Zabıta Müdürlüğü

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2) Bu yönetmelik, Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3) Hukuki Bağlayıcılık

 Belediye Zabıta Teşkilatı;

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

 2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun,

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

 2872 sayılı Çevre Kanunu,

 2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu,

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

 3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

 3194 sayılı İmar Kanunu,

 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununu,

 3621 sayılı Kıyı Kanununu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununu,

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanununu,

 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanununu,

 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununu,

 4342 Mera Kanununu,

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununu,

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

 6831 sayılı Orman Kanunu,

 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

 11/04/2007 Tarihli ve 26490 R. G. sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğini,

 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

TANIMLAR

MADDE 4) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan                             :Mudanya Belediye Başkanını,

Belediye Meclisi            :Mudanya Belediye Meclisini

Belediye Encümeni       :Mudanya Belediye Encümenini

Başkan Yardımcısı         :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Mudanya Belediye Başkan Yardımcısını,

 Belediye                           :Bursa Mudanya Belediyesini,

 Müdürlük                           :Mudanya Zabıta  Müdürlüğünü,

 Müdür                               :Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürünü,

 Zabıta                                :Mudanya Belediye Zabıtasını ifade eder.

 

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Çalışma Düzeni;

Kuruluş;

 MADDE 5) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi Kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, Zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

 

Teşkilat;

MADDE 6) Zabıta Müdürlüğü Teşkilatı, Müdür, Amir, Komiser, Zabıta Memurları ve hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

MADDE 7) Müdürlüğe bağlı olarak, Merkez Amirliği, Mudanya Karakolu, Güzelyalı Karakolu, Tirilye/ Eşkel Karakolu, Sahiller Karakolu, Trafik Şefliği, Ruhsat Büro Birimi, Seyyar Ekip Birimi, Müracaat ve Nöbetçi Ekip Birimi, Sokak Hayvanları Birimi, Telsiz ve Telefon Haberleşme Birimi, Karakolların ve Birimlerin sayılarını belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Çalışma Düzeni;

Madde 8) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 9)  Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada iki gün ilave izin verilebilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Nitelik, Bağlılık, Görev ve Yetki Alanları;

Nitelik;

MADDE 10) Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir özel zabıta kuvvetidir. Belediye zabıtası personeli üniformalı olup kıyafet ve teçhizatı özel yönetmeliğinde gösterilir.

 Belediye Zabıtasının Bağlılığı;

Bağlılık;

MADDE 11) Belediye zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

   1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir.

  2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

  3) Zabıta Müdürlüğünün teklifi, Belediye Başkanı onayı ile belediyenin diğer birim müdürlükleri, emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için zabıta görevlendirebilir. Görev-görevlendirme ve hizmet içi idari işlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük işlemleri ve nakilleri yönünden de zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.

 

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları;

 Görev Alanı;

  MADDE 12)   Belediye zabıtası Mudanya Belediyesi sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

 

Görevleri;

MADDE 13)  Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve alınan karar, emir ve yasaklara uymayanlar hakkında gerekli müeyyideleri uygulamak.

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek ve zarar verenler hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak.

12) 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak.

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile Gazete, Dergi ve Kitapların umumi yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

26) Belediyeye ait taşınır veya taşınmaz mallara verilen zararın tespiti halinde ilgili birimlere bildirmek, gerekli işlemleri başlatmak, bu konuda ilgili birimlerin talebi halinde müşterek çalışmak, ivedi hallerde gerekli tedbirleri almak.

27) Deniz, göl, nehir veya benzeri sular üzerinde motorlu veya motorsuz yüzer araçları; yolcu taşıma, yeme/içme, eğlence, barınma ve benzeri amaçlarla çalışma izni veya işyeri açma ruhsatı olmaksızın kullananlar hakkında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetten men işlemlerini uygulamak ve bu araçların yetkili birimlerle yediemin limanlarına bağlanmasını sağlamak.

