Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.

BURSA

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde - 1 Bu yönetmelik, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirler ve Mudanya halkının kültür, sanat ve sosyal yaşamında ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları amaçlar.

KAPSAM

Madde - 2 Bu yönetmelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev ve çalışmalarına ilişkin ilke ve kuralları; çalışma usul ve esasları ile hak ve sorumluluklarını kapsar.

                                                                                                                                                           TANIMLAR 

Madde - 3 Bu yönetmelik uygulamasında,

Belediye; Mudanya Belediyesini,

Başkanlık; Mudanya Belediye Başkanlığını,

Müdürlük; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

Müdür; Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

Harcama Yetkilisi; Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,        

Gerçekleştirme Görevlisi; Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün tanımladığı kişi olmakla birlikte harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi,

Büro; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevli büro sorumlusu, büro personeli, eğitmen, diğer çalışan yardımcı ve destek personelini,

Paydaş; Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup ve kurumları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde - 4

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı, aşağıda yazılan bürolardan oluşur.

a) İdari İşler Bürosu

b) Kültürel Miras ve Turizm Bürosu

c) Sanat ve Eğitim Bürosu

d) Teknik Büro

e) Etkinlik Planlama ve Koordinasyon Bürosu

f) Spor Bürosu

g) Muhtarlıklar Şefliği Bürosu

h) Kültür Evleri Bürosu

ı) Etkinlik Merkezleri Bürosu

i) Yurt içi/Yurt dışı İlişkiler ve Kardeş Şehirler Bürosu

j) Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK)

 

                                            Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıdaki gibidir

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve bağlı olduğu bürolar aşağıdaki gibidir

▪️ Mudanya Belediyesi Kültür Sanat Gençlik ve Spor Merkezi (Sanat ve Eğitim Bürosu, Spor Bürosu)
▪️ Tahir Paşa Konağı Kültür Evi (Kültür Evleri Bürosu)
▪️ Cumhuriyet Gençliği Spor ve Kültür Evi (Kültür Evleri Bürosu, Spor Bürosu)
▪️ Hanımeli İmece Evi (Kültür Evleri Bürosu)
▪️ Tirilye Sanat Evi (Kültür Evleri Bürosu)
▪️ Taş Mektep Akademi (Kültür Evleri Bürosu)
▪️ Uğur Mumcu Kültür Merkezi (Etkinlik Merkezleri Bürosu)
▪️ Tirilye Kültür Merkezi (Etkinlik Merkezleri Bürosu)
▪️ Mudanya Belediyesi Toplantı Salonu (Etkinlik Merkezleri Bürosu)
▪️ Tirilye Tarihi Hamam (Etkinlik Merkezleri Bürosu)
▪️ MAK (Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma)

                                                                                           
                                                                                                                                              DAYANAKLAR
Madde - 5 Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Temel Görevi

