İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 
AMAÇ 
 
MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
KAPSAM
 
MADDE 2: Bu yönetmelik, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlüğün çalışma usulü ve birlikte işleyişini kapsar.
 
DAYANAK
 
MADDE 3: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 
TANIMLAR
 
MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen;
Belediye: Mudanya Belediyesi’ni
Belediye Başkanı: Mudanya Belediye Başkanı’nı
Belediye Başkan Yardımcısı: Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı’nı
Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürü’nü
Personel: İşletme İştirakler Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.
 
TEŞKİLAT VE BAĞLILIK


MADDE 5: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Mudanya Belediye Meclisi’nin 09.01.2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.


1.    Müdürlüğün teşkilat yapısı birimlerden ve büro personelinden oluşur. 
a)  İhale ve Satınalma Birimi
b)  Tespit Birimi

c)  Teknik Personel

d)  Büro Personeli
 
2.    İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na ve yetki vereceği Başkan Yardımcılığı’na bağlı olarak görev yapar.
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 
MADDE 6: İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri; Belediyeye ait hizmet tesisleri dışında kalan tüm tesislerin, taşınmaz malların bakım ve onarımı ile tahsis edilmesi, gerektiğinde kiraya verilmesi iş ve işlemlerini kanunlar çerçevesinde yapmak veya yaptırmaktır.
 
MÜDÜRLÜK YETKİSİ
 
MADDE 7: İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı’nca verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
 
MADDE 8:  
1.    İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
2.    İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

3.    Belediye sınırları içinde kanun ve Yönetmeliklere uygun Mudanya Belediye Başkanlığınca kurulan işletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak.

4.    İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
5.    Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak.
6.    Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji, misyon ve ilkeler doğrultusunda yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili politikalarını belirleyerek üst yönetimin onayına sunmak.
7.    Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip etmek, bunlara katılmak veya personelin katılmasını sağlamak, buralarda belediyeyi temsil etmek.

8.    Mudanya İlçe sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti ve tasarrufu belediyemizde olan taşınmazlardaki fuzuli şagillerin tespiti ve ecrimisil uygulanması.

9.    Belediyemizde Hukuk İşleri Müdürlüğü bulunmadığından hukuk birimi olarak görev yapar ve bu kapsamda; Mudanya Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame edilmesi, belediyeye karşı açılmış davalarda belediyenin savunulması, belediye adına icra takibi yapılması, belediyeye karşı açılan icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki mütaalada bulunulması ile ilgili esas ve usulleri yerine getirmek.
10.  İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı’nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak.

11.  
 MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
 
MADDE 9:
1.    İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamı’na karşı temsil etmek.
2.    Müdürlüğün yönetilmesinde tam yetkili kişi olarak müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
3.    İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü’nün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi olup, müdürlüğün Performans Programını ve Bütçesini yapmak.
4.    İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında eşgüdümü sağlamak.
5.    Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
6.    İlgili mevzuat, çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirmek.
7.    Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içinde ek tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarında üst makamlara intikal ettirmek.
8.    Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
9.    Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak.
10. Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içindeki hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
11. Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.
 
PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
 
MADDE 10:
A.   İhale Biriminde Çalışan Personelin Yetki ve Sorumlulukları
 
1.    Müdürlüğün görev alanına giren işlerin yapılmasında mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihale ve doğrudan temin evraklarını yürürlükteki kamu ihale kanunu çerçevesinde hazırlamak, ilan etmek ve sonuçlandırmak.
2.    Yapılan işlerin hak edişlerini takip ederek dosyalanmasını sağlamak.

3. Belediyeye ait işletmelerin ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi  konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek,

4.    Kira süresi dolan işyerlerinin, binaların ve arazilerin kira bedellerinin yeniden tespit edilmesi Encümen ve Meclis kararları doğrultusunda kira sözleşmeleri düzenlenerek kiralar tahsili ve takibinin yapmak,

5.    Mudanya Belediyesine ait işletmeler ve taşınmaz mallar  için  vatandaşlardan gelen  kiralama taleplerinin, yerinde incelenip değerlendirilerek Encümenin görüşüne sunmak,

6.    Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan kiracılarımızdan gelen devir talepleri incelenerek Belediyemiz Encümenin kararları doğrultusunda devir işlemlerinin yapmak.

