04.12.2020- Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 04.12.2020 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (17) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                              :  GELMEYEN ÜYELER                               :   

Ozan EROĞLU                                                                       Hayati SAMAST               

Selahattin AVCI                                                                     Mehmet ER                            

Ergül BATMAN                                                                       Mehmet Aybars YILANLI             

Cengiz TANER                                                                                                                       

Erkan ALTINTAŞ                                                   

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Bülent ERDEN

Adil BAYRAKTAR

 

Belediye Meclisi (22) mevcut,  (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/154; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.24630 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (L) bendi gereğince ekli (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/155; Özel Kalem Müdürlüğü’nün E.24627 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75.Maddesi uyarınca Belediye Meclisi’nin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda protokol ve çalışmalar yapılabileceği öngörülmüştür. Bu nedenle Mudanya Belediyesi ile Mudanya Devlet Hastanesi Baştabipliği arasında afet zararlarının azaltılması amacı ile Hastane Afet Eylem Planının uygulanabilmesi; afet öncesi afet alanı ve afet sonrasında hastane faaliyetlerinin devamının sağlanabilmesi, hastalara daha iyi hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla Mudanya Devlet Hastanesi Protokol ve Projelerinin imzalamak konusunda Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a Yetki Verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/156; Zabıta Müdürlüğü’nün E.23341 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Pazaryeri Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde belirtilen Komisyonun Raporu göz önünde bulundurularak Belediye Meclisince karar verilir” hükmü doğrultusunda; İlçemiz, Ömerbey Mahallesi, Huzur Caddesi Yeşildere ve Çırna Sokak üzerinde Cuma günleri kurulan mevcut Sebze-Meyve ve Semt Pazaryerinin güvenli/düzenli konuma kavuşturulması, yer değişikliği ve gerekli tüm düzenlemelerin yapılabilmesi için ilgi Yönetmelik gereği Komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/157; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.23504 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz, Bademli Mahallesi 1152 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Plan Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/158; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.24533 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1000, 1007 Adalar ve Sakarya Mahallesi 1130 Adada yer alan Park Alanına ait Mudanya 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2020/159; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020/137 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;                  Adres                    Cinsi               Ada/Parsel                 M²

Çepni Mah.                Tarla                 164/10             803,41 m²

Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda bilgileri bulunan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (e) bendi gereğince Satışının uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarihli Aralık Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ EVET 15), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2020/160; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2020/142 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Belediyemizin 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin ekteki şekliyle uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarihli Aralık Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ EVET 15), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ HAYIR 6), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR HAYIR 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2020/161; İmar Komisyonu’nun 2020/141 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1218 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazda yapılan inşaat ile ilgili çıkma ölçüsü, çekme mesafeleri ve kotlandırmaya ilişkin evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/162; İmar Komisyonu’nun 2020/139 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz, Ömerbey Mahallesinde Myrleia/Apemia Antik Kentinin bulunduğu bölgede Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.07.2019 tarih ve 8952 sayılı kararı ile Hisartepe Mevkisi ile Marmara Denizi arasında yer alan ve Mudanya Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında konut amaçlı olarak planlanan 3.Derece arkeolojik sit alanını kapsayacak şekilde yapılan jeoradar çalışması neticesinde rapor ve eklerinde yapılan incelemede antik kente ait anomalilere rastlandığı anlaşılmış olup söz konusu planda 3. Derece arkeolojik sit alanında kalan ve imar planı ile yapılaşmaya konu diğer alanlarda yapılacak uygulamalarda tereddüt oluştuğundan bu alanlardaki arkeolojik değerlerin tespiti ve korunması amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı’ndan bölge bütününde etaplar halinde teknik inceleme ve tespitler yapılarak raporlanması talebine istinaden; Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı uzman heyetince yerinde inceleme yapılarak hazırlanan ve yüzeyde tespit edilen M.Ö. 4. Yüzyıldan başlamak üzere Hellenistik, Roma ve Bizans gibi değişik dönemlere işaret eden buluntuların antik kentin yayılma ve etki alanlarına işaret etmesi bakımından oldukça önemli olması nedeniyle, antik kentin bütünlüğü ve alanın özelliğini yansıtacak şekilde, mevcut imar planı kararları ile yapılaşma koşulları yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilen rapora istinaden mer’i 09.05.2014 tarih 3241 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin imar durumu ve imar uygulaması başvurularının durdurulması talebinin incelenmesi sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2020 tarih 18954 sayılı ve 12.11.2020 tarih 23620 sayılı yazıları ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı’nın 05.10.2020 tarih 22299 sayılı, 13.10.2020 tarih 23199 sayılı, 20.10.2020 tarih 23839 sayılı raporlarına ve 18.11.2020 tarih E.4899 sayılı yazısına istinaden mer’i 09.05.2014 tarih 3241 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ilişkin imar durumu ve imar uygulaması başvurularının durdurulması talebinin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarihli Aralık Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ EVET 15), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ RED 6), (MHP Grubu: Bülent ERDEN, Adil BAYRAKTAR ÇEKİMSER 2) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2020/163; İmar Komisyonu’nun 2020/140 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 268 Parselin Güneyinden İhdas edilerek 268 Parselle birleştirilecek 1152,99 m²’lik A Parsel ile 1548 Parselin (1870 m²) Takasına ilişkin talebin incelenmesi sonucunda; Kıymet Takdiri yapılmak koşulu ile Takas talebinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2020/164; İmar Komisyonu’nun 2020/138 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi, Aydoğdu Sokak Masa 21’in yan tarafındaki Park Alanını düzenlemek için başvuruda bulunan Atakan ÖZEN’ in dilekçesi ve uygulama projesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan incelemeler sonucunda Park Alanının Bağışçı Atakan ÖZEN tarafından öneri projeye bağlı kalarak Belediyemiz kontrolünde düzenlemesinin uygun görüldüğü belirtilerek Park Alanının düzenlenmesi için Bağışçıyla Belediyemiz arasında oluşturulacak Protokol Yetkisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesine ilişkin yapılan talebin incelenmesi sonucunda; Bahse konu Park Alanının halka açık olarak hiçbir bedel talep etmeden kamu yararına kazandırılması ve parkın Mudanya Belediyesi’nin kontrolünde olmasını belirtir dilekçeye istinaden Bağışçıyla Belediyemiz arasında oluşturulacak Protokol Yetkisinin Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a verilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDE – 2020/166; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.24985 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2020 tarih ve 45102 Sayılı İdare Encümen Kararına istinaden; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan, aktif olarak toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan ve trafikten çekilmiş 1 (Bir) Adet Solo Otobüsün 3.500,00 (Üçbinbeşyüz) + KDV Bedel ile Noter satış yoluyla Belediyemize, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10.Maddesine göre Devir edilmesinin kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Enver ÜÇÜNCÜ

Caner TAFSİN

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close