Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C.
BURSA
MUDANYA BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ
YÖNETMELİĞİ

 

 

 

KURULUŞ:


Madde 1:

Mudanya Belediyesinin yasalardan kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini
araştırmak, incelemek ve saptamak, tarh etmek, tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek, belediye iş ve
işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu
saptananları ödemek ve yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile
nakit akış tahminleri yerine getirmek üzere 5393 sayılı kanunun 48.maddesinde öngörülen bir birim
olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü kurulmuştur.

AMAÇ:


Madde 2:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Amacı:

Belediye gelirlerinin tahsil edilebilirlik oranını üst düzeye çıkarmak,
Giderlerin tahakkuk ve ödenmesinde yasalara uygunluğu aramak,

Etkili ve verimli çalışan bir belediye yönetiminin oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.

YASAL DAYANAK:

Madde 3:

Bu yönetmelik 5393 sayılı kanunun 48. Maddesinde öngörülen ve 8. Maddenin (m) fıkrasında
Belediye Kanunu tarafından çıkarılacak yönetmeliği kabul eden kanun ile 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 13 19 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ,2380
sayılı Devlet Gelirlerinden Belediyelere Pay Verilmesi ile İlgili Kanun ,l 93 Sayılı Gelir Vergisi
Kanunu ,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ,2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ,4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunu ,emeklilik ile ilgili Sosyal Sigorta Kanunları ve Devlet Muhasebe Usulü Tüzüğü ve
Yönetmeliği'ne dayalı olarak çıkartılmıştır.

KAPSAM:

Madd4:

Bu yönetmelik Mudanya Belediyesinin gelirlerinin toplanması, giderlerinin ödenmesi ve güçlü bir
gelir gider dengesinin oluşturulmasını sağlayacak etkili bir belediye yönetiminin oluşturulması ile ilgili
işlevleri yerine getirecek Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş biçimi, görevleri, yetkileri, sorumluluk
ve örgütlenmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

REVLER:

Madde 5:

MalHizmetler dürğünün Görevleri:

1 - Gelire ilişkin işlevleri yerine getirmek.


A-
Özgeliri kaynaklarından elde edilen gelirleri toplamak.

a-Vergiler

- Emlak Vergİsi -Çevre Temizlik Vergİsİ

- İlan Reklam Vergisi

- Eğlerıce Vergisi

- Haberleşme Vergisi
- Elektrik Havagazı ve Tüketim Vergisi
- Diğer Vergiler

b-Harçlar ve Ücretler
- İşgal Harcı

- Tellallık Harcı

- Tatil günleri Çalışma Ruhsat Harcı

- Bina İnşaat Harcı

- Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı

- Kayıt Suret Harcı

- İşyeri Açma İzni Harcı

- Muayene Ruhsat Rapor Harcı

- Sağlık Belgesi Harcı

c-Cezalar

- Vergi Para Cezaları

- Para Cezaları

B- Yapılaiş hizmetlerden ötürü sağlanan katkı paylarını tahsil etmek.
C-Gen
el Bütçe Gelirlerinden Belediyeye aktarılan gelirleri toplamak.

- Yukarıda belirtilen gelirlerle ilgili olarak;

- Yoklarna ve tespit

- Tarh

- Tahakkuk

- Tahsil İşlerini Yapmak

2-Emlak Vergisi işlerine ilişkin işlevleri yerine getirmek.

aTahakkuk işlerinyerine getirmek
- Beyannameyi kabul etmek

- Tahakkuk fişi hazırlamak

- Tahsilat fişi hazırlamak

- Parayı tahsil etmek

- Deftere işlernek

- Dosyalamak

- Arşivlemek

- Yazışmaları yerine getirmek

b-Muhasebe işlerini yerine getirmek

- Posta çeki ile gelen ödemelerin işlenmesini sağlamak

- Banka ile ödemeleri kontrol etmek

- Hesapların çıkarılmasını sağlamak

 

c-Kovuşturma(İcra) lerinyerine getirmek

- Ödeme emrinden sonraki borçluların takibini yapmak.

