Zabıta Müdürlüğü

T.C.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik; Mudanya İlçe sınırları içerisinde ilçe sakinlerinin huzur, sükun, sağlık ve esenliğin korunabilmesi, ilçedeki düzenin tesis edilebilmesi ve ilçe sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve diğer yasal sair tüm ilgili mevzuatın Belediyelere verildiği görevlerin yerine getirilmesinde Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde kanunlarda belirtilen kabahatler ile birlikte Belediye emir ve yasaklarını, bu kabahat, emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, uygulanacak cezaların türlerini ve sonuçlarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

               

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik; Mudanya Belediye Başkanlığı’nı, Mudanya Belediye Zabıtasını, Belediye Başkanlığı yetki alanı içerisindeki tüm ilçe halkını, İlçe halkına hizmet veren ve Belediye bünyesinde kurulu bulunan tüm müdürlükler ve alt birimlerini, İlçe halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müessese yahut iş yerlerini ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri, Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b Bendine dayanarak; 5393, Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Muadil Kanun, 5326 Sayılı kabahatler kanunu, 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2918 sayılı karayolu Trafik Kanunu, yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Mevzuat, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Pazar yerleri hakkında Yönetmelik, etiket fiyat ile tarife yönetmeliği, hijyen eğitimi yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Belediye                                      : Mudanya Belediyesi'ni
Belediye Başkanı                      : Mudanya Belediye Başkanı'nı
Belediye Encümeni                 : Mudanya Belediye Encümeni'ni
Belediye Meclisi                       : Mudanya Belediye Meclisi'ni
Belediye Zabıtası                     : Mudanya Mahalli sınırları içerisinde Beldenin Düzenini muhafaza eden, Belde halkının esenlik  sağlık huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel Zabıta kuvvetini,
Müdürlük                                    : Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü
Personel                                     : Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki çalışanları
UKOME                                         : Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni
Zabıta                                           : Mudanya Belediye Zabıtası
Zabıta Müdürü                        : Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürü'nü ifade eder.


MADDE 5-
Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanması esas olup çevreye zarar verici ve tahrip edici, çevrenin düzeni ile çevre sağlığını bozmaya yönelik ve çevrenin kirlenmesine sebep olarak her türlü fiil ve eylem yasaktır. Çevre sağlığı ve temizliği bakımından yasaklanan bazı fiil ve/veya eylemler aşağıdadır.

a) Belediye tarafından tayin edilmiş olanlar dışında; umumun kullanımına mahsus yerlerde bulunan çeşme, havuz, su deposu veya sebillerden motorlu veya motorsuz araçlara veya hortumla, inşaatına, evine yahut işyerine su almak, bu yerlerin etrafını kirletmek, zarar vermek, devamlı işgal etmek, bu yerle de her çeşit eşya, araç veya hayvanı yıkamak.
b) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek şekilde çöp, sakatat, yaş derileri, vb. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı veya sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak, yerlere tükürmek, sümkürmek, umuma açık alanda tuvaletini yapmak,
c) Hayvan beslenen yerlerde, hayvan dışkılarının depolanması ve bertaraf edilmesi esnasında bu gibi yerleri ve çevresini hijyen şartlarına uygun hale getirmemek.
d) Etrafı kirletmek veya kötü koku neşredecek deri, gübre, paçavra vb. sermek, dökmek ve kurutmak, üst geçitlere, park çitlerine ve duvarlarına, parmaklıklara, ağaçlara, vb. yerlere; belediyenin izni olmaksızın çamaşır, yün, halı, vb. şeyleri asmak, kurutmak ve sermek,
e) Özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerine ya da kamuya ait binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin, her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, elektrik direklerini, ağaçları, cadde ve sokaklar ile tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, sprey boya vb. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek, el ilanı yapıştırmak, kirletmek, tahrip etmek,
f) Binek ve koşum aracı ile kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine sebep olmak, önlem almamak yahut yerlerin kirlenmesi halinde temizlememek,
g) Belediye yetki sınırları içerisindeki her türlü nehir, dere, akarsu ve barajlara, kanalizasyonlara, kimyasal maddeler akıtmak yahut çöp veya moloz dökmek,
h) Sahil bandı üzerinde umumun kullandığı yerlerde kuruyemiş kabuklarını her ne şekilde olursa olsun yerlere atmak ve çevreyi kirletmek,
i)  Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak şekilde gerekli tedbirleri almamak, sulama yapmamak,
j)  Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak şekilde gerekli tedbirleri almamak, sulama yapmamak,
k) Ev ve işyerlerinin dış kısımlarının, kapı içlerinin vb. boyanması, tamiri ve temizlenmesi esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmesi ve emniyetinin tehlikeye düşürmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.
l) Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken atık sulara ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımlarına atmak taşımak akıtmak gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yahut önleyici tedbirleri almamak,
m) Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenmiş gün ve saatler dışında cadde sokak ve meydanlara çöp çıkarmak bırakmak,
n)  Her çeşit eşya ve malzemelerin yükleme boşaltma tamiri ve taşınması sırasında etrafı kirletmek tahrip etmek yaya geliş geçişini işgal etmek çevreye rahatsızlık vermek yolu kapatmak,
o) Toprak, kum, mıcır, taş, saman kömür tozu, sıvı beton, talaş, hayvansal gübre vb. maddeleri taşıyan araçlardan, maddelerin Cadde Sokak gibi kamusal alanlara dökülmesine sebebiyet vermek ve gerekli önlemleri almamak branda ile kapatmamak,
p) Her türlü bina temizliği inşaat dâhilinde oluşan çamurlu ve kirli suları zaruri hallerde en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtmak hali haricinde yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak veya akmasına önlem almamak.
r) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ile baca menfezlerini tıkayacak fena koku neşredecek maddeler atmak ve/veya dökmek kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak kanal veya kanal bağlantısı yapmak,
s) 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda belirtilen sayıda bağımsız bölüm tarafından seçilen apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatler haricinde binalarda halı ve kilim vb. silkelemek balkon pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek,
t) Her türlü hayvan ölülerini açıkta bırakmak umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek,
u) İşyeri ve meskenlerde işin niteliğine göre bacalarda lüzumlu olan “baca filtre” sistemini takmamak etrafa kurum ve iş çıkaracak şekilde çevreyi rahatsız etmek baca kurumlarını sık sık temizletmeyip yangına sebebiyet vermek,
ü) Fabrika atölye ve sanayi müesseseleri faaliyetlerinde hasıl olan vernik, duman, koku gaz,   toz ve asit kükürt dioksit vb. atık maddelerinin yayılmalarında gerekse çevredeki bitki örtüsüne zarar vermemesi için fenni emir ettiği bütün tedbirleri almamak ilgililer tarafından izole ve ıslahını yapmamak,
v) Kapı, pencere, balkon teras hava ve ışık mahallerinden sokağa caddeye arsaya bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına binaların ve dairelerin balkonlarına çatılarına çöp süprüntü paçavra kağıt yemek atıkları bulaşık veya çamaşır suyu atmak dökmek suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak binaların teras aydınlık balkon pencere ve merdivenlerinden halı kilim elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı temizlik bezleri paspas vb. silkelemek ve dökmek,
y) Her türlü atık ve artığı gelişi güzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık vermek,
z) Yetkili makamlardan verilen satış izni belgesi olmayan kömürleri satmak depolamak yakmak.

    aa) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermek,
    bb) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler aşağıdadır.
           - Her türlü inşaat atıkları taş tuğla molozlar çimento kireç kereste demir malzeme atıkları.
           - Evlerden çıkan kereste ve odun parçaları eski ev eşyaları 
           - Bilumum imalathane ve fabrika atıkları  
           - Tamir edilen asfalt yol atıkları yol çamuru ve molozları.
           - Budanan kesilen ve kırılan ağaçlar ağaç dalları park bahçe sebze ve meyve bahçesi atıkları.
           - Kalorifer kül ve cüruflar.
           - Atık pil akümülatörler araç lastikleri.
           - Konfeksiyon atıkları.
           - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler.
           - Tıbbi atıklar ( Tıbbi Atık Yönetmeliğine uygun imha edilecektir.)

