BUGÜN - 15.04.2021 PERŞEMBE
Temizlik İşleri Müdürlüğü

T.C.
MUDANYA BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

A-) AMAÇ:

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yapı ve işleyişini düzenlemektedir.

 

B-) KAPSAM:

Madde 2: Bu yönetmelik, Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanı ve amaçlarını, Yönetim Statü ve diğer görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

 

C-) TANIMLAR:

Madde 3: Bu yönetmelikte geçen;

Büyükşehir Belediyesi: Bursa Büyükşehir Belediyesini,

Belediye: Mudanya Belediyesini,

Meclis: Mudanya Belediye Meclisini,

Encümen: Mudanya Belediye Encümenini,

Müdürlük: Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

Katı Atık:Vatandaş tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri (iri katı atık, evsel katı atık, bu yönetmelikte ‘katı atık’ olarak anılmaktadır).

İri Katı Atık: Buzdolabı, Çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları,

Evsel Katı Atık (Çöp): Konutlardan atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları,

Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orjinal amaçlı yada enerji kazanımı hariç olmak üzere, organik geri kazanım dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesini,

Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini,

Teresubat: Yağmur sularının getirdiği birikintileri,

Taşeron Firma: Mudanya ilçesinde temizlik yapan firmayı,

Vatandaş: Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan bireyleri,

Mevkici: Cadde ve sokakları süpüren elemanları,

e-mail: Elektronik postayı,

Ş.Ö.K. : Vatandaşların şikayet ve önerilerini içeren dilekçeyi,

Çuvallı Moloz ve Hafriyat: İnsan gücü ile kaldırılabilecek miktarda çuvallanmış moloz veya hafriyatı; ifade etmektedir.

 

D-)HUKUKİ DAYANAK:

Madde 4: Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik, 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin b bendi ve 5216 sayılı kanun ile mevzuat hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

 

II.BÖLÜM
(Kuruluş Amacı, Faaliyet Alan ve Amaçları)

A-) KURULUŞ AMACI:

Madde 5: Anayasının 56.maddesinde belirtilen herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip çıkmak, çevrenin kirlenmesini önlemek ilkesi ile hareket etmektedir.

 

B-) FAALİYET ALANLARI:

Madde 6: Belediyelerin Genel Çevre ve Halk Sağlığı ile ilgili görevlerinden biri olan Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve yükümlülükleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin ilçe ve ilk kademe Belediye görev ve yetkilerinin b bendi ile ilgili 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinin a. bendinde belirtilen temizlik ve katı atık ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmaktır.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri:

a.        Çöplerin toplanması, temizlenmesi ve nakliyesinin yapılması sağlamak.

b.        Ana arter, cadde ve güzergahların süpürülüp temizliğinin yapılmasını sağlamak

c.        Mevkici programında gösterilen sokakların, meydanlar ile bordür diplerinin süpürülmesi

d.        Pazaryerlerinin çöplerinin toplanmasını sağlamak.

e.        Kağıt, katon, metal vb. geri dönüşebilen ambalaj atıklarının toplanması ve nakliyesinin yapılmasını sağlamak.

f.         Atık yağların toplanması ve nakliyesi

g.        Atık piller ve bataryaların toplanması sağlamak

h.        Elektronik atıkların toplanması sağlamak

i.         İhale dosyalarının hazırlanması, ihalelerin şartnamelere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak.

j.         Kış aylarında kömür cüruflarının toplanması, temizliği ve nakliyesi,

k.        Doğal afet ve yağmur sonrası oluşan teresubatın temizlenmesi,

l.         Çevre koruma timi çalışmaları

m.      Hurda araçların tespit çalışması

n.        Mahalle temizlik ekipleri çalışmaları

o.        Konteyner yıkama çalışmaları

p.        Yol yıkama çalışmaları

q.        Çöp konteyneri tamir bakım ve boya işleri

r.         Kar küreme çalışmaları

s.        Afiş, ilan vb. etiketlerin sökülmesi

t.         Broşür, duyuru ve anket çalışmaları

u.        Atık piller ve bataryaların toplanması

v.        Elektronik atıkların toplanması

w.      Konteyner edindirme ve dağıtımının yapılması

x.        Ayni bağışların teslimatı

y.        Yeraltı konteyner sistemi

z.        Arge çalışmaları

aa.     Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini yapmak, ayrıca halkımızın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat müdürlüğümüze müracaatları halinde haklı taleplerini yerine getirmek.

