Pazar Yerleri ve Yönetmeliği

Pazartesi – Çarşamba
Halitpaşa Açık Pazar Alanı – Halitpaşa Mahallesi Agah Bursalı Caddesi

Salı

Güzelyalı Kapalı Pazar Alanı – Eğitim Mah. Barbaros Cd.

Perşembe

Tirilye Açık Pazar Alanı
Güzelyalı Perşembe Pazarı – Dörtçelik Caddesi

Cuma
Mudanya Açık Pazar Alanı – Emniyet Müdürlüğü ilerisi

Cumartesi
Güzelyalı Burgaz Mah. Açık Pazar Alanı Dereboyu Köylü Pazarı

Pazar
Siteler Mahallesi Açık Pazar Alanı - Muhtarlık karşısı  
Şükrü Çavuş Mahallesi – Muhtarlık arkası
Giyim Pazarı- Güzelyalı Dörtçelik Caddesi


BU YÖNETMELİK MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 02.04.2021 TARİH VE 2021/03 ESAS ,2021/76 SAYILI KARARI VE KAYMAKAMLIK MAKAMININ 08.04.2021 TARİH VE 2021/1447 SAYILI ONAYI İLE KABUL EDİLMİŞ OLUP,12.04.2021 PAZARTESİ GÜNÜ www.mudanya.bel.tr İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.


T.C.

MUDANYA BELEDİYESİ

PAZAR YERLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç:
MADDE 1- 12 Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca) yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi (1) nci fıkrası f bendine ve geçici 3. maddesine istinaden hazırlanmış olan bu Pazar yerleri yönetmeliği 5957Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazar Yerleri Yönetmeliği hükümlerini bir araya toplamak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesi hükmüne istinaden mevzuatta bulunmayan hükümleri ilave etmek, Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde semt ve üretici pazarlarında sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam:
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan semt ve üretici pazarlarının yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılar ile çalıştırdıkları elemanlarında aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak:
MADDE 3
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu

- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi

- 1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu

- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

- 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

- Zabıta Yönetmeliği

- İlgili diğer mevzuat hükümleri

Tanımlar:
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Belediye: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi belediyeleri,
c) Bildirim: Bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelere ilişkin sisteme yapılan beyan işlemini,
ç) Bildirim miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogramı,
d) İl müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,
e) Kanun: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Künye: Sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkotlu etiketi,
g) Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece pazar yerlerinde satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini,
ğ) Meslek kuruluşu: Pazarcıların üyesi oldukları ihtisas odalarının kurdukları ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odası bulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odasını,
h) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarlarını,
ı) Pazarcı: Malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,
i) Perakende satış: Tek seferde bildirim miktarının altında yapılan satışı,
j) Semt pazarı: Üreticiler ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerini,
k) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,
l) Tahsis: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen işgaliye harcı karşılığında, semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin geçici olarak kullanım hakkını,
m) Tahsis sahibi: Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri,
n) Tahsis ücreti: 2464 sayılı Kanuna göre, işgal edilen alan ile orantılı olarak belediye meclisince belirlenen işgaliye harcını,
o) Üretici: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil sebze veya meyve üretenleri,
ö) Üretici pazarı: Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerlerini,
p) Yönetmelik: Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği ifade eder.(Paz.Yer.Hak.Yön.Mad.4)

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırım Tutanağı Tanzimi Cezası ve Uygulaması