 

b) İmar ile ilgili görevleri;

 

1) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin ilgili birimlerinin görevlileri ile birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak, boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve talimatları doğrultusunda yapı veya iş yerleriyle ilgili kanuni yetkililerle birlikte diğer tedbirleri almak ve yasal işlem uygulamak.

2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 

c) Çevre ve sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve gıda mevzuatı çerçevesinde belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi emredilen görevleri yerine getirmek, bu konuda ilgili kurumlar ve belediyenin ilgili diğer birimleri ile müşterek çalışma yapmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, umumi çöp ve ayrıştırma kutularına zarar verilmesini ve bu kutulardaki atıkların çevreye dökülmesini önlemek, aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapmak, atıklarını kurallara aykırı olarak bertaraf edenler hakkında işlem yapmak ve/veya yetkili mercilere bildirimde bulunmak.

5) 5393 sayılı Kanunun 15/m maddesi doğrultusunda, cadde, sokak, park, meydanlar, kaldırımlar, deniz, göl, nehir ve benzeri yerlerde mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, satışa sunulan emtiaları emanete almak, emanete alınan gıda maddelerinden bozulabileceklerin cezası ödenmeyerek iki gün içinde alınmaması halinde gıda bankasına, gıda bankası bulunmayan yerlerde devlete ait sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarına teslim etmek, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde teslim alınmayan gıda dışı malları kanunla belirlenen yerlere tutanak karşılığı teslim etmek ve ilgilileri hakkında işlem yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 22/2/1989 tarihli ve 13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların yetkililer tarafından itlaf edilmesine yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe göre her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil beyannamesi gibi belgeleri kontrol etmek ve ilgili belgeler olmadan yapılan hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak mülki idare amirine bildirilmesini sağlamak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12 İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını, fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.


ç)Trafikle ilgili görevleri;

 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Belediye sınırları içerisinde kaldırımları, toplu taşıma araçlarına ait durakları, yangın musluğu, doğalgaz kutusu, yeşil alan, engelli geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz araçlar ile işgal edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapmak, bu araçların sahipleri tarafından kaldırılmaması ve sahibinin bulunamaması halinde yetkili birimlerle en yakın otoparka çekilmesini sağlamak, ruhsatında belirtilen amacı dışında kullanılan motorlu araçları emniyet birimlerine bildirmek.

8) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile belediye zabıtasına verilen yetkileri kullanmak ve yolcu terminalleri ile diğer garajlardaki görevleri ile ilgili denetimleri yapmak.


d) Yardım ile ilgili görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, yolda kalmış kişilerin tespiti halinde yetkili kurumlara bildirmek.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

Sorumluluk ve Yetkileri

MADDE 14) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

  1) Görevleri ile ilgili konularda işyerlerinde denetim yapmak, sahip veya işletenlerinden ilgili belgeleri istemek ve haklarında tutanak düzenlemek.

  2) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

  3) Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenlemek.

  4) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

  5) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

  6) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

  7)  5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile gazete, dergi ve kitapların umumi yol, kaldırım, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermemek, bunların satışını engellemek ve ilgili makamlara bildirmek.

  8) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

  9) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

  10) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Unvan ve Nitelikleri;

MADDE 15)    Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1) Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

2)  Zabıta amirliğine atanabilmek için;

    a) En az lise mezunu olmak.

    b) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

    c) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

    d) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Zabıta komiserliğine atanabilmek için;

    a) En az lise mezunu olmak.

     b) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.

     c) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

    ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Zabıta Memuru: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16. Maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 MADDE 16) Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

   a) Zabıta Müdürünün Görevleri;

            1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,

            2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

            3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

            4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

            5) Personelin 1.derece sicil ve disiplin amiridir,

            6) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapmak,

            7) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

            8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik, komiserlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

            9) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

            10) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek,

            11) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

            12) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

            13) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

             14) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

            15) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

            16) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

            17) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir, komiser ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek,

