BUGÜN - 07.03.2021 PAZAR
26.03.2020 - Meclis Kararları

MECLİS KARAR ÖZETİ 06.03.2020

 

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.03.2020 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DA YAPTIĞI 2019/2024 SEÇİM DÖNEMİNİN

(12) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

GELEN ÜYELER                                                            :  GELMEYEN ÜYELER                                            :                   

Ozan EROĞLU                                                                     Hayati SAMAST

Selahattin AVCI                                                                    Bülent ERDEN             

Ergül BATMAN                 

Cengiz TANER

Erkan ALTINTAŞ

Servet USTA

Enver ÜÇÜNCÜ

Ali POLAT

Mustafa ÖZÇELİK

Aydın DEMİR

Caner TAFSİN

Adnan Menderes AKENGİN

Yusuf AKBULUT

Mehmet ER

Arif BAYRAK

Kadir KAHRAMAN

Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI

Volkan BİÇER

Neslihan ERDENİZ

Emre AKDEMİR

Hasan GÜLAÇ

Adil BAYRAKTAR

Mehmet Aybars YILANLI

 

 Belediye Meclisi (23) mevcut,  (2) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut  (1) Başkan ve (23) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2020/50; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.4399 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci Maddesinin (L) bendi gereğince ekli (II) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetvelinin tasdikinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ – 2020/51; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E.4408 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda;

 

UNVANI

 

ADET

 

DERECE

EK ÖDEME ORANI TAVANI

EK ÖDEME TUTARI

ÜCRET ALT SINIR

ÜCRET ÜST SINIR

Ekonomist

1

1

85

1.179,44

2.680,46

3.350,58

Mühendis

1

1

130

1.803,85

4.181,50

5.226,88

Tekniker

1

1

85

1.179,44

3.318,19

4.147,74

 

 

Maliye Bakanlığı’nın 09.01.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-E.8449 Sayılı Genelgesi gereği; Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan yukarıda adedi, unvanı ve miktarı yazılı toplam 3 (Üç) Adet Sözleşmeli Personele, 2020 yılı içerisinde personel ücretinin Alt Sınır olarak belirlenmesine ve Ek Ödeme yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ – 2020/52; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün E.4702 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Kar amacı gütmeyen ve hedefleri araştırma, denetleme, şehir planlamasına yönelik çözümlerin uygulanmasıyla iyi yaşama kültürünü teşvik etmek ve yaymak olan;

  1. Cittaslow uluslararası tüzüğünün kabul edilerek Cittaslow Uluslararası Ağı’na katılım başvurusu yapılmasına,
  2. Katılım başvurusunun kabul edilmesi halinde Cittaslow logosunun belediyenin turistik ve kültürel faaliyetlerinde ve kurumsal kimliğinin bir parçası olarak kullanılmasına,
  3. Cittaslow için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ ın delege olarak seçilmesine,
  4. Cittaslow katılım koşullarının karşılanması için gerekli olan projelerin ve çalışmaların yapılmasına ve değerlendirme ziyaretlerine hazırlık için Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ’ a yetki verilmesine,
  5. Cittaslow için teknik temas kişisi belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanlığına yetki verilmesine,

