Temizlik İşleri Müdürlüğü

T.C.

BURSA

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çalışma Yönetmeliği

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1 :   Bu yönetmelik, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve    

çalışma esaslarını belirler.

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 : Bu yönetmelik hükümleri , Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde   uygulanır. Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3  :  Bu yönetmeliğin uygulanmasında ;

Belediye; Mudanya Belediyesini,

Başkanlık ; Mudanya Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ,

Müdür ; Temizlik İşleri Müdürü’nü

Büro Sorumlusu; Müdürlüğün görevleri kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, denetlemek ve düzenlemek ile görevli personeli,

Kontrolör; Müdürün görevlendirdiği iş kollarında işleyişi denetlemek ve düzenlemek ile sorumlu personeli,  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı ve Görevler

Madde 4 : Temizlik İşleri Müdürlüğü, Müdür ve Müdüre bağlı aşağıda yazılı personel ve ekiplerden    oluşur.

4.1. Müdür, Temizlik İşleri Müdürü

4.1.1. Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuatlar gereği Müdürlüğün sevk ve idaresinin organize etmek, kadrosal yapıyı incelemek ve gerekiyorsa geliştirilmek, kadrolar arasında görevleri dağıtmak, görevlendirilen personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek

4.1.2.  Müdürlüğün amaç ve ödevlerini Belediyenin stratejik planına uygun olarak yürütmek, hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için planlama ve harcama yapmak,

4.1.3.  Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak

4.1.4.  Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli

şekilde yürütülmesini sağlamak,

4.1.5.  Belediyemiz stratejik planına uygun olarak yıllık Müdürlük bütçesinin ve yatırımın /cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak,

4.1.6.  Kurumlar arası ve kurum içi yazışmaları, konusu ile ilgili kişilere havale

etmek, takip ve denetimini yapmak,

4.1.7.  İlgili mevzuatlara hakim olmak, tüm işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek

4.1.8. Hizmetlerin yürütülmesi sırasında insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, gerekli teknolojileri ulusal uluslararası gelişmeleri takip etmek,

4.1.9.  Yürütülen iş ve işlemlerinin kontrolünü kendine bağlı büro sorumlusu ile birlikte

yapmak, takibini ve kontrolünü sağlamak,

4.1.10.  Personelin devamını takip etmek, disiplini sağlamak.

4.1.11.  Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.

4.1.12.  Personelin  gerekli  eğitim  ihtiyacını  belirleyerek  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim

Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.

4.1.13.  Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesini sağlamak,

4.1.14.  Harcama  Yetkilisi  olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve  esaslarına, kanun,   tüzük   ve   yönetmelikler   ile   diğer   mevzuata   uygun   olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,

4.1.15.  Harcama Yetkilisi   olarak   bütçede   öngörülen   ödenekleri   kadar   harcama yapmakla sorumlu olmak, harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapmak, yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğun devam ettiğini bilmek.

4.1.16 Sorumluluğundaki  uzun  /  kısa  vadeli  işleri  planlamak,  günün  değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

     4.2. Büro Sorumlusu , Müdürlük görevlerini takip ve düzenlemekle sorumlu Müdür tarafından görevlendirilen personel,

4.2.1. Müdürlüğün görevleri kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak

4.2.2. Her türlü iş ve işlemin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlamak ve kontrol etmek

4.2.3. Hizmet kalitesi ,faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak,

4.2.4. Müdürlük hizmetlerinde işleyişi denetlemek , çalışma koşullarının ve sistemin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak ve gelen önerileri derlemek,

4.2.5. Müdürlük hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygun alım yöntemi ile temin edilmesi için personel/personellerin görevlendirilmesi , iş ve işlemlerin kontrolünü sağlamak

4.2.6. Müdürlük hizmetleri kapsamında Müdüre sözlü yada yazılı olarak rapor  ve önerileri sunmak

4.3. Kontrolör ; Müdür’ün belirlediği iş kolu/iş kollarında ; her türlü iş ve işlemin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi ,hizmet kalitesinin ,faaliyetlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, işleyişin takibi , personelin görevlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sorumlu personel

     4.4. Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri  gereği  gibi  ve  süresi  içinde  yerine  getirmekle  yükümlü, ilgili Kontrolör ,  Büro Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur.