            18) Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, kendi takip ve kontrolündeki Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek, (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez,

            19) Müdürlüğün Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisidir,

            20) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,

            21) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

            22) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

            23) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

            24) Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

            25) Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

            26) Başkan, Başkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

            27) Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, karakollar ve birimler arası koordineyi sağlamak, karakollar ve birimlerin çalışmalarını denetlemek, amir, komiser ve memurlara emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü ya da yazılı) vermek,

            28) Müdürlüğe gelen evrakları merkez amirine ya da ilgili birime havale etmek, takibini yapmak,

            29) Müdürlük yazışmaları imzalamak,

            30) Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

            31) Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

            32) Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

            33) Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

            34) Bilgi edinme başvurularını ilgili karakol ve birimlere göndermek ve takibini yapmak,

            35) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

            36) Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmak,

            37) Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

            38) Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazışmalar yaparak bilgi vermek,

            39) Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araştırma ve görüşmeleri yürütmekle birinci dereceden Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur.

            40) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

            41) Karakol ve Birimlerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalışma raporlarını istendiği anda düzenleyerek Başkanlık Makamına sunmak,

            42) Zabıta Müdürlüğü çalışma saatlerini günün zaman ve şartlarına göre ayarlamak,

 

 b) Zabıta Müdürünün Yetkileri;

            1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmak,

            2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

            3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza sorumlusudur.

            4) Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

            5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel ișlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

            6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ve planlamasını yapmak,

            7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme, yetkilerine sahiptir.

 

   c) Zabıta Müdürünün Sorumlulukları;

            Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

   ç) Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 MADDE 17) Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

            1) Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin başı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

            2) Amiri olduğu birimlerin kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

           3) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunup icra ettirmek,

           4) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunmak,

           5) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

           6) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

           7) Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Zabıta Müdürüne teklif sunmak,

           8) Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

           9) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.

 

         d) Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 18)    Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

           1) Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

           2) Mevzuatlarda ve müdürlüğün çalışma programlarında belirtilen, zabıta birim amirinin ve üstlerinin verdiği görevleri ifa etmek, mahiyetindeki görevlilere ifa ettirmek,

           3) Hizmetle ilgili olarak başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. İş ve işlemlerin, iş akışına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

           4) Emrindeki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında Merkez Amirine görüş ve teklif sunmak,

           5) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin çalışma programını hazırlamak,

           6) Emrindeki personelin iş bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

           7) Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire bilgi vermek, bizzat denetimlerin başında bulunmak

           8) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Merkez Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

         e) Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 19)    Zabıta Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

        1) Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek,

        2) Görevi ile ilgili mevzuatları bilmek ve uygulamak,

        3) Mevzuatların yüklediği görevleri, ekip amirinin ve üstlerinin verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek,

        4) Belediye zabıtasının kılık kıyafet ve disiplin kurallarına titizlikle uymak,

        5) Zimmet edilen her türlü evrak ve eşyayı usulünce muhafaza etmek,

        6) Özellikle ekibindeki çalışanlarla ve gerektiğinde de diğer ekiplerdeki çalışanlarla yardımlaşmaya azami önem vermek,

        7) Tüm çalışma arkadaşları ile iyi geçinmeye azami önem vermekle görevli ve yetkilidir.

        8) ilgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, üst amirlerine ve müdürlük makamına karşı sorumludur.

        f) Müdürlüğün Sorumluluğu;

 MADDE 20)  Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

       g) Savunma Amaçlı Teçhizat;

MADDE 21) Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir.

       ğ)Hizmetin Gereğini Yapmada Uyulacak Esaslar;

MADDE 22) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda ve rütbe işaretlerini bu Yönetmeliğe göre düzenlerler.

       h) Bölge Zabıta Karakollarının Görev Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 23)    Mudanya Karakolu, Güzelyalı Karakolu, Tirilye/ Eşkel Karakolu, Sahiller Karakolu, Seyyar Ekip Birimi, Müracaat ve Nöbetçi Ekip Birimi;

       1) Ekiplerin amiri, belediye zabıta komiseri, komiser yok ise her ekibin en kıdemli memuru olup ekip çalışanlarının sevk ve idarelerinden sorumludur.