   cc) Çöp ve süprüntüyle ilgisi olmayan malzeme ve atıkları bilumum atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen imalatı belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımamak,
   dd) Cadde ve Sokaklar üzerine harç yapmak her ne şekilde olursa olsun yerleri kirletmek,
   ee) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek,
   ff) Çöp toplama araçlarına sönmemiş sigara izmariti atmak içinde ateş olan kül dökmek çöp toplama araçlarının içerisinde ateş yakmak parlayıcı ve patlayıcı maddeler atmak,
   gg) Belediye tarafından belirtilen çöp kaplarına yönetmelikte çöp kapsamına girmeyen madde olarak belirtilen maddeleri koymak,
   hh) Plastik, çöp torbası, kapaklı çöp kovası ve kapaklı çöp bidonu çöp gereçleridir. Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kapları bakımından uygun olmayan çöpleri atmak cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık diğer çöp ve süprüntü maddeler harici çöpler atmak,
   ii) Her ne amaçla olursa olsun evinde ve bahçesinde çöp bulundurmak biriktirmek depolamak herhangi bir alanı çöp eve dönüştürmek çöp toplama ve geri dönüşüm ihtiva eden malzemeleri toplamak,
   jj) İş yerlerinde çöp konulmaya uygun muhafazalı çöp kabı bulundurmamak,
   kk) Hazır beton firmalarının inşaatlara harç malzemeleri esnasında harç nakil araçlarından Cadde, Sokak ve Meydanlara harç malzemesinin dökülmesini engelleyecek şekilde önlem almamak,
   ll) Hafriyat kum taş moloz cüruf vb. malzemeleri taşıyan araç ilgilileri tarafından kirlenmiş araç lastiklerini temizlemeden cadde ve sokaklara araç çıkarmak,
   mm) Cadde Sokak meydan ve her türlü açık alanda her ne suretle olursa olsun çöp hurda malzeme vb. katı sıvı yakıt yakmak bodrum ve emsali yerler ile sanayi alanlarına ayrılmış yerler dışında meskun mahalde kolaylıkla yanabilen sağlıksız koku yapıcı maddeleri biriktirmek ve depo etmek ticari faaliyette bulunmak.
   nn) Cadde, Sokak ve kaldırımlara izin almadan izin alınsa bile gerekli güvenlik önlemlerini almadan kömür kum çakıl odun vb. malzemeleri dökmek veya bekletmek,
   oo) Cadde, Sokak meydan bulvar gibi umuma mahsus yerlerde araç halı paspas vb. şeyleri sermek yıkamak kurutmak; yollara atmak apartmanların ve iş yerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karları temizlememek,

 

KAMU DÜZENİ VE HUZURU İLE İLGİLİ KARARLAR 

MADDE 6
Belediye sınırları içerisindeki İlçe sakinlerinin huzur, sükun ve esenliğinin sağlanması esas   olup İlçedeki kamu düzenini bozabilecek her türlü fiil ve eylem yasaktır. Kamu düzeni ve huzurunu bozacak yasal olan bazı fiil ve eylemler aşağıda gösterilmiştir.

a- Kamuya açık alanlarda, genel taşıt araçlarında gezici, izinsiz çalgıcılık ve satıcılık yapmak,
b- Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici veya hoparlörlü araçlar ile durarak satış, reklam, ilan yapmak, havalı klakson çalmak yahut bir taşıt/araç vasıtasıyla çevreyi rahatsız edecek; düzen ve huzuru bozabilecek kadar yüksek sesle müzik, ses vb. açmak,
c- Turist olarak şehre gelen yabancı uyruklu kimselere, ilgili kurumlardan alınan yetkili olduğunu gösterir tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak.
d- Kamuya ait park, bahçe ve kumsallarda mangal yakmak, nargile içmek, ateş yakmak, çadır kurmak ve iç çamaşırı ile denize girmek,
e- Belediye tarafında yasaklanan alanlar ile birlikte şehrin meskun alanları içerisinde bulunan ev, apartman gibi binalarda yasaya ve usulüne uygun olmayan bir biçimde apartmanın herhangi bir yerinde, odasında ortak kullanım alanlarında kümes hayvanları beslemek ya da beslenme, barınma gibi yerler yapmak.
f- Binaların, Cadde, Sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde kurutmak ve havalandırmak maksadı ile suları gelip geçenlerin üzerine dökülecek yönde çamaşır vs. asmak; binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz, vb. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksı, testi ve her türlü eşya koymak,
g- Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park vb. halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, poşet, bavul, heybe, küfe, arkalık, tabla gibi şeyleri bırakmak, buraların intizamını bozmak, buralarda yatmak, fazla yer işgal etmek, seyyar satıcılık yapmak,
h- Yol, meydan, Pazar ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile özel hukuk kişilerine ait iş hanı ve pasajların ortak alanlarıyla Belediyeye yahut diğer kamu tüzel kişilerine ait iş hanı, iş merkezi, pasajların ya da binaların girişleri ve koridorlarını izin almadan işgal etmek,
i- Belediye tarafından konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını, trafik levhalarını, sabit ve hareketli alet edevat araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek, parklarda yasaklanan yerlerde çiçeklere basmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, ağaç kesmek ve zarar vermek gibi her türlü fiil ve eylemde bulunmak,
j- Umumi süs havuzlarına girmek var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek umumi parklardaki  heykel anıt eser ve müştemilata zarar  vermek .
k- Meskûn mahallerde arıcılık yapmak.
l- Dükkan ile binaların cadde sokak üzerindeki yüzlerine 3(üç) metre yükseklikten az şekilde saçak tente siperlik yapmak bu konuda belediyenin tip uygulama için getirdiği ölçü ve standartlara uymamak,(Konulan tente ve siperlik İlan Reklam Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
m- İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde kamunun ortak kullanım alanlarında herhangi bir iş yapmak işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarların vasfını bozmak ve tahrif etmek yahut yol kaldırım tretuvar kullanımını engellemek,
n- İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm ebadında daha küçük levha asmamak inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu inşaatın fenni ve teknik vasfını ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,
o- İnşaat yapım yıkım ve tadilat işlerini tente tahta vb. malzeme ile çevirmeden gerekli güvenlik önlemlerini almadan yapmak moloz vb. maddelerin inşaat alanı ve dışına düşmesini önlemek ve alınması gereken tüm güvenlik tedbirlerini almamak,
ö- İlçemiz sınırları içeresinde inşaatlarda çalışma gün ve saatleri hakkında Belediye Meclisinin almış olduğu karara uymamak.
p- Kapı pencere duvar saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için tente olarak hasır çuval, bez, poşet, naylon vb. görünüşleri çirkin görüntü kirliliği yaratabilecek şeyleri asmak takmak,
r) Sahipleri veya ilgilileri tarafından inşaat halindeki tamamlanmamış binalarda başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yıkılacak durumda olduğu tespit edilen binalarda ve içinde oturulmayacak derecede olan metruk yapılarda gerekli emniyet tedbirlerini almamak,
s- Boş arsaların sahipleri veya ilgilileri tarafından arsanın sokak cadde ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde tel çit vb. ile kapatıp muhafaza altına almamak,
ş- Herhangi bir izin almadan kaldırım ve yollarda kazı yapmak tahribata sebep olmak ve eski haline getirmemek ya da bir zarar ziyan doğmuşsa bedel olarak karşılamamak direk vb. şeyler dikmek izin alınsa bile belirlenen kurallar dışında iş yapmak uyarıcı levha koymamak,
t- Engelli vatandaşlarımıza Belediyemiz ilgili birimi tarafından tahsis edilen araç park yerlerini işgal etmek Belediye tarafından konulan akülü araç şarj dolum cihazlarına zarar vermek sebepsiz meşgul etmek tretuvar üzerinde bulunan ve engelliler için konulan sarı yürüyüş bantlarına zarar vermek,
u- İşyerlerinin sokak ve caddeye bakan yüzlerine yayaların geliş geçişine engel olacak şekilde çivi çengel vb. şeyler çakmak veya dikmek ya da koymak suretiyle malzeme asmak dükkan önlerine ve kaldırımlara halı yolluk vb. malzemeler sermek,
ü- 5199 sayılı kanunun ilgili maddelerinde yasaklanan ve tehlike arz eden hayvanların umuma açık yerlerde bulundurulması yasaktır.
v- Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tadilat ve hafriyatta lüzumlu emniyet ve güvenlik tedbirlerini almamak geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,
y- Yol veya Ana Cadde üzerindeki binaların yüzlerine asılan bayrak levha afiş vb. şeyleri sağlam bir şekilde sabitlememek ve gerekli önlemleri almamak.
z- Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıç kuyu kireç kuyusu mahzen vb. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek insanların fark edebileceği nitelikte etrafına uyarıcı işaretler koymamak gerekli emniyet tertibatını almamak,