-Vergi durumu ile ilgili yazılara cevap vermek

-Ödeme emrine uymayanlara karşı 6183 sayılı A.A. T. U.H kanununu uygulamak.

d-Bilgotomasyon işlevini yerine getirmek.

-Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi kayıt, tahakkuk ve tahsilat sürecini bilgi otomasyon sistemi ile
yürütmek

e- Yoklama ve denetim işlerini yerine getirmek

-Beyanname vermeyen ve vergisini yatırmayan mükellefleri bilgisayar aracılığı ile izlemek ve gerekli
yasal işlemi yapmak.

3- Yasal uyuşmazlıklarla ilgili süreç

- Tüm gelirlerle ilgili olarak yargı organlarına yansıyacak uyuşmazlık konularında idarenin temsil
edilmesini ve savunulmasını sağlamak.

11- Gidere ilişkin işlevler

a-Ödeme için verilen avans ve kredileri düzenlemek
b-Hak sahiplerine ödemeler yapmak

  Personele ilişkin hak edişleri ödemek

  Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere ilişkin hakedişleri ödemek.

c- Emanet işlemlerini yürütmek.

d- Özel emanet yöntemlerini yerine getirmek.

Kamu kurumları için

- Yasal payları kesmek

-Fonlar için yapılan kesintileri toplamak.

Özel kişilerle ilgili olarak

- Kişi borçlarını emanete almak

- İcra işlerini yerine getirmek

- Vergi iadesi işlerini yerine getirmek.

III-Mali yönetim talimatlarına ilişkin işlevler

a-Bütçe taslağını hazırlamak
b-Bütçe ödemeklerini kontrol etmek
c-Kesin hesap çıkartmak

d-Banka hesaplarını İzlemek

IV -Müdürlüğün idare işlerini yerine getirmek.
Madde 6:

Hesap işleri müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur.
1 -Muhasebe ,Bütçe ,Gider Tahakkuk Şefliği

2-Gelir Şubesi Tahakkuk Şefliği

3-Emlak Vergisi Gelir Şubesi Şefliği

4-Maaş Şefliği

5- İcra Şefliği

6- Tebligat Şefliği

7-Evrak ve Arşiv Birimi

Bağlı olduğu makam

Madde 7:

Mali Hizmetler Müdürü idari işlerden sorumlu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlı
olarak çalışır.

Birimlerin görevleri
Madde 8:

Mali Hizmetler Müdürlüğü 'nün 6 .maddede sayılan görevleri müdürlükte görevli şeflikler aracılığı ile
yerine getirilir.

Madde 9:

Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin temel işlevleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Muhasebe ,Bütçe, Gider Tahakkuk Şefliği, Numarataj Şefliği
a-Ödeme için verilen avans ve kredileri düzenlemek

1-Avans ve kredi olarak satın alınması talep olunan mal veya hizmetin 1050 ve 5393 sayılı yasalara
uygunluğunu takip ve tetkik etmek ve uygun olanları işleme almak eksik ve hatalı olanları tespit edip
ilgili birim nezdinde gereğinin yapılmasını sağlamak

2- Talep edilen avans ve kredinin ilgili yasaların ve genel bütçe uygulama talimatının öngördüğü
doğrultuda çek veya mutemet adına hesap açılması için gerekli işlemleri ikmal etmek ve defter
kayıtlarına almak

3- Kredi veya avans verilen birimlerin ve kişilerin mal -hizmet satın almasını müteakip harcama
belgelerini tetkik etmek, usulüne uygun harcanıp harcanmadığını kontrol etmek

4- Yasal süresinde kapanmayan avans ve kredilere yasanın öngördüğü gerekli işlemleri yapmak, yasal
süresinde kapatılmasını sağlamak ve defter kaydına almak.

b-Hak Sahiplerine Ödemeler Yapmak

1-Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için harcama yapılan
kuruluşça hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakları yasal uygunluk açısından incelemek ve
harcama öncesi verile taahhüt kaydı içerisinde kalıp kalmadığını kontrol etmek.

2-Uygun bulunanlar için ödeneklerle ilgili verilen emri düzenlemek ve emrin yetkili kişilere
onaylatılmasını sağlamak.

3-Çek düzenlemek ve ilgilisine teslim etmek.

