Yapı Kontrol Müdürlüğü

BURSA MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                              GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

DAYANAK

Madde 2: Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b Maddesi ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3: Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye Başkanlığı: Mudanya Belediye Başkanlığı’nı

Başkan: Mudanya Belediye Başkanı’nı

Başkan Yardımcısı: Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı’nı

Müdür: Yapı Kontrol Müdürü’nü

Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğü’nü

Şef: Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli şefi

Personel: Yapı Kontrol Müdürlüğü Personelini ifade eder.

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

Madde 4:

1. Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışır.

2. Yapı Kontrol Müdürlüğü, Müdür, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen gibi teknik personel ile idari personelden oluşur.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVİ

Madde 5: Yapı Kontrol Müdürlüğü;

Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarındaki yapılaşmaların; imar planları, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun sağlıklı ve güvenli bir şekilde teşekkülü sağlamaktır. Kentimiz, deprem riski taşıyan bölgeler sıralamasında 1.Derece Deprem Bölgesinde bulunmaktadır.

İlçemizde;

1. Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi,

2. Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi,

3. Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için;

Kaçak yapılarla mücadelenin ve yapıların kontrolünün etkin yapılması gerekmektedir.

Şikâyetler, ihbarlar ve reysen tespitler üzerine, arşiv dosyası ile yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılmaktadır.

Kaçak yapıların, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ve tehlikeli yapıların yasal işlemleri yapılarak yıkımlarının gerçekleştirilmesi, Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalarda öncelik kazanmaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜN FAALİYET ALANI

Madde 6:

• Belediyemiz sınırları içinde ve buna bağlı köylerdeki kaçak yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatlara ait tespit, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı olan yapılar - imalatlar için 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. Maddeleri gereği;

• Yapı Tatil Zaptı düzenlemek.

• Devam eden inşaatların yerinde fiili mühür yaparak durdurulmasını sağlamak.

• Durdurulan inşaatlarda faaliyetin devamının tespiti durumunda mühür fekki nedeniyle

Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalı ile suç duyurusunda bulunmak.

• Yapı Tatil Zaptı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Encümen’ce para cezası kararının alınmasını sağlamak.

• Yapı Tatil Zaptı’nın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde aykırılığın giderilmesi halinde mühür işlemini tutanak ile kaldırmak.

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine göre imar kirliliğine neden olması sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur.

• Yapı Tatil Zaptı tebliğ tarihinde itibaren 30 gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda Encümence ayıkırlığın giderilmesi (Yıkımı) yönünde karar alınmasını sağlamak.

• 4708 sayılı yasa doğrultusunda İmar Müdürlüğü’nce aykırılığı tespit edilen ve durdurulan inşaatların Encümen Kararlarının alınmasını sağlamak.

• 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği; Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu Tespit edilen yapılara ilişkin Teknik Rapor (Maili İnhidam Raporu) düzenlemek. Yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için gerekli tebligatları yapmak. Yapı sahipleri tarafından izalesi yapılmayan yapıların Belediye tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

•  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen yapı kontrol faaliyetleri sonucunda tespit etmiş olduğu uygunsuz durumlara ilişkin gerekli yasal işlemleri yapmak.      

•  Korunmasına dair tescil kaydı bulunan yapılar için Tescilli Eserler Komisyonu’nca düzenlenen Teknik Rapor gereği Encümen kararının alınmasını sağlamak ve Anıtlar Kurulu’na bildirmek adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü bilgilendirmek.

• İmar Kanununun 40. Maddesi gereği;

• Tespit edilen çukurların kapatılması, terk edilmiş yapıların giriş- çıkışların kapatılması için Teknik Rapor düzenleyerek Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

• Encümence para cezası ile aykırılığın giderilmesi yönünde karar alınmasını sağlamak.

• İmar Kanunun 37. Maddesi gereği;

• İnşaat ruhsatına ek projesinde otopark alanı olarak görülen yerlerin farklı amaçlar ile kullanıldığı tespiti durumunda teknik raporu düzenlemek.

• Teknik raporun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda Encümen kararı alınmasını sağlamak.

• İmar Kanunun 41. Maddesi gereği;

• Parsellerin yola bakan cephelerinin B.B.Ş.B. İmar Yönetmeliği’nin İlgili Maddesi’ne göre kapatılması için teknik rapor düzenleyerek Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

• 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi gereği;

• Hazineye ait arazilerde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park, yol.vb.) izinsiz yapıları tespit ederek kaldırılması yönünde zabıta müdürlüğüne bildirmek. .

• Yukarıda belirtilen Encümen Kararlarında yapım gerektiren kararların gereği için Fen İşleri Müdürlüğü’ne iletilmesini sağlamak.

• Yukarıda belirtilen Encümen Kararlarının yıkım gerektiren kararlarında;

• Öncelikli tehlikeli yapılar, işgaller olmak üzere, Yıkım işlemlerinin yapılması için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

•18.05.2018 Tarih 30425 sayılı T.C Resmi Gazetede yayınlanmış olan,7143 sayılı Kanun’un 16 maddesinin ruhsatsız ve ruhsat eki projesine aykırılıkların Belediyesince yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ

Madde 7:

1. Yapı Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı sorumludur.

2. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili ekonomik ve verimli yürütmesini sağlamak,

3. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuata, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

4. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

5. İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

6. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçilmesi çalışmalarını yürütmek,

7. Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

8. Müdürlüğün, stratejik plan, performans programı ve gider bütçesini hazırlamak,

9. Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

10. İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

11. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLUĞU

Madde 8:

1. Kendisine bağlanan bölüm ve büroların iş işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

2. Başkan ve Başkan Yardımcısına yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

3. Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

 

 

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 9:

1. Kendisine bağlı büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

2. Büroya ait iş ve işlemlerden üst sorumludur.

3. Müdürlükte bulunan tüm memurlar iş ve işlemlerden sorumludur.

4. Amirlerin verdiği görevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygularlar.

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 10:

1. Müdürlük tarafından kendisine verilen büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

2. Büroya ait iş ve işlemlerden Üst ve Müdüre karşı sorumludur.

3. Üst ve Müdürün verdiği görevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygularlar.

4. Mudanya İlçesi sınırları içerisinde kaçak yapılaşmayı önlemeye çalışmak,

5. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

6. Can ve mal güvenliğini sağlamak,

7. Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi için çalışmak,

8. Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için verilen görevleri yerine getirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU

MÜDÜRLÜKLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU

Madde 11: Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

DIŞ KURUMLARLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU

Madde 12:

1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2. Müdürlüğün Belediye dış özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 13:

1. Bu müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

2. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Mudanya Belediye Başkanı yürütür.                        

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close