aa- Mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına haiz eğlence mekânları ve haricindeki yerlerde özel mülkiyet alanında olsa dahi belediyeden izin almadan ticari amaçla açık alanlarda herhangi bir eğlence şenlik panayır vb. organizasyonları düzenlemek.
bb- Her ne surette olursa olsun kamunun kullanımına ayrılmış alanları araç park etmek veya araç parklarını engellemek amacı ile zincir vb. engeller ile çevirmek park yasağı tabelası vb. şeyler koymak herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak beton bariyer koymak,
cc- Belediye tarafından belirlenmiş adresleri kapı numaraları sokak ve cadde yönlerini gösteren levhaları işyeri ve mesken dış duvarlarının uygun görülen yerlerine montajlarını engellemek belediye çalışanlarına bu konuda zorluk çıkarmak,
dd- Tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar Milli ve Özel günlerde Türk Bayrak Tüzüğüne uygun olarak Türk Bayrağı asmak zorunda olup hükme muhalefet ederek Türk Bayrağı asmamak ya da Türk Bayrağını yırtık ve kirli asmak,
ee- Ana gayrimenkul sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olması halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri ve ilgili yasal sair mevzuat hükümleri uyarınca yönetici atamamak,
ff- Belediye tarafından yasaklanmış yerlerde oyun ve spor aletleri çalıştırmak veya bırakmak,
gg- Belediye Zabıta görevlilerine görevleri sırasında istenilen bilgi ve belgeleri vermemek görevin yapılmasında güçlük çıkarmak ve/veya engellemek personelin şeref onur ve haysiyetini zedeleyici hakaretamiz küçük düşürücü sözlü ifadelerde veya fiili müdahalede bulunmak.
hh- Belediyenin yazılı izni olmaksızın Belediyeye ait isim amblem logo vb. unsurların kullanmak,
ii- Belediye sorumluluğunda bulunan kamu mallarına herhangi bir şekilde zarar vermek.
jj- Yaya kaldırımı ve yaya yollarını her ne şekilde olursa olsun tehlike düşürecek şekilde kaldırım ve tretuvar üzerinde ürün depolamak, sergilemek, teşhir etmek, satışa arz etmek, satmak; yaya geliş geçişine engel teşkil edecek veya güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kaldırım ve tretuvarı işgal etmek,
kk- Yaya kaldırımı ve yaya yollarını her ne şekilde olursa olsun yayaların geliş geçişine engel oluşturacak şekilde motorsuz araçlar da dahil olmak üzere araç ile kapatmak, bisiklet yollarını araç ile işgal etmek,
ll- Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi tarafından binalar hakkında şehircilik ve estetik yönünden dış cephe estetiği, boya, kaplamalar, çatı malzemeleri rengi vb. ile ilgili getirilen kuralara uymamak,
mm- Yetkili makamlardan izin almadan havai fişek, işaret fişeği atmak ve patlatmak,
nn- Seyir halindeki araç ile dikkatsiz ve özensiz davranarak cadde ve yol üzerinde bulunan su ve çamur birikintilerini yayaların üzerine sıçratmak,
oo- Mabetler, ibadethaneler, camiler, okullar, hastaneler, çocuk bakım evleri, yaşlı bakım evleri civarında gürültü yapmak, rahat ve huzuru bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,
pp- Bir ticari işletmenin ürün ve hizmetini müşteriye sözlü ve fiili davranışlarıyla rahatsız edecek şekilde veya zorla satmaya çalışmak, satmak, tanıtmak veya hareketlerde bulunmak,
rr- Belediye tarafından belirlenen kurallar ya da alınan kararlar haricince Ramazan Ayında izinsiz veyahut usulsüz bir biçimde yetkili olmaksızın davul çalmak,
ss- İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurallarınca alınan kararlara uymamak,
şş- İl ve İlçe kurban komisyonlarınca alınan kararlara uymamak, kurbanlık satış alanları içinde Belediye tarafından alınan sesli ve görsel olarak ilan edilen kararlara uymamak,
tt- Belediye tarafından belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim alanları dışında hayvan satışı yapmak, adak kurban satışı gerçekleştirmek, izinsiz olarak hayvan kesmek ve etini satmak, hijyen eğitimi sertifikası ve kesim eğitimi almamış kimseler tarafından kurban kesimi yapmak,
uu- Araç trafiğine kapatılmış alanlara, parklara, yeşil alanlara ve Belediye tarafından altyapı ve asfaltlama yapılan yerler üzerine resmi araçlar hariç olmak üzere motorlu araçlar bırakmak,
üü- Yaya kaldırımlarında kuranglez açmak,
vv- Belediyeden gerekli izinler alınmadan, Cadde, Yol, Sokak, Park, Bahçe gibi yerlerde Ticari amaçlı film çekmek, plato kurmak,
yy- İşyerinin önüne; projesine, ruhsatına, yönetim planına vs. mevzuata aykırı bir biçimde çıkma veya parmaklık yaparak yer kazanmak, buralarda mal teshir etmek, kazanç elde etmek maksadıyla herhangi bir işletme faaliyetine kapsamında yararlanmak,
zz-Şehir içerisinde Cadde ve Sokaklarda bilumum araçlar ile (Çekçek, İtelemeli vs.) Hurda toplamak ve depolamak.  

aaa-  Belediyeye ait yapı, bina, araç ve tesislere her türlü zarar vermek, kirletmek, boyamak, kağıt vb. materyalleri yapıştırmak,
bbb-  Tadilat ve yıkım sonunda atık, moloz ve enkazı bulunduğu yerlerden kaldırmamak,
ccc- Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri veya yöneticinin izni olmadan kullanmak ve işgal etmek,
ddd-  Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde Belediye ambulansını nedensiz olarak işgal ve meşgul etmek,
eee- Tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları ve dubaları dikmek,
        Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı
        Sarkmasına meydan vermek,
fff- Bakanlar Kurulu tarafından Riskli Alan ilan edilen alanlarda, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi tarafından Kentsel Dönüşüm faaliyeti gerçekleştirilmesi noktasında yetkilendirilenler haricinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğini ifade eden yanıltıcı tabelalar vb. asmak,
ggg-  Dam, teras ve balkonlarda biriken karları tedbirsiz olarak yol ve kaldırımlara atarak, yaya araç trafiğini engellemek,
hhh- Halkın huzur, sükûn ve rahatını bozacak fiil ve eylemlerde bulunmak,
iii-  Kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe, cami, mezarlık gibi alanlarda otlatmak, ana cadde veya meydanlara getirmek, umumun kullanımına açık yerlerde barınak ya da kulübe yapmak sureti ile hayvan bakmak, kedi, köpek vb. hayvanları çevreyi rahatsız edecek şekilde başıboş bırakmak,
jjj- Sahil bandı, yürüyüş yolu üzerinde motorlu, motorsuz, bisiklet vb. araçlarla gezmek,
kkk- Sahil bandı üzerinde her türlü seyyar satış yapmak.


