Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.

BURSA

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında,

Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Mudanya Belediyesi’ni,

Başkanlık; Mudanya Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

Harcama Yetkilisi; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü

Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi,   

kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin

yazılı olduğu belgeyi,        

Gerçekleştirme Görevlisi; Bölüm müdürünün tanımladığı kişi olmakla birlikte harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi,

Paydaş; Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup ve kurumları ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Organizasyon Yapısı

Madde 4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Müdür, Kreş, Müzeler (Tahir Paşa Konağı Müze Evi, Tirilye (Tarihi Hamam) Müzesi, Kültür Merkezleri (Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Tirilye Faruk Çelik Kültür Merkezi), Sosyal Destek Bürosu (Zeytin Dalı Birimi, Engelliler Hizmet Birimi, Eşitlik Birimi, Sağlık Hizmetleri Birimi (Hasta Nakil, Bağımlılık ile Mücadele), Uğur Böceği Birimi, AR-GE ve İnovasyon, Evlendirme Memurluğu, Muhtarlıklar Şefliği ve Hobi-Sanat Atölyeleri’nden oluşur.

 

       

 

Dayanaklar

Madde 5 - Bu yönetmelik Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Temel Görevi

Madde 6 - Kültür-Sanat faaliyetlerini ve Sosyal İşleri organize ederek aynı zamanda da Sosyal Destek Bürosu ile bu faaliyetleri, ilçemizin tüm noktalarında halkın hizmetine sunmak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 7 - Belediye tarafından gerçekleştirilecek kültür-sanat etkinlikleri ve Sosyal İşler için yıllık Etkinlik Planı hazırlamak.

Madde 8 - Basın Yayın Bürosu tarafından etkinliklerin duyurulması için tanıtımda kullanılacak materyallerinin tasarımını / formatını belirleyerek basımını yaptırmak ve duyuru faaliyetlerini kontrol etmek.

Madde 9 - Düzenlenecek etkinliğin türüne göre belirlenecek olan hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve destek alınacak bölüm / kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

Madde 10 - Etkinlik alanının hazırlanmasına ve etkinlik sonrasında toplanmasına ilişkin faaliyetlerin, gerekli durumlarda diğer bölümlerden de destek alınarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Madde 11 - Kalite / Çevre / İSG politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.

Madde 12 - Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygunluğunu denetlemek ve bölüme ayrılan ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Madde 13 - Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatı ile bütçede bölüm için öngörülen ödenek kadar  harcama yapmak. (Yetkinin devredilmesi durumunda ise idari sorumluluk devam eder)

Madde 14 - Belediyemiz politikalarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.

Madde 15 - Belediyemiz yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanması ve yayılımı hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek olmak ve uygulamak.

Madde 16 - Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne iletmek ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından planlanacak olan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.

Madde 17 - Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astları ve görevinin gerektirdiği tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek. 

Madde 18 - Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları takip etmek.

Madde 19 - Bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılmasını sağlamak ve takip etmek. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamalar ile sürekliliğini sağlamak.

Madde 20 - Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. 

Madde 21 - Harcama yetkilisi olarak, bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini görevlendirmek. Ödeme emri belgesi düzenlemek ve bunun yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.

Madde 22 - Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemler, tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ve verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanı’nı düzenleyerek Müdürlük Faaliyet Raporu’na eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol Düzenlemeleri ve İç Kontrol Sistemi’nin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.

Madde 23 - 31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Birimi’nin Ön Mali Kontrolü’ ne tabi Mali Karar ve İşlemlerden bölümünü ilgilendiren kısımları Mali Hizmetler Birimi  / İç Kontrol Alt Birimi’ ne kontrole göndermek.

Madde 24 - İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak.

Madde 25 - Bölümünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Süreç kontrolünü sağlamak amacı ile bölümüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.

Madde 26 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde bölüm gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yapmalarını sağlamak ve yapılan iş/işlemleri kontrol etmek.

Madde 27 - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığını veya gerçekleştirildiğini, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış olduğunu ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesini kontrol etmek.