MADDE 5- Yönetmeliğin İdari para cezalarına ilişkin EK-4’te yer alan tutanak, denetim yapmakla görevli yetkili personelce her eylem için ayrı ayrı olarak düzenlenir. (Paz.Yer.Hak.Yön. 23/1)
MADDE 6- Tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir, bir nüshası belediye encümenine sunulur, sabit nüshası dip koçan olarak saklanır.( Paz.Yer.Hak.Yön. 23/2)
MADDE 7- Tutanak, Fotokopili kağıtlara seri itibarıyla matbu cilt ve sıra numarası taşıyacak şekilde bastırılır. Tutanak, yetkili personele zimmet karşılığında verilir ve kullanılan ciltlerin dip koçanları teslim alınmadan yeni cilt verilmez.( Paz.Yer.Hak.Yön.23/3)
MADDE 8- Tutanaklar üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış tanzim edilen tutanaklar, üzerine gerekli açıklama yapılmak suretiyle iptal edilir ve dip koçanlarıyla birlikte muhafaza edilir.( Paz.Yer.Hak.Yön.23/4)
MADDE 9- İdari para cezası tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden ilk belediye encümeni toplantısında gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Ceza kesilmemesine ilişkin belediye encümeni kararı gerekçeli olarak alınır. (Paz.Yer.Hak.Yön.25/5)
MADDE 10- İdari para cezası uygulanmasına; 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Ek.4 de bulunan tespit tutanağına istinaden ilgili belediye encümenince karar verilir. 5957 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk işlemi gerçekleşir.( Paz.Yer.Hak.Yön.25/4)
MADDE 11- İdari para cezasının uygulanmasına ve ilgilisine tebliğ edilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. (Paz.Yer.Hak.Yön.25/7)
MADDE 12- Bu talimatnamede belirtilmiş kabahatleri işleyenlere diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde 5957 sayılı kanunun 14’ ncü maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 25/1)
MADDE 13- Kabahat karşılıkları 5957 sayılı kanunda veya diğer kanunlarda idari para cezası olarak belirlenmemiş olup bu yönetmelikte belirtilen kabahatleri işleyenlere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 32. maddesine istinaden para cezası uygulanır.
MADDE 14- Bu yönetmelikte geçen kabahatlere uygulanan para cezaları, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Ek 2 maddesini değiştiren 4421 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde "Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır" hükmüne istinaden belirlenir. (Paz.Yer.Hak.Yön.25/6)
MADDE 15- 5957 sayılı kanunun 14’ ncü maddesindeki idari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (Paz.Yer.Hak.Yön.25/2)
MADDE 16- İdari para cezalarını doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine belediyeler uygulamaya yetkilidir. Bu maddede öngörülen idarî para cezalarının uygulanması, Kanun, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer müeyyidelerin uygulanmasına engel teşkil etmez. (Paz.Yer.Hak.Yön.25/3)


                                                                                                                                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

             Pazar Yerleri Yerleşim Planı ve Pazarcı Tezgâhlarının Şekli

MADDE 17- Pazar yeri yerleşim planları, belediye encümenince belirlenerek onaylanır. Belediye Encümen kararı olmadan yerleşim planında değişiklik yapılamaz. Pazar yerinde tahsis sahibi olan pazarcılar ve üreticiler bu yerleşim planına uymak zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 8)
MADDE 18- Pazarcı tezgâhlarının şekli belediye encümenince belirlenerek onaylanır. Pazar yerinde tahsis sahibi olan pazarcı ve üreticiler tezgâhlarını belirlenmiş olan şekilde yapmak zorundadır.
MADDE 19-
a) Satış yerinde belediyenin izni olmaksızın ilave ve değişiklik yapılamaz.(5957 Say.Kan. 13/1-g, Paz.Yer.Hak.Yön. 17/1 b)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3) İdari Para cezası 5957 Say.Kan.-14/1-c

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Pazar Yerinde Tahsis, Tahsisin Devri İşlemleri ve Tahsis Ücreti

MADDE 20- Pazar yerlerinin tahsis işlemleri, Yönetmeliğin 11-12-13-14-15-16 maddelerine istinaden yapılacak olup, tahsis talebinde bulunan ve tahsise hak kazanan pazarcı ve üreticiler bu hükümlere ve bu hükümlere istinaden yapılacak işlemlere uymak zorundadır.
MADDE 21- Pazarcılara ve alışverişe gelen vatandaşların günü birlik yeme içme ihtiyacını karşılamak için kurulacak olan gıda satış yerleri de tahsis işlemlerine tabidir.
MADDE 22- Pazar yerinde tahsis edilen yerler tahsis sahipleri tarafından belediye encümen kararı olmadan kendi aralarında değiştirilemez. (Paz.Yer.Hak.Yön.13/7)
MADDE 23-
a)
Belediye meclisince belirlenmiş tahsis ücreti görevlilere günlük olarak ödenmek zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 15/1)
b) Görevlilerce kendisine yazılı uyarı yapıldığı halde tahsis ücretini uyarının yapıldığı günü takip eden (3)üç iş günü ödemeyenlerin yerleri görevlilerin yazılı raporlarına istinaden belediye encümenince iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön. 27/1/a-ı)
MADDE 24- Üreticiler ve pazarcılar, tahsis yeri olmadan pazarlarda faaliyet gösteremez, 5957 Say.Kan. 13/1-ğ) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan.14/1-b
MADDE 25- Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın satış yapılamaz (Paz.Yer.Hak.Yön.19/5)
MADDE 26- Tahsis sahipleri satış yerlerini bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Tahsis sahipleri ihtiyaç halinde belediyeden müsaade almak kaydıyla satış elemanı bulundurabilir. Kendisi ve satış elemanı dışında eleman bulunduramaz.( Paz.Yer.Hak.Yön.17/1- Yön. 17/2)
MADDE 27- Tahsis sahipleri tahsis edilen satış yerlerini Yönetmeliğin 16. maddesindeki şartları yerine getirerek vefat etme, iş göremeyecek durumda kaza geçirme, hastalık yada yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümen kararı ile kanuni mirasçılarına devredebilir. Bu hükümler dışında devir yapanlara idari işlem yapılmakla birlikte tahsis edilen yerleri belediye encümenince iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön.27/ğ-ı)BEŞİNCİ BÖLÜM