  1. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün Temel Görevleri

5.1.      Belediye sınırları içerisindeki evsel katı atıkların toplanmasını, toplanan evsel atıkların kent katı atık sıhhi depolama sahalarına taşınmasını sağlamak

5.2.      İlçe  sınırlarında  bulunan  cadde,  sokak,  bulvar,  meydanların  düzenli olarak süpürge makinası ve mevkici desteği ile süpürülerek temizlenmesinin sağlanmak

5.3.      Çöp  toplama  ve  sokak  temizliği  çalışmalarının  aksamadan  yürütülmesi  ve taşıma sırasında çevre kirliliğine neden olmaması için gerekli tüm tedbirlerin almak, bu amaca ilişkin plan ve programları belirlemek, takip ve kontrolünü sağlamak,

5.4.  Hastaneler, okullar, pazaryerleri gibi kamu       alanlarında çöp toplama çalışmalarının  insan  ve  çevre  sağlığını tehlikeye  atmadan,  en  etkili biçimde yürütülmesinin sağlanması için gerekli programları yapmak, denetlemek,

5.5.  Belediye  sınırlarında  bulunan  çöp  konteynerleri  ile  ilgili  tespit  çalışmaları yapmak, eksiklikleri gidermek, tamire gerek duyulan konteynerleri tamir etmek için  gerekli çalışmaları  yapmak (tekerlek,  kapak  gövde  tamirleri,  boya  vb.) ,konteynerlerin yıkanmasını sağlamak,

        Kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerin ve uygun görülen taleplerin giderilmesi için konteyner, sallama el çöpü kovalarının satın alma yoluyla temini için gerekli iş ve işlemleri takip etmek,

5.6.  Kurulan  semt  pazaryerlerinin  çöplerini  toplamak  ve  aynı  akşam  içerisinde süpürme ve yıkama işlemleri ile temizlenmesini sağlamak,

5.7.  Çöp toplama araçlarına alınamayacak büyüklükteki eski ev eşyalarının( koltuk , kanepe gibi) toplanmasını sağlamak,

5.8.  Hane kaynaklı tadilat ve peyzaj  atıklarının  evsel  atıklardan  ayrı  olarak gerektiğinde Meclis kararıyla belirlenen bedel karşılığı kaldırılmasını sağlamak,

5.9.  Yürütülen  çalışmalar  ve  yeni başlayacak uygulamalar hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ilgili birimlerle yapılacak ortak çalışmalar ile afiş, broşür, el ilanı, duyuru ilanı gibi malzemelerin hazırlatılarak dağıtılmasını sağlamak,

5.10.  Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili basında yer alan haberleri takip

etmek, konuyla ilgili gerekli önlemleri almak,

5.11.  Belediyemiz internet sitesindeki Müdürlük hizmetlerine dair bilgileri sürekli güncellemek , uygulamalara dair duyuru çalışmaları yapmak için Basın Birimi ile koordineli çalışmak,

5.12.  Resmi bayramlar ve kurumlar tarafından düzenlenecek etkinliklerde tören/açılış

alanlarının temizlenmesini sağlamak,

5.13. Halkın kullanımına açık lavabo ,çeşme vb. alanların temizlenmesi,

5.14. İbadethanelerin temizliğinin yapılmasını sağlamak,

5.15. Yaşanan doğal sel felaketleri sonrasında cadde ve sokaklardaki atıkların diğer müdürlükler ve kurumlarla eşgüdüm içinde temizlenmesini sağlamak,

5.16. Kaynağında ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların toplanması kapsamında yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmasını ve gerçekleşmesini takip ve koordine etmek,

5.17.1. 27.12.2017 Tarih ve 30283 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambalaj  Atığı  Kontrolü  Yönetmeliği  hükümleri  gereğince  protokol  veya  ihale yapılmasını sağlamak.  Protokollü  firmalardan  veya   ihaleleri alan yükleniciden/yüklenicilerden temin edilen ürün ya da hizmetlerde herhangi bir aksaklık olması durumunda ilgili sözleşmede yer alan hükümlerin uygulanmasını sağlamak.

5.17.2. Belediyemiz araçlarından kaynaklanan ve açık alana terk edilen ömrünü  tamamlamış  lastiklerin toplanmasını ve  25 Kasım 2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği gerekli çalışmaları yapmak.