 

C-) FAALİYET AMAÇLARI:

Madde 7: Mudanyayı ayrıcalıklı, çağdaş, sağlıklı, yaşanabilir, özellikle Mudanyalılarla el ele temizliği ile örnek bir kent haline getireceğiz.

 

III.BÖLÜM
(Yönetim Statü ve Şeması)

 

A-) YÖNETİM STATÜSÜ:

 

Madde 8: Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısına bağlı çalışır.

 

IV.BÖLÜM
(Kuruluştaki personelin nitelikleri, görev,yetki ve sorumlulukları)

Madde 10: Kuruluşu: Müdür, Kontrol Sorumlusu, Arge, Kalem Memuru, Geri Dönüşüm Sorumlusu

Madde 11: Müdürlükteki Personelin Unvan, Nitelik ve Görevleri:

 

1-) Müdür

1- Nitelik:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen niteliklere sahip olmak. Belediye Personeli için Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

a.        Görevleri:

1.        Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirlemek.

2.        Hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunup karar almak, program yapmak, çalışma programını hazırlamak.

3.        Bütçe yapmak.

4.        Müdürlüğün kadrosal yapısını incelemek, gerekiyorsa geliştirmek.

5.        Müdürlüğe bağlı personele görev, yetki ve sorumluluk dağıtmak.

6.        Görev, yetki ve sorumlulukların doğru kullanılmasını sağlamak

7.        Müdürlük personelinin etkili çalışma ilişkileri ile uyum içinde çalışmasını sağlamak.

8.        Müdürlük çalışanlarının moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutarak performanslarını arttırmak.Çalışanların başarı ve başarısızlığını tespit edip sonuçları değerlendirmek, düzeltilecek işleri tespit edip aksaklıkları gidermek.

9.        Müdürlük kadro demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

10.     Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak, kurul ve komisyonlarda görev almak.

11.     Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

2-) Kontrol Sorumlusu

a.        Nitelik: Birim Amirinin atayacağı ve yetki vereceği personelden oluşur.

b.        Görevleri:

1.        Evsel atık toplanması, zeminin temizlenmesi, nakliyesi ve temizleme işinin ilgili şartnamelere uygun şekilde yapılması için tüm mahallelerin, caddelerin kontrollerini yaparak yapılan işler hakkında müdüre bilgi vermek.

2.        Mahallelerde toplanan evsel atıkların açıkta ve zamansız çıkarılmasını önlemek için Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

3.        Geriye dönüşebilen atıkların toplanmasının programa uygun ve düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

4.        Yapılan işlerde aksayan tarafları gidermek için bölge sorumlularına direktif vermek, sevk ve idare ederek verilen işlerin bitiminde konu hakkında bilgi almak.

5.        Personelin birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlamak.

6.        Üstlerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

7.        Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

3-) Ar-ge

a.        Görevleri:

1.        Sorumlu olduğu ihale keşiflerini hazırlamak, keşifte esas alınacak araçların, işçi ücretlerinin ve diğer malzemelerin araştırmasını yapmak.

2.        Müteahhitlere, ihale şartnamesi gereği her ay ödenecek hak edişleri hazırlamak.

3.        Çöp toplanması, cadde ve önemli bölgelerin araç ile veya elemanlarca süpürülüp temizlenmesi işi, ayrıca geriye dönüşebilen atıkların toplanmasının yapılması, programların aksayan yönlerinin tespit edilip düzeltilmesi için yeni programlar hazırlamak ve bu programları planlamak.

4.        Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

4-) Kalem Memuru

a.        Görevleri:

1.        Yazışmalarda yazışma kurallarına uymak.

2.        Zimmetindeki teçhizat ve makinelerin bakım ve onarımını sağlamak.

3.        Amirlerince veya kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen görevleri zamanında yapmak.

4.        Müdürlük personelinin aylık puantajlarını hazırlamak.

5.        Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vizite kağıtlarını hazırlamak.

