Evlendirme İşlemleri

Evlendirme Memurluğu

 

Evlendirme Memurluğu,Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterir.

 

Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı gösteren ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.

 

Müracaatta Usul

 

a. Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan 'Evlilik Beyannamesi' ile yapılır.

 

b. Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı kabul eden memur tarafından yapılır.

 

c. Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur iseler, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

 

d. Müracaat sırasında taraftarlar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

 

e. Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir.

 

f. Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz.

 

Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme

 

Evlenme talebine dair form-beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hayata sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar ve dilekçesinin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir.

 

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Bilgiler

 

1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik No'lu  resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri. TC Kimlik No'su olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDAKİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 

Müracaat sırasında taraflar, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez (Evlendirme Yönetmeliği Md.18).

 

2. 4'er adet  vesikalık resim. Resimler renkli ve ön cepheden, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. FOTOKOPİ VE KOPYA RESİMLER  GEÇERSİZDİR.

 

3. Sağlık Raporu (Aile hekimliklerine başvurulacak)

 

Nikâhevimize Başvuruda çiftler birlikte geleceklerdir.

 

NOT: Yaş sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik gibi durum varsa ayrıca ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

 

-17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile 16 yaşınıdolduran kadın ve erkek, hâkimin izni ile evlenebilir. Velisi il dışında ise izni noterden (Muvakkat name) tasdikli olmalıdır. Veli (anne-baba) biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.

 

-Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır (4721 sayılı T.M.K. 132 Md. ve Evl. Yönetmeliği 15/C Md.9)
NOT: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

 

-Yabancı Uyruklular için alınacak belgeler hakkında Evlendirme Dairemize başvurmaları gerekmektedir.


Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları  MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ  müracaat dosyasına koyulur.

 

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt  anında söylemeleri gerekmektedir. Soyadı, dilekçe sistemden çıktı olarak alınmakta olup, evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

 

MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR.

Müracaat edildikten sonra en erken (mümkünse) 1 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

EVLİLİK BAŞVURU EVRAKLARI, DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY (180 GÜN) SÜRE  İLE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN, İSTENİLEN NİKÂH GÜNÜ BU TARİH ARALIĞINI GEÇMEYECEKTİR.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close