BUGÜN - 15.04.2021 PERŞEMBE
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

MUDANYA BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, AMAÇ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmelik Mudanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler.

 

Kuruluş

Madde 2- (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48.nci Maddesi uyarınca, Mudanya Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 116 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Kapsam

Madde 3 (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mudanya Belediyesi’nin Zeytin Dalı Birimi, Evlendirme Memurluğu Birimi, Sağlık Hizmetleri Birimi   ( Uğur Böceği ), Agâh Bursalı Kreş Birimi, Emekli Dayanışma Evi’ni kapsar.

 

Dayanak

Madde 4- (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 5- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye     :Mudanya Belediyesini,

Başkanlık   :Mudanya Belediye Başkanlığını,

Başkan       :Mudanya Belediye Başkanını,

Müdürlük   :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

Müdür        :Sosyal Yardım İşleri Müdürü,

Personel     :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelini ifade eder.

 

Teşkilat ve Yönetim

Madde 6- (1)  Müdürlükte sunulan hizmetler, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğe bağlı Birimler tarafından düzenlenir ve yürütülür.

   (2-)Müdürlük, Müdür, Memur, İşçi ve yardımcı personellerden kurulmuştur.

 

Birim Müdürü : Çetin USTA - Tel.: 544 16 20 Dahili: 115 e-mail: cetinusta@mudanya.bel.tr

 

ZEYTİN DALI BİRİMİ

AMAÇ;

     - Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, yoksul, engellilere ve engelli ailelerine bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları gerçekleştirmek.

     - Mudanya Belediyesi sınırları dâhilinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, asker ailesi, gazi, yetim ve öksüz kişilere yardımda bulunmak.

 

        GÖREVLERİ;

Gıda Yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

- Giyim Yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı, eşofman, özel günler için kıyafet ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır. Bayramlarda özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapmak.

- Kırtasiye Yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç- gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

 -Sağlık Yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi, iğne ,sonda, pansuman yardımlarıdır.

  -Sıcak Yemek Yardımı: İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

- Sosyal Yardım: İhtiyaç sahibi olan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımlardır.

-Yakacak yardımı; ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımlarıdır.

-Eşya yardımı; belediyeye bağış yapılan ev eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara  ulaştırılmasını sağlamak.

 

YETKİLERİ;                                   

a) Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan ödeneği aşması durumunda yeterli ödenek aktarımı yapılabilir.

b) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

c) Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş

imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına, eğitilmeleri için kurslar açmaya karar verilebilir.

d) Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Muhtaçlık durumuna göre nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

e) Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca numaralı bir kimlik verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek, yetkili kişi tarafından imza altına alınarak muhafaza edilir.

f) Aynî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

g) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

h) Aynî yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile de işbirliği yapılabilir.

ı) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, yardım komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki, kart ve benzeri ile verilebilir.

i) Aylık ve yardımların başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihi takip eden aybaşı veya ihtiyacın aciliyetine göre yapılır.

j) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04.01.2002 Tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

k) Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

l) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar ile belediyece tedarik edilen mal, madde ve malzemeler sosyal yardımlaşma merkezinde toplanır; belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir, Sosyal Yardımlaşma Merkezi envanterlerinden düşülür.

m) Aynî yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir.

n) Aynî yardımlar süreli veya kırtasiye, ilaç, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası, medikal malzeme ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

o) Aynî yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde belediyenin takdir yetkisi esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz. Muhtaçlık durumu düzeldiği tespit edilenlerden yardım kesilir.

ö) Yardımın ulaştırıldığı bağış sahiplerine telefon, elektronik posta veya bir başka iletişim aracı ile bildirilir ve teslimatlar tutanakla kayıt altına alınır.

 

Müracaat Şekli, Tespit:

1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Bu talepler doğrultusunda, kişinin adresinde, komşularında, muhtarlıkta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve benzeri yerlerde yapılan tahkikatlar değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir.

2) Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler Komisyon görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde temin edilir.

3) Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

Muhtaç Durumda Olduğu Halde Yardım Komisyonuna Bizzat Müracaat Etmeyenler:

Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

Belediyenin Res’en Tespiti,

Belediyemiz sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

Belediyenin Res’en Tespiti;

a) Belediyenin bilgi kaynakları,

b) Mahalle muhtarlarının yardımları,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan istenecek bilgiler,

d) Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

e) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,

f) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

g) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla yapılır.