       2) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak Yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve Sorumluluk dâhilinde çalışma yapmak, yaptırmak.

       3) Ekiplerine gelen evrak ve dilekçelerin gereğinin yapılmasını sağlamak.

       4) Sorumlu olduğu bölge sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzuru korumak amacıyla yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak.

       5) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarının takibini sağlamak.

       6) Belediye Başkanınca onaylanan çalışma saatlerine uygun olarak düzenlenen günlük çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.

       7) Belediye zabıtasınca yürütülen iş ve işlemlerin zamanında, stratejik plan hedefleri ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

       8) Müdürlük makamınca görev verilmesi halinde, görev alanına giren konularda Zabıta Müdürlüğünü temsilen ilgili komisyon toplantılarına katılmak

       9) Zabıta Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları ve belediyenin diğer birimleri arasındaki çalışmalara katılmak

       10) Belediyenin, hizmet binaları ile mallarına zarar verilmesini önleyici tedbirleri almak

       11) Çevre düzenin sağlanması amacıyla bölge sınırları içinde gerekli olan denetimleri ve kontrolleri yapar, geliş-geçişe mani işyeri ve diğer işgallerin kaldırır/ kaldırılmasını sağlar,

       12) Sorumluluk bölgesinde kaçak hafriyat takibi yapmak ve kaçak hafriyat ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak.

       13) İzinsiz alt yapı çalışmalarına mani olmak, ilgilileri hakkında işlem yapmak.

       14) Ruhsatlı hafriyatlarda, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/yıkıntı Taşıma ve Kabul Belgesi ile diğer lüzumlu belgelerin kontrolünü yapmak.

       15) Tehlikeli hafriyat çalışmalarını derhal durdurarak teknik elemanla çalışma yapmak.

        16) 775 Sayılı Kanuna göre tapusuz yerlerde gecekondu yapılmasını engellemek. Faaliyete rastladığında fen elemanları ile gerekli işlemleri yapmak.

       17) Rutin kontrolleri yaparak kaçak yapılaşmaya engel olmak.

       18) İnşaat artıkları ve diğer atıkların çevreye bırakılmasına engel olmak, dökenler hakkında işlem yapmak.

       19) Gıda maddelerinin kontrolünü ilgili kurumların personeli ile birlikte yapmak,

       20) Yıkanmadan yenen ürünlerin açıkta satılmamasını sağlamak.

       21) Şehir içi trafik düzeninin sağlanmasını ve toplu taşım araçlarının belediyenin yetkilerini dâhilinde denetlenmesi sağlamak

       22) Asker aile yardımı ve belediyenin yapacağı diğer sosyal yardımlarla ilgili araştırma ve soruşturmaların yapılmasını sağlamak

       23) Zabıta Müdürlüğü ile iç ve dış birimler arasında yapılacak yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak

       24) Kayıt dışı ekonominin engellenmesine yönelik olarak, seyyar satıcıların faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak

       25) Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak sürdürmelerini, uygun olmayanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve Ruhsat birimine bildirmek,

       26) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevler ile belediye başkanınca verilen görevleri yapmak.

       27) Ekiplerinin görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale etmesini ve ilgili ekibe bildirmesini sağlar, gerekirse müşterek çalışma yapmak,

       28) Mudanya Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan sahillerdeki olumsuzluklara yetkisi dâhilinde müdahale etmek,

       29) Ekip amiri ve çalışanları, Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

       30)  Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Merkez Amiri ve Müdüre karşı sorumludur.

