BUGÜN - 21.06.2021 PAZARTESİ
04.09.2020 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 04.09.2020 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN

(14) NCÜ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :   

Ozan EROĞLU                                                                     Selahattin AVCI                                                                

Ergül BATMAN                                                                    Neslihan ERDENİZ

Cengiz TANER                                                                     Hasan GÜLAÇ

Hayati SAMAST                                                                  Bülent ERDEN

Erkan ALTINTAŞ                                                                Mehmet Aybars YILANLI

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Adil BAYRAKTAR             

 

Belediye Meclisi (20) mevcut,  (5) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (20) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/92; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.14187 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yapılan kapalı zarf, gizli oylama, açık tasnif neticesi; Ergül BATMAN (14), Emre AKDEMİR (6) ve geçersiz (1) oy atılarak, Ergül BATMAN (14) oy alarak, Belediye Encümen Üyeliğine seçilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.Maddesinin (b) fıkrası gereğince, oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/93; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.13356 sayılı Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/94; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.15207 sayılı Sundurma Hakkında Meclis Kararı Alınması Talebi ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/95; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.17090 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Aydınpınar Mahallesi 1179 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Plan Değişikliğine ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/96; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16948 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Kısmi Yapılaşma Tespiti ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2020/97; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16421 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Yeniköy Mahallesi 1116 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Plan Değişikliğine ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2020/98; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16422 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Mürsel Mahallesi 1521 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Plan Değişikliğine ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2020/99; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16423 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Kumyaka Mahallesi 135, 136 ve 137 Adalar ve 123 Ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 30 Parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili Plan Değişikliğine ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/100; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.12919 sayılı Plan Notu ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2020/101; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.16947 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Esence Mahallesi 2881 Parsele ait Uygulama İmar Planı Başvurusu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2020/102; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2020/25 sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Halitpaşa Mahallesi, İpek Sokak No:2 adresinde kayıtlı, Park alanı üzerinde 365,00 m² yüzölçümlü Yapı Kayıt Belgesi alınan (Erol Balık) taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (e) fıkrası gereğince 10 (On) Yıl süre ile Kiralanması amacıyla İhaleye çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2020/103; İmar Komisyonu’nun 2020/77 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1252 Ada, 13 Parselin bir kısmı ve Kuzeyindeki Park Alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2020/104; İmar Komisyonu’nun 2020/74 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Bademli Mahallesi 103 ada 6 parsel sayılı taşınmazla ilgili Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/214 Esas 2018/1512 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’nin 2019/849 Esas, 2019/1404 sayılı kararının Danıştay 6. Dairesi’nin 05.11.2019 tarih  ve 2019/20578 E., 2019/10281 sayılı kararı ile onanmasına istinaden taşınmazın hissesi oranında davacıya bedelsiz iade edilmesine ilişkin Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarih 2020/37 Esas ve 2020/56 sayılı kararında hisse miktarı belirtilmediğinden Tapu Müdürlüğü’nce işlem yapılamayacağının bildirilmesi sebebiyle, geçmişte yapılan imar uygulamalarına dayanılarak Bademli Mahallesi 103 ada 6 parsel sayılı taşınmazın hissedar Halim YILMAZ’a 23550/50300 hisse oranında bedelsiz iade edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2020/105; İmar Komisyonu’nun 2020/80 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Şükrüçavuş Mahallesi 1087 Ada 24 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda bahse konu Şükrüçavuş Mahallesi 1087 Ada 24 Parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı Zeytinler Sokak’ın yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ – 2020/106; İmar Komisyonu’nun 2020/75 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 1239 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda bahse konu Halitpaşa Mahallesi 1239 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın imar planına göre taşıt yolundan cephe aldığı İmbat Sokak’ın yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ – 2020/107; İmar Komisyonu’nun 2020/79 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mürsel Mahallesi 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1352 Parseller ve Kuzeydoğusundaki alana ilişkin 19.03.2020 tarih 579 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan 1 (Bir) Adet Askı İtirazının uygun olmadığına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ – 2020/108; İmar Komisyonu’nun 2020/76 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya İlçesi, Yeni Mahallesi, Bursa Mudanya Yolu ile Dikilitaş kesişiminde hazırlanan Refüj Düzenlemesine Ait Tasarım Projesi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ – 2020/109; İmar Komisyonu’nun 2020/78 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mürsel Mahallesi 641 Parsele ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Hayati SAMAST

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close