BUGÜN - 15.04.2021 PERŞEMBE
Fen İşleri Müdürlüğü

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ
 

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Ve 49. maddeleri gereği ‘’Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlşkin Esaslarına göre düzenleme yapılması amacıyla, Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

 

Madde 2: Bu yönetmelik, Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

DAYANAK

 

Madde 3: Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b bendi, 18. Maddesinin m bendi,48. ve 49. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

 

Madde 4:

Belediye: Mudanya Belediyesini

Başkanlık: Mudanya Belediye Başkanlığ’ını

Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğ’ünü

Müdür: Fen İşleri Müdür’ünü

Harcama Yetkilisi: Bölüm Müdürünü

Büro Sorumlusu: Müdürlük alt birimlerinin faaliyetlerinin yürütülmesinden müdüre karşı sorumlu yönetici.

Harcama Talimatı: Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi ifade eder.

Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

Personel: Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan büro sorumlusu, teknik personel, idari personel ve işçileri ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM


TEŞKİLAT ve BAĞLILIK


Madde 5: Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır


Madde 6: Fen İşleri Müdürlüğü, Müdür ve Müdüre bağlı aşağıda belirtilen iş süreçlerine bağlı birimlerden oluşur.

1-YAPIM BÜROSU

1.a) Yapı-Tesis Birimi

1.b) Yol Yapım Birimi

1.c) Şantiye Birimi (Asfalt, Bakım-Onarım, Metal İşleri, Elektrik, Mekanik Ekip)

2-Park ve Bahçeler Bürosu

2.a) Park Bakım ve Ağaçlandırma Birimi

2.b) Marangoz Atölyesi

2.c) Mezarlık Birimi

3-ETÜD-PROJE BÜROSU

4-VETERİNERLİK HİZMETLERİ BÜROSU

5-KAYIT-KALEM BİRİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevleri:

Madde 7:  Mudanya Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı’nın gözetimi ve denetimi altında aşağıda belirtilen görevleri ifa ve icra eder.

Fen İşleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluğu:

Madde 8: Müdürlüğün faaliyet alanları içerisindeki dilekçe, talep ve şikayetleri incelemek, gerekli iyileştirme işlemlerini başlatmak, ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara geri bildirimde bulunmasını sağlamak.

Madde 9: Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metodları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumunu sağlamak. Bunların uygulanmasını sürekli kontrol edip,  düzeltilmesi gereken konular için olumlu öneri ve teklifleri bir üst amirinin görüşüne sunmak.

Madde 10: Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.

Madde 11: Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olacak şekilde etkin,  verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.

Madde 12: Personelin gerekli eğitim ihtiyacını tespit etmek ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne iletmek.

Madde 13: Belediyemiz stratejik planı kapsamında belirlenmiş olan projelerin Müdürlük bünyesinde hazırlanması veya dışarıdan temin edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve takibini yapmak.

Madde 14: Dış Kurum ve Kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirerek, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve/veya Belediye Başkanının onayına sunduktan sonra iş programına alınmasını sağlamak.

Madde 15: Vatandaştan gelen dilekçe ve şikayetlerle ilgili gerekli arazi kontrol ve çalışmalarının yürütülmesini ve vatandaşa geri bildiriminin yapılmasını sağlamak.

Madde 16: Müdürlük genelinde yürütülen çalışmalarda gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, aksayan durumlar varsa tespit yapıp önlem almak.

Madde 17: Müdürlüğe gelen tüm yazı ve talepleri inceleyerek ilgili kişilere havale edilmesini sağlamak.

Madde 18: Müdürlüğün Stratejik Plan ve Performans programını hazırlamak. Müdürlük faaliyet ve çalışmalarının stratejik plan ve performans programına ve belirlenen hedeflere uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını sağlamak. Mali Hizmetle Müdürlüğü ile beraber bütçe ve performans programını oluşturmak.

Madde 19: Müdürlük çalışanlarının birinci sicil amiridir. İşçi, memur ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak. Özlük işlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

Madde 20: Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile iletişimi sağlamak.

