Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

               

 

T.C.

BURSA

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV, AMAÇ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

 AMAÇ

Madde 1-Bu yönetmelik Mudanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler.

 

KURULUŞ

Madde 2-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.nci Maddesi uyarınca, Mudanya Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 116 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

KAPSAM

Madde-3-Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Mudanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

 

DAYANAK

Madde 4-Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 14a/14b/15a/15b/ ve 60i    hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 5- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye     : Mudanya Belediyesini,

Başkanlık   : Mudanya Belediye Başkanlığını,

Başkan       : Mudanya Belediye Başkanını,

Müdürlük   : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

Müdür        : Sosyal Yardım İşleri Müdürü,

Personel     : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelini ifade eder.

Dar gelirli  : Geliri normal bir geçim sağlamaya yetişmeyen, geçim sıkıntısı çeken

Engelli       : Bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan

Muhtaç      : Geçim güçlüğü içinde bulunan, yoksul

 

Madde 6 - TEŞKİLAT VE YÖNETİM

   6-1-Müdürlükte sunulan hizmetler, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğe bağlı birimler tarafından düzenlenir ve yürütülür.

   6-2-Müdürlük, Müdür, Memur, İşçi ve yardımcı personellerden kurulmuştur.

 

Madde 7- ORGANİZASYON ŞEMASI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Zeytin Dalı Birimi, Uğur Böceği Birimi, Dayanışma Evleri, Engelli Birimini ve Evlendirme Memurluğunu kapsar.

 

                           Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıdaki gibidir;  

 

               

 

Madde 8- SOSYAL YARDIM  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN, GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

 

    8-1-Görev:

 

a) Müdürlüğün görevleri kısmında tanımlanmış olan tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
b) Sosyal Devlet anlayışı ile, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi manevi  ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi sağlamaktır.
c) Temel ihtiyaçlar çerçevesinde; Sosyal yardıma ihtiyacı olan birey/aileleri (çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar) saptayarak, sosyal yardım alanlarında gereksinmelerinin etkin, yaygın ve nitelikli karşılanması için çalışmalar yapmak, desteklenmelerini sağlamak.
d) Engellilere, ihtiyaç düzeyine göre tekerlekli sandalye, akülü araç, hasta bezi ve diğer imkanları sağlamak.
e)Yardımların yerinde, zamanında yapılmasını izlemek , yönlendirmek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve istatistiki analizlerini yapmak.
f) Yardım taleplerini değerlendirmek, uygun kriterleri oluşturarak bu çerçevede öneriler hazırlamak.
g) Mudanyalıların zor günlerinde yanlarında olacak, dayanışma/yardımlaşma kültürünü kökleştirici geliştirici çalışmalar yürütmek.
h)Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
ı)Toplumsal dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere; bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler geliştirmek, projelere destek sağlamak.
j) Yoksulluk ve sosyal yardım, dayanışma konularında araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak, yaptırmak. Bu konuda çalışma ve araştırma yapan akademik ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.
k) Sosyal yardım faaliyetlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar yapmak.
l) Sosyal adaletsizliklere, eşitsizliklere karşı mücadele ederek yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanmasına çalışmak, dezavantajlı grupları destekleyici hizmetlerde bulunmak.
m) Sosyo - ekonomik durumu yetersiz olan çocukların, gençlerin ve erişkinlerin eğitimde/mesleki eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlemek, ilköğretim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı uygulamalar yapmak.
n) Yaşlıların yaşamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek, uygun mekan tasarımları için iyileştirici çalışmalar yapmak.
o) Müdürlüğe bağlı bulunan birimlerin koordinasyonunu sağlamak, işbirliği içinde ortak faaliyetler düzenlenmesini sağlamak.
s) Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlamak.

 

 8-2 Müdürlük Yetkileri:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ,bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye  Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

8-3- Sorumlulukları:

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

 

Madde 9- ZEYTİN DALI BİRİMİ

Mudanya belediyesi sınırları içinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli , muhtaç, yoksul,  kimsesiz, sokakta yaşayan kimsesiz  kişi, öğrenci, asker ailesi, gazi, yetim, öksüz , engellilere ve engelli ailelerine bütçe imkanları dahiline yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları gerçekleştirmek.

