05.07.2022 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 05.07.2022 SALI GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (35) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Ozan EROĞLU                                              Enver ÜÇÜNCÜ

Selahattin AVCI                                           Arif BAYRAK                                  

Ergül BATMAN                                             Bülent ERDEN

Cengiz TANER                                             Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST                                           

Servet USTA

Ali POLAT                                                    

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/108; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün E.47567 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediye Meclisi’nin 2022 Yılı Meclis tatil ayının “Ağustos” olarak belirlenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20nci Maddesi gereğince, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-15), (Memleket Partisi: Mehmet ER, RED-1), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, HAYIR-5), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR-1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/109; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.47731 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Can İletişim Yayınları 'nın 10.06.2022 tarihli Sokak İsmi Talebi ile ilgili evrakın incelenmek üzere Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/110; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.46780 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1218 Ada, 1 Parsele ait Plan Değişikliğine ilişkin Plan İnceleme Raporu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/111; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.46442 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşimler ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/112; İmar Komisyonu ‘nun 2022/107 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda;  Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlıklı 19. Maddesi’nin 1. Fıkrasının f-1 bendine ve Bodrumlar başlıklı 51. Maddesi'nin 5.Fıkrası'na istinaden Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 1244 Ada 20 ve 21 Parsel sayılı taşınmazların zemin katının dükkân olarak kullanılabilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1244 Ada 20 ve 21 Parsel sayılı taşınmazların cephe aldığı Geniş Sokak’ın yol boyu ticaret izni verilmiş yol olarak belirlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/113; İmar Komisyonu ‘nun 2022/91 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Esence-Söğütpınar-Eğerce Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun incelenmesi sonucunda; 1/1000 ölçekli Esence-Söğütpınar-Eğerce Mahallelerine ait Uygulama İmar Planı Revizyonunun uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/114; İmar Komisyonu ‘nun 2022/96-97 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.01.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararıyla uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17.03.2022 tarih ve 333 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan 05.04.2022-05.05.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin 238 adet askı itirazının incelenmesi sonucunda; 84. Sırada yer alan askı itirazında “Eğitim Mahallesi, 2041 Ada, 2 Parselde yer alan Taşınmazın fonksiyonu üst ölçek plana uygun olduğundan uygun görülmemiştir” maddesi sehven hatalı yazıldığından dolayı “Eğitim Mahallesi, 2041 Ada, 2 Parselde yer alan Talep üst ölçek plana uygun olduğundan uygun görülmüştür.” şeklinde düzeltilmesine Mudanya Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarihli Temmuz Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Askı itirazlarının ekte yer alan tabloda belirtilen şekliyle uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET-15), (Memleket Partisi: Mehmet ER, ÇEKİMSER-1), (Arif BAYRAK’ ın Şerhi; Mudanya Belediye Meclisince 07.01.2022 tarih ve 11 Sayılı Kararı ile uygun görülen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince 17.03.2022 tarih ve 33 Sayılı Kararı ile değiştirilerek onanan, 05.04.2022 tarihinde askıya çıkan 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon İmar Planına yapılan 237 ve Mudanya Belediyesi ‘nin 32 askı itirazı şerhlerim aşağıdaki gibidir.

40-41.maddeler Çekimser, 61.madde Çekimser. 220-221-222-223-224-225-226-233-235 maddeler teknik anlamda verilen ihtiva ettiğinden Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenmesine.

            236.madde; 28.02.1995 tarihi baz alınarak İl Tarım Müdürlüğü görüşüne göre zeytinlik alanlarının imar dışına çıkarılması talebi; Bu hususta şu ayrımı yapmalıyız. Parsel üzerinde yapı ruhsatlı bina olanlar ve terki daha yapılmamış olanlar İlçe Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verilmiş, buna göre altyapısı oluşmuş, (Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet vs.) tapuda kat irtifaklı veya kat mülkiyetli konut gözüken parseller 2003 yılından önce imar hakkı verilmiştir. Zeytin ağaçları bu parsellerde mevcut değildir. Belirtilen parsellerde hiçbir zeytin ağacı da kesilecek değildir. Belirtilen parsellerde vatandaşların bağımsız konutlarını idarece verilen ruhsata binaen tapudan teslim almışlardır. Konut yaşamı uzun yıllardır bu parsellerde devam ekmektedir. Bu parsellerin imar dışına çıkarılması sonucu, hak sahibi vatandaşlar açısından geri dönülemez ciddi mağduriyetler baş gösterecektir. Vatandaşların kazanılmış haklarından dolayı açabilecekleri davalarda da kamu çok ciddi maddi mağduriyetler yaşayabilir. Terkleri yapılmamış olan ve tapuda niteliği zeytinlik gözüken parseller ile ilgili çekimser oy kullanmaktayım. Tarım İl Müdürlüğünden gönderilen yazı eklerinde niteliği zeytinlik vasfındaki parseller ile ilgili görüş verilmiştir. Fakat Tarım İl Müdürlüğü ‘nün aktardığı ekteki harita incelendiğinde vasfı zeytinlik olmayan parsellerde sanki zeytinlikmiş gibi gözükmektedir. Zeytin vasfı olmayan parseller zeytinlik ile ilgili mevzuata takılmaktadır. Bu husus dikkate alınarak ekteki haritadaki tüm parseller tek tek tapudaki niteliğine göre incelenerek işlem yapılmalıdır. 233 ve 232.maddeler; TMMOB Mimarları Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa şubelerince yapılan itirazlar teknik anlamda verilen ihtiva ettiğinden Bursa Büyükşehir Belediyesince incelenmesine (Çekimser) 237.madde Ret. Mudanya Belediyesi tarafından verilen 32 madde;

1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-18-19-20-21-22-23-25-31-32. İtiraz maddeleri teknik anlamda verilen ihtiva ettiğinden Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenmesine. 13.Nolu itiraz maddesi; Vatandaşlardan gelen 236.Nolu itiraz şerhi ile yazılan gerekçeler geçerlidir. 11-17 itiraz maddeleri 1/5000 Ölçekli Plan ile uyumludur. Ret.) şerhine istinaden (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ, ŞERHLİ EVET-5), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, ŞERHLİ EVET -1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close