BUGÜN - 04.10.2023 ÇARŞAMBA
07.01.2022 - Meclis Kararları

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07.01.2022 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00’ DA YAPTIĞI

2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN (29) NCU OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                             :           GELMEYEN ÜYELER                                 :           

Ozan EROĞLU                                              Arif BAYRAK

Selahattin AVCI                                           Hasan GÜLAÇ

Ergül BATMAN                                             Bülent ERDEN

Cengiz TANER                                              Mehmet Aybars YILANLI

Erkan ALTINTAŞ

Hayati SAMAST        

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK  

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Neslihan ERDENİZ

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Emre AKDEMİR

Adil BAYRAKTAR

Mehmet ER

 

Belediye Meclisi (21) mevcut, (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2022/01; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.29869 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Mecliste Denetim Komisyonu’nun 3 veya 5 kişiden teşekkül etmesinin görüşülmesi sonucunda; Denetim Komisyonu’nun 5 kişiden teşekkül etmesine Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.01.2022 tarihli Ocak Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, HAYIR 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, EVET 4), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, EVET 1) oyçokluğu ile (16 Red – 6 Kabul) Reddine, Denetim Komisyonu’nun 3 kişiden teşekkül etmesinin görüşülmesi sonucunda; Denetim Komisyonu’nun 3 kişiden teşekkül etmesine Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.01.2022 tarihli Ocak Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ, EVET 16), (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR, HAYIR 4), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR, HAYIR 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER, HAYIR 1) oyçokluğu ile (16 Kabul – 6 Red) Kabulüne, karar verilmiş ve yapılan Gizli Oylama sonucunda; Belediyemiz Denetim Komisyonu Üyeliklerine Meclis Üyeleri Hayati SAMAST, Ergül BATMAN ve Emre AKDEMİR aday gösterilmiş olup, yapılan Gizli Oylama neticesinde; Hayati SAMAST – 17, Ergül BATMAN – 17 ve Emre AKDEMİR – 17 oy almış olup, Denetim Komisyonuna seçilmelerine, Komisyon Üyelerine Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı 2022 Yılı ilk altı ay için uygulanan ücret üzerinden günlük ödeme yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci Maddesi gereği kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2022/02; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.30464 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (L) bendi gereğince, Ekli (III) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2022/03; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.30160 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemizde 2022 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Personele 2022 yılında geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Sözleşmeli Personel Tavan ve Taban Ücretlerine ilişkin Genelgede belirtilecek Taban Ücretinden ödenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ – 2022/04; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.29944 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Çekrice Mahallesi 1203 Parsel üzerinde bulunan taşınmazın (90,00 m² Daire ile 20,00 m² Sağlık Evi) Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince 3 (Üç) Yıl süre ile Bedelsiz olarak Tahsisinin yapılmasına, düzenlenecek olan Protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ ’a yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ – 2022/05; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.30081 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi, Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan taşınmazın kullanımına yönelik evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna – Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ – 2022/06; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.29322 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Yörükali Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ – 2022/07; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2021/210 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 14.10.2021 tarihli ve E.28722469-756.01-155001 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve fiilen Mezarlık olarak kullanılan Hasköy Mahallesi 516 Parsel (12300.00 m²) ile 650 Parsel (5700.00 m²) sayılı taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bedelsiz Devir talebinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ – 2022/08; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 2021/212 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Hasanbey – Ömerbey Mahallesi sınırında bulunan, imar planı içerisinde isimlendirilmemiş yol tespit edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (n) bendi gereğince, “304.Sokak” isminin verilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2022/09; İmar Komisyonu ‘nun 2021/213 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan Kadastro güncelleme çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Muhtar haricinde 15 (onbeş) gün içinde Mürsel mahallesinde ikamet eden Türk vatandaşı olmak, kırk yaşını bitirmiş olması, medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması, en az 10 yıldan beri aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması, okuma yazma bilmesi niteliklerine sahip 6 (altı) bilirkişinin seçilmesi ve belirlenmesi talebine ilişkin; Hüsnü ADAY, Mehmet Emin KOCATÜRK, Yüksel DOĞANÇAY, Sadettin ÖZTÜRK, Alattin BAKAR, İzzet YILDIRIM’ın Bilirkişi olarak görev yapmalarının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ – 2022/10; İmar Komisyonu ‘nun 2021/214 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Kumyaka Mahallesi 126 Ada, 3 Parsel ve Güneybatısındaki Alana Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi sonucunda; Söz konusu değişiklik kentsel, sosyal, teknik altyapı alanını koruyucu nitelikte olduğundan talebin uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ – 2022/11; İmar Komisyonu ‘nun 2021/179 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 1/1000 Ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planının ekte sunulduğu şekliyle uygun olduğuna, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, (CHP Gurubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Hayati SAMAST, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Neslihan ERDENİZ – KABUL 16), Ak Parti Grubu Arif BAYRAK ’ın Şerhi; 1/1000 Ölçekli plan ve plan notları 30.12.2021 tarihindeki İmar Komisyonu Toplantısında pafta ve ölçü olarak tam şekilde önümüzde olmadığından plan üzerinde teknik anlamda inceleme yapılamamıştır. Sözlü olarak olası öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine bilgilendirme yapılmıştır. Sözlü verilen olası öneri 1/1000 ölçekli plan ve notları ile ilgili olarak; önerilen 1/1000 Ölçekli İmar Planında çok büyük mağduriyetler oluşacağından, 22.06.2021 tarih ve 1016 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinden oybirliğiyle geçen 1/5000 Nazım İmar Planına uyumsuzluk olduğundan, öneri 1/1000 Uygulama İmar Planının, 1/5000 Nazım İmar Planına uyumlu olan kısımlarının kabulü ile Nazım İmar Planına uyumsuz olan kısımlarının reddine karar verilmiştir. Denildiğinden (Ak Parti Grubu: Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Emre AKDEMİR – ŞERHLİ EVET 4), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR – ŞERHLİ EVET 1), (Memleket Partisi: Mehmet ER – ÇEKİMSER 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ – 2022/12; İmar Komisyonu’nun 2021/226 Sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşim alanında kalan taşınmazlarda ana bina ve müştemilatların parsel içindeki konumlarına ilişkin Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ – 2022/13; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2021/217 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda; 1/1000 Ölçekli Mürsel Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ – 2022/14; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2021/220 Sayılı Ortak Raporunun görüşülmesi sonucunda;  1/1000 Ölçekli Ülkü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

MECLİS BAŞKANI

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

 

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

 

Hayati SAMAST

 

Neslihan ERDENİZ

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close