Madde- 6 Kültür-Sanat, sosyal ve eğitim alanlarında faaliyetlerini organize ederek bu faaliyetleri, ilçemizin tüm noktalarında halkın hizmetine sunmak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde - 7 Belediye tarafından gerçekleştirilecek kültür-sanat etkinlikleri ve Sosyal İşler için yıllık Etkinlik Planı hazırlamak.
Madde - 8 Basın Yayın Bürosu tarafından etkinliklerin duyurulması için, tanıtımda kullanılacak materyallerinin tasarımını / formatını belirleyerek basımının yapılmasını sağlamak ve duyuru faaliyetlerini kontrol etmek.
Madde - 9 Düzenlenecek etkinliğin türüne göre belirlenecek olan hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve destek alınacak bölüm / kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
Madde - 10 Etkinlik alanının hazırlanmasına ve etkinlik sonrasında toplanmasına ilişkin faaliyetlerin, gerekli durumlarda diğer bölümlerden de destek alınarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
Madde - 11 Kalite / Çevre / İSG politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.
Madde - 12 Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygunluğunu denetlemek ve bölüme ayrılan ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Madde - 13 Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatı ile bütçede bölüm için öngörülen ödenek kadar harcama yapmak.
Madde - 14 Belediyemiz politikalarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.
Madde - 15 Belediyemiz yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanması ve yayılımı hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek olmak ve uygulamak.
Madde - 16 Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanacak olan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.
Madde - 17 Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astları ve görevinin gerektirdiği tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.
Madde - 18 Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları takip etmek.
Madde - 19 Biriminde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılmasını sağlamak ve takip etmek. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamalar ile sürekliliğini sağlamak.
Madde - 20 Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
Madde - 21 Harcama yetkilisi olarak, bir gerçekleştirme görevlisini görevlendirmek.
Madde - 22 İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak.
Madde - 23 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde bölüm gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yapmalarını sağlamak ve yapılan iş/işlemleri kontrol etmek.
Madde - 24 Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığını veya gerçekleştirildiğini, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış olduğunu ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesini kontrol etmek.
Madde - 25 İlçede sosyo-kültürel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla; konser, dans gösterisi, sinema, festival ve atölye şeklinde düzenli olarak etkinlikler koordine etmek.
Madde - 26 İlçenin sosyal paylaşımlarını artırmak amacıyla; merkeze uzak kalan mahallelerde festival, şenlik, panayır şeklinde etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

                                                             

                                                                   Müdürlükte Görevli Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde - 27 Üstlerin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında yapmak.
Madde - 28 Cevap istenen yazıları zamanında göndermek.
Madde - 29 Müdürlüğün işleyişi ve bürokrasisinin yürütülmesini sağlamak.
Madde - 30 Biriminde kalite /çevre /İSG politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak.
Madde - 31 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaları yaparak Yönetim Sistemine uygun davranılmasını ve bu çalışmaların yasal uygulamalar ile sürekliliğini sağlamak.
Madde - 32 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kullanımında bulunan binaların fiziki ve teknik eksiklerinin giderilmesini sağlamak.
Madde - 33 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne tahsis edilen bütçe kalemlerinin stratejik plan doğrultusunda harcanmasını sağlamak.
Madde - 34 Vatandaşların kültürel ve sanatsal altyapısını zenginleştirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılması.
Madde - 35 Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve ihtiyaç durumunda cihazları tamir ettirmek.
Madde - 36 Farklı sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaşlarımızın birleşerek oluşturdukları gruplarda kültürlerarası etkileşimin sağlanması ve korunması konusunda çalışmak. Bu kapsamda üniversitelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların, sendikaların, dernek ve vakıfların bünyesinde çalışan uzman kişilerin katılımını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütmek. Bu çalışmaların yürütülmesi ve devamlılığını sağlaması amacıyla gerekli mekân, malzeme, ulaşım vb. destekleri sağlamak.
Madde - 37 Organizasyon plan ve programlarını hazırlamak, ihtiyaç duyulacak materyallerin tespitini yaparak ihtiyaç durumunda farklı müdürlüklerle/ her durumda müdürlük birim ve büroları ile irtibat kurmak.
Madde - 38 Müdürlük bünyesindeki tüm büro ve birimlerin düzenleyecek oldukları her türlü etkinliğin organizasyon yürütmesini yapmak.
Madde - 39 Gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım materyallerinin tasarımını/ formatını belirleyerek basımı ve etkinliğin duyurulması, kurs kayıt duyurularının ilan, afiş, billboard vb. yollarla yapılmasını sağlamak için Basın Yayın Bürosu ile iletişime geçmek ve işin takibini yapmak.
Madde - 40 Organizasyon ile ilgili gerekli izinleri almak adına, Müdürlük Kalemi tarafından yapılacak olan tüm iç ve dış yazışmaları takip ederek işin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun ilerlemesini sağlamak.
Madde - 41 Organizasyon esnasında ihtiyaç duyulabilecek personel sayısını tespit ederek görevlendirme yapılan personele önceden bilgi vermek ve diğer müdürlükler tarafından karşılanacak olan personel ihtiyacı ile ilgili söz konusu müdürlüklerle bağlantı kurmak.
Madde - 42 Çocukların ve gençlerin kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek sosyalleşmelerine katkıda bulunacak etkinlikler veya yarışmalar düzenlemek.
Madde - 43 İlçedeki vatandaşlarımızın bir araya gelerek paylaşımlarını artırmak ve Mudanya halkının Mudanya’da yaşamaktan duyduğu memnuniyeti artırmak amacıyla, eğlence, konser, oyun ve sinema gösterimleri şeklinde açık alan etkinlikleri düzenlemek, organizasyon planlamasını yapmak, yürütmek ve işin takibini yapmak.
Madde - 44 Kadınların Sosyo-Kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler çerçevesinde gündemi yakalayacak konularda fikir sahibi olmalarını destelemek.
Madde - 45 Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliğine giderek Sosyal Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve işbirliklerini yürütmek.
Madde - 46 Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ile ortak projeler içerisinde bulunmak.
Madde - 47 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.
Madde - 48 Kentin kültürel mirasına sahip çıkmak, denetim ve izleme yapmak, kentlilik bilinci ve kültürünü geliştirmek.