7.    Belediyemize ait kiracıların kira borç, tahakkuk ve tahsilat işlemleri incelenip, borçlu olanlara tebligat yapılarak, sözleşmeleri gereği tanınan yasal sürede kira borçlarını ödemeyen kiracılarımız hakkında icra takibi başlatma işlemlerini yapmak,

8.    Belediyemize ait muhtelif yerlerde kirada bulunan kiracılarımız hakkında yerine gitmeden de fikir sahibi olabilmek ve karar verebilmek adına plan örnekleri, tapu kaydı ve fotoğraflarının düzenlenerek dosyalanması ve arşivlenmesi işlerini yapmak,

9.    Müdürlüğe başvuran vatandaşlardan, kiracılarımızdan ve Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen müracaat ve talepler ile ilgili yazıları değerlendirmek ve  cevaplandırmak.

10.  Müdürlüğün bütçe kodlarını kontrol ederek bütçenin verimli kullanılmasını sağlamak ve bu konuda İşletme ve İştirakler Müdürü’nü bilgilendirmek.
11.  Müdürlüğün stratejik planlarının, performans programının ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
12.  Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirme memurluğunu yapmak ve kayıtlarını tutmak.
13.  İşletme ve İştirakler Müdürü’nün verdiği diğer işleri yapmak.


 B.    Tespit Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

1.     Mudanya ilçe sınırları içerisinde mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların  (arsa, arazi, bina vb.) sınır tespitlerinin diğer müdürlüklere ve özel firmalara yaptırmak.

2.     Mülkiyeti belediyemize ait olan ve belediyemiz tasarrufunda bulunan alanlarda meydana gelen izinsiz kullanımların tespitinin yapmak.

3.     Mülkiyeti belediyemize ait olan ve belediyemiz tasarrufunda bulunan alanlardaki taşınmazların cins tespitlerini yapmak.

4.     Gerektiğinde mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların tahsis, kira, ecrimisil bedellerinin tespiti için gerekli piyasa araştırmasını yapmak.

5.     İşletme ve İştirakler Müdürü’nün verdiği diğer işleri yapmak.

 

C.     Teknik Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 
1.    Müdürlüğün görev alanına giren binalar ve profesyonel spor alanlarında oluşacak tadilat, tamirat her türlü bakım onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.
2.    Bu alanlarda gerekli malzeme seçimi, keşif ve metraj çalışmasını yapmak. İhale ve satın alma birimi ile koordineli olarak satın alınmasını yapmak.
3.    Kendisine bağlı ekiplerin maksimum verimliliğini sağlamak, işin tüm tedbirleri almak.
4.    Sorumluluk alanlarına giren tesislerde enerjinin tasarruflu kullanılmasını sağlamak.
5.    Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan sorumluluğundaki işlerin kontrolünü ve hak edişlerini yapmak.
6.    İşletme ve İştirakler Müdürü’nün verdiği diğer işleri yapmak.


D.   Büro Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 
1.    Müdürün kendisine verdiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak.
2.    Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kayıt etmek.
3.    Gelen-Giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.
4.    Belediye ve Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak.
5.    Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek, kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak.
6.    Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak.
7.    Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak, gelen evrak defterine kayıt etmek.
8.    Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra giden evrak defterine kayıt ederek ilgili yere gönderilmesini sağlamak.
9.    Müdürlüğün arşivini düzenlemek.
10. Müdürlükçe verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 
BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ
 
MADDE 11:
1.    Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
2.    Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.
 
DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
 
MADDE 12: Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı’nın imzası ile yürütülür.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
MADDE 13:    
1.    Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaların, bir çizelgeye bağlı olarak, yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.
2.    Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

MADDE 14: Limana giriş ve çıkış yapan tüm teknelerin denetimi, kayıtlarının tutulması, sözleşme düzenlenmesi, ücret tahakkuklarının yapılması, ilgililere tebliği, limanda bulunan barakaların kiralanması, sözleşme düzenlenmesi, tahakkuklarının yapılması, teknelerin elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanması, ücret tahakkuklarının yapılması, Liman Başkanlığı’nda ruhsat devri yapılan tekne yerlerine ait sözleşmelerin devir işlemlerini yürütmek.


 
YÜRÜRLÜK
 
MADDE 15: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Mudanya Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
 
MADDE 16: Bu yönetmelik hükümlerini Mudanya Belediye Başkanı yürütür.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close