TRAFİK İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 7-(1) Trafikte can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafikle ilgili kurallara riayet etmek esastır. Trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek veya trafiğin düzenini bozacak her türlü fiil ve eylem yasaktır. Bu minvalde aşağıdaki fiil ve eylemler trafiğe ilişkin kural ve/veya yasakların başlıcalarıdır.

a- Toplu taşıma araçlarına, hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek giriş-çıkışları, iniş-binişleri güçleştirecek araçlarla veya başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiseler ile girmek, toplu taşıma araçlarında biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak,
b- Toplu taşıma araçlarında, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklara yatmak, ayak dayamak, haklı bir sebebi olmaksızın ayakkabılarını çıkarmak, zarar vermek,
c- Taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış, kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başıboş bırakmak yahut Belediye tarafından yasaklanmış yerlere hayvan ya da insan tarafından çekilen motorsuz araçlar ile trafiğe çıkmak,
ç- Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümeleri sevk ve idare edenler tarafından mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve şartlara uymamak,
d- Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak,
     Müzik dinlemek, şarkı söylemek veya itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek,
     Kabuklu yiyecekler başta olmak üzere yiyip içtiğin şeylerin çöplerini araç içerisine atmak,
e- Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak,
f- Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek,
g- Umuma açık alanlardaki yolları, parkları, ağaçları, tretuvarları, araçları ile zarara uğratmak  veya araçların tamiratı esnasında, yolları, parkları, tretuvarları tahrip edecek ya da kirletecek fiillerde bulunmak,
ğ- Toplu taşıma araçlarına kafessiz ve korumasız evcil hayvan ile binmek.
h- Plakasız ve hurda niteliğinde olan araçları yol, park, meydan, bulvar veya tretuvar gibi kamuya ait sair yerler üzerine bırakmak,
ı- Toplu taşıma araç ilgililer tarafından, yetkili birimlerce Belediye sınırları, içerisinde kendilerine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu almak, yolcu indirmek, bekleme yapmak, park etmek, trafiğin aksamasına sebep olmak,
i- Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile durakta beklemesi gereken makul süreden fazla süre beklemek veya araçtaki koltuk kapasitesi kadar yolcu araç içerisinde mevcut olduğu halde araca kapıdan dışarıya sarkmaya sebep olacak kadar yolcu almak,
j- Belediye tarafından belirlenen, bisiklet, motosiklet ve hayvanlar ile çekilen araçların girmesinin yasak olduğu yerlerde bu araçları kullanmak.
k- Belediyemize ait toplu taşıma araçlarında bulunan yangın tüpü, imdat çekici ve ilk yardım dolabını karıştırmak, kırmak, saklamak, zarar vermek,
l- Belediye ile ilgili birimlerinin, toplu taşıma araçları ve motorlu taşıtlar hakkında aldığı kararlara uymamak,
m- Kamuya ait cadde ve sokaklara duba çakmak, zincir vb. çekmek.
n- Paletli iş makineleri ile asfalt üzerinde seyir etmek,
o- İtfaiye yangın vanalarının bulunduğu yerlere itfaiye araçlarının çalışmalarını engelleyecek şekilde araç park etmek, herhangi bir şekilde engel oluşturmak,
ö- Cadde ve yollarda trafik ışık ve işaretlerini etkisiz kılacak, yol kullanıcılarını şaşırtacak, trafik güvenliğine zarar verecek, ışıklı veya ışıksız pano, ilan ve reklam vb. cihazları kurmak,
p- Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlike yaratacak şekilde dışarı sarkmak, bu araçların fren, zil, kampana vb. gibi iç tesisatı, tertibatını karıştırmak ve zarar vermek,
r- Mevzuata aykırı bir şekilde korsan yolcu taşımacılığı yapmak,
s- Ticari taksi ve taksi dolmuş ilgilileri tarafından, UKOME kararlarına veya iş bu kararlara dayanılarak hazırlanan yönetmelik ya da yönergede belirtilen kural ve kararlara uymamak,
ş- İki dolmuş istasyonu arasında dolmuş ve minibüslere binilen nokta ile inilen nokta arasındaki en kısa güzergâh ücretinden fazla ücret almak,
t - Toplu taşıma araç ilgililerince tarifede belirtilen ücretten fazla ücret almak,
u- Minibüs ilgilileri tarafından, araçların takip edecekleri güzergâhları, alacakları ücretleri gösterir UKOME tasdikli levhaları asmamak,
ü- Taksi, dolmuş ve minibüs ilgililerince, yağmur, kar, fırtına, kaza gibi felaket ve diğer zaruri hallerde Belediye Zabıta memurlarınca gösterilecek istikamete dolmuş yapmamak,
v- Dolmuş yapan vasıtalarda sigara içmek, araç kullanırken yiyecek ve türü şeyler yemek ve yolcuları rahatsız edecek benzeri hareketler yapmak, sigara içen ve yolcuları rahatsız eden yolcuları ikaz etmemek,
y- Ruhsatlarında belirtilen yolcu adedinden fazla yolcu almak,
z- Umumi nakil vasıtalarında teyp, radyo, cd çalar vb. cihazlarla yolcuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik çalmak,

aa- Toplu taşıma araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurmamak,
bb- Belediye imtiyaz hakkı ve ruhsatı ile teftiş defteri almadan yasa ve mevzuata uygun olmayan bir biçimde minibüs, halk otobüsü ve şehir dışı otobüsü olarak faaliyette bulunmak,
cc- Sabah 08.00’den önce akşam 20.00’den sonra çevreye rahatsızlık vermeden ve yaya geliş geçişine engel teşkil etmeden mal sevkiyatı ve boşaltımı yapan işyerleri hariç olmak üzere ana caddeler, meydanlar ve yollar üzerinde bulunan iş yerlerine mal sevkiyatı ve boşaltımı esnasında kamyon ve kamyonet türü araçlarıyla yaya ve araç trafiği zorlaştırmak,
çç- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili birimi tarafından verilen güzergah kullanım izin belgesi gibi gerekli belge ve kayıtları olmaksızın İlçe genelinde okul seviş aracı olarak faaliyet göstermek,
dd- Okul Servisi araçlarında aracın iç, dış ön, dış sağ yan ve arka kısmını şoförün bir monitör ile rahatlıkla görebileceği şekilde kamera sistemi ile donatmamak.
ddd- Okul servisleri öğrencileri okula getirirken ve götürürken basiretli bir şoför gibi gerekli Dikkat ve özen göstermekle yükümlüdür. Ayrıca Okul Servis Araç ilgilileri tarafından UKOME’nin almış olduğu kararlara uymamak,

EVCİL - SOKAK ve AHIR HAYVANLARI İLE İLGİLİ KURALLAR 

MADDE 8 –(1) Aşağıdaki fiil, eylem veya hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246.ncı maddesine muhalefet etmek.
b- Evcil ve süs hayvanlarını, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, bu hayvanların hacetlerini umuma mahsus yerlerde gidermelerine mahal vermek ve umuma açık alanların pisletilmesi halinde temizlememek,
c- Nakle ait tertibatın özellikleri Belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilmeden ve Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek,
ç- Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işleri süresi içinde yapılmamış tasmasız, ağızlıksız, yularsız ve yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibinin elinde tutulamayacak ve etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest başıboş bırakmak, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek.
d- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye Başkanlıklarına veya müdürlerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yaptırmamak, halk sağlığı açısından önlem amaçlı itlaf (yok) edilmesi gereken hayvanların itlafına mani olmak, saklamak,
e- Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, hayvana takatinden fazla yük yüklemek, halkın şefkat hislerini rencide edercesine kırbaçlamak, para toplamak maksadıyla oynatmak,
f- Umuma ait yerlerde güvercin, serçe, kırlangıç, martı, vb. kuşları yakalamak ve avlamak,
g- Meydanlarda çevrenin kirlenmesine sebebiyet verecek şekilde izinsiz ve seyyar olarak kuşyemi satışı yapmak,
ğ-  Yetkili kurumlarda izin alınmadan çadır vb. gibi geçici kapalı ya da açık alanlar oluşturarak yırtıcı ve yabani yılan, akrep, timsah, maymun gibi hayvanları teşhir etmek,
h- Sokak hayvanlarını beslemek amacı ile Belediyenin belirlemiş olduğu alanlar haricinde kaldırım, yol, tretuvar, alt geçit, yaya geçitleri gibi kamuya ait alanlarda yemek artıkları bırakmak.