5393 Sayılı Kanunun 18/p ve 74 üncü maddesi gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2020/53; Zabıta Müdürlüğü’nün E.4708 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin ÜÇÜNCÜ KISIM/Gayrisıhhî Müesseseler/BİRİNCİ BÖLÜM-Kurullar- İnceleme Kurulları başlıklı hükmü doğrultusunda; Yukarıda belirtilen adreslerde ve etrafında bulunan Ruhsatsız olarak tespit edilen işletmelerin mevcut başvurularının değerlendirmek üzere İnceleme Kurulu oluşturulmasına, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarihli Mart Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2020/54; Zabıta Müdürlüğü’nün E.4697 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna  - Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2020/55; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3634 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Yörükali Mahallesi 1088 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2020/56; İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun 2020/37 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bursa 2. İdare Mahkemesi 2018/214 Esas, 2018/1512 Sayılı Kararı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 2019/849 Esas, 2019/1404 Sayılı Kararına istinaden Danıştay 6. Dairesinin 05.11.2019 tarih ve 2019/20578, 2019/10281 Sayılı Kararı ile onanan karara istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 103 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın Hissedar Halim YILMAZ’ın hissesi oranında davacıya bedelsiz iade edilmesine, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarihli Mart Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2020/57; İmar Komisyonu’nun 2020/49 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 268 Parselin Batısındaki Park Alanı ve 1548 Parselin bir kısmının Takasına ilişkin talebin incelenmesi sonucunda Kıymet Takdiri yapılmak koşulu ile Takas talebinin uygun olduğuna, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarihli Mart Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ – 2020/58; İmar Komisyonu’nun 2020/35 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1488 ada 23 parsel sayılı ticaret alanında kalan taşınmazın malikinin, söz konusu taşınmazın kapsamında kaldığı 18.07.2011 tarih 605 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı notlarında “Plan kapsamında inşa edilecek bütün yapılarda asma veya çekme katlı zemin kat uygulaması yapılamaz” plan notu bulunması, ancak yürürlükte bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, Kat Yükseklikleri başlıklı 28. Maddesinde  “ (1) Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla; a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlarda 4.00 metre, b) Ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre; diğer katlar konut ise 3.60 metre konut harici ise 4.00 metre, c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre, ç) Zemin katında ticaret yapılabilen konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00 metre, diğer katlarda 3.60 metre, kabul edilerek uygulama yapılabilir.’’ hükmü yer alması sebebiyle bahse konu plan notunun kaldırılması ya da değiştirilmesine ilişkin talebinin incelenmesi sonucunda; bahse konu plan notunun başka taşınmazlar kapsamında da mağduriyet yaratması ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 28. Maddesine aykırı olması sebebiyle 18.07.2011 tarih 605 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notları’nda yer alan “Plan kapsamında inşa edilecek bütün yapılarda asma veya çekme katlı zemin kat uygulaması yapılamaz.” plan notunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin hazırlatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 1 NCİ MADDESİ - 2020/59; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.5135 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 106814 Ticaret Sicil No.'lu ve 50.000,00 TL sermayeli IŞIKLILAR TURİZM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ' nin tek pay ile %100 sermayesine sahip olan kurucu Dilan IŞIK söz konusu şirkete ait hisselerinin tamamını hiçbir ücret almaksızın belediyemize hibe etmek istediğini ilgi dilekçe ile bildirmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 106814 Ticaret Sicil No.'lu ve 50.000,00 TL sermayeli IŞIKLILAR TURİZM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ' nin tek pay ile %100 sermayesine sahip olan kurucu Dilan IŞIK söz konusu şirkete ait hisselerinin tamamını hiçbir ücret almaksızın Belediyemize hibe etmek istediğini dilekçe ile belirttiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/İ ve 18/G maddeleri gereği hiçbir ücret talep etmeden şartsız olarak Belediyemize hibe etmesinin kabulüne, Şirketin Genel Kurulunda Belediyemizi Temsilen gerçek kişi temsilcisi olarak (T.C.:32164226804 numaralı) Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ yetkilendirilmesine, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarihli Mart Ayı Olağan Toplantısında (CHP Grubu: Hayri TÜRKYILMAZ, Ozan EROĞLU, Selahattin AVCI, Ergül BATMAN, Cengiz TANER, Erkan ALTINTAŞ, Servet USTA, Enver ÜÇÜNCÜ, Ali POLAT, Mustafa ÖZÇELİK, Aydın DEMİR, Caner TAFSİN, Adnan Menderes AKENGİN, Yusuf AKBULUT, Mehmet ER EVET 15), (İyi Parti Grubu: Mehmet Aybars YILANLI EVET 1), (Ak Parti Grubu: Arif BAYRAK, Kadir KAHRAMAN, Yusuf Alper ÖMEROĞULLARI, Volkan BİÇER, Neslihan ERDENİZ, Emre AKDEMİR, Hasan GÜLAÇ ÇEKİMSER 7), (MHP Grubu: Adil BAYRAKTAR ÇEKİMSER 1) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM DIŞI 2 NCİ MADDESİ - 2020/60; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.5145 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İdaremiz ile M.Fahir Erdal ÇELİKKOL arasında görülmekte olan, Mudanya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/2-2019/195 Karar Sayılı Tazminat davasında, davanın kabul kararı verilmiştir. Davacı tarafından kabul kararı Bursa 10.İcra Müdürlüğü’nün 2019/6360E.Sayılı İcra dosyası ile takibe konulmuş ve İdare aleyhine 901.567,26TL icra işlemi başlatılmıştır. İcra takibindeki borca karşılık, yaklaşık değerde, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Hasköy Mahallesi 119 Ada, 3,5,9 ve 10 Parsel sayılı 4 adet taşınmazın Kıymet Taktirleri yapılmıştır. Haciz takibindeki borca karşılık sayılan taşınmazların takas edilmesine, Mudanya Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarihli Mart Ayı Olağan Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

KÂTİP ÜYE

KÂTİP ÜYE

MECLİS BAŞKANI

 

Enver ÜÇÜNCÜ

Mehmet ER

Hayri TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close