04.03.2022- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 04.03.2022 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (31) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Selahattin AVCI                                           Ozan EROĞLU

Ergül BATMAN                                             Cengiz TANER

Erkan ALTINTAŞ                                          Arif BAYRAK

Hayati SAMAST                                            Bülent ERDEN

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Adil BAYRAKTAR

Hasan GÜLAÇ

Mehmet Aybars YILANLI

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/28; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.34609 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz ile Dominik Cumhuriyeti San Pedro de Macoris Şehri arasında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve İlçemiz arasında projeler geliştirmek hedefiyle kardeşlik bağlarının kurulmasına ve İmzalanacak Protokolün Mudanya Belediyesi ile Dominik Cumhuriyeti San Pedro de Macoris Yetkililerince İmzalanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ‘nun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/29; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.34194 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Balabancık Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/30; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.34196 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yörükyenicesi Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/31; Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ‘nun 2022/19 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (m) bendi gereği, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü “Görev, Amaç, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” in ekteki şekliyle uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/32; İmar Komisyonu ‘nun 2021/227 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çatı Meyilinin ve Mahya Noktasının Hesabı İle Oturacağı Parapet Yüksekliği İle İlgili Hükümlerine ilişkin talebin incelenmesi sonucunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.09.2014 tarih ve 2014/317 Sayılı Kararının 1.Maddesinde yer alan ‘’Çatı eğimi %45 i aşamaz, çatı 60 cmlik parapete oturabilir. Mahya 4.5 metreyi aşmayacak şekilde çatıda deprem yönünden gerekli tedbirler alınmak üzere oluşacak çatı eğimine göre kullanılacak çatı malzemesi TS Standartlarına göre belirlenecektir.’’ hükmünün iptal edilerek, ‘’Bu hükmün yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınmış yapıların, tadilat ruhsatı ile inşaatına başlanmış ancak ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olanların inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat başvurularında mimari projelerde; Çatılarda 90 cm yüksekliğinde parapet yapılabilir ve çatı eğimi 50 cm saçak hizasından 90 cm yüksekliğinde parapet üzerinden en fazla bina yüksekliği kullanıldığında maksimum %45 eğimle hesaplanabilir. Çatının en üst mahya noktası yüksekliği 4.50m’yi geçemez. Çatı gabarisi ile eğimi çatının oturacağı en geniş hizadan hesaplanabilir.’’ şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/33; İmar Komisyonu ‘nun 2021/228 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İkinci Bodrum Katların Dışarıdan Görünmesine İzin Verilmesi İle İlgili Hükümlerine ilişkin talebin incelenmesi sonucunda; 11.11.2016 tarih ve 2016/8064 Sayılı Teknik Komisyon Raporunun 1.Maddesinde yer alan “Yürürlükte bulunan İmar Planında, konut alanlarında kalan, yeni ve mevcut tüm yapılarda; 2. Bodrum Katların tabi zeminden itibaren yükseklikleri maksimum 5(beş) metreyi geçemez, bu katın otopark olarak kullanılması durumunda dışarıdan görünmesine izin verilir ve görünen bu kısmın yüksekliği 3.5 metreyi geçemez.”  hükmünün iptal edilerek, “01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinden önce yürürlükte bulunan eski Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinden yapı ruhsatı alınmış yapıların, tadilat ruhsatı ile inşaatına başlanmış ancak ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olanların inşasına devam edilebilmesi için yeniden ruhsat başvurularında mimari projelerde; 2. Bodrum katların tabi zeminden itibaren yüksekliklerinin maksimum 5(beş) metreyi geçemez, 2. Bodrum katın otopark ve yönetmelik gereği zorunlu ortak alanlar olarak kullanılması durumunda bu katın sadece otopark olan kısmının cephelerinde bahçe tabi zemin kotlarında düzenleme yapılarak dışarıdan görünmesine izin verilir ve görünen bu kısmın yüksekliğinin 3.5 metreyi geçemez.” şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/34; İmar Komisyonu ‘nun 2022/20 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 15.01.2009 tarih 44 Sayı ile Onaylı 1/1000 Ölçekli Bademli Uygulama İmar Planında Park Alanında kalan Mürsel Mahallesi 1530 Parselin Doğusundaki alanın bir kısmının Trafo Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin imar Planı Değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda; Bölgenin teknik altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan, talebin gerekli güvenlik önlemleri alınması kaydıyla uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2022/35; Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ‘nun 2022/05 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği arasında 10 (On) Yıllığına Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna - Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/36; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/22 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Dedeköy Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/37; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/23 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Göynüklü Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/38; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/21 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Küçükyenice Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2022/39; Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar Komisyonu ‘nun 2022/24 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; Altıntaş Mahallesi, Yapı Kayıt Belgesi alan bölgelere Doğalgaz Bağlatılmasına ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı Plan ve Bütçe Komisyonuna – İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDE – 2022/40; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.35665 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Zeytinbağı Mahallesi, 2338 Ada, 1 Parselde kayıtlı bulunan, altında 3 Dükkanı olan Betonarme Tek Katlı Otel vasıflı, 289, 18 m² taşınmazın (Kaplan Otel) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 (On) Yıl süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close