Satılan Malın Bildirim Mecburiyeti

MADDE 28
a)
Pazarcılar üreticilerden doğrudan aldıkları sebze ve meyvelere ilişkin bildirim miktarını her yıl ocak ayında belediyeye bildirmek zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 18/1)
b) Bildirim yapılmamış malları bir takvim yılı içinde beş defa satanlara tahsis edilen yer belediye encümenince iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön. 27/1/b-ı)
MADDE 29
a)
Üreticiler sebze ve meyvelere ilişkin bildirimi her yıl ocak ayında belediyeye yapmak zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön.18/1)
b) Bildirim yapılmamış malları bir takvim yılı içinde beş defa satanlara tahsis edilen yer belediye encümenince iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön. 27/1/b-ı)

 

ALTINCI BÖLÜM

Tanıtım Levhası ve Satış Yeri Numarası Bulundurma Satılan Mallar Üzerine Fiyat Etiketi Koyma Satılan Mallara Ait Künyeler

 MADDE 30
a)
Satışa sunulan mallar üzerine mevzuata uygun fiyat ve özellik etiketi konmak zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön.20/1-2, 5957 Say. Kan.-13/1-l)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenler belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir. (5957 Say.Kan.-14/(5), Paz.Yer.Hak. Yön. 26/1-c) İdari para cezası : 5957 Say.Kan.14/1-a)
MADDE 31
a)
Etiketler mürekkepli veya tükenmez kalem ile doldurulur, etiketlerde müşteriyi yanıltıcı ifadeler kullanılamaz, etiketlerde kazıntı ve karalama yapılamaz. (5957 Say.Kan.13/1-l, Yön.20/1-2)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır.(5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenler belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir (5957 Say.Kan. 14/(5), Paz.Yer.Hak.Yön. 26/1-c) İdari Para cezası: 5957 Say.Kan.14/1-a)
MADDE 32
a)
Belediyece tahsis sahibine verilmiş olan satış yeri numarası ve tanıtım levhası kolaylıkla görünür yere asılmak zorundadır. ( 5957 Say.Kan.13/1-l, Paz.Yer.Hak.Yön.17/1-a, 26/1-ç )
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içerisinde iki kez işleyenler belediye encümen kararıyla bir ay faaliyetten men edilir.(5957 Say.Kan. 14/(5) İdari Para cezası: 5957 Say.Kan. 14/1-a)
MADDE 33- Tahsisi sona erenler, tanıtım levhalarını zabıta müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. (Paz. Yer.Hak.Yön. 27/4)
MADDE 34
a)
Sebze ve meyvelerin üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin bulundurulması zorunludur. Kap veya ambalajından çıkarılması gereken sebze ve meyvelere ait künyeler satış yerinin görünebilir bir yerinde bulundurulacaktır. (Üreticiler bu madde kapsamı dışındadır).(5957 Say.Kan. 5/11, Paz.Yer.Hak.Yön.18/2-3)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır.(5957 Say.Kan.14/3)
MADDE 35
a)
Malın kalitesine, standardına, gıda güvenilirliğine ait belgeler ve künyeler tahrif edilemez, taklit edilemez, üzerinde değişiklik yapılamaz, üçüncü şahısları yanıltıcı ifadeler yazılamaz.(5957 Say.Kan.13/1-c, Paz.Yer.Hak. Yön 18/4 )
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan. 14/1-e