       
 ı)Trafik Ekibi Görev, Yetki ve Sorumluluğu,

 MADDE 24)   Trafik Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

         1) Ekiplerin amiri, belediye zabıta komiseri, komiser yok ise her ekibin en kıdemli memuru olup ekip çalışanlarının sevk ve idarelerinden sorumludur

         2) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, Yetkileri kullanmak ve Sorumluluk dâhilinde çalışma yapmak,

         3) Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak.

         4) Belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlenmesini sağlamak

         5) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen sınırlar dâhilinde servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

         6) Yetkili organların kararı uyarınca Bölge sınırları dâhilinde tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

         7) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.

         8) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında belediye sınırları dâhilinde gerekli trafik önlemlerini almak.

         9) Ekibinde çalışan memurların kılık kıyafetlerini ve davranışlarını takip etmek.

         10) Trafik ekibine gelen dilekçe ve resmi kurum yazışmalarının gereğinin yapmak.

         11) Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirir. Gerekirse müşterek çalışma yapar.

         12) Ekip amiri ve çalışanları, Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

         13) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Merkez Amiri ve Müdüre karşı sorumludur.

 

       i) Zabıta Yazı İşleri Görev Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 25)    Zabıta Yazı İşlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

       1) Gelen evrakların kayıt işlemini yapmak ve ilgili birime havale ve teslimini sağlamak.

       2) Gerekli işlem sonrası havale ve kayıt çıkışı yapılacak evrakın zimmet işlemi yapılarak ile ilgili birim ve müdürlüklere teslimini sağlamak,

       3) Sonuçlanan evrakların dosya ve arşivlenmesini yapmak,

       4) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla kayda giren tüm evrakların takibini yapmak,

       5) Evrak Kayıt defterinin her yıl onaylatmak,

       6) Tamimler ve çoklu olarak birden fazla birime gönderilen evrakların takibini yapmak, yasal süre içerisinde cevaplanmasını sağlamak,

       7) Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

       8) Personelle ilgili evraklarda evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek

       9) Personele ilgili tüm yazışmaları yapmak, 

       10) Yasalar doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Yazı İşleri Biriminden destek almak,

       11) Bütçe ve performans programlarını oluşturmak,

       12) Personelin eğitim ve geliştirilmesi ile iş ve işlemleri yürütmek,

       13) Zabıta destek personelinin izin, rapor vb. iş ve işlemlerini takip etmek,

       14) Müdürlük demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

       15) Temini sağlanan mal ve malzemelerin Taşınır İşlem Fişleri ile kayıt altında tutmak,

       16) Ayniyat ile ilgili evraklarda evrak kayıt birimindeki tüm görevleri yürütmek,

       17) Müdürlüğe ait genel arşivi düzenleme ve takibini yapmak,

       18) Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

       19) Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

       20) Belediye zabıtasının memur Giyim Kuşam teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine Melbusat defteriyle imza karşılığı dağıtımını sağlamak,

       21) 1608 ve 5326 Sayılı Kanunlar ile Belediyemiz emir ve yasaklarına aykırı davrananlar hakkında düzenlenen tutanakların kaydedilmesi, alınacak kararlar için gerekli yazışmaların ilgili birimlere yapılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,

       22) Alınan kararların ilgililerine tebliği konusunda gerekli işlem ve yazışmaların yapılarak, takibi için ilgili Müdürlüğe bildirilmesi,

       23) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

       24) Müdürlüğün faaliyet raporu (günlük, haftalık, aylık, yıllık) ve Stratejik Planını hazırlamak,

       25) Merkez Zabıta Amirince havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün diğer birimlere, kurumlara veya alt birimlere yapılması gereken yazışmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yazışma kurallarına uygun olarak hazırlamak,

        26) Yeni çıkan ve mevcut Kanun, Genelge ve Yönetmeliklerindeki değişiklikleri takip etmek ve ilgili birimlere tamim ile yazışmaları yapmak,

        27) Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

        28) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.