4-Kişilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeni ile Belediyedeki hak edişleri üzerine konan
hacizlerle ilgili icra işlemlerini yerine getirmek.

5- Belediyedeki hak edişlerine üzerine konan hacizlerle ilgili icra işlemlerini yerine getirmek.

6- Yerel payların ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.

c-Emanet işlemlerini yarine getirmek

l-Belediyeye sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak özel ve tüzel kişilere yapılması gereken ancak
kesinleşmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hak sahiplerine ödenemeyen giderleri onaylayıp
defterine kayıt etmek.

2- İhale nedeni ile ilgililerden alınan geçici ve kesin teminatları emanet defterine kayıt etmek.

3-Personelin Emekli Sandığı'ndan aldığı ikrazlar ile Emekli sandığı ve ssk'ya yapılacak
ödemeleri(bağlı olduğu sendikaya ödemek üzere,kesilen lojman kiraları,icra işlemleri)nedeni ile
bordrolardan yapılan kesintileri emanet defterine işlemek.

4-Emanete alınan paraları hak sahiplerinin başvurusu üzerine ödemek ve ödeme planına bağlamak.

5-Defaten ödenmeyen paralan emanete almak,        

 

d-Bütçe ve kesİn hesap İşlemlerini yerine getirmek.

I-Bütçe taslağı hazırlamak.

Mudanya Belediyesi kurumsal gelişme çerçevesinde diğer müdürlüklerle işbirliği halinde belediyenin
bütçe taslağını hazırlamak, müdürlüklerin bütçe ödemelerini birleştirmek

2-Bütçeyi yasal süresinde Başkanlık Makamına sunmak.

3-Müdürlüklerin harcamalarla ilgili talepleri için harcama taahhüt kaydı vermek ve harcamaların
izlenmesi amacıyla geliştirilen bilgisayar programını kullanımda tutmak.

4-Program bütçe uygulamasını geliştirmek için gerekli önlemleri almak.

5- Tüm müdürlüklerin ve ödeneklerinden yapılan harcamaları izlemek ve raporlarını izlemek.

6-Gider kesin hesabı ve gelir kesin hesabı işlemlerini yapmak ve yıl sonu hesabı ile yönetim dönemi
hesabını çıkartmak.

7 -Mali Hizmetler Müdürlüğü için geliştirilen bilgisayar programının en üst verimlilik düzeyinde
uygulanmasını sağlamak.

8-Programların uygulanmakta olduğu alanları geliştirmek.

9-Muhasebenin bilgisayar aracılığı ile tutulmasını sağlamak ve bu amaçla gelir tahakkuk ve
tahsilat,Emlak vergisi ve Gider Servislerinden gelen evrak ve işlemlerin bilgisayara kaydedilmesini
sağlamak.

10- Bütçenin bilgisayar aracılığı ile izlenmesini taahhüt kayıtlarının verilmesini sağlamak.

11- İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alanına konulmuş olan Belediye muhasebe

    yönetmeliğinin uygulanmasını kolaylaştırıcı ve etki derecesini arttırıcı önlemler almak.

12-Belediye bankalardaki hesaplarına yapılan giriş ve çıkışları izlemek.

13-Bu hesapların müdürlük kayıt ve defterleri ile mutabakatını ve farklılıklarının nedenlerini
araştırmak.

14-Bu servisçe yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.

II-Gelir Şubesi Tahakkuk Şefliği

A-Eğlence Vergisi Birimi

a)Eğlence vergisi mükellefi olmak durumunda iken bu mükellefiyet ile ilişki kurmayanları saptamak.

b)Vergi mükellefi olduğu halde vergisini zamanında ödemeyenleri tespit etmek.

c ) Yerinde yapılan tespit işlemlerine ilişkin evrak ve listeleri tahakkuk ve ihbarname işlemini
yürütmek, yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükelleflerle ihbarname, ödeme emri düzenleyerek
tebliğ ederek uyarmak.

d)Gelir kaçağını an az düzeye indirecek önlemler almak.

e) Beyana tabi işyerleri için beyannameleri kabul etmek ve gelir tarifesine uygunluğunu kabul etmek.

f)Tahakkuk fişini doldurup tahakkuk işlerini gerçekleştirmek.

g)Tarh ve tahakkuk yapılmış vergi için hesap pusulası düzenleyerek tahsil aşamasına getirmek

h)Tahakkuk ve düzeltme işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek

i)İhtilaflı işler ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak, gazete ilanlarını hazırlamak,birimimizle ilgili kayıt
ve defterleri tutmak.

