BUGÜN - 21.06.2021 PAZARTESİ
02.10.2020 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 02.10.2020 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN

(15) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :   

Ozan EROĞLU                                                                     Bülent ERDEN

Selahattin AVCI                                                                   Adil BAYRAKTAR                                            

Ergül BATMAN                                                                    

Cengiz TANER                                                                                                                    

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST                                                                 

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Neslihan ERDENİZ

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Mehmet Aybars YILANLI             

 

Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/112; Başkanlık Makamının 2020/693 Sayılı 2021 Mali Yılı Performans Programının ile ilgili Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 19 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/113; Başkanlık Makamının 2020/670 Sayılı 2021 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ile ilgili Encümen Kararının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 19 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/114; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.18820 Sayılı 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 19 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/115; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.19137 Sayılı Ödenek Aktarma ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve 19 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/116; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.18736 Sayılı Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2020/117; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.18168 Sayılı Takas Hk. yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2020/118; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2020/93 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 1746, 1747, 1748, 1749 ve 1750 Parsellerin Güneyinde, İmar Planlarında var olan yolun açılmış olduğu, ancak henüz isimlendirilmediği tespit edilmiş olup, Söz konusu Sokağa “2176.Sokak” ismi verilmesinin uygun olduğuna,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2020/119; İmar Komisyonu’nun 2020/100 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 18.07.2011 tarih 605 Sayı ile Onaylı 1/1000 Ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında “Plan kapsamında inşa edilecek bütün yapılarda asma veya çekme kat uygulaması yapılamaz.” Plan Notu bulunması, ancak yürürlükte bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Kat yükseklikleri başlıklı 28.Maddesinde “(1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla; a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlarda 4.00 metre, b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre, c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre, ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre, diğer katlarda 3.60 metre kabul edilerek uygulama yapılabilir.” hükmü yer aldığından bahse konu plan notunun kaldırılması ya da değiştirilmesi ile ilgili talebe istinaden Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarih 2020/58 sayılı “Plan notunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlatılmasının uygun olduğuna” kararının İmar Planı Revizyonuna esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun “Sonuç ve Öneriler” kısmının i) maddesinde “17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremlerinde büyük yıkımlara neden olan yüksek giriş (asma veya çekme katlı zemin kat) uygulaması, bina bütününde yumuşak karın tabir edilen kolay yıkılan bir zon oluşturduğundan, rant amaçlı bu tür projelere, tüm yerleşim alanlarında, belediyesince kesinlikle müsaade edilmemelidir.” hükmü bulunması sebebiyle yeniden değerlendirilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Plan Notu değişikliği ile ilgili Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarih 2020/58 Sayılı Kararının iptalinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/120; İmar Komisyonu’nun 2020/96 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Altıntaş, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş, Mütareke, Halitpaşa ve Kumyaka Mahallelerinde 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik kapsamında Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışmasının tamamlanması sonucu hazırlanan, çalışma alanında bulunan yapı adalarının %57’sinde kısmi doluluk tespiti yapılan “1992 Yılı Mudanya 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik bağlamında yapılan Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışmasının” uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2020/121; İmar Komisyonu’nun 2020/94 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 531 parsel sayılı taşınmazın 10.12.2019 tarih ZT5BCBBA belge numaralı yapı kayıt belgesi, 07.02.2020 tarih 2020/21 sıra numaralı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunduğu, anılan taşınmaz üzerinde bulunan açılır kapanır sundurmanın mühürlendiği belirtilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. Maddesinin ‘’Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.’’ hükmüne, Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinin ‘’b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.’’ hükmüne ve Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlıklı 51. Maddesinin ‘’Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.’’ hükmüne istinaden Nilüfer Belediyesi’nin 10.04.2017 tarih 2017/165 Esas, 478 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Sundurmalar Hakkında Usul ve Esaslara Dair Emirname’nin Mudanya Belediye Meclisi’nce de kabul edilmesine ilişkin talebin incelenmesi sonucunda talebin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2020/122; İmar Komisyonu’nun 2020/108 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 10.02.2020 tarih 23713 sayılı yazısı ile Mudanya İlçesi, Yeni Mahallesi, Bursa Mudanya Yolu ile Dikilitaş kesişiminde hazırlanan Refüj Düzenlemesine ait Tasarım Projenin UKOME Kurulu’nun 30.01.2020 tarih 2020/9 Sayılı Kararı ile onaylanmış olmasına ve plan tadilatlarının yapılması hususunda gereği talep edilmesine istinaden, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü’nün 27.02.2020 tarih E.35980 sayılı yazısı ile talep edilen İlçemiz, Yeni Mahalle Bursa Mudanya Yolu ile Dikili Taş kesişimde hazırlanan Refüj Düzenlemesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında kurum görüşü talebinin incelenmesi sonucunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2020/123; İmar Komisyonu’nun 2020/48 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1501 Parsel 14 Parsele ait İmar Planı Değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2020/124; İmar Komisyonu’nun 2020/101 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Esence Mahallesi 2881 sayılı taşınmaza ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2020/125; İmar Komisyonu’nun 2020/99 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 135, 136, 137 Adalar ve 123 Ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 30 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2020/126; İmar Komisyonu’nun 2020/98 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mürsel Mahallesi 1521 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2020/127; İmar Komisyonu’nun 2020/97 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Yeniköy Mahallesi 1116 Ada, 4 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2020/128; İmar Komisyonu’nun 2020/95 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Aydınpınar Mahallesi 1179 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE – 2020/129; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.19657 sayılı Bursa İli, Mudanya İlçesi 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Hk. Yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 19 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan 2.Birleşimde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close