Madde 28 - İlçede sosyo-kültürel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla; konser, dans gösterisi, sinema, festival ve atölye şeklinde düzenli olarak etkinlikler koordine etmek.

Madde 29 - İlçenin sosyal paylaşımlarını artırmak amacıyla; merkeze uzak kalan mahallelerde festival, şenlik, panayır şeklinde etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

 

     Müdürlükte Görevli Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 30 - Üstlerin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında yapmak.

Madde 31 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçelerin tamamını gelen evrak defterine kaydetmek.

Madde 32 - Cevap istenen yazıları zamanında göndermek.

Madde 33 - Müdürlüğün işleyişi ve bürokrasisinin yürütülmesini sağlamak.

Madde 34 - Bölümünde kalite /çevre /İSG politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

Madde 35 - İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaları yaparak Yönetim Sistemine uygun davranılmasını ve bu çalışmaların yasal uygulamalar ile sürekliliğini sağlamak.

Madde 36 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kullanımında bulunan binaların fiziki ve teknik eksiklerinin giderilmesini sağlamak.

Madde 37 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne tahsis edilen bütçe kalemlerinin stratejik plan doğrultusunda harcanmasını sağlamak.

Madde 38 - Vatandaşların kültürel ve sanatsal altyapısını zenginleştirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılması.

Madde 39 - Kursiyer kayıt duyurularının ilan, afiş, billboard vb. yollarla yapılmasını sağlamak.

Madde 40 - Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve ihtiyaç durumunda cihazları tamir ettirmek.

Madde 41 - Farklı sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaşlarımızın birleşerek oluşturdukları gruplarda kültürlerarası etkileşimin sağlanması ve korunması konusunda çalışmak. Bu kapsamda üniversitelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum niteliğindeki mesleki kuruluşların, sendikaların, dernek ve vakıfların bünyesinde çalışan uzman kişilerin katılımını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütmek. Bu çalışmaların yürütülmesi ve devamlılığını sağlaması amacıyla gerekli mekân, malzeme, ulaşım vb. destekleri sağlamak.

Madde 42 - Organizasyon plan ve programlarını hazırlamak, ihtiyaç duyulacak materyallerin tespitini yaparak ihtiyaç durumunda farklı müdürlüklerle/ her durumda müdürlük birim ve büroları ile irtibat kurmak.

Madde 43 - Müdürlük bünyesindeki tüm büro ve birimlerin düzenleyecek oldukları her türlü etkinliğin organizasyon planlamasını ve yürütmesini yapmak.

Madde 44 - Gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım materyallerinin tasarımını/ formatını belirleyerek basımı ve etkinliğin duyurulması için Basın Yayın Bürosu ile iletişime geçmek ve işin takibini yapmak.

Madde 45 - Organizasyon ile ilgili gerekli izinleri almak adına, Müdürlük Kalemi tarafından yapılacak olan tüm iç ve dış yazışmaları takip ederek işin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun ilerlemesini sağlamak.

Madde 46 - Organizasyon esnasında ihtiyaç duyulabilecek personel sayısını tespit ederek görevlendirme yapılan personele önceden bilgi vermek ve diğer müdürlükler tarafından karşılanacak olan personel ihtiyacı ile ilgili söz konusu müdürlüklerle bağlantı kurmak.

Madde 47 - Çocukların ve gençlerin kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek sosyalleşmelerine katkıda bulunacak etkinlikler veya yarışmalar düzenlemek.

Madde 48 - İlçedeki vatandaşlarımızın bir araya gelerek paylaşımlarını artırmak ve Mudanya halkının Mudanya’da yaşamaktan duyduğu memnuniyeti artırmak amacıyla, eğlence, konser, oyun ve sinema gösterimleri şeklinde açık alan etkinlikleri düzenlemek, organizasyon planlamasını yapmak, yürütmek ve işin takibini yapmak.

Madde 49 - Kadınların Sosyo-Kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler çerçevesinde gündemi yakalayacak konularda fikir sahibi olmalarını destelemek.

