İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C.

MUDANYA BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1)Bu Yönetmelik, Mudanya Belediye Başkanlığına bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri ile Müdür ve diğer personelin çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3
- (1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Müdür, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, İnşaat Teknikeri, Teknisyen, Tekniker, memurlar ve şirket personellerinden oluşur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, Kalem Bürosu, Planlama Bürosu, Proje Tetkik Bürosu, Ruhsat Bürosu, Yapı Denetim Bürosu, Harita Bürosu, Zemin Etüt Bürosu, Arşiv Bürosu ve Unesco Dünya Kültürel Mirası Alan Yönetimi Bürosu olarak görev dağılımı yapılmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1)Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;

a) Belediye: Mudanya Belediyesini,
b) Başkan: Mudanya Belediye Başkanını,
c) Başkanlık: Mudanya Belediye Başkanlığını,
d) Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
e) Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
f) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü,
g) Şef: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu olan yöneticiyi,
h) Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 5

(1) Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

(2) Kent tasarımının ve imar planlarının yapılması ve uygulanması amacı ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, takibini sağlamak.

(3) Yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasını ya da uygun hale getirilmesi için gerekli kontrolleri yaparak konu ile ilgili projeleri ve uygulamalarını denetlemek,

(4) Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

(5) İhtiyaç halinde yönetmelikler ve plan notları üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak,

(6) Müdürlüğün tüm alt birimleri ve birim personellerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,

(7) Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,

(8) Uygulamada kullanılacak olan standart formları ya da dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak,

(9) Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

(10) Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

(11) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği afiş ya da el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak,

(12) Bu yönetmelikte sayılan görevler ile belediye kanunu ve imar mevzuatına dayanarak, üst yönetimce kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak,

(13) Üst yönetim tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek.

 

İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6

 

(1) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

(2) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

(3) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

(4) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

a) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.
b) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.
c) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.
d) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak. İç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
e) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
f) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

(6) Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

a) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.
b) Çalışma koşullarını iyileştirmek.
c) Personelin izin planını yapmak.
d) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirmek.
e) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

(7) Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmek.
b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmek.
c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermek.
d) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almak.
e) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmak veya yaptırmak.
f) İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

(8)
Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
(9) Birimle ilgili yasal mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek, ettirmek ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

(10) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile belirlenen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
(11) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlükleri veya birim sorumluları ya da kurullar ile işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
(12) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

(13) Personelin hizmet içi eğitim almasını, görev ve niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak,
(14) Astlarının moral, motivasyon ve performansını artırıcı çalışmalar yapmak,
(15) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, bu konu hakkındaki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
(16) Çalışma ortamlarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
17) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmak.
(18) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almak.
(19) Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak.
(20) Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
(21) Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a) Sayıştay’a,
b) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
c) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
d) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7

 

(1) Kalem Bürosu;