Yardım Komisyonu Yönetimi ve Diğer Hususlar:

Yardım Komisyonunun Oluşumu

 Değerlendirme komisyonu belediye başkanı ya da görevlendireceği bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Komisyon üyeleri, belediye meclis üyeleri ile belediyede görevli memurlar ve müdürler arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Komisyon sekretaryasını  Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yürütür.

Komisyon Toplantıları ve Kararlar:

     - Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar;

a) Komisyonun toplantı ve karar nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

b) Komisyon üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekâleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.

c) Komisyon ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, başkanının çağrısı üzerine acil toplantı yapabilir.

d) Komisyonda görev alan meclis üyesi veya belediye görevlilerine hiçbir şekilde ücret (huzur hakkı, yolluk vb) ödenmez.

 

Komisyonun Görevleri:

a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni yardımların süresi ve miktarını belirlemek ve listelerini hazırlamak.

c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

 

Araştırma

1) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re ’sen yapılabilir.

2) Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

3) Yardım komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların, belediye meclisince belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, engelli olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar verir.

    Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri

    Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

          1) Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7 nci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

a) Aile bireylerinin iş durumu.

b) Ailenin net gelirleri.

c) Barınma ve eşya durumu.

d) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve yakınlık dereceleri.

e) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

f) Medeni hali.

g) Engelli durumu.

h) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

 

          2) Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilir. Yardımlar, yardım komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

          3) Yapılacak yardımların miktarı Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde (EK-1) yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

a) 0–50 Puan arası yardım uygun değil,

b) 50–65 Puan arası azami net asgari ücretin yüzde 25 oranında ayni yardım,

c) 65–80 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 40 oranında ayni yardım,

d) 80–100 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 60 oranında ayni yardım olarak yapılabilir.

 

Sosyal İnceleme Raporlarının Düzenlenmesi:

Sosyal İnceleme Raporları

   1) Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişte yaptıkları yardım talepleri ile bunlara yapılan yardımlar, ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişmeler, hâli hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler ile sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç sahiplerinin ne tür bir yardım veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin kanaat ile yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar açıkça belirtilir.

    2) Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

Sosyal Yardımların Kesilmesi

1) Ayni yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

 • Ölümü,
 • Muhtaçlığın kalkması,
 • Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,
 • Hemşehrilik vasfını kaybetmesi,
 • Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması,
 • Sakatlığı nedeniyle ayni yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması, durumunun düzelmesinin tespiti hallerinde yardım kesilir.
 •  

2) Ayni yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, bu tespitin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yardım kesilir.

3) Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde yardım kesilerek yapılan yardımlar geri alınır.

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMAÇ, GÖREV VE YETKİLERİ;

 

-Temel ihtiyaçlar çerçevesinde; Sosyal yardıma ihtiyacı olan birey/aileleri (çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar) saptayarak, sosyal yardım alanlarında gereksinmelerinin etkin, yaygın ve nitelikli karşılanması için çalışmalar yapmak, desteklenmelerini sağlamak.

-Yardımların yerinde, zamanında yapılmasını izlemek, yönlendirmek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve istatistiki analizlerini yapmak.

-Yardım taleplerini değerlendirmek, uygun kriterleri oluşturarak bu çerçevede öneriler hazırlamak.

-Mudanyalıların zor günlerinde yanlarında olacak, dayanışma/yardımlaşma kültürünü kökleştirici/geliştirici çalışmalar yürütmek.

-Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

-Toplumsal dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere; bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler geliştirmek, projelere destek sağlamak.

-Yoksulluk ve sosyal yardım, dayanışma konularında araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak, yaptırmak. Bu konuda çalışma ve araştırma yapan akademik ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.

-Sosyal yardım faaliyetlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar yapmak.

-Sosyal adaletsizliklere, eşitsizliklere karşı mücadele ederek yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanmasına çalışmak, dezavantajlı grupları destekleyici hizmetlerde bulunmak.

-Sosyo-ekonomik durumu yetersiz olan çocukların, gençlerin ve erişkinlerin eğitimde/mesleki eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlemek, ilköğretim ve lise öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı uygulamalar yapmak.

-Yaşlıların yaşamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek, uygun mekan tasarımları için iyileştirici çalışmalar yapmak.

-Bu faaliyetlerin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar yapmak.

 -Sosyal Destek Bürosu’na bağlı bulunan birimlerin koordinasyonunu sağlamak, işbirliği içinde ortak faaliyetler düzenlenmesini sağlamak.

-Belediye iç ve dış işleyişinde; SP, Süreç ve Performans Planları’nın dezavantajlı gruplara yönelik uygun hale getirilmesini sağlayıcı metodolojiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

-Sosyal İşler Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili raporu sunmak.