İLAN ve REKLAM İLE İLGİLİ KURALLAR 

MADDE 9-(1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Mudanya Belediye Başkanlığı yetki ve tasarrufunda bulunan herhangi bir yere, Belediyenin bu yerlerinin kullanıma yönelik olduğu karar hükümlerine aykırı olarak reklam ve tanıtım unsuru koymak,
b- Mudanya Belediye Başkanlığı yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, Belediyenin ilgili biriminin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ve süresiz, tanıtım amaçlı stant, totem, kermes vb. şeyleri kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, yapıştırmak, reklam faaliyetinde bulunmak,
c- Mudanya Belediye Başkanlığı yetki ve tasarrufunda bulunan, kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara, duvarlara ve buna benzer yerlere, dışarıdan görünmeyen iç mekanlar hariç olmak üzere, bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin ilgili biriminden uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan gibi uygulama yapmak, Türk Bayrağı haricinde her ne amaçla olursa olsun kamuya ait alanlara, yollara ve kaldırımlara amblem, logo, flama, bayrak vb. asmak ve koymak,
ç- Mudanya Belediye Başkanlığının ilan, reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin aldığı kararlara, çıkardığı yönetmelik, yönerge gibi mevzuatlara ve talimatlara uymamak.
d- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çıkarılan Bursa İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine aykırı faaliyetle bulunmak,

GEZİCİ SATICILAR İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 10- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Belediyeden geçici gezici satıcılık yapma izni almadan satış yapmak.
b- Belediye tarafından izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapmak,
c- İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapmak , (Özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu veya motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına belediye tarafından izin verilebilir, bu izinlerde sürelidir. Simit ve benzeri unlu mamullerin satışı için belediye tarafından belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilecektir. Bu araçlar kesinlikle camekân ile kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi, fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır. Mısır-Kestane satışı ile ilgili belediye tarafından belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilecektir.
ç- Sağlık muayenelerini süresi içinde yetkili kuruluşlara yaptırmamak, (İzinli satıcılar kontrollerde raporlarını ve mevcut evraklarım görevlilere göstereceklerdir.)
d- Elbiseleri, el ve yüzleri temiz olmamak, pişirilmeden yıkanmadan ve soyulmadan yenen gıda maddelerini kullanılmamış kâğıtlara sarmamak, el değmeden müşterilere vermemek, Belediye tarafından belirlenen kıyafetleri giymemek,
e- 5846 sayılı kanun kapsamındaki fikir ve sanat eserlerinin yasal olarak çoğaltılmış Bandrollü ve bandrolsüz nüshalarını yol, meydan, pazar, kaldırım, köprü vb. yerlerde satışını yapmak,


MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 11- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak,
b- Defin belgesi olmadan mezarlık alanlarına veya başka alanlara ölü gömmek,
c- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi yerlere çıkmak, tırmanmak, mezarların üstüne çıkıp oturmak, çiçek, fidan, ağaç ve herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara veya mezarlara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak,
ç- İçki içmek, dilenmek, seyyar satıcılık yapmak, köpek ve sair hayvanat gezdirmek amaçlı mezarlık içine girmek,
d- Mezarlıklara, güneş doğmadan önce güneş battıktan sonra durumu haklı gösterecek bir sebep olmadan veya gerekli mercilerin yazılı izni olmadan girmek,
e- Mezarlıklarda Belediye ya da ilçe müftülüğünce tanzim edilmiş izin belgesi olmadan vatandaşların dini duygularını istismar edecek şekilde para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua veya Kuran-ı Kerim okumak, mezarlara dökülmek üzere kazanç elde etmek maksadıyla su satmak,
f- Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak, herhangi bir suretle hayvan gömmek,
g- Mezarlıklarda Büyükşehir Belediyesinden ruhsat almadan her türlü tesisat ve tamiratı yapmak, yaptırmak,
h- her ne suretle olursa olsun mezarlık çevresinde bulunan demir parmaklıklar, duvar ve çitlerine ilan ve reklam, tanıtım afişleri asmak,

DAİMİ VE GEÇİCİ PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 12- (1) Aşağıdaki fiil, eylem veya hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Pazar yerlerinde nizam ve intizamın sağlanmasında görevli olan Zabıta ve Belediye personeline zorluk çıkarmak,
b- Pazar yerlerinde faaliyet göstermek için her yıl zorunlu olan tezgâh kurma belgesini zamanında yenilememek.
c- Belediye Başkanlığı tarafından daimî ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafa dair hazırlanan kimlik kartlarını almamak, sorulduğunda ibraz etmemek,
ç- Semt pazarında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatın düşmesine engel olmak için mallarını belirli ellerde toplamak, satışından kaçınılmak, stoklamak, yok etmek, bu amaçla propaganda yapmak veya benzeri davranışlarda bulunmak.
d- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, damgalanmış ölçü aleti kullanmamak, el kantarı kullanmak.
e- Rahatsızlık verecek şekilde bağırıp çağırmak, mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamak, ağaçlara, duvarlara çivi çakmak, pencere demirlerine, elektrik direklerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmak ve her türlü yıkım yapmak.
f- Pazar yerlerinin ortasını, halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurmamak, geçiş yerlerini geçici veya sürekli bir suretle araba veya işporta ile işgal etmek,
g- Pazar yerlerinde söz ve/veya fiili hareketleriyle genel ahlak kurallarına aykırı davranmak.
h- Belediyenin önceden tayin etmiş olduğu yerler ve zamanların dışında Pazar kurmak,
ı- Belediye tarafından işgaliye karşılığı verilen izinli simit ve mısır-kestane satıcıları hariç olmak üzere Belediye tarafından belirlenmiş semt pazarları dışında İlçenin muhtelif yerlerinde, Meydan, Cadde, Sokak ve boş alanlarda her ne suretle olursa olsun tabla, el arabası, motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde seyyar satıcılık yapmak,
i- Geçici Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satışını gerçekleştirenler tarafından müstahsil olduklarına dair ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesini almamak, bu belgeyi yanında bulundurmamak ve zabıta personellerince talep edildiğinde ibraz edememek,
j- Tahsis belgelerinde belirtilen iştigal konusu dışındaki konulara ilişkin faaliyette bulunmak,
k-  Belediye tarafından belirlenen Pazar kurma ve kaldırma saatlerine uymamak, yaz aylarında 10:00/19:00, kış aylarında 10:00/17:30 saatleri arasında araçla girilmesi yasaktır. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar saat 06:00 dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getirmeyecek , yaz aylarında saat 21:00 ‘da kış aylarında 20:00’da faaliyetini sonlandıracaktır.
l-  Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddelerini açıkta satmak,
m- Belediyeden izin alınmak suretiyle kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması.
n- Münhasıran mevsimlik olarak geçerlidir. Bu bağlamda; izin belgesinde yazılı olan ürünler dışında satış yapmak,
o- Kilogram ile satılan mallara tam kilogramını, metre ile satılan mallara da tam metresini yazmamak, yarım, çeyrek gibi muğlak, belirsiz ifadeler yazmak, nizami olmayan etiketler kullanmak,
ö- Pazarlarda kesilmiş, yolunmuş ve parçalanmış tavuk eti ve sakatat çeşitleri satmak, canlı hayvan satışı gerçekleştirmek
p- Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve Pazar atıklarını yok etmek amacıyla lastik, tahta, patlayıcı, parlayıcı vb. maddeleri yakmak,
r- Pazar kurulan yerlere kurulma gününden önce mal yüklü kasa, sandık, pazar tahtası vb. indirmek, bırakmak, mal yüklü araçları park etmek.
s- Pazar yerlerinde Belediye tarafından belirlenen ve esnafın mallarını satmak için koyacağı tezgâhların cinsi, şekli ve ölçüleri ile ilgili kurallara uymamak,
ş-  Pazar yerlerinde satılan perakende malların toptancı halinden satın alındığını veya toptancı haline bildirildiğini belgelememek,
t- Pazar yerlerinde kullanılan ışıklandırma lambalarını renkli şekilde seçerek müşteriyi aldatıcı renkler kullanmak,
u-  Pazar yerlerinde sabit olmayan yerlerde perakende su ürünleri satışında aşağıdaki şartlara uymamak,
     1- Semt pazarlarında su ürünleri satışları, çevre şartlarından etkilenmeyecek, korunaklı ayrı bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip zemini düzgün alanlarda yapılmalıdır. Satışı yapılacak taze su ürünleri soğutuculu ya da buzlu, yarı kapalı ve 0 derece ile +4 derece arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda satışa sunulmalıdır. Dondurulmuş ve işlenmiş ürünler ise ürün formuna uygun sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır. Atık su giderlerini yerlere dökemezler. Bu suları kanal varsa kanala yoksa kapalı kaplarda biriktirip kanala nakletmek zorunludur.
     2- Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz temin edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır.
     3- Bu tür satış yerlerinde kafa ve iç organların ayrılması gibi kesim ve temizleme işlemleri yapılmamalıdır.
     4- Sergi, ambalaj vb. amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalılardır. Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, bakanlıktan üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır.
     5- Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde ürünün adını ve fiyatını belirten bir etiket bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi kandırıcı yanıltıcı ibare ve hüküm bulundurulamaz.
     6- Semt pazarlarında su ürünleri satanların genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş ve çalışanların hijyen eğitimi ve belgesi alması gereklidir. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık karnelerine işlenir.
     7- Pazarlarda balık satışı Belediye tarafından belirlenmiş kurallara uymak şartıyla ve galvanizle kaplı kaplarda, soğuk hava tertibatı yapılmış özel tezgâhlarda satılabilir.
üü- Pazar yerlerinde, pazar yerinin görünümünü olumsuz etkileyecek, tahsis edilen yerlerin ön ve üst sınırlarını aşacak şekilde mal asmak,
v- Pazar yerlerinde Belediye Encümeni tarafından belirlenenlerin haricinde mal çeşidi satmak,
y-  Satış yeri, tezgâh ve çadırlarını, Belediye tarafından belirlenen kurallar dışında, mesken, okul, mabet, ağaç, işyeri vb. yerlere izinsiz olarak ve çevreye zarar verecek, gelip geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurup sökmek,
z- Şehir içerisinde ve meskûn mahallerde yetkili kurumlardan izin belgesi olmaksızın paketlenmemiş odun, kömür, kum, çakıl ve hurda depoları açmak.
aa- Diğer bölgelerde açılan odun ve kömür depolarında;