a) Müdürlüğe gelen tüm evrakların kayıt edilmesi ve ilgili bürolara havalesinin sağlanması.
b) Müdürlük tarafından gönderilen tüm evrakların giden evrak kaydının yapılması ve gitmesi gereken kişi, kurum ya da kuruluşlara elden veya posta yoluyla gönderilmesinin sağlanması
c) Müdürlük çalışmaları kapsamında belediye meclisi tarafından belirlenerek ilgilisi tarafından ödenmesi gereken her türlü harç ve ücretin tahakkuk işlemlerini yapılması.
d) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.
e) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(2) Planlama Bürosu; bu bürodaki tüm iş ve işlemler, müdürün talimatları ve görev dağılımı doğrultusunda, şehir plancıları, harita mühendisleri, harita ve kadastro teknikerleri, harita teknisyenleri, müdürün görevlendirdiği teknik ve büro personellerince yürütülür.
a)
İmar planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritalar ile yürürlükteki üst ölçek imar planlarına, Mahkeme Kararları veya meclis Kararlarına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarını, yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde yapmak veya yaptırmak. Her türlü plan tadilatı ve bununla ilgili müracaat taleplerini değerlendirerek Meclis ve İmar Komisyonuna havalesini sağlayarak sonuçlandırmak.
b) Her türlü plan yapımı için gerekli olan jeolojik etüt, analitik ve istatistiki çalışmalar vb. işlemleri yapmak veya yaptırmak.
c) Planların ve plan notlarının güncelliğinin takip edilerek uygulamalara yansıtılmasını sağlamak.
ç) Kentsel tasarım planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek veya yapmak.
d) Islah planlarında değişiklik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
e) İmar Planları ve Belediye Mevzuatı doğrultusunda tevhit, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas sınır düzeltme işlemlerine ilişkin belgeleri harita bürosu ile koordineli olarak Belediye Encümenine arz etmek ve gerekli işlemleri yapmak.
f) Plan askı süreçlerinin gerçekleştirilmesi sağlamak ve ilgililerine sonuçları hakkında bilgi vermek.
g) Kamu kurum ve kuruluşları, yargı organları, tüm özel ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda onaylı imar planları referans alınarak taşınmazlara ait imar durumu belgelerinin tanzimini sağlamak.
h) Planlardaki değişiklikleri, düzenlemeleri, plan notlarını takip etmek, arşivlemek, güncel bir halde tutarak kullanmak.
ı) Talep halinde suret tasdiki yapmak.
i) Kentin gelişmesi güzelleştirilmesi, tarihi alanların restorasyonu için gereken analiz ve Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulması amacıyla her türde proje, altlık, plan, etüd, bilirkişi ve ekspertiz çalışması vb. işlemleri yapmak ve yaptırmak.
j) Kentin eskiyen ve sorunlu parçalarının rehabilitasyonu için her tür Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm için gerekli diğer tüm işlemleri yapmak.
k) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak üzere bilgi ve belgeleri temin etmek.
l) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(3) Proje Tetkik Bürosu; bu bürodaki tüm iş ve işlemler, müdürün talimatları ve görev dağılımı doğrultusunda, mimarlar, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, çevre mühendisleri, harita mühendisleri, harita ve kadastro teknikerleri, harita teknisyenleri ve müdürün görevlendirdiği teknik personellerce yürütülür.

a) Yeni yapılacak olan tüm yapıların ruhsat eki niteliğindeki mimari projeler ile talep edilmesi halinde mimari ön olur projelerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, yürürlükte bulunan ilgili İmar Yönetmeliği ve buna bağlı ilgili tüm imar mevzuatı çerçevesinde incelemek ve onaylamak.
b) Ruhsat eki niteliğindeki, statik projeleri, statik raporları, performans analizleri, statik testleri, zemin etüt raporlarını zemin etüd bürosu ile ilgili mevzuat kapsamında incelemek ve onaylamak.
c) Ruhsat eki niteliğindeki, mekanik tesisat projelerini ilgili mevzuat kapsamında incelemek ve onaylamak.
d) Ruhsat eki niteliğindeki, elektrik projelerini ilgili mevzuat kapsamında incelemek ve onaylamak.
e) Ruhsat süresi dolmuş yapılar için yapılan yeniden ruhsat düzenlenmesi ile süre uzatımı taleplerini değerlendirmek ve neticelendirmek.
f) Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yapılara ait tüm projelerin tetkiki, Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna havalesini sağlamak. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma altına alınan alan ve binaların korunması ile ilgili önlemleri alma, aldırma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
g) Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yapı Denetim Şirketlerine ait iş bitirme taleplerini değerlendirerek neticelendirmek.
h) Onaylı ruhsat eki projelerde tadilat talebi halinde bunları incelemek ve onaylamak.
ı) Gerekli görülmesi ve müdür tarafından talimat verilmesi durumunda, Belediyeye ait taşınmazlar için mimari tasarım, sunum ve uygulama projelerini hazırlamak, onaylamak ve kontrolörlük görevini üstlenmek.
i) Kat irtifakı projelerini kontrol ederek bunların onayını yapmak.
j) Mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin tasdiki veya düzenlenmesi ile ilgili talep ve şikayet dilekçelerini cevaplamak.
k) Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile diğer müdürlüklerce talep edilmesi durumunda görüş vermek.
l) İskele kurma izni, basit onarım ve tadil izni ile ilgili mevzuat kapsamında ruhsatsız olarak yapılabilecek imalatlara ilişkin izin verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
m) Ruhsat Bürosu ile koordineli olarak Bina Yıkım Ruhsatını düzenlemek.
n) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

(4) Ruhsat Bürosu; bu bürodaki tüm iş ve işlemler, müdürün talimatları ve görev dağılımı doğrultusunda teknik personeller ve büro personelince yürütülür.
a) Belediyemiz sınırları içerisinde, Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiliklerce yapılan yeni yapı ruhsatı tanzimi taleplerini, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili imar yönetmeliği ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirerek neticelendirmek.

b) Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiliklerce yapılan tadilat ruhsatı tanzimi taleplerini, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili imar yönetmeliği ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirerek neticelendirmek.
c) Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kişiliklerce yapılan; ruhsat yenileme işlemleri, yeniden yapı ruhsatı tanzimi ve isim değişikliği gibi yapı ruhsatı tanzimini gerektirecek talepleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili imar yönetmeliği ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirerek neticelendirmek.
d) Ruhsat tanzimi için gerekli olan; mimari, statik, mekanik, elektrik ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen tüm projeler ile ruhsata esas olacak tüm evraklarının mevcudiyetini, ilgili büro, kurum ve kuruluşlarca onaylanmış olduğunu kontrol etmek, eksikliklerin tespiti halinde ilgililerine yasal süre içerisinde bilgi vermek.
e) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgesinin tanzimi aşamasında, ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat hükümleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen tüm harçların tahakkuk edilmesini sağlamak.
f) Proje tetkik bürosu tarafından onaylanan mimari projelerin, yapı ruhsatına esas olacak detaylı toplam inşaat alanı hesabını, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat kapsamında hazırlamak, uygunluğunu kontrol etmek ve bu hesabı mimari proje üzerinde onaylamak.
g) Ruhsat düzenlenecek taşınmazları, ruhsat tanziminden önce yerinde tetkik ederek inşaat faaliyetlerine başlanıp başlanmadığını kontrol etmek aksi durumlar ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanması için Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne yazılı bildirimde bulunmak.
h) Her ayın 15’inci gününe kadar bir önceki ay içerisinde tanzim edilen ruhsatlar ve yapı kullanma izin belgeleri ile ilgili rapor hazırlamak, tanzim edilen bu evrakların, TUİK başta olmak üzere bir nüshasının ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak.
ı) Yapıların ruhsat ve eklerinin uygunluğu ile fen ve sağlık kurallarının uygunluğunun ilgili teknik personellerce kontrol edilmesine müteakip, yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımların tamamlanması halinde ise bu kısımlara yapı kullanma izin belgesini tanzim etmek.
i) Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili her türlü resmi ve özel kurum/kuruluşluşlarla yazışmaları yapmak.
j) Yapı kullanma izin belgesi tanzimi taleplerini mevzuatta belirtilen yasal süreler içinde inceleyerek gerekli işlemi tesis etmek ve sonucu hakkında dilekçe sahibini bilgilendirmek.
k) Tamamlanmış yapılara ait fotoğrafları arşivlemek, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Yapı Denetim Sitemi üzerinden gerekli veri girişini sağlamak ve bu verilerin güncelliğini kontrol etmek.
l) Yapı Denetim Sisteminden Ruhsat onayı/Ruhsat reddi, Şantiye Şefi göreve başlama, istifa işlemleri, Şantiye şefi bilgilerinin güncellenmesi, devir onayı devir iptali, Devir onayı bekleyen Yibf’lerin güncellenmesi, mimari projelere esas olan toplam inşaat alanı bilgilerinin sisteme girilerek yapı denetim şirketi atanması işlemlerini yapmak.
m) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(5) Yapı Denetim Bürosu; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği kapsamında; bu bürodaki tüm iş ve işlemler, müdürün talimatları ve görev dağılımı doğrultusunda teknik personeller ve büro personelince yürütülür.
a) Yapı denetim hizmet bedellerine esas hakedişlerin, inşaatın mevcut seviyesine ve ruhsat eki projeleri bağlamında tetkik edilmesi, uygunluğu durumunda yapı denetim kuruluşuna ödenmesi.
b) Yapı sahibince yapı denetim hizmet bedelinin ödenmemesi durumunda inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve devamına izin verilmemesi.
c) Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması, denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması, izin belgesinin iptal edilmesi veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişiğinin kesilmesi halinde yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça yapının devamına izin verilmemesi ve yapının o andaki durumunu belirleyen bir tespit tutanağının üç işgünü içinde düzenlenerek bir kopyasının Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmesi, görevden ayrılan denetçi yerine 30 gün içinde yenisi görevlendirilmediği takdirde yapı tatil tutanağı düzenlenmesi.
d) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yılsonu itibariyle seviye tespit tutanağı düzenlenmesi.
e) Fesih, devir, şantiye şefi istifası vb. işlemlere ait seviye tespit tutanaklarının onaylanması.
f) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşaatın durdurulması, yapı denetim kuruluşunca uyulmaması halinde ise ilgili müdürlüğe bilgi verilmek suretiyle Yapı Denetim Komisyonuna bildirimde bulunulması.
g) Yapı denetim şirketlerinin hakedişlerine ilişkin tahakkuk hazırlanması.
h) Tahakkuk belgesine istinaden düzenlenmiş faturaya göre, sistemden hakediş ödemesinin yapılması.
ı) Yapı Denetim Sistemi üzerinden, Seviye ve hakediş bilgilerinin güncellenmesi, Hakediş bilgilerinin görüntülenmesi, Şantiye şefi üzerindeki işlerin görüntülenmesi işlemlerinin yapılması.
i) Hafriyat taşıma kabul belgelerinin kontrol edilerek onaylanması.
j) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.
k) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(6) Harita Bürosu; bu bürodaki tüm iş ve işlemler, müdürün talimatları ve görev dağılımı doğrultusunda, harita mühendisleri, harita ve kadastro teknikerleri ve harita teknisyenlerince yürütülür.

