mudanya Belediyesi personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına gerekli hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır.

13- İhale, Belediye çalışanlarından Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kadrolu Memur, Kadrolu İşçi ve Sözleşmeli memurları kapsar. Belediye şirketi  çalışanları ihale kapsamı dışındadır.

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 

14- Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif     zarfının üstünde de, bankanın adı, açık adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır.

Promosyon ihalesi, promosyon süresi için kişi başına ilk maaş ödeme gününden geçerli olarak bir defada peşin asgari 2.200,00 TL’den başlayacak şekilde ilk teklif kapalı zarf ile devamında ise asgari 20,00 TL’lik tutarlar üzerinden açık artırma usulü ile ve tutanağa geçirilip imzalanmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye başlamadan önce her sayfası banka yetkilisince imzalanmış şartname(alternatif şartlarla sunulan teklifler hariç) teslim alınacaktır. Alternatif şart ekleyen veya çıkaran banka kendi düzenlediği şartnameyi imzalı/onaylı olarak açık artırmaya geçmeden önce komisyona teslim edecektir. Bu durumda alternatif şartlarla teklif edilen promosyon tutarının nihai değerlendirmesi ile kabul edilip edilmemesi komisyonun takdirindedir.

15- Teklifler; bir personele 3 yıl için bir defada peşin ve kişi başına eşit ödenecek toplam tutar üzerinden yapılacaktır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.

16- Teklif veren isteklilerin yetki belgeleri ve ilk yazılı teklifleri tutanağa geçirildikten sonra ikinci tura geçilecektir. Bu tura en yüksek teklif edilen tutar üzerinden başlanacak olup; ihaleye katılan istekli banka yetkilileri her turda tekliflerini yenileyecekler yada ihaleden çekilebileceklerdir. En yüksek teklifte eşitlik oluşması halinde, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar teklif alınmaya devam edilecektir. Bu şekilde de eşitliğin bozulmaması halinde, komisyon değerlendirme yapmak ve nihai kararını vermek için oturumu kapatacaktır.

17- Bu ihalede en avantajlı teklif; aynı şartnameye dayandığı sürece teklif edilen en yüksek tekliftir. Ancak alternatif şartnameyle teklif edilen tutarların değerlendirmesi komisyona aittir. İhale üzerinde kalan istekli bankaya, bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğini izleyen 5(beş)gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Mudanya Belediye Başkanlığında imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, maaş ödeyeceği ilk güne kadar (aksine bir hüküm yoksa bu tarih 15 Kasım 2020 günüdür) Belediye Başkanlığın da yardımları ile tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

18 - Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, sözleşme imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin %20(yüzde yirmi)’si oranında ceza ödemeyi kabul eder.

Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında promosyon bedelinin %40(yüzde kırk)’ı oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Şartnamede belirtilen hususlar banka tarafında yerine getirilmediği taktirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

Anlaşma yapılan bankanın, Mudanya’da faaliyet gösteren şubesinin herhangi bir nedenle kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay evvelinden haber vermek suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilirler. Bu durumda taraflar hak iddia edemezler.

Banka anlaşma halinde sözleşme ile üstlendiği işleri Belediyenin yazılı izni olmaksızın tamamen ve/veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği taktirde her sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Mudanya Belediyesi ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka belediyeden herhangi bir hak talep edemez. Mudanya Belediyesi, bu işlem nedeniyle ortaya çıkan kamu zararlarının tanzimi hakkına sahip olacaktır.

Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmeyi taahhüt eder ve yerine getirmekle sorumlu olduğunu kabul eder. İhtiyaç halinde taraflar öncelikle kendi aralarında görüşerek sorunu çözümler. Çözümlenememesi halinde Mudanya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

BAŞKAN                                     ÜYE                             ÜYE                                       ÜYE                                            

Kazım ONAŞ         Ahmet Refik YILDIZ      Bayram ÇETİN             Faruk ÇAYTEMEL

Mali Hiz. Md.           Yazı İşleri Md.         Tüm Bel-Sen Sen.Ytk.    Disk Genel İş Sen.Ytk.

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close