         1- İçerideki malzemenin dışarı dökülmesine mani olacak şekilde depo etrafını sağlam direkler ile sabitlenmiş tel örgü ile çevirmemek ve işin mahiyeti gereği gerekli tedbir ve önlemleri almamak,
        2-  Bu depolarda, ilgili belediyeden alınmış itfaiye raporu ve bu rapor doğrultusunda gerekli yangın söndürme malzemesini veya sistemini bulundurmamak,
        3- Odun ve kömürleri kapalı alanda depolamak,
        4-  Bu depolarda motorlu testere vb. aletler ile kesim yapmak,
         5- Belediyeden alınan ruhsatlarda gösterilen miktarlar haricinde yakacak malzemesi bulundurmak,
         6- Bu tür işyerlerine araç giriş çıkış yerleri belediye onayı ile düzenlenenler haricinde Belediyeden izin alınmadan özel giriş tertip etmek, yolun ve kaldırımın evsafını bozmak,

GAYRİSIHHİ İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 14- (1) Aşağıdaki fiil, eylem veya hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinin talimat ve önerileri doğrultusunda yangına karşı gerekli tedbir ve önlemleri almamak,
b- Emisyon iznine tabi işyerleri bakımından emisyon belgesi almamak,
c- Deşarj iznine tabi işyerleri deşarj belgesi almamak ve arıtma tesisi gerektiren işyerlerinde de arıtma tesisi yaptırmamak,
ç- Tehlikeli atıklarla ilgili lisans gerektiren işyerleri bakımından lisans belgesi almamak,
d- İşyerlerinde şehir şebekesine bağlı kullanma suyu bulundurmamak,
e- İşyerlerinde işçilere ait soyunma, giyinme dolapları ve dinlenme salonları tesis etmemek,

SIHHİ İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 15- (1) Aşağıdaki fiil, eylem veya hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Bu tür yerleri amacına uygun, temiz ve aydınlık bir şekilde tasarlamamak,
b- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartları taşımamak,
c- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak, atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantıları bulundurmamak,
ç- İşyerlerinde, yiyecek ve içecek satılan, depolanan, servisi yapılan ve yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanlarını, duvarlarını ve yiyeceğin temas ettiği yüzeylerini seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir cinste malzemelerden imal etmemek,
d-  Bu tür yerlerde, yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemini kurmamak,
e-  Bardak ve tabakları cam veya porselenden, kaşık, çatal ve bıçakları ise paslanmaz çelikten kullanıma sunmamak,
f- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı gerekli önlemleri almamak,
g- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak bulunduğu diğer giriş çıkışların ayrı kapıdan olacak şekilde düzenleme yapmamak, yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulundurmamak ve yangın çıkışlarını ışıklı tabela ile göstermemek,
ğ- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokanta ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı suyu kullanıma sunmamak,
h- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri, konaklama yeri, düğün salonu, lokanta ve benzeri işyerlerinde bulunan umumi tuvaletleri zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemeyle kaplı dizayn etmemek,
ı- İşyerlerinde, umumi tuvalet ile mutfağı yan yana oluşturmak,

İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 16- (I) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşin niteliği ve mahiyetine göre kirli elbiseli, önlüksüz, tıraşsız, tırnakları uzun, eldivensiz olarak çalışmak, bu vaziyette müşterilere hizmet vermek ve imalat yapmak,
b- Müşterilere hoş olmayan hal ve hareketlerde bulunmak, eksik bilgi vermek, yanıltmak, aldatmak,
c-  Çalıştığı sürece iş elbiselerini giymemek ve daima temiz bulundurmamak,

BELEDİYE DENETİMLERİNDE İŞYERİ SAHİP VE ÇALIŞANLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 17- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyerinin sahip ve yetkilileri tarafından, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile müracaat ederek belediyeden de gerekli izini almamak,
b- Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak,
c- Tüm işyeri ile pazar yerlerinde ambalaj ve paketleme gibi işlerde, kirli, pis ve daha önce kullanılmış kâğıtlar ile yeni olsa dahi gazete kâğıtlarını kullanmak,
ç- Damgasız ve mühürsüz ölçü aleti kullanmak,
d- Şehir içerisinde ve meskûn mahallerde açılan ve kömür deposu ilgilileri tarafından her türlü yangına karşı önlemi almamak.
e- Belediyenin ruhsatına tabi yerlerde itfaiye raporu ve bu rapor doğrultusunda gerekli yangın söndürme malzemesini bulundurmamak,
f- Her türlü tartı ve ölçü aletlerini, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirmemek ve damgalattırmamak, (Damgasız ölçü aletlerine el konulur.)
g-  Alışverişlerde noksan tartı ile satış yapmak,
ğ- Azami satış fiyatları ve kâr hadleri tespit edilen maddeleri halka arz etmemek, satıştan kaçınmak, saklamak veya satılmadığı halde satılmış gibi göstermek, ücret tarifelerini ve etiketlerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince satılan malın üzerine koymamak,
h- Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satış yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurmamak,


GENEL HÜKÜMLERLE BERABER LOKANTA, GAZİNO, BAR, PAVYON VE KOKTEYL SALONLARI İLE
BENZERİ İŞLETMELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 18- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı sahifeleri cilt ve varak numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az iki nüsha hesap pusulaları kullanılmamak ve bir nüshasını istensin veya istenmesin müşteriye vermemek,
b- Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulaları, servis süresince masada bulundurmamak, masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazmamak, hesap pusulasının ikinci nüshasını müşteri istemeden kendisine vermemek, hesap pusulalarına soğuk damga vurmamak,