a) Yapı Denetim Sistemi üzerinde kayıtlı işlerin İşyeri Teslim tutanaklarının onaylanması ve sisteme girişleri yapılması.
b) Kamu kurum ve kuruluşları, tüm özel ve tüzel kişiliklere ait kotlu kroki taleplerinin neticelendirilmesi, ilgilisi tarafından hazırlatılarak kurumumuza sunulan kotlu krokilerin incelenmesi ve onaylanması.
c) Kurumumuza ait olan taşınmazlar ile ilgili kanun gereği yapılması gerekli harita ve parselasyon planlarını hazırlamak, hazırlatmak imar uygulamasını gerçekleştirilmek.
d) İmar Planları ve ilgili Mevzuat hükümleri doğrultusunda tevhit, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas, sınır düzeltme işlemlerine ilişkin belgeleri Belediye Encümenine arz etmek ve bu bağlamda gerekli tüm işlemleri yapmak.
e) Belediyemiz sınırları ve sorumluluğu içerisinde yer alan imar yollarına ait yol projelerinin yapılması ve yaptırılması,  ilgilisi tarafından hazırlanan yol projelerinin talep edilmesi halinde kontrol edilerek onaylanması.
f) 3194 sayılı İmar Kanununun 11,15,16,17 ve 18. Maddeleri uyarınca imar uygulaması işlemlerinin yapılması veya bu yetkiye haiz kişilerce yaptırılması, kontrol edilerek onaylanması.
g)U.S. evraklarının aplikasyon krokisi ve onaylı mimari projesine uygun olarak tetkik edilerek onaylanması.
h) Röperli Kroki ve Bağımsız Bölüm Planı evraklarının tetkik edilmesi ve onaylanması.
ı) Kurumumuz adına kayıtlı tüm taşınmazlara için hali hazır ölçüm, aplikasyon ve diğer harita uygulamalarını gerçekleştirmek.
i) Belediye sınırlan içinde kalan alanlarda mahalle kurulması, kaldırılması, ayrılması ve birleştirilmesine ilişkin faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
j) İcra edilen görevlere yönelik Belediyemize açılan davalarda savunma için gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.
k) Kamu kurum ve kuruluşları, tüm özel ve tüzel kişiliklere ait mevcut yapı tespit kot krokilerinin onaylanması.
l) Tapu müdürlüğünden gelen hisseli satış bilgi ve görüş yazılarının planlama bürosu ile birlikte cevaplandırılması.
m) Kamu kurumları, Müdürlükler ve vatandaşlardan gelen Kamulaştırma taleplerini, 2942 sayılı Kanun hükümlerince değerlendirmek ve neticelendirmek.
n) Plan Zayiat ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, gerektiğinde hizmet alımı da dahil olmak üzere mevzuat hükümleri doğrultusunda değer tespitinin yapılması ve yaptırılması, kıymet takdir işlemleri için ilgili komisyona bildirimde bulunulması, bu işlemler neticesinde oluşacak bedelin ilgili birim ve müdürlükçe tahakkuk ettirilmesini sağlamak.
o) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(7) Zemin Etüt Bürosu; bu bürodaki tüm iş ve işlemler, müdürün talimatları ve görev dağılımı doğrultusunda jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, teknik personeller ve büro personelince yürütülür.
a) Tüm yapıların ruhsat eki niteliğinde olan zemin ve temel etüt dosyalarının tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek.
b) İmar Planı tadilatları başvurularında Jeolojik Etüt yapılmasına gerek olup olmadığı hakkında tetkik yapmak ve bu doğrultuda görüş vermek.
c) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılması bu bağlamda gerekli laboratuvar çalışmalarının yaptırılmasını sağlamak.
d) Mudanya Belediyesi sınırları içinde zemin etüt raporlama içinde tüm arazi çalışmalarının denetlenmesi ve teslim (sondaj, yeraltı suyu, sismik, mikrotremör vs.) tutanaklarını düzenlemek.
e) Doğal veya doğal olmayan nedenlerle gerçekleşen kayma, göçme gibi topoğrafik yapı değişikliklerini yerinde incelenmek, saha tespit tutanağını hazırlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
f) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(8) Arşiv Bürosu;
a) Arşivi; fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak.
b) Kuruma yönelik açılan davalarda savunmaya esas olacak gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.
c) Ruhsatların ve ruhsat eki niteliğindeki tüm proje ve dosyaların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak.
d) Yapı Kullanma İzin Belgeleri ve eki niteliğindeki tüm proje ve dosyaların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak.
e) Arşivde depolanan tüm evrakların fiziki durumlarını muhafaza etmek için gerekli tedbirleri almak.
f) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

