YILDIZTEPE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ İHALE İLANI

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI

 • Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz (Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi 1.Etabı) 10.08.2022 tarihinde, saat 15.00’da 2886/36. mad.(Kapalı teklif usulü) ile 10(on) yıllığına ihale edilecektir.
 • İhaleye iştirak edecek katılımcıların ihale şartnamesinin 7.1 maddesinde belirtilen mali ve ekonomik kriteri sağlaması gerekmektedir.
 • İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.       


Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Dernekler Ve Kooperatifler İçin

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

*1.000,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*İlgili mevzuat gereğince yayımlanması zorunlu olan son 3 yıllık bilançosu ve son 3 yıllık vergi beyannamesi eki gelir tablosu yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.(Vergi dairesi onaylı veya mali müşavir onaylı ibraz edilecektir.)

*Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

*İş ortaklığı olması halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte noterden tasdikli ortaklık sözleşmesi.

*İhale tarihi itibari ile yiyecek-içecek vb. hizmet sektöründe bulunduğunu gösteren faaliyet belgesi.

 

*2022 yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

*1.000,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*Tüzelkişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi.

*İlgili mevzuat gereğince yayımlanması zorunlu olan son 3 yıllık bilançosu ve son 3 yıllık vergi beyannamesi eki gelir tablosu yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.(Vergi dairesi onaylı veya mali müşavir onaylı ibraz edilecektir.)

*Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

*İş ortaklığı olması halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte noterden tasdikli ortaklık sözleşmesi.

*İhale tarihi itibari ile yiyecek-içecek vb. hizmet sektöründe bulunduğunu gösteren faaliyet belgesi.

 

*2022 yılında alınmış faaliyet belgesi.
*Karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti.

*Yetkilinin imza sirküleri.

*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

*1.000,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*İlgili mevzuat gereğince yayımlanması zorunlu olan son 3 yıllık bilançosu ve son 3 yıllık vergi beyannamesi eki gelir tablosu yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.(Vergi dairesi onaylı veya mali müşavir onaylı ibraz edilecektir.)

*Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

*İhale tarihi itibari ile yiyecek-içecek vb. hizmet sektöründe bulunduğunu gösteren faaliyet belgesi.

 

 

 • İhaleye katılacak istekliklerin yukarıda belirtilen evrakların tamamını en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler ile telgraf, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Mudanya Belediyesi Posta Adresi: Şükrüçavuş Mah. Mustafakemalpaşa Cad. No:10 Mudanya/BURSA)
 • İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • İhale şartnamesi belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.
 • Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden taşınmaz hakkında teknik bilgi alınabilir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
  Aşağıda belirtilen aylık kira bedeline %18 oranında Katma Değer Vergisi ilave edilecektir.
 • Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

NOT: Kiralanacak alan üzerinde teslim edilecek bağımsız bölümlerin, ortak alanların vb. yerlerin yüzölçümleri şartname ekinde yer alan tabloda, konumu ise yine şartname ekinde yer alan vaziyet planında gösterilmiştir.


S.

No

Adres

Cinsi

Ada/Parsel

Kiralanacak Alan (m²)

İhale Saati

İşin Miktarı

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

1

Halitapaşa Mah. Kumyaka Cad. No:61 Mudanya/BURSA

Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi

2564/1

8.328,53

15.00

Aylık 1.000.000,00
 TL

120.000.000,00 TL

3.600.000,00 TL

 

                                                                                                                                           Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                                             Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close