Madde 21: Yapım işlerinin (sosyal hizmet, kültürel spor tesisi v.s.) gerçekleşmesi için gerekli uygulama projelerinin hazırlanması veya temini, ihale dosyasının hazırlanması, ihale sonrası kontrollük ve kesin hesap işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Madde 22: İlçe genelindeki yollarla ilgili, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepleri değerlendirmek. Mahalle ve sokak bazında yıllık program oluşturup Başkan Yardımcısı ve Başkan’ın onayına sunmak, programa göre koordinasyonlu bir şekilde yapım işlerinin yürütülmesini sağlamak.

Madde 23: Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile iletişim sağlamak.

Madde 24: Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak.

Madde 25: Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak yada hazırlanmasını temin ederek onaylamak.

Madde 26: Harcama yetkilisi olarak bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmek ve bunu Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmek.

Madde 27: Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alınmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak. Görevlendirilmiş kişi veya komisyonlara onaylatmak ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olmasını kontrol etmek.

Madde 28: Giderlerin gerçekleştirilmesi için, ödeme emri belgesi imzalamak ve net ödeme belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ileterek ilgi muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.

Madde 29: Müdürlüğe ulaşan Çocuk Oyun- Dinlenme Parkı, Koşu yolu ve Yeşil Alan Düzenleme taleplerini değerlendirerek yapımı planlanan parkları ilgili Başkan Yardımcısı ve Başkanın onayına sunarak ihale hazırlıkları ve kontrollük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Madde 30: Belediyeye ait alanlarda, stratejik plan doğrultusunda yapımına karar verilen projelerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak planlanmasını, tasarımının yapılarak müdürlük bünyesinde üretilmesini veya hizmet alımı yoluyla temin edilmesini sağlamak.

Madde 31: Müdürlük bünyesindeki makine, ekipman-araçların her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı ilgili müdürlük ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

Madde 32: İlçe Sınırlarında kar ve buzlanma ile mücadele hizmetlerinin ilgili Müdürlük/Müdürlükler ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Madde 33: Belediye mücavir alanlarında ilgili muhtarlıkların, resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda meclis kararına istinaden Belediye Başkanı’nın onayı alınarak gerekli olan hizmet ve desteği sağlamak.

Madde 34: İlçenin sosya-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda Müdürlüğün programlarına göre projeler üretmek, fizibilite raporları hazırlamak.

Madde 35: Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı hazırlamak ve program doğrultusunda hareket etmek.

Madde 36: Yatırım planındaki projelendirilmiş olan yolların açılması, yapımı ve bakım-onarımı çalışmaları için gerekli koordinasyonu sağlamak.

Madde 37: Yatırım planındaki yolların üst yapı (yaya kaldırımı, parkeyol, bisiklet yolu v.s.) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Madde 38: Yatırım planındaki yolların altyapı ve üstyapı projesine uygun olarak metraj ve keşiflerinin yapılarak ihaleye çıkılmasını sağlamak.

Madde 39: Yol yapılması planlanan arazi için ilgili altyapı kuruluşları ile görüşülmesini sağlayarak teknik alt yapının hazırlanmasını sağlamak.

Madde 40: Kaçak, ruhsata aykırı veya maili inhidam durumundaki yapıların Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılıp, yıkım kararı alındıktan sonra yıkım işlemi için gerekli birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini temin ederek ilgili Müdürlüklere koordineli çalışmayı sağlamak.

Madde 41: İlçe sınırları içerisinde belediyeye ait park, dinlenme, spor alanlarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.

Madde 42: İlçe sınırları içerisindeki park, dinlenme, spor alanları ve diğer yeşil alanların bitkilendirilmesini, düzenli olarak genel temizliğinin ve zirai bakımlarının yapılmasını sağlamak.

Madde 43: İlçe sınırları içerisindeki park, dinlenme ve spor alanlarına çocuk oyun grubu, spor aleti ve kent mobilyası temin etmek.

Madde 44: Belediyeye ait bina, tesis, hizmet alanı, park, yeşil alan ve yollarda meydana gelen inşaat, mekanik, elektrik bakım-onarımlarının kendi iş gücü ile yürütülüp yürütülemeyeceğini tespit etmek, kendi iş gücü ile yürütülmesi halinde gerekli araç, alet ve malzeme sağlamak.

Madde 45: İlgili mevzuat gereği Belediyeden izin alınmadan ilçe belediyesi sorumluluğu altındaki yollarda izinsiz yapılan çalışmalar sonucunda oluşan asfalt, parke, tretuvar ve diğer üst yapı hasar bedellerini tespit ederek tahakkuk tahsilat için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

Madde 46: Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve korunması amacı ile hazırlanan projeleri uygulamak.