 

(9) Unesco Dünya Kültürel Mirası Alan Yönetimi Bürosu;

a) Mevcut Durum Tespiti: Alanın yönetim, işlev ve koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması.
b) Alan Analizi: Alanın öneminin belirlenmesi, sorunlarının tespiti, alanın taşıma kapasitesinin tespiti, işlevsel ve yönetsel analizinin yapılması.
c) Alanın Vizyonunun Belirlenmesi ve Esas Politikaların Oluşumu: Yönetim planının, alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek, işletme, yönetim, idari ve finansal modelleri içerecek, ulusal ve uluslararası platformda alanın sunumunu ve tanıtımını sağlayacak yönetim, koruma, kullanma, sunum ve tanıtım, ziyaretçi politika ve stratejilerinin belirlenmesi.
d) Çalışma Programı, Zamanlama ve Projelerin Belirlenmesi: Alan yönetiminde yer alacak kurum ve kişilerin görev tanımlarının yapılması ve bunların gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma programlarının, bütçe analizlerinin hazırlanması ile finans kaynaklarının belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait bir eylem planının oluşturulması ve proje tanımlarının yapılması.
e) Kaynak Analizi: Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte çalışma programlarının belirlenmesi, kaynak araştırması yapılması.
f) İşbirliği Sağlanması: Alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğinin sağlanması.
g) Yönetim Planı: hazırlanması, onaylatılması, uygulanmasının denetlenmesi.
h) Raporlama: UNESCO’dan talep edilen raporların hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesi; paydaşlardan yönetim planı projeler gelişim raporlarının talep edilmesi ve incelenip değerlendirilerek projeler durum raporu hazırlanarak, tüm paydaşlara iletilmesi.
ı) Bilgilendirme: Yerel halk, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları, ilk, orta ve yüksek okul öğrencileri ile öğretmenlerinin bilgilendirilmesi amaçlı toplantı, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenlenmesi ve katılımın sağlanması.
i) Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre iş ve işlemleri yapmak, Başkanlık Makamınca atanan Alan Başkanı, Eşgüdüm ve Denetleme kurulu, Danışma Kurulu sekretaryasını yapmak.
j) İcra edilen görevlere yönelik açılan davalara gerekli savunmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
k) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmek.


   

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Diğer Görevleri

MADDE 8
1) Belediye sınırları içerisinde yapılan tüm ruhsatları inşaatları gerekli gördüğü durumlarda denetlemek.
2) Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen inşaatlar hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması için Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmak.
3) Kurumumuza yapılan, yeni yapı, tadilat, yenileme ve süre uzatımına yönelik ruhsat başvurularının değerlendirilmesi esnasında ve gerekli görülmesi durumunda denetim yapmak.