 

        Nöbet /Müracaat Ekip Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 26)    Nöbet /Müracaat Ekip Birimi görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

        1) Ekiplerin amiri, belediye zabıta komiseri, komiser yok ise her ekibin en kıdemli memuru olup ekip çalışanlarının sevk ve idarelerinden sorumludur

        2) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak Yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve Sorumluluk dâhilinde çalışma yapmak, yaptırmak.

        3) Gece ve hafta sonu yapılan şikâyet ve müracaatları değerlendirip gereğini yapmak,

        4) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

        5) Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak,

        6) Başkanlık Makamının gece ve hafta sonu verdiği emirleri yerine getirmek,

        7) Resmi dış kurumlar ile Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

        8) Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

        9) Mühürlü işyerlerini gece kontrol etmek,

        10) Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek, haklarında yasal izlem yapmak ve Ruhsat Birimine haber vermek

        11) Zabıta Bölge Komiserliklerinin görev kapsamındaki maddelerin tamamından sorumludur,

        12)  Ekip amiri ve çalışanları, Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

        13) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Merkez Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.


Sokak Hayvanları Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 27)    Sokak Hayvanları Birimi Birimi görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

          1) Ekiplerin amiri, belediye zabıta komiseri, komiser yok ise her ekibin en kıdemli memuru olup ekip çalışanlarının sevk ve idarelerinden sorumludur

          2) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak Yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve Sorumluluk dâhilinde çalışma yapmak, yaptırmak.

          3) 22/2/1989 tarihli ve 13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların yetkililer tarafından itlaf edilmesine yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

          4) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe göre her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil beyannamesi gibi belgeleri kontrol etmek ve ilgili belgeler olmadan yapılan hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak mülki idare amirine bildirilmesini sağlamak.

          5) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

          6)  Ekip amiri ve çalışanları, Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

          7) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Merkez Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.Ruhsat Büro Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 28)    Ruhsat Büro Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

         1) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, yaptırmak Yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve sorumluluk dâhilinde çalışma yapmak, yaptırmak.

         2) Müdür tarafından verilecek görevleri yerine getirerek sonuç hakkında müdüre bilgi vermek, imzaya sunulan ruhsat, yazı ve diğer işlem dosyalarını inceleyerek imzalamak ve müdüre sunmak, takibini yaparak sonuçlandırmak,

         3) İvedilik arz eden Ruhsat Birimini ilgilendiren iç ve dış yazışmaları takip ederek sonuçlandırmak,

         4) Sıhhi ve gayrı sıhhi işyeri müracaatlarının kabulü ilgili yasa ve Yönerge hükümlerine göre dosyaların tanzimi ile ruhsatlarını hazırlamak,

         5) Nitelikleri ve şartları Yönergelerinde tarif edilmeyen müesseselerin taleplerini kabul etmek, dosyanın tanzimi ve ruhsat işlerinin yürütülmesi kayıtların tutulması, arşivlenmesi, harç ve ücretlerin tahakkukunun yapılması işlerinden görevli ve sorumludur,

         6) Ruhsat verilen işyerlerinin kayıt altına almak ve arşivlemek,

         7) 5259 sayılı yasayla Belediyeye verilen görevleri yapmak,

         8) Sınıf tayini işlem taleplerinin değerlendirilmesi ve neticelendirilmesini sağlamak,

         9) Tarife tasdik işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

         10) Yukarıdaki işlemlerle ilgili Belediye gelirleri yasasına istinaden harç ve tahakkukların yapılmasını sağlamak,

         11) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

         12) Belediyemiz sınırları içinde özellikle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile gece faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek,

         13) Gece denetiminde; gece faaliyeti olan Müdürlüklerle işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak,

         14) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Büroda görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve Zabıta Müdürünün emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

        15) Belediyemiz sınırları içinde halka hizmet sunan işyerlerinin, faaliyet alanına özgü mevzuat ile belediye emir ve yasaklarına uygunluğunun denetimini yapmak.