5.17.3. Belediyemiz birimlerinde , haneler ve kurumlarda üretilen ,  atık  elektrikli  ve  elektronik  eşyaların toplanmasını ve  22 mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  gereği gerekli çalışmaları yapmak.

5.17.4. Belediyemiz sınırları dahilinde üretilen, atık pillerin toplanmasını ve     31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği  gereği gerekli çalışmaları yapmak.

5.17.5. Belediyemiz sınırları dahilinde 6 Haziran 2015 Tarih ve  29378 sayılı resmi gazetede yayımlanan  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, bitkisel atık yağların çevreye  olan  zararları  konusunda  halkı  bilinçlendirmek,  bitkisel  atık  yağ üreticisi işyerlerinin lisanslı bitkisel atık yağ toplayıcısı firmalar ile sözleşme yapmalarını sağlamak ve hanelerde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını sağlamak.

5.17.6. Çevre ile ilgili tüm eğitim çalışmaları ,bilinçlendirme faaliyetleri ve projeleri Müdürlük olarak , gerekli görüldüğünde ise ilgili paydaşlar/Müdürlükler ile gerçekleştirmek.

5.18. Müdürlük hizmetleri gereği ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygun alım yöntemi ile temin etmek.

5.19. 12.07.2019 Tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında gerekli çalışmaları takip ve koordine etmek .

5.19.1. Belediyemiz hizmet binalarında ilgili birimlerce görevlendirilen birim odak noktaları ile koordineli olarak kaynağında ayrı toplanan atıkların toplanması , taşınması ve ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

5.19.2. İlçe sınırların içerisinde yer alan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ilgili kurumlarca görevlendirilen odak noktaları ile koordineli olarak kaynağında ayrı toplanan atıkların toplanması , taşınması ve ilgili iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.

5.19.3. İlçe sınırları içerisinde yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilen odak noktalarıyla koordineli olarak kaynağında ayrı toplanan atıkların toplanması , taşınması ve ilgili iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak .

5.20. Belediye  tarafından  yerine  getirilmesi  gereken  çevre  koruma  ve  kontrol                hizmetlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek. Doğal varlıkların ve çevre  sağlığının  korunmasını  ve  geliştirilmesine  yönelik  öncelikli  projeler yapmak, uygulamasını ve  sürdürebilirliğini  sağlamak.  Çevre  kirliliği  yaratan unsurları tespit ederek gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak .

5.21. Belediye  tarafından yapılan çevre  bilinci ve farkındalık çalışmalarını   koordine   etmek   ve  bu çalışmalarla  ilgili  gerçekleşmeleri  dönemsel  olarak  Başkan  Yardımcılığı’na raporlamak .

5.22. Müdürlüğün   faaliyet   alanları   içerisindeki   dilekçe,   talep   ve   şikayetlerin incelenerek  gerekli  iyileştirme  çalışmalarını  başlatmak,  takip  ederek  ilgili kişi/birimlere geri bildirimde bulunmasını sağlamak.

5.23. Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.

5.24. Müdürlüğe bağlı çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

5.25. Müdürlük personelinin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğüne  iletmek  ve  planlanan  eğitimlere  personelin  katılımını sağlamak

5.26. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VETERİNERLİK HİZMETLERİ BÜROSU

Bu yönetmelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 6343 sayılı Veteriner Hekimliğin İcrasına Dair Kanun, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik göz önüne alınarak çalışan bir birimdir.

VETERİNER GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1.Temizlik İşleri Müdürüne bağlı çalışır.

2.5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere Yasa ve yönetmeliklerce Veteriner Hekime verilen görevlerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak.

3.Görevle ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.

4.Yapılan tüm işlerde yasal yükümlülükleri aşmadan gereksiz prosedürleri azaltmak.

5.Daha etkin çalışmalar yapabilmesi için yeni projeler üretmek.

6.Veteriner hizmetlerinin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için hedefleri belirlemek, çalışma programlarını hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak.

 

ÇEVRE SAĞLIĞI İLAÇLAMA SORUMLULUKLARI

1.Mudanya ilçe sınırları içinde kent zararlılarına karşı halk sağlığını korumak. Yeşil alan zararlılarına karşı mücadele ederek bitki sağlığını korumak.