 

 

Müdürlükçe Tutulacak Defterler ve Dosyalar

▪️ Zimmet Defteri,
▪️ Genelge, Yönetmelik, Kanunlar, Tebliğler Belgesinin yer aldığı dosyalar,
▪️ Ayniyat Dosyası,
▪️ Yapılan çalışmaları gösteren faaliyet dosyaları,
▪️ Meclis kararlarına ait dosya,
▪️ Etkinlik görevlendirme dosyası,
▪️ Sanat kurulu dosyası bulunur.

 

 

İdari İşler Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 49 İdari İşler Bürosu, bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a- Personele ait ve hizmet alımlarına ilişkin dosyaları düzenlemek, muhafaza etmek.
b- Müdürlük Personelinin mazeret, hastalık, izin, aylık puantaj, mesai çizelgeleri ve diğer işlemlerini yapmak.
c- Müdürlüğün kurum içi- kurum dışı yazışmalarını yapmak ve gelen/ giden evrak takibini yapmak.
d- Müdürlüğün Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
e- Müdürlüğün bütçe işlemlerini hazırlamak ve takip etmek.
f- Birim hizmetleriyle ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, Teknik Şartname, Projeler ile; ihtiyaca konu mal ve hizmetin alınması, işin yaptırılması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması vb. belgelerini hazırlamak ve koordine etmek.
g- Müdürlük bünyesinde bulunan kültür evleri, etkinlik merkezleri ve tüm tesislerin fiziki ve teknik anlamda ihtiyaçlarının tespitini yapmak, eksiklik ve sorunlarının giderilmesini sağlamak, giderilemediği durumlarda ise ilgili birimlere talepte bulunarak takibini yapmak.
h- Mevzuata ve stratejik plana uygun olarak vatandaşların kültürel ve sanatsal altyapısını zenginleştirmek amacıyla yapılan tüm faaliyetlerin ve mevcut tesis, araç, gereç ve ekipmanların idamesini sağlamak için satın alma ve ihale süreçlerini yönetmek, takibini yapmak.
ı- Müdürlüğe tahsis edilen yıllık bütçenin ilgili mevzuat hükümleri ve stratejik planda belirtilen proje, amaç ve hedefler doğrultusunda harcanmasını sağlamak.