Madde 47: Bursa Büyükşehir Belediyesinin 16.10.2014 tarih ve 1089 sayılı meclis kararı doğrultusunda ilçemiz sınırları içindeki mezarlıklarda cenaze ve defin hizmetlerinin yapılması.

Madde 48: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5719 sayılı Gıdaların üretilmesine ve tüketilmesine Dair Kanun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği İcrasına Dair Kanun, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma İzni Yönetmeliği, 27009 sayılı Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak Veterinerlik Hizmetlerinin Yürütülmesinin takibini sağlar.

YAPIM İŞLERİ BÜROSU GÖREV ve YETKİ SORUMLULUKLARI

Madde 49: Stratejik Plan ve Performans programında yer alan yatırımların ön, kesin veya uygulama projeleri üzerinden metraj, keşif, teknik şartnamelerinin oluşturularak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihale dosyasının hazırlanmasını sağlamak.

Madde 50: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili ihaleyi sonuçlandırmasının ardından, müdürlüğümüze gelen dosya üzerinden gerekli kontrollük hizmetlerini 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek.

Madde 51: İhaleli işlerde sözleşmesine ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, ara hakediş ve son hakediş ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

Madde 52: Yapım İşleri Bürosu; Büro Sorumlusu, Yapı Kontrol Elemenları (Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen)’dan oluşmaktadır. Müdürlük bünyesinde yürütülen tüm yapım işlerinin (bina, yol, park, bordür-tretuvar v.s.) gerekli kontrol ve denetimini yapmak.

Madde 53: Müdür tarafından kendisine havale edilen dilekçe ve şikayetleri yerinde incelemek ve sonuçlandırmak.

Madde 54: Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planına ve projelerine uygun olarak yeni yolların yapılmasını sağlamak ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak.

Madde 55: Yapımı tamamlanan işlerin geçici kabul, kesin hesap, kesin kabul iş ve işlemlerinin takibini yapmak ve komisyonlarda görevlendirilmek.

Madde 56: Koruma Bölge Kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları yaptırmak ve denetlemek.

Madde 57: Müdürlüğünün denetimi altında olan tüm şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olarak çalışma yapılmasını sağlamak.

Madde 58: İhaleli işlere ait şantiye defterini ve diğer dökümanları tutmak ve imzaladıktan sonra arşivlemek.

Madde 59: Sorumlulukları ile ilgili olarak gerektiğinde haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayıp, hazırlanan raporu üst amirine, ilgili müdürlüğe sunmak.

Madde 60: Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Madde 61: İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılmasını, özel mülkiyet üzerinden geçirilen fiili yolların ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

Madde 62: Müdürlükteki uygulamalara göre, belediyelerin yetki sınırları içerisinde kalan alanlarda belirlenen çalışma programları ve hedeflere uygun olarak alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını, çevre düzenleme yapılmasını, istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak.

Madde 63: Altyapı Kurumları (Buski, Bursagaz, Türk Telekom, Uedaş v.s.) ile koordineli olarak alt yapı çalışmalarının kontrolünü sağlamak.

Madde 64: Yol yapımı öncesi ve sonrasında harita ölçümleri yapmak, projenin araziye doğru uygulanmasını sağlamak.

Madde 65: Vatandaştan gelen talepleri değerlendirip gerekli arazi ve mülkiyet kontrollerini yaparak vatandaşa geri bildirim yapmak.

Madde 66: Programda yer alan yolların hafriyat, dolgu ve tesviye çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

Madde 67: Kışın karla mücadele ve doğal afetlere (deprem, sel v.b.) ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

Madde 68: Belediye sınırları içerisindeki ihale kapsamı dışında yapılabilinecek küçük ölçekteki bordür, tretuvar, asfalt yama, kanal, ızgara, atık su, baca yapımı, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.

Madde 69: Belediye sınırları içerisindeki belediye hizmet binası, kreş, okul, muhtarlık binası, sağlık ocağı, sosyal ve sportif tesisler ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapılar ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların ihale kapsamı dışında kalan yapım, tadilat ve onarımlarını yapmak.

