01.10.2021 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 01.10.2021 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (26) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :               GELMEYEN ÜYELER                              :   

Ozan EROĞLU                                                                                  Ergül BATMAN

Selahattin AVCI                                                                                Hayati SAMAST

Cengiz TANER                                                                                  Hasan GÜLAÇ

Erkan ALTINTAŞ                                                                               Bülent ERDEN

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2021/161; Başkanlık Makamının 2021/869 Sayılı Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda;  Belediyemize ait 2022 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve 13 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2021/162; Başkanlık Makamının 2021/870 Sayılı Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda; 2022 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve 13 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2021/163; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.21008 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve 13 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2021/164 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.21239 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna - Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2021/165; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.21332 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (L) bendi gereğince Ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2021/166; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.21354 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı’nda bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yüzer Otel Cinsi TURAN EMEKSİZ isimli İstanbul-13181 Teknik Kütük No.lu ve İstanbul-3288 Tescil No.lu Geminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı projeleri kapsamında hizmetlerinde kullanılmak üzere; 10/12/2003 tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45’inci Maddesi ile 2006/11545 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 18/01/2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Taşınır Mal Yönetmeliği’’nin 31’inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (SAYI:1)” ve “Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “ Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir ve Tahsis “ Başlıklı 31.Maddesi kapsamında; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda demirbaş dökümü bulunan ‘TURAN EMEKSİZ’ isimli Geminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devrinin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET – 14), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET – 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, HAYIR – 5), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR – 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR – 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GEMİ ADI

MODELİ

ÖZELLİĞİ

DEVREDİLECEK BELEDİYE ADI

TURAN EMEKSİZ

1961

OTEL CİNSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2021/167; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.20978 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Ülkü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2021/168; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.20912 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Zeytinbağı Mahallesi 2200 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaza ait Plan Zayiatı ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2021/169; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.20493 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1029 Ada Ve 1030 Parseller ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2021/170; İmar Komisyonu’nun 2021/149 Sayılı Raporunun görüşülmesi; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 1657 Parseldeki Trafo Alanının kaldırılmasına ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2021/171; İmar Komisyonu’nun 2021/148-153 Sayılı Raporunun görüşülmesi; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 564 Parsel ve 199 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait 4 Adet Askı İtirazının uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2021/172; İmar Komisyonu’nun 2021/147 Sayılı Raporunun görüşülmesi; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendine ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrası'na istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Musabey Mahallesi 1047 Ada 30 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendinin “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrasının “Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz.” hükmüne istinaden Musabey Mahallesi 1047 Ada 30 Parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı Selvilik Caddesi’nin yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Toplantısının 1.Birleşiminde (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET – 14), (İyi Parti: Mehmet Aybars YILANLI, EVET – 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET – 1), Komisyon Raporunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendine ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrası'na istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Musabey Mahallesi 1047 Ada 30 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin REDDİNE, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendinin “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrasının “Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınan yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilir. Ticari kullanımların altında konut yapılamaz.” hükmüne istinaden Musabey Mahallesi 1047 Ada 30 Parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı Selvilik Caddesi’nin yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, HAYIR – 5), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR – 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2021/173 İmar Komisyonu’nun 2021/151-152 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin 27 Adet Askı İtirazının ekte yer alan tabloda belirtilen şekliyle uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2021/174; İmar Komisyonu’nun 2021/155 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 1/1000 Ölçekli Tirilye Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunun uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2021/175; İmar Komisyonu’nun 2021/159 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 2444 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili 1.20 olan Subasman Kotunun 2.40 olarak revize edilmesine ilişkin talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2021/176; İmar Komisyonu’nun 2021/139 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1451 ve 1452 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2021/177; İmar Komisyonu’nun 2021/150 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1557 ada 9 parselin kuzeyindeki alana ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili Evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolay İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2021/178; İmar Komisyonu – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/157 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 650, 651 ve 652 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolay İmar Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ – 2021/179; İmar Komisyonu’nun 2021/154-160 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolay İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ – 2021/180; İmar Komisyonu’nun 2021/146 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 1317 Parsel sayılı taşınmaz (1354 Yeni Parsel No) ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolay İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Enver ÜÇÜNCÜ

Neslihan ERDENİZ

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close