EKMEK, SİMİT VE GALETA FIRINLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 19- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- 01.12.2017 tarih ve 30257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde belirtilen gramaja aykırı üretim yapmak, ücret almak, vasıflarına uygun olmayan ve noksan gramajlı ekmek üretmek,
b- Ekmek üretiminde, kullanılan malzemede, çalışan personelin iş kıyafetleri gibi tüm hususlarda genel temizliğe azami riayet etmek,
c- Pişirme tesisi, un deposu, harman yeri odası, otomatik elek, hamur hane,  hamur dinlendirme odası, tuz odası, satış yeri, yemekhane, soyunma-giyinme odası, banyo, umumi tuvalet, lavabo, jeneratör odası gibi yerler tesis etmemek ve bu bölümleri birbirlerinden duvarlar ile ayırmamak,
ç- Ürettiği ekmeği açıkta nakletmek veya açıkta satmak ve sattırmak,
d- Pasta bezlerini veya pişirme tavaları daima temiz bulundurmamak, 
e- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimi tarafından belirlenen randıman dışında un kullanmak,
f- Hamurda kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak,
g- Bayat ekmekleri tekrar hamura katmak, taze ve bayat ekmekleri birbirine karıştırarak satmak,
ğ- Resmi tatil, bayram, olağanüstü durumlarda, Belediyenin belirlediği günlerde nöbet tutmamak, 
h- Ekmek satış yeri ve fırınlarda, ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20 x 30 santim ebadında tasdikli tarifeyi ve fiyat listesini görünür yere asmamak, 
ı- Ekmeklerin satış ve üretim yerlerinde elektronik terazi bulundurmamak, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına muhalif olarak ekmek üretimi ve fırıncılık faaliyetinde bulunmak,
j- Bu işyerlerinde yeterli büyüklükle iş ve günlük elbiseleri koymak için dolap bulundurmamak,
k- İşçi sayısına yetecek kadar sıcak su tertibatlı ve duşlu banyo bulundurmamak,
l- Birbirinden bağımsız olarak yeterli sayıda umumi tuvalet ve lavabo bulundurmamak,
m- Bu gibi yerde her an çalışmaya hazır vaziyette jeneratör bulundurmamak,
n- Fabrikada ve üretim yerinde işçi yatırmak,
o- İşyerinde bej veya beyaz renkte ceket şeklinde iş önlüğü giymemek.


(2)
Ekmek satış yerlerinin uyması gereken kurallar aşağıda olup aşağıdaki fiil, eylem veya hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Belediye tarafından ekmek satışı için özel olarak tahsis edilmiş yerlerde ekmek ve ekmek çeşitleri haricinde başka ürün satmak,
b- Ekmek ve francala gibi ürünleri fırın, bakkal, market ve mahalli ihtiyaçlara göre mevkileri belediyece tayin olunacak ekmek satışına mahsus dükkânlar dışında ekmek satmak,
c- Ekmek satış yerlerinde, satışa sunulan ekmek ve francala gibi ürünleri zeminden en az yarım metre (50 santim) yükseklikte ve lüzumu kadar raflı ve tamamen camekânla kapalı ve yalnız, bu işe mahsus mahallerde bulundurmamak, bu mahallerden ayrı yerlere ekmek ve francala koymak ve açıkta satışım yapmak,
ç- Ekmek ve francala satılan yerlerde otomatik ibreli, gram taksimatlı veya elektronik, tek kefeli terazi bulundurmamak,
d- Taze ve bayat ekmekler ayrı ayrı yerlere koymamak ve üzerlerinde taze ve bayato lduklarını gösterir levhalar bulundurmamak, (Pişirilmesinin üzerinden yirmi dört saat geçen ekmekler bayat sayılır ve bunların fiyatı, o günün azami fiyatından aşağı olmak şartıyla satan ile alan arasında kararlaştırılması zorunludur.)
e- Sabit yerler haricinde, gezici olarak açıkta veya camekân içinde ekmek ve ekmek çeşitleri satmak,
f- Bu tür yerde çalışan tüm personele ait hijyen belgelerini müessesede bulundurmamak ve teftişte görevlilere ibraz etmemek,
g- Bu tür işyerlerinde bisküvi, kuru-yaş pasta, çörek, börek ve lahmacun gibi şeyleri satmak,

(3)  Simit ve galeta satış yerlerinin uyması gereken kurallar aşağıda olup aşağıdaki fiil, eylem veya hareketlerde bulunmak yasaktır.
a-  Simit satışına mahsus dükkanlarda; simitlerin zeminden en az yarım metre yükseklikte ve lüzumu kadar yeterli ve tamamen camekânla kapalı ve yalnız bu işe
mahsus mahallerde olacak şekilde satışa sunmamak, bu mahallerden ayrı yerlere koymak ve açıkta satışını yapmak.
b- Simit satılan yerlerde, otomatik ibreli, gram taksimatlı veya elektronik tek kefeli terazi bulundurmamak,
c- Taze ve bayat simitler ayrı ayrı yerlere koymamak, Üzerlerinde taze ve bayat olduklarını gösterir levhalar bulundurmamak, (Pişirilmesinin üzerinden yirmi dört saat geçen simitler bayat sayılır ve bunların fiyatı o günün azami fiyatından aşağı olmak şartıyla satan ile alan arasında kararlaştırılmalıdır.)
ç- Bu Yönetmelikte bahsedilen yerlerin haricinde simit ve galeta satmak,
d- Sabit yerlerin haricinde, gezici olarak izin alınmadan, camekân içinde simit ve türevlerini satmak,
e-  Bu tür yerlerde çalışan tüm personele ait hijyen belgesini müessesede bulundurmamak, teftişte görevlilere ibraz etmemek,
f- İşyerinde simitlerin gramajını ve fiyatını gösteren tasdikli tarifenin ve fiyat listesinin görünür yere asmamak,
g- Bu yerlerde bisküvi, kuru-yaş pasta, çörek, börek, lahmacun gibi şeyler satmak,
ğ- Simit ve galetayı, üstü açık tepsi, sepet, el arabası gibi araçlarla satmak,

KASAP VE ET SATIŞ YERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 20- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

a- Bu yerlerde şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde ise içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulundurmamak, işyeri tabanında kanal veya fosseptiğe bağlı gider ızgarası oluşturmamak,
b- Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzeyi, malzemeleri ve makineleri kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte yapmamak ve temin etmemek,
c-  Dükkanlardaki et satışı yapılan bölümleri şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenmemek, işyeri duvarlarını tabandan tavana bir buçuk metre mermer ya da fayans gibi malzemeyle kaplamamak,
ç- Etleri muhafaza etmek amacıyla, işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap, tezgâh ve soğuk hava deposu bulundurmamak,
d- Satışa arz edilen bölümde camekânlı teşhir dolapları kullanmamak, etleri dükkân dışına asıp teşhir etmek,
e-  İthal et satanlar tarafından bu etlerin ithal olduğunu belirtir 20X50 santim ebadında levhayı görünür bir yere asmamak,
f- İlgili kurum ve kuruluşlar ile Belediyeden ithal et satış izni almamak,
g- Damgasız olarak et vb. şeyleri satmak,
ğ- Bu gibi işyerlerinde çalışanlar tarafından beyaz renkli iş gömleği giymemek,
h- Hazır kıyma bulundurmak ve etleri damgası gözükmeyecek şekilde ufak parçalara ayırmak,
ı- Etleri, galvanizli, çinko veya çelik malzemeyle döşenmiş araçlarla taşımamak,
i- Etleri, satış esnasında ince yağlı kağıtlara sarmamak ve genel temizliğe dikkat etmemek,
j-  Kümes hayvanı, koyun ve sığır etini ayrı bölmeye koymamak,
k-  Bütün olarak satılan kümes hayvanının yüreği ve karaciğeri gibi organları müşterinin izni olmadan çıkarıp ayrıca satmak,
l-  Bu gibi yerlerde av kuşları ve av hayvanları satmak,
m- Seyyar kasaplık yapmak,
n-  Domuz, eti satanlar tarafından, beyaz taban üzerine sarı yazı ile "Dükkânımızda Domuz Eti satılır." şeklinde en az 20x50 cm ebatlarında ve herkesin okuyabileceği büyüklükte harflerle yazılmış tabelaları dükkânlarının vitrinlerine ve halkın kolaylıkla görebileceği yerlere asmamak.