Madde 70: Sorumluluğunda görev yapan şoför, operatör, işçi ve diğer çalışanların çalışma programlarını düzenleyip gerektiğinde mesai saatleri sonrası ve hafta sonu çalışma programlarını düzenleyip gerektiğinde mesai saatleri sonrası ve hafta sonu çalışmalarını sağlamak, hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

PARK ve BAHÇELER BÜROSU GÖREV-YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Madde 71: Park, spor ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında kullanılacak olan bitki türlerinin tespitini yapmak, temin etmek/edilmesini sağlamak.

Madde 72: Mevcut park, spor ve yeşil alanların zirai bakımları (çim biçme, sulama, gübreleme, çapalama, budama, v.b.) ve genel temizliklerinin yapılmasını sağlamak.

Madde 73: Yapısal kısmı tamamlanan Etüd Proje Bürosundan gönderilen park projelerinin, peyzaj projelerine uygun olarak bitkilendirme çalışmalarını yürütmek.

Madde 74: Yapısal ve bitkisel çalışması tamamlanan park ve yeşil alan projelerinin kent mobilyaları ve oyun aletlerinin montaj çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Madde 75: Mevcut park, spor ve yeşil alanlardaki kent mobilyaları, spor aletleri ve oyun gruplarının bakım, onarım çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Madde 76: Bürosuna gelen dilekçe ve çözüm masası taleplerini değerlendirmek ve yasal süre içerisinde geri dönüş yapmak.

Madde 77: Belediye sınırları içerisindeki; ağaç kesim, ağaç nakli ve budama ile ilgili olarak vatandaşlardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen müracaat ve şikayetleri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak için tüm çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

Madde 78: Marangoz Atölyesinde belediyenin mevcut imkanları ile gerçekleştirilen kent mobilyası, büro mobilyası, v.b. imalatların üretimi için gerekli malzeme, alet, makine gibi ihtiyaçları tespit etmek ve yapımını organize etmek. Marangoz Atölyesinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı ile ilgili her türlü tedbirin alınarak çalışmasını sağlamak.

Madde 79: Mezarlık ve defin hizmetleri ile ilgili gerekli araç  gereç desteği sağlamak, bu birimde yürütülen iş ve işlemleri takip etmek.

ETÜD PROJE BÜROSUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 80: Vatandaşlardan gelen istek ve önerilerle ilgili gerekli arazi kontrollerini ve çalışmalarını yaparak vatandaşa geri bildirim yapmak.

Madde 81: Stratejik plan ve hedefler doğrultusunda, belediyeye ait alanlarda yapımına karar verilen yatırım projelerinin tasarım ve planlamasını yapmak. Mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj uygulama projelerini hazırlamak veya temin etmek.

Madde 82:  Belediye mülkiyetinde bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların röleve,  restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlatmak ve bu işlere ait mekanik, elektrik, peyzaj projelerini hazırlayarak/hazırlatarak Bursa Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na onaylatılmasını sağlamak.

Madde 83: Belediyeye ait park ve yeşil alanların peyzaj uygulama projelerini hazırlamak.

Madde 84: VETERİNERLİK HİZMETLERİ BÜROSU

Bu yönetmelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 6343 sayılı Veteriner Hekimliğin İcrasına Dair Kanun, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik göz önüne alınarak çalışan bir birimdir.

Madde 85: VETERİNER GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1.Fen İşleri Müdürüne bağlı çalışır.

2.5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere Yasa ve yönetmeliklerce Veteriner Hekime verilen görevlerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak.

3.Görevle ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.

4.Yapılan tüm işlerde yasal yükümlülükleri aşmadan gereksiz prosedürleri azaltmak.

5.Daha etkin çalışmalar yapabilmesi için yeni projeler üretmek.

6.Veteriner hizmetlerinin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için hedefleri belirlemek, çalışma programlarını hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak.

Madde 86: ÇEVRE SAĞLIĞI İLAÇLAMA SORUMLULUKLARI

1.Mudanya ilçe sınırları içinde kent zararlılarına karşı halk sağlığını korumak. Yeşil alan zararlılarına karşı mücadele ederek bitki sağlığını korumak.

2.Kamu alanları dışında özel ve tüzel kişilere ait kapalı alanlarda haşere mücadelesi ile dezenfeksiyonu gereken iş yerlerinde çevre sağlığı ilaçlamalarını yapmak.