B-Cezalar Birimi

a)İdari ve adli makamlar tarafından işlenen Belediye suçu ile ilgili olarak kesilen cezaların
kesinleşmesini ve kesinleşmiş olayların kayıt edilmesini sağlamak.

b )Kesinleşmiş ceza için hesap pusulası düzenleyerek para tahsilini sağlamak

c) Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek, ihbarname.ödeme emri düzenleyerek tebliğ
ederek uyarmak ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d)Birim ile ilgili kayıt ve defterleri tutmak

e)Tahsil edilemeyen gelirleri takibe almak

f)İhtilaflı işler ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak

g)Tahakkuk ve tahsilat ile fişlerinin düzenlenmesini sağlamak

C-Harcama İştirak Payları Birimi

a)Altyapı yol stabilize yatırımları ile ilgili olarak emlak sahiplerinden alınan katkı payları için tarh ve
tahakkuk yapmak

b )Tarh ve tahakkuku yapılmış paylar için hesap pusulası düzenlemek

cj Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek.ihbarname ,ödeme emri düzenleyerek tebliğ
ederek uyarmak ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d)Tahsil edilemeyen gelirleri takip için icra servisine takibe aldırmak

e )Düzeltme ve tahakkuk azaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek.

f)İhtilaflı işler ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak.

g)Birim ile ilgili kayıt ve defterleri tutmak

h)Paylann tahakkuk ve muhasebe işlemleri için hazırlanmış bulunan bilgi otomasyon sisteminin
sağlıklı ve kusursuz olarak çalışmasını temin etmek ve döküm sonuçlarını kontrol etmek.

i) Gelir kaçağını izlemek için listeler hazırlamak.

D-İlan Reklam Vergisi Birimi

1- Vergi ile ilgili beyannameleri kabul etmek ve konulmuş olan ilke standartlar açısından kontrol etmek

2- Vergi konusunun cinsi ve boyutlarına göre ödenmesi gereken vergiyi tahakkuk ettirmek ,tahakkuk
fişini düzenlemek

3-Vergi gelirleri kaçağını en az düzeye indirecek önlemleri almak

4- Tahakkuk yapılmış vergi için tahakkuk fişi ve hesap pusulası düzenlemek

5-Günlük icmalleri almak ve bilgileri muhasebe servisine bildirmek

6-Banka ve posta çeki ile yapılan ödemeleri izlemek ve işlemek

7-Tahakkuk ve tahsilat düzeyini izlemek ve periyodik raporlar düzenlemek

8-Düzeltme ve tahakkuk azaltma işlemlerini yapma ve gerekli yerlere bildirmek.

9- Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek, ihbarname ,ödeme emri düzenleyerek
tebliğ ederek uyarmak ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak

10- Vergi kaçağını izlemek için listeler hazırlamak ve veri girişinin doğruluk düzeyini denetlernek

11-Servisle ilgili defter ve kayıtları tutmak

12- Tahsil edilemeyen gelirleri takip edip icra servisine göndererek takibe aldırmak

13-İhtilaflı işlerle ilgili bilgi ve belgeleri izlemek

 
 

 

E-Çeşitli gelirler birimi

 

1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre düzenlenmiş bulunan gelir tarifesi gereğince alınacak
çeşitli ücretler,İmar Kanununa göre alınacak harçlar ,hasar bedellerinin matrah ve ücret belirlenmesini
yapmak.

2-Gelirleri tarh -tahakkuk ettirmek ve ücretleri miktar olarak (Mecliste belirlenen tarifeye uygun
şekilde )hesaplamak.

3-Muhasebe fişini düzenleyip gerekli muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
4-Mevcut gelirlerle ilgili yoklama ve tespit çalışmaları yapmak.