 

 

Kültürel Miras ve Turizm Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 50 Kültürel Miras ve Turizm Bürosu, bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Mudanya Belediyesi bütününde Kültürel Miras Envanterinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik araştırma, veri toplama, belgeleme, tespit ve analiz çalışmalarını yürütmek ve bu çalışmaları ortak kullanıma katkı sağlamak amacıyla basılı materyal ve/veya erişilebilir veri bankası haline getirmek, web sayfası altyapısını oluşturmak, Belediye birimleri ile diğer ilgili kurumlarla ilişki içerisinde çalışmaları yürütmek.

b- Mudanya ilçesi sınırları içinde yer alan tarihi, kültürel ve arkeolojik doğal mirasın koruma bilincini arttırmaya yönelik olarak eser çevrelerinde ve ören yeri, sit alanları çevrelerinde yüzey araştırmaları yapmak ve bu doğrultuda araştırmacılara imkan sağlamak. Bu alanlar, eserler ve kültür varlıkları, tarihi, sosyal değerleri ve coğrafi zenginlikleri ile ilgili tanıtıcı broşür, araştırma kitapları, dergi yayınlar hazırlamak, çoğaltmak ve dağıtımını sağlamak. Belirlenecek konu başlıkları ile ilgili sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek.

c- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 24.04.2014 tarih 80021 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında, Mudanya genelinde bulunan Somut Olmayan Kültür Mirası değerlerinin araştırılması ve tescile önerilmesi için ilgili kurumlarla irtibatlı çalışmalar yapmak.

d- Kültür turizmi, doğa turizmi, alternatif eko turizmi vs. konularında çalışmalar yapmak. Mudanya ilçesi sınırları içinde ya da bölgenin tarihi, coğrafi yapısı ve tarih içindeki idari işleyişi gereği bölge ile bağlantılı olan yerleşimlere konusunda uzman araştırmacılar rehberliğinde kültür ve turizm gezileri düzenlemek. Bu sayede bölgenin tanıtımına katkı sağlayarak ilçe turizminin gelişmesi için faaliyet göstermek.

e- İdari amir tarafından verilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

f- Mudanya Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma  Genel Müdürlüğü ve ilgili ona bağlı Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Kurulları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanındaki iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.

g- Mudanya genelinde bulunan somut ve somut olmayan kültür mirası değerlerinin araştırılması ve tescilinin önerilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla irtibatlı çalışmalar yaparak kültür ve tabiat varlıklarımızın ulusal ve uluslararası, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü , Milletler Arası Müzeler Konseyi , Kültür Varlığını Koruma ve Restorasyon İçin Uluslararası Araştırma Merkezi, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ve benzeri platformlarda bilinirliğinin artırımını sağlamak.

h- Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarla, yenileme ve kültürel miras alanlarında, sit alanlarında, tarihsel çevrelerde çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle, vakıflar, ilçe belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak, sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı- 5393 sayılı Belediye Kanunu yetki alanı içinde 2863, 3386, 5226, 5366 ve ilgili diğer kanunlar kapsamında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bulundukları alanları etkileyen bölgeler, sit alanları, tarihsel çevreler için koruma ve yenileme amaçlı plan, proje, uygulama ve programları yapmak, yaptırmak, yürütmek, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek.

i- Kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik afet ve risk yönetimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve bilinçlendirme faaliyetleri sağlamak.
j- Kültürel mirası koruma alanında yapılacak çalışmalarda faydalanmak üzere ulusal ve uluslararası hibe programlarını ve başvuru projelerini takibini sağlamak.
k- Tarihi yapıları işlevlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak.