YEDİNCİ BÖLÜM

Kimlik Kartları ve Kıyafet Giyme

MADDE 36
a)
Belediyece, tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişilere verilen kimlik kartlarını tahsis sahipleri ve çalışanlar yakalarına takmak zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 28/1)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenler belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir. ( 5957 Say.Kan. 14/(5), Paz.Yer.Hak.Yön. 26/1-ç)
MADDE 37- Tahsisi sona eren ya da iptal edilenler ile bunların çalıştırdıkları kişilere ait kimlik kartları imha edilmek üzere zabıta müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. (Yön.28/2)
MADDE 38
a)
Tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişiler, belediyelerce belirlenen kıyafeti giymek zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 29/1, 5957-13/1-l)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenler belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir( 5957 Say.Kan. 14/(5), Paz.Yer.Hak.Yön. 26/1-ç)SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ölçü Aletleri

MADDE 39
a)
Pazarlarda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli muayeneleri yapılmış elektronik tartı ve ölçü aletleri kullanılır. Damgalanmamış, damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayenesi yapılmamış, damgaları iptal edilmiş ölçü aletleri kullanılamaz. Bu tür ölçü aletleri zabıtaca faaliyetten men edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön. 21/1-2-3)
b) Elektronik tartı aleti kullanma mecburiyeti 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir. (Paz.Yer.Hak.Yön. G.Mad.6)
MADDE 40
a)
Ölçü ve tartı aletleri hileli bir şekilde kullanılamaz.(5957 Say.Kan. 13/1-ı, Paz.Yer.Hak.Yön. 21/4)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılında üç kez gerçekleştirenlerin tahsisleri belediye encümenince iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön.27/1-e-ı) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan. 14/1-c)


DOKUZUNCU BÖLÜM

Yasaklanan Fiiller:

MADDE 41- Pazarcılar, sebze, meyve ve belediyece izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddeleri satışı ile iştigal etmek zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön.12/1-a)
MADDE 42- Pazar yerinin kuruluş gününün dışında ve açılış saatinden önce, kapanış saatinden sonra Pazar yerinde faaliyet gösterilemez (Paz.Yer.Hak.Yön.9/2) (Söz konusu çalışma saatleri   Zabıta  Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.)
MADDE 43- Organik mal üreticilerine veya organik mal satıcılarına ayrılmış pazarlarda veya Pazar yerlerinin belirli bölümlerinde diğer üreticiler ve pazarcı esnafı faaliyet gösteremez. (Paz.Yer.Hak.Yön.11/2)
MADDE 44- Organik mal satışı yapılan pazarlarda, mevzuata göre sertifikalandırılan mallar dışında mal satılamaz. (Paz.Yer.Hak.Yön. 19/6)
MADDE 45- Halkla doğrudan temas halinde olan pazarcı ve üreticiler 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu hükümlerine uygun sağlık muayenelerini yaptırmak ve bu belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.
MADDE 46- Üreticiler Tarım ve Orman  Bakanlığı bünyesindeki sisteme kayıtlı olup, sebze ve meyve üreticisi olmak zorundadır.( Paz.Yer.Hak.Yön.12/2-a-b)
MADDE 47- Pazarcılar ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olup vergi mükellefi olmak zorundadır. (Paz.Yer.Hak.Yön.12/1-b-c)
MADDE 48- Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediye encümenince satışına izin verilen gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır.( Paz.Yer.Hak.Yön. 19/1)
MADDE 49
a)
Üreticiler Pazar yerinde sadece kendi ürettikleri sebze ve meyve satışı yapabilir, kendi ürettiği mal dışında satış yapamaz. Satılacak toplam mal miktarı adet, bağ, ve kilogram olarak belediye encümenince belirlenmiş miktarlarda satılabilir.( Paz.Yer.Hak.Yön. 19/2)
b) Bu kurala uymama eylemini bir takvim yılı içinde üç kez gerçekleştiren üreticiye tahsis edilmiş yer belediye encümeni kararıyla iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön.27/g-ı)
MADDE 50- Üreticiler ve Üretici örgütleri pazarlarda komisyonculuk faaliyetinde bulunamaz, kendi aralarında mal alıp satamaz. (5957 Say.Kan. 5/8-10)
MADDE 51
a)
Pazar yerlerine belediyece belirlenen saatler dışında mal getirilemez, yükleme ve boşaltma yapılamaz, araç bulundurulamaz, Mallar Pazar içinde demir tekerlekli araçlarla taşınamaz. Malların tezgaha taşıma işlemi lastik tekerlekli manüel araçlarla yapılır. ( 5957 Say.Kan. 13/1-l, Paz.Yer.Hak.Yön. 17/1-d)
b) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenler belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir(5957 Say.Kan. 14/(5), Paz.Yer.Hak.Yön. 26/1-ç)
c) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3) İdari Para Cezası 5957 Say.Kan. 14/1-a)
MADDE 52- Su ürünleri pazarda temizlenmez, bu tür ürünler müşteriye temizlenmeden satılır.
MADDE 53- Birbirini olumsuz etkileyecek sebze ve meyveler ile diğer gıda ve ihtiyaç maddeleri bir arada satılamaz (Paz.Yer.Hak.Yön.8/2)
MADDE 54
a)
Atıklar belirlenen alanlarda toplanır ve satış yeri temiz tutulur. Sebzelerin ve yıkanması gereken malların atık suları ızgaralar dışında pazar içine ve yollara dökülemez. (5957 Say.Kan.13/1-k, Paz.Yer.Hak.Yön. 17/1-c)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır.(5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenlere belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir(5957 Say.Kan. 14/(5), Paz.Yer.Hak.Yön. 26/1-c) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan.14/1-b
MADDE 55
a)
Satış yeri dışında veya geçiş yollarında mal teşhiri ve satışı yapılamaz, buralara boş kap vs koyulamaz.. (5957 Say.Kan. 13/1-i, Paz.Yer.Hak.Yön. 17/1-ç)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenlere belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir(5957 Say.Kan.14/5, Paz.Yer.Hak.Yön. 26/1-a) İdari Para Cezası : 5957 Say.Kan. 14/l-b
MADDE 56
a)
Üreticiler ve pazarcılar mallarını, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satmak zorundadır.(5957 Say.Kan.13/1-b, Paz.Yer.Hak. Yön. 19/3-a)
b) Bu eylemi bir takvim yılında üç kez gerçekleştirenlere tahsis edilen yerler belediye encümen kararı ile iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön.27/1-e-ı)
c) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
d) Bu maddeye göre yapılacak idari işlemlerin cezaları Tarım Köy İşleri bakanlığınca uygulanır. (5957 Say.Kan. 14/3) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan. 14/1-ğ, 5957/14/(2)
MADDE 57- Yıkanmadan yenen gıda maddeleri açıkta satılamaz, bu tür gıda maddelerine eldivensiz çıplak elle doğrudan müdahale edilemez.
MADDE 58- Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılamaz. (Paz.Yer.Hak.Yön. 19/3-b)
MADDE 59
a)
Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılamaz, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmaz. ( 5957 Say.Kan.13/1-j, Paz.Yer.Hak. Yön. 19/3-ç)
b) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3)
c) Bu eylemi bir takvim yılı içinde iki defa gerçekleştirenlere belediye encümen kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir(5957 Say.Kan. 14/(5)Yön. 26/1-b) İdari Para Cezası:5957 Say.Kan.14/1-b)
MADDE 60- Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır. (Paz.Yer.Hak.Yön. 19/4)
MADDE 61
a)
Meslek mensupları serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve hakim durumlarını kötüye kullanamazlar. (5957 Say.Kan. 6/2)
b) Bu şekilde davrananlara tahsis edilen yerler belediye encümenince iptal edilir.( Paz.Yer.Hak.Yön.27/1-ç-ı) İdari Para Cezası: 5957 Say. Kan. 14/1-f maddesi
MADDE 62- Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplamak, satıştan kaçınmak, mal stoklamak, malları yok etmek bu amaçla propaganda yapmak veya benzeri davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu şekilde davrananlara tahsis edilen yerler belediye encümenince iptal edilir.( Paz.Yer.Hak.Yön.27/1/d-ı) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan. 14/1-f
MADDE 63
a)
Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal koymak hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmak yasaktır. (Paz.Yer.Hak.Yön.27/1-e)
b) Bu şekilde davranışlarını bir takvim yılında üç kez gerçekleştirenlerin tahsis edilen yerler belediye encümenince iptal edilir. (Paz.Yer.Hak.Yön.27/1/e-ı)
c) Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan. 14/1c, 5957-14/(2)


ONUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler Düzenleme Yönetmeliğinde Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 64- Bu Düzenleme Yönetmeliğinde bulunmayan hükümler için pazar yerleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

MADDE 66- Altmışyedi (67) maddeden ibaret bu Düzenleme Yönetmeliği belediye meclisinin kabulü ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 67- Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürlüğü yürütür.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close