        16) Denetim işlevinin etkili, ekonomik, verimli ve dengeli yürütülmesini sağlamak üzere denetim programı ve gerektiğinde belediyemizin ilgili diğer denetim birimleri ile ortak denetim ekipleri oluşturmak; denetimin yalnızca cezalandırıcı değil düzenleyici ve rehberlik hizmeti veren bir anlayışla yürütülmesi için önceden haber vererek ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımına açık vb. denetim yöntemleri geliştirip uygulamak.

        17) Belediyemiz sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan sayısı, sınıf ve özellikleri gibi ulaşılabilen tüm bilgileri bilgisayar ortamında kaydetmek, bu bilgileri kullanarak esnaf denetim planları oluşturmak.

        18) Pazar İşgaliye ücretlerinin toplanmasını ve tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

        19) Pazar kurulan yerlerin çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

        20) Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

        21) Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,

        22) Pazar tezgâhında satışı yasak olan (cd, kitap, canlı hayvan vs.) ürünlerin satışına engel olmak ve yasal işlem yapmak,

        23) Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek faaliyetlerine mani olmak,

        24) Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak,

        25) Vatandaşların yapmış olduğu alışverişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek,

        26) Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,

        27) Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak,

        28)  Ekip amiri ve çalışanları, Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

        29) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

        30) Üstü: Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.                                                                                       

Telsiz ve Telefon Haberleşme Birimi Görev Yetki ve Sorumluluğu;

MADDE 29) Telsiz ve Telefon Haberleşme Birimi görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

          1) Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

          2) Belediyemize bağlı bütün birimler arasındaki telsiz ve telefon koordinasyonunu sağlamak ve yönlendirmek,

          3) Kendisine gelen sözlü şikâyetleri ilgili ekiplere yönlendirmek,

          4) Telsiz ve Telefonlara bakmak,

          5) Yaşanan aksaklıklarda durumu hemen üst amirine ve müdüre bildirmek,

          6) Üst Amir tarafından verilen emirleri yerine getirmek,

          7) Haber Merkezinin tertip, düzen ve intizamından sorumludur.

          8) Ekip amiri ve çalışanları, Zabıta Müdüründen izinsiz görevi terk edemez.

          9) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Merkez Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur

                       

BEȘİNCİ BÖLÜM


Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon Hizmetlerin İcrası;

MADDE 30)    Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

  Görevin kabulü: Müdürlüğe sistem üzerinden ya da kâğıt ortamında gelen evrak yine aynı şekilde ilgilisine teslim edilir.
  Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve ilgili amirler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
  Görevin İcrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.İşbirliği ve Koordinasyon;

MADDE 31)   Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

1- Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
2- Zabıta Müdürlüğüne sistem üzerinden ve kâğıt ortamında gelen tüm yazılar Zabıta Müdüründe toplanır,
3- Zabıta Müdürü evrakları Merkez Amirine ya da ilgili birime havale eder,
4- Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
5- Görev şifahi, telsiz, telefon emri ile verilebilir. Görüşme yapılması görevin kabulü ve alındığı anlamını taşır ve yerine getirilir.

   

MADDE 32
) Diğer kuruluşlarla koordinasyon:

Zabıta Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel, ilgili amir ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.


 
 

 ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Disiplin Müdürlük İçi Denetim;

Denetim;

 MADDE 33)   Müdürlük içi denetim;

  1. Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
  2. Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin Cezaları;

MADDE 34)

Zabıta personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

  1. Uyarma,
  2.  Kınama,
  3.  Aylıktan kesme,

   Kademe ilerlemesinin durdurulması,

  1. (Mülga: RG-18/12/2021-31693)
  2.  Devlet memurluğundan çıkarma,
  3. (Değişik: RG-18/12/2021-31693) Birinci fıkraya göre verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
    (Mülga: RG-18/12/2021-31693)
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar;

MADDE 35) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler;

MADDE 36)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 05/02/2021 tarih ve 2020/54 2021/31 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Zabıta Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük;

MADDE 37) Bu yönetmelik hükümleri Mudanya Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close