 

Sanat ve Eğitim Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 51 Sanat ve Eğitim Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Çeşitli yaş gruplarına yönelik, farklı branşlarda kursların organizasyonunu yapmak ve gerekli duyuruların yapılmasıyla ilgili işlemleri takip etmek.
b- Başvuruda bulunmak isteyen katılımcıları bilgilendirmek, talep edilmesi durumunda kaydını oluşturmak .
c- Sınıf listesi, sınıf defteri, haftalık ders programı, haftalık rapor gibi işlemleri yapmak.
d- Düzenlenen kurslar ile, katılımcıların yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını değerlendirme ve kültür-sanat alanında gelişme imkanı sunmak.
e- Kurslarda eğitim alan katılımcılar ile konser, sergi ve çeşitli etkinlikler düzenleyip, Mudanya Belediyesi ve ilçemiz kültürel faaliyetlerine katkı sağlamak.
f- Farklı sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaşlarımızın birleşerek oluşturdukları gruplarda kültürlerarası etkileşimin sağlanması ve korunması konusunda çalışmak.
g- Hobi ve Sanat Atölyeleri ve eğitim çalışmaları kapsamında; hazırlanan eğitim ve öğretim plan, programlarına uygun olarak; gerektiği takdirde eğitim-öğretim materyallerinin teminini sağlamak, ihtiyaç olan eğitim ortamını tesis etmek.
h- Çeşitli sanat dallarında sergiler düzenlemek, bu sergilerin içeriğini belirleyerek yıllık takvimini oluşturmak ve halka sunmak.
i- Müdürlüğe bağlı koro ve orkestraların etkinlik planlanmasının yapılarak gerçekleşmesinin sağlanması.
j- Kursiyerlere ait eserlerin dönem içi ve dönem sonu sergilenmesini sağlamak.
k- Kurs eğitmenlerinin denetim, takip ve koordinasyonunu sağlamak.
l- Kurslara ait sertifika ve katılım belgelerini hazırlamak, dağıtımını yapmak.
m- Kurs alanlarının eğitimler için tahsisini yapmak, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işletilmesini ve takibini gerçekleştirmek.
n- Gerektiği ve talep edildiği takdirde, mevcut olmayan farklı branşların eğitiminin verilebilmesi için İdari Büro ile koordinasyon kurularak eğitmen hizmet alımının yapılmasını sağlamak.
o- Üniversite ve kurumlarla işbirliği yaparak, öğrenci ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla düzenlenecek çeşitli eğitimleri planlamak.

Teknik Büronun Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 52 Teknik Büro bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a- Mudanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen/destek olunan tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan ses, ışık, sahne düzeni şeklindeki ekipmanların tespitini yapmak ve gerekli ekipmanları temin ederek etkinliğin teknik alt yapısını oluşturmak.
b- Organizasyon sırasında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanları tespit etmek ve tedarik edilmesi için müdürlüğe
c- Teknik ihtiyaçları, öncelikle kendi bünyesinde bulunan ekipmanlar vasıtasıyla işletilmesini sağlamak, mevcut olmayan ekipman ihtiyacı durumunda kiralama yapmak yoluyla çözüm sağlamak.
d- Müdürlük bünyesindeki salonlarda, kurulu vaziyette bulunan ses, ışık, sahne ve teknik ekipmanların her daim çalışır ve kullanılabilir olmasını sağlamak, bakımını yapmak.

Etkinlik Planlama ve Koordinasyon Bürosu Görev ,Yetki ve Sorumlulukları
Madde - 53 Etkinlik Planlama ve Koordinasyon Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Ulusal ve uluslararası festivaller, konserler, önemli gün ve hafta kutlamaları, söyleşiler, konferans şeklindeki etkinlikleri koordine ederek düzenlemek, organizasyon planlamasını yapmak, yürütmek ve belirtilen tüm işlerin takibini yapmak.
b- Organizasyon plan ve programlarını hazırlamak, ihtiyaç duyulacak materyallerin tespitini yaparak gerektiğinde farklı müdürlüklerle irtibat kurmak.
c- Müdürlük bünyesindeki tüm büroların düzenleyecek oldukları etkinliklerin koordine olarak planlamasını ve yürütmesini yapmak.
d- Gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım materyallerinin tasarımını/formatını belirleyerek basımı ve etkinliğin duyurulması için Basın Yayın Bürosu ile iletişime geçmek ve işin takibini yapmak.
e- Organizasyon öncesinde ihtiyaç duyulabilecek ekipmanları tespit etmek ve tedarik edilmesi için İdari İşler Bürosuna bildirmek.
f- Organizasyon esnasında gerekli izinleri almak adına, İdari İşler Bürosu tarafından yapılacak olan tüm iç ve dış yazışmaları takip ederek işin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygum ilerlemesini sağlamak.
g- Organizasyon esnasında ihtiyaç duyulabilecek personel sayısını tespit ederek görevlendirme yapılan personele önceden bilgi vermek ve diğer müdürlükler tarafından karşılanacak personel ihtiyacı ile ilgili söz konusu müdürlüklerle bağlantı kurmak.