4) Yapı Denetim Şirketinin kapanması, sözleşmesinin fesih edilmesi, Fenni Mesul ve Şantiye Şefi istifalarında, inşaatların kontrol edilmesi, seviye tespit tutanaklarının onaylanması ve kontrol mekanizmalarının tekrar sağlanmasına kadar geçen süre içerisinde inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak.
5) Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan tüm asansörlerin yıllık kontrol işlemlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol sonucuna göre yapılacak uygulamaları takip etmek ve neticelendirmek,
6) Kat irtifakı ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

7) Özel firmalar tarafından yapılan imar uygulamaları kontrolünü yaparak onay sürecini tamamlamak

8) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişiliklerce yapılan kamulaştırma ve satın alma taleplerinin Belediye Encümenince değerlendirmesini sağlamak ve neticelendirmek.

9) İmar planlarında yer ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan imar yollarına ait yol projelerini yapmak veya bu işlerde yeterliliğe haiz firmalara yaptırarak onaylamak.

10) Plan zaiyatı ile ilgili işlemleri yürütmek.

11) Kıymet takdir komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

12) İlçe Tapu müdürlüğünden gelen hisseli satış taleplerini değerlendirmek.

13) Kurumumuzun hissedarı olduğu gayrimenkullerdeki hisselerin satış taleplerini değerlendirmek.
14) Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre bina inşaat harcının belirlenmesi ve Bina İnşaat Harcı Beyannamesi’nin düzenlenmesini sağlamak.
15) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. Maddesine göre kaldırım iştirak bedeli tahsilatını kontrol etmek ve tahsil edilmesini sağlamak.
16) Belediye Gelirleri Kanunu, Madde 80, fıkra c’de belirtilen hükümlere istinaden plan ve proje tasdik harçlarının hesaplanması, ilgili kişi/kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak,
17) Yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’na göre toprak hafriyat ve işgaliye harçlarını hesaplayarak ilgili kişi/kuruluşlara yazılı olarak bildirmek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılmasını sağlamak,
18) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenmesini sağlamak.
19) Sözlü, yazılı ve diğer iletişim kanalları kullanılarak Müdürlüğe yapılan başvuruları değerlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
20) Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlardan gelen talepleri ivedi olarak değerlendirmek, neticelendirmek ve yazışma dahil tüm işlemleri yürütmek.
21) İlgili mevzuat gereğince yapılması gereken arsa satışı, her türlü taşınmaz tahsis ve takas taleplerini değerlendirmek.
22) Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Şef’in Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9

1) Müdürlükte görevli Şefler, kendilerine görev verilen bürolarda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.

(2) Kendilerine bağlı olan bürolarda yapılan iş, işlem ve yazışmaları kontrol ederek Müdür onayına sunar.

(3) Şefler; kendilerine bağlı olan bürolarda çalışan personelin mesai saatlerine riayetlerini takip ederek Müdüre bildirimde bulunur.

(4) Bu yönetmelikte belirlenen müdürlük görevlerinden kendisine tevdi edilenleri yerine getirir.

(5) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler ile Belediye Meclis kararı, Encümen kararı ve Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Müdürün verdiği tüm emirleri yerine getirmekten sorumludur.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10

(1) Personel, Müdür ve bağlı olduğu şefler tarafından verilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

(5) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir. (6) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.

(7) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar.

(8) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.

(9) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.

(10) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.

(11) Tüm personel; görev gereği kendisine zimmetlenen eşyaların ve kamu kaynaklarının özenle kullanılması ve muhafazasını sağlar.

(12) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.

(13) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

(14) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

(15) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

(16) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

(17) Kamu personeline uygun kıyafet, tutum ve davranışta olurlar, mesai ve disiplin kurallarına uyarlar.

(18) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.
(19) Görev yaptığı birimdeki resmi evrakları, bilgi ve belgeleri gereği gibi muhafaza ederler, Meclis, Encümen ve Başkanlık Makamı yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler.

(20) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, açıklama yapamazlar, kurumun evrak güvenliğini sağlarlar.

(21) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlüğün Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 9

(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda; görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5) Çalışanın vefatı halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 10

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili yazışmaları Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge Çıkarılması

MADDE 11

(1)Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve müdürlüğün yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya Başkanlık Makamı yetkilidir.

 

Önceki Düzenlemelerin İptali
MADDE 12

(1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bu konuda daha önce mevcut ve yürürlükte olan yönetmelikler yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük
MADDE 13

(1) Bu Yönetmelik, Mudanya Belediye Meclisinin kabulü ve usulüne uygun olarak ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Mudanya Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili Müdür yürütür.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close