2.Kamu alanları dışında özel ve tüzel kişilere ait kapalı alanlarda haşere mücadelesi ile dezenfeksiyonu gereken iş yerlerinde çevre sağlığı ilaçlamalarını yapmak.

3.Yapılacak çevre sağlığı ilaçlamaları için ekip oluşturmak, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek.

4.Mudanya Belediyesi sınırlarında insekt, kene zararlıları, yeşil alanlarda afit üreme alanlarını tespit ederek mücadele programları hazırlamak.

5.Tespit edilen bölgelerde fiziksel iyileştirmelerin yapılması için çeşitli müdürlüklerle iş birliği yapmak.

6.Yapılacak ilaçlamalar için programlar hazırlamak ve yapılan ilaçlamaların etkinliğini test etmek.

7.İnsekt ve afit şikayetlerini yerinde inceleyerek yapılacak ilaçlamanın şekline karar vermek.

8.Kullanılan ilaçların hazırlanmasına refakat etmek.

9.Pazar yerleri, metruk bina ve konutların ilaçlanmasını sağlamak.

10.Çalışan işçilerin iş güvenliğini sağlamak ve sağlık kontrollerini yaptırmak.

11.Yapılan ilaçlamaları kayıt altına almak.

12.İnsektisit ile mücadele çalışmaları konusunda diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve ilçedeki çalışmaların Büyükşehir’in çalışmasıyla paralel yürütülmesini temin etmek.

HAYVAN SAĞLIĞI, MÜŞAHADE ve KARANTİNA HİZMETLERİ

1.Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik bakım, tedavi ve kısırlaştırma merkezi oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

2.Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için ekip oluşturmak.

3.Toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, iç ve dış parazit mücadelesi, kuduz aşılarının yapılması sonrası işaretlenerek alındığı yere bırakılması.

4.Bu hizmet birimindeki tüm programları hazırlamak, çalışanları yönlendirmek ve denetlemek.

5.Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

6.Hasta sahipsiz hayvanın tedavisini yapmak veya yaptırmak.

7.Çalışan işçilerin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak.

8.Çalışan işçilerin iş güvenliğini sağlamak.

9.Gerekli malzeme, ilaç ekipmanın teminini sağlamak. Bunların bakım ve onarımını yaptırmak.

10.Yapılan işlemleri kayıt altına almak.

11.Şüpheli ısırma ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek tutanaklar hazırlayarak ilgili kurumlara bildirmek.

12.Vatandaşı bilgilendirici eğitimler düzenlemek.

13.İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda belediye içinde ve dışındaki diğer müdürlüklerle gerekli, koordinasyonu sağlamak.

14.Başta kuduz olmak üzere avian influenza, lyme, leishmania, brucella gibi çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak. İlçe tarımla koordinasyonu oluşturmak.

15.3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa Tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında yada ani ölümlerde İlçe Tarım Müdürlüğünü bilgilendirmek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirlerin uygulamasına gözlemci olmak.

16.Güncel hayvan hakları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve takibinin sağlanması.

17.Kurban Bayramında ilçe halkının sağlıklı kurban kesmesi için gerekli uygun şartları oluşturmak.

18.İlçe dahilinde bulunan yeni kurulan veya kurulacak olan hayvan pazarında ihbarı mecburi hastalıkların çıkışında ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek gerekli tedbirleri almak. Pazar dışına çıkışı olan sevkiyatlarda menşe şahadetnamesi verilmesini sağlamak.                                                              

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

6.1. Temizlik İşleri  Müdürü; Yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer Kanun ve Yönetmelikler ile proje, plan, program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili, Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan`a karşı sorumludur.

6.2. Temizlik İşleri  Müdürlüğü`ne bağlı Büro Sorumlusu, Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı sorumludur.

6.3. Temizlik İşleri  Müdürlüğü`ne bağlı Kontrolörler, sorumlu olduğu iş koluna ait görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili , Büro Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur.

6.4. Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Kontrolör ve Müdüre karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

7.1.  Bu yönetmelik Mudanya Belediye Meclisi’nin kabulü ve Mudanya Belediyesi resmi web sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

8.1.  Bu yönetmelik hükümleri Mudanya Belediye Başkanı adına Temizlik İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

 

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close