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU BİRİMİ

     AMAÇ;

1- Evlenmek isteyen kişilerin başvuru işlemlerini yürütmek, Belediye Başkanı adına vekâleten nikâh akdini gerçekleştirmek ve evlenmenin aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

2-Birbiriyle evlenmek isteyen kişilerin başvurularının kabul edilmesini ve Evlenme Dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.

3-Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

4-Belirlenen nikâh gününde nikâh akdini gerçekleştirmek.

5-Evlenen çiftler için Evlenme Cüzdanının hazırlanmasını ve akde ilişkin bilgilerin Evlenme Kütüğüne işlenmesini sağlamak.

6-Evlenme akdinin İlçe Nüfus Müdürlüğü’ ne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

1-Nikâh akdi gerçekleştirilen çiftlere başkanımızın adına evlenme cüzdanlarının verilmesi.

2- Denetimler esnasında Mudanya İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

3- Sosyal İşler Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

     Evlendirme Memurları: 

Evlendirme memuru, belediyede bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memurdur.

Yetki Sınırı:

Bu yönetmelik hükümlerine göre kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen kişinin bu yetkileri; belediye evlendirme memurlukları için ilçe hudutları ile sınırlıdır.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları:

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

 • On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
 • 16 yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.
 • Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
 • Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Evlenme İçin Gerekli Evraklar:

 • Müracaat eden çiftlerin Nüfus Cüzdanlarını beyan etmeleri şarttır.
 • Nüfus Müdürlüğünün son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örneği ve adres beyanı.
 • Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.
 • 4 Adet fotoğraf.(En az 6 ay önce çekilmiş olmalı, fotokopi ile çoğaltılmış resimler kabul edilmez.
 • Kimlik Fotokopisi

                                                          

SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ   ( UĞUR BÖCEĞİ )

 

 AMACI;       

           -İlçede ve İlçe sınırlarına bağlı tüm mahallelerde ikamet eden ailelerin, anne adayı olan vatandaşımızın Sağlık Hizmetleri Bürosu’nu arayarak yeni dünyaya gelen bebekleri için, bebeğin cinsiyetini ve ikamet bilgilerini paylaştıktan sonra, oluşturulan ziyaret listesi dahilinde ekiplerimizin ‘Hoş geldin Bebek’ adı altında beşik, hediye paketi ve bebeğin adına gönderilen mektubun adrese teslim edilmesini sağlamak.

            -Sosyal yardım İşleri Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

GÖREVİ;

      

1-Hasta Nakil:

-İlçede ve İlçe sınırlarına bağlı tüm mahallelerde ikamet eden sağlık durumu iyi olmayan genellikle yaşlı hastalar için araç ve yatalak hastalar için de, hasta nakil hizmeti ve evlerde pansuman, iğne, sonda hizmeti verilmesini sağlamak.

-Sağlık Hizmetleri Büromuzu arayarak randevu alan hastaların randevu saatleri, gidecekleri hastane ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu, günlük olarak oluşturulan hasta randevu programı doğrultusunda, hasta ve yakınının ikamet ettikleri adresten alınarak, tedavi olacağı hastaneye kadar refakatini sağlamak.

-Hasta Nakil Ambulans’ında gerekli tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzemeleri yeterli nitelik ve miktarda bulundurmak.

- Sosyal Yardım İşleri Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

2- Bağımlılık ile Mücadele:

-Bağımlılıkla mücadelede; uyuşturucu madde kullanan çocuk, genç ve yetişkinlerin bağımlılıktan kurtulması, sosyal hayata kazandırılması ve rehabilitasyonuna yönelik psikososyal destek programı düzenleyen ilgili kurumlara yönlendirilmelerini sağlamak.

-Sosyal Yardım İşleri Müdürü’ne karşı sorumlu olmak ve işleyiş ile ilgili rapor sunmak.

 

EMEKLİ DAYANIŞMA EVİ

 

 AMACI;

   Üçüncü yaş grubu olarak kabul edilen 60 yaş ve sonrası emekli vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmesi için diğer insanlarla sosyalleşip vakit geçirebilecekleri, kütüphanesinde, ücretsiz çay kahve içebilecekleri, gazete ve dergi okuyabilecekleri bir yaşam alanı sunmak.

 

GÖREVLERİ;

-Misafirlerine her türlü konforu sağlamak adına birimde gerekli temizliği ve hijyeni sağlamak,

-Orta yaş üstü vatandaşlarımızın yaşamlarını yalnızlık duymadan huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak,

-Misafirlerinin talepleri karşısında onlara ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygun ortamı sağlamak,

      Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

      Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close