 

        9-1  Görevleri;

a) Gıda Yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.
b) Giyim Yardımı:Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı, eşofman, özel günler için kıyafet ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır. Bayramlarda özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapmak.
c) Eğitim Yardımı:İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım; defter, kitap, araç- gereç, öğrenci kıyafeti, çanta, lisans ön lisans, yüksek lisans öğrencilerine ve ailelerine kırtasiye, giyim, gıda , yakacak, barınma ve üniversite haricindeki İhtiyaç sahibi  öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması.
d) Sağlık Yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, iğne, sonda, pansuman yardımlarıdır.
e) Sıcak Yemek Yardımı:İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek çadırlarında veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.
f) Yakacak yardımı: İhtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımlarıdır.
g) Eşya yardımı: Belediyeye bağış yapılan ev eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.
  Madde 10 – MÜRACAAT ŞEKLİ, TESPİT

a) Yardım talebinde bulunmak isteyenler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparlar. Bu talepler doğrultusunda, kişinin adresinde, komşularında, muhtarlıkta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve benzeri yerlerde yapılan tahkikatlar değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir.
b) Yapılan müracaatlarda Ek-2 de yer alan KVK Bilgilendirme ve Onay Formu ailede yaşayan 18 yaş üstü bireylere imzalatılarak e-belediye üzerinden evrakları hazırlanır. Komisyon tarafından Ek-1 deki puanlama cetveli ile sosyal yardıma uygun olup olmadığına karar verilir.

 

Madde 11- MUHTAÇ DURUMDA OLDUĞU  HALDE YARDIM KOMİSYONUNA BİZZAT MÜRACAAT ETMEYENLER:
Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

 Madde 12- BELEDİYENİN RES’EN TESPİTİ;
Belediyemiz sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

    

Kaynakları;
a)
 Belediyenin bilgi kaynakları,
b) Mahalle muhtarlarının yardımları,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan istenecek bilgiler,
d) Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,
e) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,
f) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,
g) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla yapılır.

 

Madde 13- YARDIM KOMİSYONU OLUŞUMU:
Değerlendirme komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Komisyon üyeleri, belediye meclis üyeleri ile belediyede görevli memurlar ve müdürler arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Komisyon sekretaryasını  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürütür.

 

Madde 14- KOMİSYON TOPLANTI ve KARARLARI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a) Komisyonun toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
b) Komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.
c) Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, başkanının çağrısı üzerine acil toplantı yapabilir.
d) Komisyonda görev alan meclis üyesi veya belediye görevlilerine hiçbir şekilde ücret (huzur hakkı, yolluk vb) ödenmez.

 

Madde 15- KOMİSYONUN GÖREVLERİ

a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin formlarını hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.
b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni yardımların süresi ve miktarını belirlemek ve listelerini hazırlamak.
c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

 

Madde 16- ARAŞTIRMA

a) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re ’sen yapılabilir.
b) Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.
c) Yardım komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların, belediye meclisince belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, engelli olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar verir.

 

Madde 17- MUHTAÇLIK YARDIMI  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yardım komisyonu,  müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

a) Aile bireylerinin iş durumu.
b) Ailenin net gelirleri.
c) Barınma ve eşya durumu.
d) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve yakınlık dereceleri.
e) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.
f) Medeni hali.
g) Engelli durumu.
h) Başka kurumlardan alınan yardımlar.
ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

 

17-1) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilir. Yardımlar, yardım komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

17-2) Yapılacak yardımların miktarı Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. Yönetmeliğin 17 maddesindeki kriterler çerçevesinde (EK-1) yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

a) 0–50Puan arası yardım uygun değil,
b) 51–100Puan üzeri yardıma uygundur.

 

Madde 18- SOSYAL İNCELEME RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

     Sosyal İnceleme Raporları

a) Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişte yaptıkları yardım talepleri ile bunlara yapılan yardımlar, ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişmeler, hâli hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler ile sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç sahiplerinin ne tür bir yardım veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin kanaat ile yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar açıkça belirtilir.
b) Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

 Madde 19- SOSYAL YARDIMLARIN KESİLMESİ

19-1-Ayni ve Nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

a) Ölümü,
b) Muhtaçlığın kalkması,
c) Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,
d) Hemşerilik vasfını kaybetmesi,
e) Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması,
f) Sakatlığı nedeniyle ayni yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması, durumunun düzelmesinin tespiti hallerinde yardım kesilir.

19-2-Ayni ve Nakdi  yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, bu tespitin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yardım kesilir. 

19-3-Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde yardım kesilerek, yardımların faizi ile birlikte geri alınacağı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar için genel hükümlere göre hareket edilecektir.