3.Yapılacak çevre sağlığı ilaçlamaları için ekip oluşturmak, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek.

4.Mudanya Belediyesi sınırlarında insekt, kene zararlıları, yeşil alanlarda afit üreme alanlarını tespit ederek mücadele programları hazırlamak.

5.Tespit edilen bölgelerde fiziksel iyileştirmelerin yapılması için çeşitli müdürlüklerle iş birliği yapmak.

6.Yapılacak ilaçlamalar için programlar hazırlamak ve yapılan ilaçlamaların etkinliğini test etmek.

7.İnsekt ve afit şikayetlerini yerinde inceleyerek yapılacak ilaçlamanın şekline karar vermek.

8.Kullanılan ilaçların hazırlanmasına refakat etmek.

9.Pazar yerleri, metruk bina ve konutların ilaçlanmasını sağlamak.

10.Çalışan işçilerin iş güvenliğini sağlamak ve sağlık kontrollerini yaptırmak.

11.Yapılan ilaçlamaları kayıt altına almak.

12.İnsektisit ile mücadele çalışmaları konusunda diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve ilçedeki çalışmaların Büyükşehir’in çalışmasıyla paralel yürütülmesini temin etmek.

Madde 87: HAYVAN SAĞLIĞI, MÜŞAHADE ve KARANTİNA HİZMETLERİ

1.Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik bakım, tedavi ve kısırlaştırma merkezi oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

2.Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için ekip oluşturmak.

3.Toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, iç ve dış parazit mücadelesi, kuduz aşılarının yapılması sonrası işaretlenerek alındığı yere bırakılması.

4.Bu hizmet birimindeki tüm programları hazırlamak, çalışanları yönlendirmek ve denetlemek.

5.Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

6.Hasta sahipsiz hayvanın tedavisini yapmak veya yaptırmak.

7.Çalışan işçilerin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak.

8.Çalışan işçilerin iş güvenliğini sağlamak.

9.Gerekli malzeme, ilaç ekipmanın teminini sağlamak. Bunların bakım ve onarımını yaptırmak.

10.Yapılan işlemleri kayıt altına almak.

11.Şüpheli ısırma ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek tutanaklar hazırlayarak ilgili kurumlara bildirmek.

12.Vatandaşı bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

13.İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda belediye içinde ve dışındaki diğer müdürlüklerle gerekli, koordinasyonu sağlamak.

14.Başta kuduz olmak üzere avian influenza, lyme, leishmania, brucella gibi çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak. İlçe tarımla koordinasyonu oluşturmak.

15.3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa Tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında yada ani ölümlerde İlçe Tarım Müdürlüğünü bilgilendirmek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirlerin uygulamasına gözlemci olmak.

16.Güncel hayvan hakları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve takibinin sağlanması.

17.Kurban Bayramında ilçe halkının sağlıklı kurban kesmesi için gerekli uygun şartları oluşturmak.

18.İlçe dahilinde bulunan yeni kurulan veya kurulacak olan hayvan pazarında ihbarı mecburi hastalıkların çıkışında ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek gerekli tedbirleri almak. Pazar dışına çıkışı olan sevkiyatlarda menşe şahadetnamesi verilmesini sağlamak.

 

Kayıt Kalem Birimi

Madde 88: Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem.

1.Müdürlüğe gelen evrağın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrağın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2.Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlük arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Madde 89: Arşivleme ve Dosyalama

1.Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörde saklanır.

2.İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3.Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YETKİ ve SORUMLULUK

Madde 90: Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Madde 91: Fen İşleri Müdürü, yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile bu yönetmelikte tarif edilen ödev ve sorumluluklar ile ilgili kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan’a sorumludur.

Madde 92: Fen İşleri Müdür’üne bağlı Büro Sorumluları; Müdür tarafından kendisine verilen görevlerle birlikte sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetleyerek gerekli yönlendirmeleri yapmak, kendisine bağlı personel arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve işlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve müdüre karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Planlanması

Madde 93: Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

Madde 94: Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

İş Birliği ve Koordinasyon

Madde 95: Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

1.Müdürlük dahilin de çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

2.Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

3.Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

Madde 96:

1.Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

2.Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Madde 97: Denetim Hükümleri

1.Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2.Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 98: İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 99: Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 100: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close