Spor Bürosu Görev ,Yetki ve Sorumlulukları
Madde - 54 Spor Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Belediye bünyesinde açılan yaz ve kış spor okullarının koordinasyonunu sağlamak.
b- İlgili kanunda belirtilen esaslar dahilinde İdari İşler Bürosu ile koordine kurarak Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasını sağlamak.
c- Spora teşvik edebilmek için gençlere ve çocuklara spor malzemesi vermek.
d- Amatör spor organizasyonları düzenlemek.
e- Müdürlüğe bağlı her türlü spor tesisinin kontrolünü yapmak ve işletilmesini sağlamak.
f- İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmek.
e- İlçemizde sporun gelişip, tabana yayılması için spor dallarının tümüne destek olmak ve yapılacak organizasyonlara katkı sağlamak.
g- İlçemizde bulunan sporla ilgili kuruluşlarla koordineli bir biçimde çalışmak ve iş birliğini geliştirmek.
h- Spor Bürosuna bağlı saha ve alanlarla alakalı talep gelmesi durumunda gerekli iş ve işlemleri uygulamak.
i- İlçemizdeki kadınların yaşam kalitesini yükseltmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve spor yapma bilinci oluşturmak amacı ile kapalı ve açık spor alanlarında kadın rekreasyon etkinlikleri düzenlemek.

 

Muhtarlıklar Şefliği Bürosu Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 55 Muhtarlıklar Şefliği Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- İlgili mevzuatlara uygun olarak harcama yapmak ve kayıtlarını tutmak.
b- Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlıklar Şefliğini ve diğer müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek.
c- Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
d- Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
e- Muhtarlarla ilgili, Başkanlık’a intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
f- Muhtarlıklar Şefliği çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.
g- Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
h- Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detaylar çalışmalar gibi işlemleri yürütmek.
i- Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek.
j- Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detaylar ve çalışmalar gibi işlemleri yürütmek.
k- Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak.
l- Muhtarlıklar Şefliği faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların uygulama adımlarını belirlemek.
m- Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.
n- 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Kaymakamlık Kutlama Komitesi tarafından alınan kararların uygulanması ve tüm ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.

 

Kültür Evleri Bürosu Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 56 Kültür Evleri Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Kültür Evleri dış kurumlardan gelen talepler doğrultusunda gerektiği takdirde tahsisinin yapılması.
b- Kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler çerçevesinde gündemi yakalayacak konularda fikir sahibi olmalarını desteklemek.
c- Halkımıza bilgi, beceri veya meslek kazandırmaya ve ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik, Sanat ve Eğitim Bürosu tarafından planlanan kurslar ile çağımızın ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine uyum sağlamalarına yardımcı olacak imkanları hazırlamak.
d- Söyleşi, konuşmalar ve diğer düzenlenen etkinliklerin organizasyonlarına gerekli imkanı sağlamak.
e- Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte sergi, fuar, kermes vb. gibi etkinlikler düzenlendiği taktirde, satış alanları oluşturmak ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara destek sağlamak.