6.        Telefon görüşmelerini sağlamak.

7.        Mesai arkadaşları ile işbirliği içinde çalışmak.

8.        Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

5-) Geri Dönüşüm Sorumlusu

a.        Görevleri:

1.        Geri Dönüşüm Projesi adını verdiğimiz evsel katı atıkların içinde yer alan geri kazanılabilir atıkların yönetmeliklere uygun olarak kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak değerlendirilmesi ve geri kazanımının sağlanmasını denetler.

2.        Belediye sınırları içerisinde bulunan okullarda öğrencilere çevre bilinci aşılamak adına eğitim seminerleri düzenlemek.

3.        Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci edinilmesi adına projeler düzenlemek.

4.        Belediye sınırları içinde yaşayan semt sakinlerinin çevre temizliği hakkında birebir görüşme yapan Çevre Koruma Timinin çalışmalarının takibini yapmak.

5.        Belediye sınırları içerisinde geri dönüşüm hususunda kontrol yaparak görülen olumsuzlukları bertaraf etmek için öneriler sunmak.

 

Bu bağlamda yürütülen Geri Dönüşüm faaliyetleri:

a.        Ambalaj Atıkları

1.        Belediye sınırları içinde evsel katı atıkların içinde yer alan cam, plastik, metal, kağıt, karton ve kompozit gibi geri kazanılabilir ambalaj atıklarını yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanarak değerlendirilmesi ve geri kazanımının sağlanmasını denetler.

2.        Belediye sınırları içerisinde bulunan okullarda öğrencilere çevre bilinci aşılamak adına eğitim seminerleri düzenlemek.

3.        Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci edinilmesi adına projeler düzenlemek.

4.        Belediye sınırları içinde yaşayan semt sakinlerinin çevre temizliği ve ambalaj atıklarının ayrı toplanması hakkında birebir görüşme yapan Çevre Koruma Timi çalışmaları takibi yapmak.

b.        Atık Yağ

1.        Belediye sınırları içinde bulunan ev, işyeri ve okullarda kızartmalık yağlarını lisaslı firmalara vermek suretiye bertaraf etmeleri gerektiği hakkında birebir görüşme yapan Çevre Koruma Timinin çalışmalarının takibini yapmak.

2.        Belediye sınırları içerisinde bulunan okullarda Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda eğitim çalışmaları yapmak.

3.        Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci edinilmesi adına projeler düzenlemek.

c.        Atık Pil

1.        Belediye sınırları içinde bulunan ev, işyeri ve okullarda atık pil ve bataryalarının toplanması gerektiği hakkında birebir görüşme yapan Çevre Koruma Timinin çalışmalarının takibini yapmak.

2.        Belediye sınırları içerisinde bulunan okullarda Atık pil ve bataryaların toplanması konusunda eğitim çalışmaları yapmak.

3.        Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci edinilmesi adına projeler düzenlemek.

d.        Elektronik Atık

1.        Belediye sınırları içinde bulunan ev, işyeri ve okullarda elektronik atıkların toplanması gerektiği hakkında birebir görüşme yapan Çevre Koruma Timinin çalışmalarının takibini yapmak.

2.        Belediye sınırları içerisinde bulunan okullarda elektronik atıkların toplanması konusunda eğitim çalışmaları yapmak.

3.        Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci edinilmesi adına projeler düzenlemek.

 

V. BÖLÜM (Disiplin Hükümleri)

Madde 12: Kurum personelince verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezası gerektiren fiil ve haller; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili bölümleri ile toplu iş sözleşmesi ve iş kanununda belirtilen cezalar uygulanır. Bu hususta Belediyemizce yayınlanan belge ve yönetmeliklerde belirlendiği şekildedir.

 

VI.BÖLÜM (Yürütme ve Yürürlük)

Madde 13: Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Madde 14: Toplam 14 (ondört) maddeden ibaret bu yönetmelik Bursa Mudanya Belediyesi Meclisinin kabulünden sonra usulünce ilanını müteakip yürürlüğe girer.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close