Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MUDANYA BELEDİYESİ

DESTEK  HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Mudanya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KURULUŞ

Madde 2- Destek Hizmetleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Mudanya Belediye Meclisinin 05/06/2009 tarih ve 156 numaralı kararıyla kurulmuştur.

KAPSAM

Madde 3 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mudanya Belediyesi’nin alım, satım, hizmet, yapım işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesi; Taşınır İşlem Kayıtlarının, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ile görevlidir.

DAYANAK

Madde 4- yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 5 – Bu yönetmeliğin uygulanmasında

Belediye    : Mudanya Belediyesini,

Başkanlık  : Mudanya Belediye Başkanlığını

Başkan      : Mudanya Belediye Başkanını

Müdürlük  : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür        : Destek  Hizmetleri Müdürü

Personel     : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personelini ifade eder.


TEŞKİLAT ve YÖNETİM

       Madde 6

      1) Müdürlükte sunulan hizmetler, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğe bağlı  

      İhale İşleri Servisi ve Taşınır İşlem Servisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

      2) Müdürlük, Müdür, Memur, İşçi ve Yardımcı Personelden kurulmuştur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

      Madde 7 - Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

      1- Belediye Birimlerinden gelen ihale talepleri üzerine alım, satım, hizmet, yapım işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri  Kanunu Hükümlerine uygun olarak yapılması için;

      2- 4735 sayılı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi            ve Kontrolü Kanunu ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelerine uymak.

      3- Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi çerçevesinde takip etmek, uygulanmasını sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

      4- Müdürlüğün görevleri ile ilgili üst makamın istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak,

      5- Üst makam tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümde iş bölümü gerçekleştirmek,

      6- Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

      7- Müdürlükte en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek, çalışmaları izlemek ve denetlemek ,

      8- Müdürlükte görevli personele üst makamların görüş.istek ve talimatlarını aktarmak, personelin eğitimi konusunda gereken programları hazırlayıp uygulamak,

      9- Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,

      10- Birim tarafından hazırlanan faaliyetlere ilişkin tutulan kayıtların ve dosyaların muhafaza edilmesini sağlamak,

      11- Müdürlüğün Faaliyet Raporu ile  Bütçe önerilerini ve Performans Bütçesini hazırlamak,

      12- Belediye Birimlerince talep edilen ortak nitelikteki ihtiyaçları ihale yoluyla temin etmek.

 

İHALE İŞLERİ SERVİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 8

       1- İhale yapılacak işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre ilgili birimden başkanlık oluru, yaklaşık maliyet, bütçe onayı, teknik şartname, projeler vb. belgeler bir ön yazı ekinde birime ulaştıktan sonra birimce bu verilerin üzerine ihale dökümanı işlem dosyası oluşturmak ve ilgili harcama biriminin harcama yetkilisine onaylatmak,

       2- İhale ile ilgili işlem dosyası düzenlemesi, ihalenin ilanı, geçici teminat alınması, ilanda belirtilen gün ve saatte ihalenin yapılması, ihale kararlarının tanzimi ve onaya sunulması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, ihalenin sözleşmeye bağlanması, kesin teminat alınması

       3- İhale komisyonunda, sekreterya görevini yaparak, dökümanları “İhale İşlem Dosyası” haline getirmek,

       4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesine istenen belgeleri ihaleyi alan istekliden yükleniciden istemek, ihale sözleşmesi hazırlayarak ilgili birimin harcama yetkilisine imzalatmak,

       5-Kamu İhale Mevzuatının takibini yapmak,

       6- İhalesi yapılarak satılacak Taşınır veya Taşınmaz mallara ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleyi talep eden birim tarafından hazırlanan Başkanlık Olur’u, (varsa encümen veya meclis kararları) teknik şartname, işin özelliğine göre metraj listeleri (varsa plan, proje, kroki, tapu kaydı, ruhsatlar, imar durumu vb. belgeler) tahmin edilen bedel tutanağı, onay belgesi bir ön yazı ekinde birimimize gelir ve birimimizce bu verilen üzerine ihale dökümanı oluşturmak, hazırlanan ihale işlem dosyasının belediye encümeni tarafından tetkiki ile ihale tarihinin belirlenmesini sağlamak ve ita amirine onaylattırmak,

      7- İhale ilanlarının yayınlanma aşamasına kadar takibini yapmak,

      8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihalelerde ihale sonuçlandıktan sözleşme veya satış işlemi gerçekleştirilinceye kadar bütün işlemleri gerçekleştirmek,

      9- Tüm ihale yazışmalarını mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

      10 - İhale işlem dosyasını çoğaltarak takibin gerçekleştirmek üzere ilgili birimlere sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlamak,

      11- Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

 

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 9

       1- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmak,

       2- Kullanıma bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

       3- Belediye birimlerince kullanılmakta olan demirbaş eşyasının hurda ve devir işlemlerini yapmak,

       4-  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmak,

       5 - Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak

       6- Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak,

       7- Harcama birimlerinin fatura TİF (Taşınır İşlem Fişi) işlemlerini yapmak,

       8- Demirbaş malzemelerinin kayıt, kontrol ve takibini yapmakla görevli ve sorumludur.

       9- Taşınır Kayıt ve kontrol Yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görev yerinden ayrılamazlar.

 

DENETİM VE DİSİPLİN

Madde 10

        1- Destek Hizmetleri Müdürü Tüm Personelini her zaman denetleme yetkisine haizdir.

        2 - Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve 25/10/1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygunluğundan, birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

YÜRÜRLÜK

Madde 11

Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 12

Bu Yönetmelik hükümlerini, Mudanya Belediye Başkanı yürütülür.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close