Etkinlik Merkezleri Bürosu Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 57 Etkinlik Merkezleri Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a- Etkinlik Merkezlerinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşların dilekçelerini dosyalar ve muhafaza eder.
b- Resmi ya da özel faaliyetlerin dilekçelerine istinaden tarih ve saat olarak günlerinin ayarlanmasıyla ilgili takvim programını yapar.
c- Eksikleri ve ihtiyaçları bağlı olduğu müdürlüğe bildirir ve temininin sağlanması için gerekli raporu sunar.
d- Vakıf, dernek, oda, kooperatif, sendika, spor kulüpleri ve siyasi parti vb.nin yönetim ve genel kurul toplantıları ile seçimlerine, bunların üyelerine yönelik her türlü faaliyetlerine basına ve kamuoyuna, kapalı toplantılarına, basın toplantılarına, bilimsel, kültürel ve sanatsal olan tüm etkinliklere, okulların müsamerelerine, kermeslerine, tiyatro ve müzik gruplarının çalışma ve etkinliklerine ev sahipliği yapmak.
e- Organizasyon sırasında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanları tespit etmek ve tedarik edilmesi için müdürlüğe
f- Mudanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen/destek olunan tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan ses, ışık, sahne düzeni şeklindeki ekipmanların tespitini yapmak ve gerekli ekipmanları temin edilmesi için Teknik Büro ile koordine kurarak etkinliğin teknik alt yapısını oluşturulmasını sağlamak.

 

Yurt İçi/Yurt Dışı İlişkiler ve Kardeş Şehirler Bürosu Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 58 Yurt İçi/Yurt Dışı İlişkiler ve Kardeş Şehirler Bürosu bir sorumlu ve yeterli sayıda personelden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a- Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hususunda karar alınabilmesi için gerekli olan evrakların Belediye Meclisine havalesinin yapılmasını sağlamak. Kardeş Şehir ilişkisi kurulabilmesine yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinlerinin alınması, protokollerin hazırlanması ve belediyelerce imza altına alınması için gereken iş ve işlemleri yapmak.
b- Gelen/giden yazıların çevirilerinin yapılmasını sağlamak.
c- Ortak çalışmalar ile projeler üretmek,
d- Farklı ülkelerdeki kentlerin, temsilcileri aracılığıyla doğrudan ilişki ve iletişim kurarak, tecrübe, iletişim, insan, turizm ve kültür akışının sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik çalışmak.
e- Farklı kültürlerin birbirlerini daha yakından tanımaları için sanatsal, sportif, müzikal ve turizm konularının da yer aldığı ortak aktiviteler düzenlemek/katılım sağlamak hususunda gerekli çalışmaları yürütmek.
f- Yurt Dışı çıkış işlemleri ile ilgili prosedürleri yürütmek ve gerekli yazışmaları yapmak.
g- Büyükelçiliklerle koordine kurmak.
h- Yerel kalkınmaya etkin katkı sunabilmek için kültür ve sanat, kültürel miras, gençlik, spor ve eğitim gibi alanlarda ilerleme sağlanması adına karşılıklı iş birliği ile çalışmalar yapmak.

 

MAK Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 59 İl ve ilçe genelinde oluşabilecek doğal afetlerle ilgili gerekli eğitimi almış eğitimci ve gönüllü personel ile araç/gereç ve ilgili teçhizata sahip; arama kurtarma operasyonu gerektirebilecek herhangi bir acil durum ve afet anında operasyonlara katılan arama kurtarma birliğidir.

 

                                                                                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                                                               Yetki ve sorumluluk

Madde - 60 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Başkan’a karşı sorumludur.

Madde - 61 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Büro Sorumluları; Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur.

Madde - 62 Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Müdüre karşı sorumludur.

 

                                                                                                                    BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                                                                                          Yürürlük

Madde - 63 Bu yönetmelik Mudanya Belediye Meclisi’nin kabulü ve web sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.

                                                                                                                             Yürütme

Madde - 64 Bu yönetmelik hükümleri Mudanya Belediye Başkanı adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından yürütülür.
Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close