S-İlgililere gerekli ihbarnameler , ceza ihbarnameleri ,ödeme emirleri düzenleyerek ve tebliğ ederek
gönderilmesini sağlamak ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek ve yerine
getirmek için gerekli önlemleri almak.

6-Banka ve posta çeki yoluyla yapılan ödemeleri izlemek ve işlernek
7-DüzeItme ve tahakkuk azaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek.
8- Terkin ve reddi gereken gelirlerin iş ve işlemlerini yapmak.

9-İhtilaflı işlerle ilgili bilgi ve belgeleri izlemek

10- Birim ile ilgili kayıt defterlerini tutmak.

 

III-Emlak Vergisi Gelir Şubesi Şefliği

 

1 -Tahakkuk işlemleri yapmak

-Emlak Vergisi ile ilgili beyannameleri kabul etmek ve konulmuş olan ilke ve standartlara uygunluğu
açısından kontrol etmek

-Emlakın değerine göre ödenmesi gereken vergiyi tarh ve tahakkuk ettirmek

- Tahakkuk fişini düzenlemek, evrakı tahsilat işlemlerinin yapılması için tahsilat servisine göndermek

 

2- Tahsilat işlemlerini yapmak

- Tahakkuku yapılmış vergi için tahsilat makbuzu düzenlemek

-Parayı tahsil edip günlük icmalleri almak

- Toplanan parayı banka hesabına yatırmak

 

3- Yoklama ve tespit çalışması yapmak

-Emlak Vergisi mükellefi olma durumunda iken bu mükellefiyeti yerine getirmeyenleri saptamak

-Emlak Vergisi mükellefiyeti olduğu halde vergisini zamanında ödemeyenler hakkında (6183 sayılı

A.A.T.U.H. Kanununa göre )gerekli işlemleri yapmak.
- Vergi kaçağını en aza indirecek önlemleri almak

 

4- Bilgi otomasyon çalışması yürütmek.

-Emlak Vergisi tahakkuk, tahsilat ve muhasebe işlemleri için hazırlanmış bulunan bilgi otomasyon
sisteminin sağlıklı ve kusursuz olarak çalışmasını temin etmek ve döküm sonuçlarını kontrol etmek.

- Tahakkuk ve tahsilat fişlerinin düzenlemesini sağlamak.

-Günlük hesap iemalleri ve raporları vermek

- Vergi kaçaklarını izlemek için listeler hazırlamak

 

5-Arşiv ve evrak işlerini yürütmek

-Servis şefliği için dosyalama sistemi kurmak ve çalıştırma.

 

-Devam çizelgelerini tutmak

-Emlak vergisi mükellefleri için arşiv kurmak

- Yazı şmaları yerine getirmek

-Posta çeki yoluyla gelen ödemelerin işlenmesini sağlamak

- Vergi durumu ile ilgili yazılara cevap vermek

-Servisle ilgili defter ve kayıtları tutmak

IV-Maaş Şefliği

1-İşçi ve memur personele ödenen maaş ,her ne suretle olursa olsun tahakkuk eden maaş farkları ,
doğum,ölüm,evlendirme yardımları ile her türlü yasa ve sözleşmelerle belirlenen sosyal yardım
bordroları ve ikramiye gibi tahakkuk evrakları düzenleyip ,tetkik ederek ödemeye hazır hale getirmek.

2-Maaş bordroları ile verin emrini muhasebe usulü yönetmeliğinin öngördüğü şekilde doldurarak
muhasebe emanet kayıtlarında doğru hesaplara alınmasını temin etmek.

3-Personelle ilgili yapılan tüm ödemeleri muhasebe hesaplarına intikali ile ilgili olarak eşgüdüm
sağlamak.

4-Fonlar için (3417 Tasarruf Teşvik Fonu,3320 Konut Edindirme Fonu)personel bordrolarından
yapılan kesintileri düzenlemek.

5-Kişi borçlarını izlemek

6-Sicil dosyalarını tutmak

7 -Servisle ilgili kayıt ve defterleri tutmak

8-Bu servisçe yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.