 

Madde 20- UĞUR BÖCEĞİ  BİRİMİ:  

Madde 20-1-Yeni doğan hizmeti:
İlçede ve İlçe sınırlarına bağlı tüm mahallelerde ikamet eden ailelerin, anne adayı olan ihtiyaç sahibi vatandaşımızın birimimizi arayarak yeni dünyaya gelen bebekleri için, doğum belgesi ve ikamet bilgilerini paylaştıktan sonra, oluşturulan ziyaret listesi dahilinde ekiplerimizin ‘Hoş geldin Bebek’ adı altında beşik, ilk ihtiyaçları paketi ve bebeğin adına gönderilen mektubun adrese teslim edilmesini sağlamak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

İhtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine bebek bezi yardımı yapılması.

 

Madde 20-2- Sağlık/ Hasta Nakil;

a) İlçede ve İlçe sınırlarına bağlı tüm mahallelerde ikamet eden sağlık durumu iyi olmayan genellikle yaşlı hastalar için araç ve yatalak hastalar için de, hasta nakil hizmeti ve evlerde pansuman, iğne, sonda hizmeti verilmesini sağlamak.
b) Birimimizi arayarak randevu alan hastaların randevu saatleri, gidecekleri hastane ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu, günlük olarak oluşturulan hasta randevu programı doğrultusunda, hasta ve yakınının ikamet ettikleri adresten alınarak, tedavi olacağı hastaneye kadar refakatini sağlamak.
c) Hasta Nakil Ambulans’ında gerekli tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemeleri yeterli nitelik ve miktarda bulundurmak.
d) Sosyal Yardım İşleri Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

 

Madde 20-3-Psikolojik Destek Hizmeti:
Psikolojik destek biriminin amacı, toplum ruh sağlığını korumaya yönelik destek ve faaliyetler yürütmektir. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında yürütülen psikolojik destek birimi, danışanların bireysel sorunlarının, evlilik veya çift ilişkisi, aile ve çocuklarla iletişimi, iş veya okul yaşamı gibi konularda karşılaşılan sorunların çözümü hakkında danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle kişinin sahip olduğu yetenek ve becerilerini tanıyıp geliştirilmesine yardım etmekte, kriz durumları yaşayan (ölüm, yas, boşanma, afet gibi) birey ve aileye yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri vermektir.                                                                                                                 

Madde 20-4-Diyetisyen Hizmeti:
Diyet, beslenme ve iyi beslenme alışkanlıkları kazandırılarak belirli hastalıkların önlenmesi veya yönetilmesini sağlamaktır. Vücut ölçüm cihazı ile vücut yağ, kas, su gibi analiz yaparak, kişiye sağlıklı beslenme önerileri vererek beslenme programı hazırlamaktadır. Mahallelerde ölçüm ve beslenme programları kişiye özel yapılmaktadır. Amacımız sağlıklı beslenerek, farkındalığı arttırarak obeziteden korunmaktır. Poliklinik hizmeti Mudanya Halkına verilmektedir. 

Madde 21- DAYANIŞMA EVLERİ:
Orta yaş üstü vatandaşlarımızın, kadın erkek ve gençlerimizin  güzel vakit geçirebilmesi için diğer insanlarla sosyalleşip vakit geçirebilecekleri, kütüphanesinde gazete ve dergi okuyabilecekleri, ücretsiz çay kahve içebilecekleri uygun ortamı sağlamak,

Madde 22-ENGELLİ BİRİMİ

Engelli vatandaşlar  ile ailelerinin toplumsal yaşamın içinde olmalarını, ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek eğitim ve organizasyonları sağlamak, karşılaştıkları eşitsizlikleri saptamak çözüm ve  öneriler geliştirmek, Mudanya ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların veri tabanını oluşturmasını sağlamak

22-1-Hasta Bezi, Akülü Sandalye ve T. Sandalye Hizmeti: Sigortalı sayılmayan ve giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan Engelli bireylerimizin ihtiyaç talep formunda belirtilen ihtiyaçlarına yönelik (hasta bezi, akülü sandalye, t. sandalye gibi.) engellerini belirten rapor, kimlik fotokopisi istenilerek ihtiyaçları yerine getirilir.

22-2-Bağımlılık ile Mücadele:
Bağımlılıkla mücadelede; uyuşturucu madde kullanan çocuk, genç ve yetişkinlerin bağımlılıktan kurtulması, sosyal hayata kazandırılması ve rehabilitasyonuna yönelik psikososyal destek programı düzenleyen ilgili kurumlara yönlendirilmelerini sağlamak.

