BUGÜN - 15.04.2021 PERŞEMBE
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

T.C.

MUDANYA BELEDİYESİ

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönetmelik, Bursa Mudanya Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirler.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Mudanya Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nde uygulanır.

TANIMLAR

Madde 3- Bu yönetmelik uygulamasında;

Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Mudanya Belediyesi’ni,

Başkanlık; Mudanya Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nü,

Harcama Yetkilisi; Bölüm Müdürü’nü,

Gerçekleştirme Görevlisi; Müdürün tanımladığı kişiyi,

Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

Gerçekleştirme Görevlisi, bölüm müdürünün tanımladığı kişi olmakta birlikte harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi,

Paydaş; Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup ve kurumları ifade eder.

DAYANAK

Madde 4 – Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 – Belediye çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanmasını ve arttırılmasına yönelik faaliyetleri koordine etmek.

Madde 6 – Belediye sınırları içinde kalan bölgelere ait proje haritasına çıkartmak, ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirmek.

Madde 7- Yeni hizmet alanları ile ilgili araştırmalar yapmak ve belediyede uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütmek.

Madde 8- Belediyenin yaratıcı, yenilikçi hizmetlerinin projeler ile arttırılmasını sağlamak.

Madde 9- Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek müdürlüğün çalışma alanı ile konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılır, görüş bildirir ve gerektiğinde organize eder ya da ettirir.

Madde 10- Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile AR-GE merkezi arasında, iletişim işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.

Madde 11- Paydaşların aktif üretici ve kullanıcı olarak yapılacak çalışmalara katılımlarını arttırmak amacıyla işbirlikleri kurmak ve katılım platformları geliştirmek

Madde 12- Gerçekleştirilen yenilikçi projelerin kayıt altına alınması ve etkin olarak iletişimini sağlamak

Madde 13- Kuruma projelerin etkin olarak yönetiminin sağlanması ve bu konudaki yetkinlerin kazandırılması amacıyla oluşturulabilecek proje takımlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ile birlikte planlamasını sağlamak.

Madde 14- Belediye kolektif yaratıcılık konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Madde 15- Kurumda yürütülen diğer çalışma ve projelere araştırma desteği vermek

Madde 16- Fikir toplama sisteminin koordinasyonunu ve oluşturabilecek proje çalışma gruplarına fikirlerin dağıtımını sağlamak.

Madde 17- Ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje teklif çağrılarını ve proje ortaklık fırsatlarını düzenli olarak takip etmek, ilgili hibe programlarını incelemek.

Madde 18- Belediyenin başvuru yapabileceği hibe programlarını detaylı inceleyerek değerlendirmek, proje teklif çağrıları ve ortaklık fırsatları ile ilgili belediye birimlerini bilgilendirmek

Madde 19- Stratejik plan, mevcut ve potansiyel faaliyet alanları, yurtiçi ve yurtdışı proje örnekleri, ulusal ve bölgesel planlardaki öncelikler dikkate alınarak fonlanabilecek olası proje konuları geliştirmek.

Madde 20- Hibe programının konusu ile ilgili alanda faaliyet gösteren ilgili müdürlük ve üst yönetici ile olası proje konuları ile ilgili görüşerek, ihtiyaçlar doğrultusunda proje konusunu netleştirmek.

Madde 21- Hibe proje başvurusunu ilgili müdürlük (yürütücü birim) ile birlikte fon programlarının formatında hazırlamak / hazırlanmasını koordine etmek.

Madde 22- Projenin yanı sıra başvuruda sunulacak ek belgelerin temin edilmesi / hazırlanması ve hibe sağlayacak kuruluşa sunulmasını sağlamak.

Madde 23- Proje teklifinin değerlendirme sürecinin takibini yapmak, proje hibe almaya hak kazanması ile birlikte hibe sözleşmesi öncesinde projeyi ilgili müdürlüğe (yürütücü birim) iletmek

Madde 24- Proje yürütücüsü birime projenin yürütülmesi aşamasında destek olmak.

Madde 25- Belediyemizin katılmasına karar verilen büyük çaplı hibe programları kapsamında ulusal ve uluslararası proje ortaklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek.

Madde 26- Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör ile koordineli olarak projeler oluşturmak, gelen proje ortaklık taleplerini incelemek.

Madde 27- Belediyemizin ilgili alanda faaliyet gösteren birimleri ile koordinasyon sağlamak, taleplerin kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında belediyemizce yapılacak işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek.

Madde 28- Hibe projeleri ile ilgili olası proje ortaklıkları kurmaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim geliştirmek.

Madde 29- Belediyede dış kaynaklı fon programları, proje yazma ve yürütme konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Madde 30- Belediyemiz tarafından uygulanmış ve /veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapmak. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen ödüllerden belirlenenlere belediye adına başvuruda bulunmak ve proje bazlı ödül başvurusu yapacak birimlere destek olmak.

Madde 31- Belediyenin Kurumlar Sosyal Sorumluluk Politikasını oluşturarak uygulanmasını sağlamak, bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını koordine etmek ve bu konudaki yenilikçi ve iyi uygulamaları takip etmek ve belediyede yayılımını sağlamak.

Madde 32- Ulusal ve uluslararası ağlara üyelik için gerekli süreçleri izlemek ve üyelik sonrasında yapılan çalışmaları koordine etmek, üyelik sürecinden elde edilen bilgi ve verilerin belediye süreçlerine aktarılmasını sağlayacak çalışma ve yöntemleri belirlemek.

Madde 33- Dünya genelinde kamu hizmetleri ve belediyecilik alanındaki innovasyon, AR-GE ve girişimcilik alanındaki faaliyet ve projeleri araştırmak. Belediye hizmet ve uygulamaları bağlamında ürün ve süreç innovasyonları ile teknolojik gelişmeleri araştırmak. Bu araştırmaları değerlendirerek yeni ve yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak. Özellikle AR-GE innovasyon ve girişimcilik akanında var olan gelişmeleri takip etmek ve elde ettiği bilgiler çerçevesinde belediyenin ilgili birimlerini bilgilendirmek.

Madde 34- Müdürlük tarafından yürütülecek çalışmalar için gerektiğinde dışarıdan, danışmanlık, rehberlik, eğitim, denetim hizmeti almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük

Madde 35- Bu yönetmelik Mudanya Belediye Meclisi’nin kabulü ve web sitesi yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu yönetmelik hükümleri Mudanya Belediye Başkanı adına Araştırma ve Geliştirme Müdürlü tarafından yürütülür.  

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close