V-İcra Şefliği

1-Belediye vergi, harç, ceza ve gelirlerinin yükümlüsü olmasına ve adına borç tahakkuk ettirilmesine
karşın borcunu ödemeyenleri saptamak.

2-Haklarında 6183 sayılı A.A.T.u.H. kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken
işlemleri yapmak;

-Deftere kayıt edilmesi

-Adres tespiti soruşturması

- Tebligat ve süre verilmesi

-Haciz kararının alınması ,teminat istenmesi ve ihtiyati haciz uygulanması

-Borçlunun mal varlığına el konulması ve satış gününü belirlenerek ilan edilmesi

-Mal varlığının satılması

-Satıştan elde edilen gelirin borca mahsup edilmesi

-Geri kalan paranın mal sahibine iade edilmesi

-Ödeme emrinin tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular

için gerekli işlemlerin yapılması

-Haciz halinde bulunan mükelleflerin tespit edilmesi, haciz fişinin düzenlenmesi, durumlarının izlenmesi

-Devir ve bakiye işlemlerini yapmak

-Servis şeflerinden gelen takipli borçlular sevk bordrosundaki alacakların tahsilatı yapıldığında

takipten kaldırma sevk bordrosu düzenlemek ve ilgili birimlere intikal ettirmek

3-Belediye gelirlerinin ödenmemesi nedeniyle idare ile mükellef arasında doğabilecek ve

çözümlenmesi için idari ve adli yargı organları önüne gidebilecek olay izleyip, veri ,belge ve bilgileri
denetlemek.

VI-Tebligat Şefliği

1Tahsilatı tahakkuka bağlı olmayan Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemleri ve tahsilat kontrollerini
yapmak.

2-Belediyemize ait tahsilat servislerinin (ihbarname ,ödeme emri ve çağrı mektubu vs)çıkardığı
evrakların servisine bağlı memurları ile vatandaşa tebliğ etmek.

3-Evrakları sayılı olarak teslim edip ,tekrar sayılı olarak teslim alıp kontrol ederek evrakları
servislerine geri teslim etmek.

4-Bulunamayan evrakların incelenmesini ve borçlulara ulaşılmasını sağlamak.

5-Emlak servisinden gelen yoklama evraklarını yerinde yoklama memurları ile tespit yaptırıp
Belediyenin gelir kaybını önlemek. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini sağlamak.

6-İ.R.V. Servisine verilen yeni veya şüpheli beyanları yerinde kontrol ettirip beyanların doğruluğunu
tespit ettirmek. Yoklama memurlarının yoklama tutanakları ile yapılacak itirazları önlemek.

7- Yoklama ve tebliğ memurlarının vatandaşa karşı tutumlarını kontrol etmek.

8-Görev yapan personelin görev esnasında ihtiyaçlarını tespit edip gidermek.

9-Çalışanları arasında huzuru sağlayıp birlikte şeffaf bir ortamda görev yapmayı sağlamak.

 

VII- Numarataj Şefliği

1Belediye Meclisi tarafından değiştirilen Mahalle, Cadde ve sokak isimlerinin takibini yapmak
bununla ilgili olarak yapılan değişiklikleri sisteme kaydetmek.

2- Vatandaşların adres bilgisi ile ilgili taleplerini değerlendirmek ve cevap vermek.

VIII-Evrak ve Arşiv Birimi

1-Müdürlüğün gelen giden evrak trafiğini yönetmek, kayıtlarını yapmak.

2-Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini ve giden evrakların postaya verilemesini
sağlamak

3 - Yazılacak yazıları daktilo etmek

4- Dosya sistemi kurmak , evrakın dosyalanmasını sağlamak ve dosya sisteminden yararlanmayı
düzenlemek.

5-Müdürlük için bir arşiv sistemi oluşturmak, çalıştırmak ve yönetmek.
6-Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.

7-İhtilaflı işlerle ilgili bilgi ve belgeleri izlemek

IV-rürlük

Madd10:

Bu yönetmelik Bursa Mudanya Belediye Meclisi'nin kabulü ve mahalli gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girer.

Madde 11:

Bu yönetmeliği Bursa Mudanya Belediye Başkanı yürütür.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close