Madde 50 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Sektör ile işbirliğine giderek Sosyal Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve işbirliklerini yürütmek.

Madde 51 - Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ile ortak projeler içerisinde bulunmak.

Madde 52 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

 

 

 

 

 

 

Müdürlükçe Tutulacak Defterler ve Dosyalar

  • Zimmet Defteri,
  • Genelge, Yönetmelik, Kanunlar, Tebliğler Belgesinin yer aldığı dosyalar,
  • Ayniyat Dosyası,
  • Yapılan çalışmaları gösteren faaliyet dosyaları,
  • Meclis kararlarına ait dosya
  • Sanat kurulu dosyası bulunur.

 

 Sosyal Destek Bürosu Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

   Sosyal Destek Bürosu

1.Zeytin Dalı Birimi

Madde 53 - Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul, engellilere ve engelli ailelerine bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları gerçekleştirmek.

Madde 54 - Mudanya Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, asker ailesi, gazi, yetim ve öksüz kişilere yardımda bulunmak.

 

a) Aynî Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, çocuk ve hasta bezleri, hasta temizlik malzemeleri, ev eşyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Birleştirilmiş Sosyal Yardım: Mudanya Belediyesi Sosyal Destek Bürosu kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş olan birey ve ailelere yönelik gerçekleştireceği aynî ve geçici süreli barınma yardımlarını,

c) Engelli: Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanları,

d) Gıda Bankası: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendi hükmüne göre sosyal yardımlaşma merkezi bünyesinde oluşturulan gıda bankasını,

e) Kimsesiz Kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk edilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi,

      f) Komisyon: Sosyal yardımdan yararlanacakları inceleyen ve değerlendiren yardım komisyonunu,

g) Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları mahalin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek asgari ücretin ½ si geliri, malı veya kazancı bulunmama hali,

h) Muhtaç Kimse: Muhtaç olan kişileri,

ı) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

i) Sosyal İnceleme: Aynî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

j) Sosyal Yardımlaşma Merkezi: Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirinin sorunlarını bilmeyen, buna rağmen aynı yerde yaşayanlar olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen bir toplumsal dönüşüm projesini,

k) Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi,

l) Bağış: Bu yönetmelik kapsamında muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere; Kişi, Sivil toplum örgütleri ile Kamu kurum ve kuruluşların yapacakları ayni yardımı ifade eder,

 

Yardımlarla İlgili Esaslar:

a) Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan ödeneği aşması durumunda yeterli ödenek aktarımı yapılabilir.

b) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

c) Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş

imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına, eğitilmeleri için kurslar açmaya karar verilebilir.

d) Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Muhtaçlık durumuna göre nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

e) Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca numaralı bir kimlik verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek, yetkili kişi tarafından imza altına alınarak muhafaza edilir.

f) Aynî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

g) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

h) Aynî yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

ı) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, yardım komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki, kart ve benzeri ile verilebilir.

i) Aylık ve yardımların başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihi takip eden aybaşı veya ihtiyacın aciliyetine göre yapılır.

j) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 Tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

k) Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

l) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler sosyal yardımlaşma merkezinde toplanır; belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir, Sosyal Yardımlaşma Merkezi envanterlerinden düşülür.

m) Aynî yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir.

n) Aynî yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası, medikal malzeme ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

o) Aynî yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz. Muhtaçlık durumu düzeldiği tespit edilenlerden yardım kesilir.

ö) Yardımın ulaştırıldığı bağış sahiplerine telefon, elektronik posta veya bir başka iletişim aracı ile bildirilir ve teslimatlar tutanakla kayıt altına alınır.