Madde 23-EVLENDİRME MEMURLUĞU

a) Evlenmek isteyen kişilerin başvuru işlemlerini yürütmek, Belediye Başkanı adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek ve evlenmenin aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.
b) Birbiriyle evlenmek isteyen kişilerin başvurularının kabul edilmesini ve Evlenme Dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.
c) Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
d) Belirlenen nikâh gününde nikâh akdini gerçekleştirmek.
e) Evlenen çiftler için Evlenme Cüzdanının hazırlanmasını ve akde ilişkin bilgilerin Evlenme Kütüğüne işlenmesini sağlamak.
f) Evlenme akdinin İlçe Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.
g) Sosyal İşler Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

 

23-1 Evlenme İçin Gerekli Evraklar:

a) Müracaat eden çiftlerin Nüfus Cüzdanlarını beyan etmeleri şarttır.
b) Nüfus Müdürlüğünün son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örneği ve adres beyanı.
c) Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.
d) 4 Adet fotoğraf.(En az 6 ay önce çekilmiş olmalı, fotokopi ile çoğaltılmış resimler kabul edilmez.

           

MADDE : 24 EŞİTLİK BİRİMİ 

a - Eşitlik Birimleri Yerelde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların yerel bütçeden erkeklerle eşit pay almalarını sağlayan yerel plan, program ve politika stratejilerini belirlemek,  bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmek,  bu konuda çalışan sivil oluşumlarla işbirliği gerçekleştirmektir. Dezavantajlı grupların hizmetlerden ve kaynaklardan eşit şekilde yararlanmasının sağlanması, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine vatandaş katılımının artırılması ve geliştirilmesi için sosyal dışlanma ve ayrımcılığı önlemek ile cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir.
b- Ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımcılıklara maruz bırakılan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılara yönelik belediye politikaları geliştirmek.
c- Katılımcı belediyecilik çerçevesinde bu grupların daha iyi hizmet almasını ve karar alma organlarında etkili olmalarını sağlamak.
d- Hizmetlerin çeşitlenerek şekillenmesini sağlamak ve toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
e- Bütçenin cinsiyetler arasında adil dağılımını öngören stratejik plan çalışmaları yapmak, birim ile ilgili yazışmaları yapmak, ilerlemeyi yıllık olarak raporlamak, ihtiyaç ve sorun alanlarının tespiti ve çözümü için STK’lar ile işbirliği yapmak, belediyenin verdiği hizmetlerin cinsiyet dağılımı verilerini görünür hale getirmek ve mevcut durum analizi yapmak.
f- Eşitlik Eylem Planı ile, eşitlik vizyonuna dayalı olarak kadınlara yönelik kalkınmanın sağlanabilmesi amacı ile kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, fırsatlara eşit bir şekilde erişimi,  kişilerin kendi kendilerine yetebilmeleri desteklenmiştir.
g- İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın liderliğini geliştirmek için Mudanya’da ve Türkiye’de kadınların liderliğini ve karar alma süreçlerine katılımını ilerletmek, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın liderliğini geliştirmek gibi genel bir amaca sahiptir.
h- Proje doğrudan Mudanya’da üreten kadınları, dernekleri hedeflemektedir. Proje çerçevesinde planlar ve bütçeler geliştirme ve uygulama konusunda farkındalıklarını ve kapasitelerini arttırmalarını desteklemekte aynı zamanda yerel yönetimin gelişimi de planlanmaktadır.
i- Mudanya Belediyesi işbirliği yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin tüm program ve süreçlere yansıtılmasını nasıl garanti edeceğine dair rehberlik sağlar. Çeşitli faktörler kapsayıcı şehir gelişimini engellemektedir. Mudanya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ele almaya ve yerel yönetimlerin, kadınları projeye etkin bir şekilde dahil etmeye yönelik kapasitelerini geliştirmeye kararlıdır.
j- Toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke edinerek öncelikli olarak katılım sağlayanların sesini duyurmak ve kapasite eksikliği yaşayan dezavantajlı grupları hedef almaktadır.

                                             

Madde 25-YÜRÜRLÜLÜK: Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı  tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 26- YÜRÜTME: Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkan tarafından yürütülür.


 

Ek-1  SOSYAL YARDIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ CETVELİ

 

 

 Ek-2 KVK DEĞERLENDİRME ve ONAY FORMU

 
 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close