 

Yardımların İçeriği ve Çeşitleri:

a) Afet Yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi her türlü doğal afet durumlarında yapılacak yardımlar.

b) Diğer Yardımlar: Yukarıda sayılan yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılamak üzere Belediye Meclisi kararına bağlanarak yapılacak diğer sosyal yardımlardır.

c) Engelli Yardımı: Engellilere yapılacak aynî yardımlardır.

d) Evlilik Yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için, ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması ve düğünlerinin yapılması yardımıdır.

e) Gezi ve Tatil İmkanı: İhtiyaç sahibi ve/ veya başarılı öğrenciler ile yaşlı ve engellilere; Mudanya halkına ve kaynaştırma amacıyla öğrencilere yönelik ülkemizin önemli kültür, tarih ve tabii güzellikleri olan yörelere çeşitli gezi organizasyonları yapmak.

f) Gıda Yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

g) Giyim Yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı, eşofman, özel günler için kıyafet ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır. Bayramlarda özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapmak.

h) Kırtasiye Yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç- gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

ı) Sağlık Yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, ilaç ve hasta bakım malzemesi yardımlarıdır.

i) Sıcak Yemek Yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

j) Sosyal Yardım: İhtiyaç sahibi olan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımlardır.

k) Sosyal Yardımlaşma Merkezi: Günümüzde yüz yüze ilişkilerin azalması ile birbirini yakından tanımayan, birbirini sorunlarını bilmeyen buna rağmen aynı yerde yaşayanlar olarak yardımlaşma ve dayanışmayı, yoksulluğun azalması, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına geliştirilen “Sosyal Yardımlaşma Merkezi” projesi bir toplumsal dönüşüm projesidir.

l) Gıda Bankası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardımlaşma sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yaparak, belediye bütçesinden belediye meclis kararı ile tahsis edilecek yardımlar ile halkın ve kurumların hibeleri, gıda bankasında gıda maddeleri biriktirmek.

Sosyal yardımlaşma merkezine bağışlanan ürünler, yardım yapanlarca bizzat getirebileceği gibi telefonla da müracaat halinde mahaline gidilerek bağış kabul edilir. Gelen bağışlar önce sayı ve cins olarak tespit edilip kullanılamayacak durumda olanlar tutanakla belirlenip ayrılır. Bağışçının ismi, adresi, telefonu ile birlikte bilgisayara kaydedilir. Teslim alındığına dair alındı belgesi düzenlenerek bağışlayana verilir. Tekstil cinsi bağışlar önce yıkanıp, kurulanıp, ütülenerek reyondaki yerini alır. Elektrikli olan tüm eşyalar belediye teknisyenlerince kontrolü yapılarak “ kontrol edildi ” bandrolü yapıştırılır.

Gıda Bankacılığı İşleyişi: Vatandaşlar, küçük veya büyük ölçekli işletmelerin Mudanya sınırları içinden veya dışından yapacağı bağışlar, Mudanya Belediyesi’ne ait araçlarla yerinden teslim alınır ve gıda bankası depolarına ulaştırılır. Gıda bankasına ulaşan bağışlar için resmi evraklar hazırlanır ve yasada belirtilen hususlar doğrultusunda prosedür uygulanır. Teslim alınan bağışlar tam bir market mantığı ile tasarlanmış gıda bankası reyonlarında düzenlenir. Bağışların, daha önce sosyal yardım ekiplerinin

müracaat sahiplerinin evlerinde yaptığı araştırmalarda belirlenen ihtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaşması hedeflendiğinden, belirtilen dağıtım şeklinin yanı sıra bu hizmetten faydalanacak her ihtiyaç sahibine belirli periyotlar ve belirli limitlerle elektronik alışveriş kartları da hazırlanabilir.

m) Yakacak Yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

 

Müracaat Şekli, Tespit:

 

1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, muhtaçlık belgesi ile birlikte bir dilekçeyle Belediye Başkanlığı’na başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Bu talepler doğrultusunda, kişinin adresinde, komşularında, muhtarlıkta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve benzeri yerlerde yapılan tahkikatlar değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir.

2) Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler Komisyon görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir.

3) Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 

Muhtaç Durumda Olduğu Halde Yardım Komisyonuna Bizzat Müracaat Etmeyenler:

1)Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close