BALIKÇILAR VE BALIK SATIŞ YERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 21- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

  1. a) Balıkları mermer, fayans, çinko veya çelik kaplamalı masalar ve raflar üzerinde bulundurmadan satışa arz etmek,
  2. b) Bu tür yerlerde kıyma makinesi bulundurmak,
  3. c) Balıkçı dükkânlarında su ürünlerinden başka bir şey satmak,

ç) İşyerinin tabanında kanala veya fosseptiğe bağlı gider ızgarası oluşturmamak,

  1. d) Tezgâhtan sızan suları yerlere akıtmak,
  2. e) Artıkları ağzı kapalı çöp kabına koymamak,
  3. f) Beyaz renkli iş gömleği giymemek,
  4. g) Balıkları temiz sularla yıkamamak,

                            ğ) Balıkları kirli kaplarla taşımak,

h )Satışa arz edilen balıkların camekânlı teşhir dolaplarında bulundurmamak,

ı) İzinsiz ruhsatsız olarak seyyar balıkçılık yapmak,

 

Sakatatçıların Uyması Gereken Kurallar

MADDE 22- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Satış yeri ile temizleme ve ayırma yerini ayrı ayrı oluşturmamak,
b- Sakatatları devamlı olarak buzdolabı veya soğutuculu dolaplarda bulundurmamak,
c- Satışı yapılan sakatatları plastik veya yağlı kâğıda sarmamak,
ç- İşyeri duvarlarını bir buçuk metre mermer veya fayansla döşeli dizayn etmemek,
d- Bu tür dükkânlarda, hazırlama yeri ve bol akan suyu olan havuz bulundurmamak,
e-  İşyeri tabanında fosseptik veya kanala bağlı gider ızgarası oluşturmamak,
f- Genel temizliğe azami riayet etmemek,
g- Temizleme, hazırlama yerlerini, mermer ve fayans gibi malzemelerle kaplamamak,
ğ- Bu yerlerde temizlenmemiş sakatat, pişirilmiş ciğer satmak,
h- Seyyar olarak sakatat satmak,
ı- Sakatatçılarda damgalanmamış sakatat satmak,
i- Beyaz renkli iş önlüğü giymemek,
j- Bu gibi yerlerde baş etinden hazır kıyma bulundurmak,


KESİLMİŞ KÜMES HAYVANI SATIŞ YERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 23- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşyerlerinin tabanlarını mermer, karo çini ve fayans gibi yıkanabilir malzemeden yapmamak,
b- İşyerinde bir ucu atık suya bağlı sifonlu ve ızgaralı delik bulundurmamak,
c- Duvarları tabandan bir buçuk metreye kadar fayansla kaplamamak,
ç- Beyaz renkte ve daima temiz iş gömleği giymemek,
d- Damgasız tavuk satmak,
e- Satışa arz edilen tavukları buzdolabında muhafaza etmemek,
f- Bu tür yerlerde kasaplık el satmak,
g- Bu tür yerlerde canlı kümes hayvanı bulundurmak ve kesmek,
ğ- Satış esnasında kesilmiş kümes hayvanı yağlı ve mumlu kâğıda sarmamak,
h-  Hayvanları şişirerek, boyayarak, hileli şekilde buzdolaplarında satışa arz etmek,

BAKKAL, MARKET, SÜPERMARKET, GROSMARKET, HİPERMARKET, MEGA MARKET, ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 24- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 metrekareden büyük işyerlerinde danışma birimi bulundurmamak,
b- Tüm tezgâhlarda ve raflar zeminden en az 15 santim yükseklikte bulundurmamak
c- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh oluşturmamak,
ç- Gıda maddeleri ile diğer maddeleri farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunmamak,
d- Ekmekleri ve unlu mamulleri kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunmamak,
e- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanımı kurmamak,
f- Hipermarket, Grosmarket ve Mega marketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulundurmamak,
g- Bakkallarda LPG (Sıvılaştırılmış petrol gazı) ve LNG (Sıvı doğal gaz) tüpü satmak,
ğ- Ambalajsız malları camekânlı dolaba koymamak,
h- Çalışanlara beyaz ve bej gibi renkli iş gömleği giydirmemek,


KANTİN VE BÜFELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 25- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Yönetmeliğe uygun mutfağı bulunmayan, yapım, hazırlama ve bulaşık yeri olmayan kantin ile büfelerde yemek servisi yapmak,
b- Sadece sıcak su, döner yıkama fırçalı ve basınçlı su tertibatlı yıkama yerleri olan müesseselerde su ve meşrubat gibi içecek şeyleri cam bardakla satmamak,
c-  Çalışanlara beyaz, gri veya kahverengi renkte kısa ceket biçiminde iş önlüğü giydirmemek,
ç- Büfe ve kantinlerin ebadının, dolap ve bunun gibi eşya haricinde en az 6 metre genişliğinde olmamak, (Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.)

 

MANAVLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 26-(1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşyeri tabanını yıkanabilir malzemeden yapmamak, zeminden atık su giderine bağlı ızgara tertibatı bulundurmamak,
b- Sebze, meyve ve bunların konulduğu her çeşit kaplar ve rafları tabandan en az 30 santim yüksek yerde bulundurmamak,
c- Yıkanmadan, soyulmadan ve pişirilmeden yenilen ürünler kapalı kaplarda bulundurmamak,
ç- Bu tür yerlerde kapaklı nizami çöp kabı bulundurmamak,
d- Sebzeleri çamur ve toprakları ile satmak, devamlı su içinde bulundurmamak,
e- Çalışanlara bej, beyaz ve mavi gibi renkte temiz iş gömleği giydirmemek,
f- Satışa arz edilen sebze ve meyvelerin teşhir edildiği masa ve rafları, kolayca yıkanabilir malzemeden temin etmemek,
g- Duvarları, 2 metre yüksekliğe kadar su geçirmez malzeme ile kaplamamak,

BAHARAT, ÇAY, KAHVE VE YUMURTA SATICILARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 27- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Besin maddelerini dış tesirlerden korumadan satışa sunmak,
b- Her türlü haşeratla mücadele etmek için gerekli tedbirleri almamak,
c- Çalışanlara kısa, bej renkli iş gömleği giydirmemek,
ç- Özel madeni kaplarda bulunan ürünler dışındaki gıda maddelerinin altına ızgara veya palet koymamak,

HALKIN YİYİP İÇMESİNE MAHSUS YERLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 28- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu tür yerlerin sınıfını belirten özel işaretleri dış kapısına görünür yere asmamak,
b- Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajında kullanılan her türlü malzemesini besin maddelerinin niteliğini bozmayacak şekilde temin etmemek,
c- Bu yerleri oturma, yatıp kalkma gibi işlerde kullanmak,
ç- Çalışanların elbiselerinin besin maddeleriyle temas edecek yerlere koymak. (Besin madde imalatı ve hazırlama yerinde, işçilerin günlük ve iş elbiseleri için özel bir dolap bulundurulması zorunludur.)
d- Taşıma işini hijyenik şartlarda ve ambalajlı olarak yapmamak
e- Besin maddelerinin depolanmasında, muhafazasında sağlık ve hijyenik şartlara uymamak,
f- Bakır kapları kalaylı ve temiz şekilde muhafaza etmemek,
g- Kullanılan bütün kaplar ve diğer alet, edevatın temizliğine dikkat etmemek, dolaplarda muhafaza etmemek,
ğ- Lavabolarda temiz kurulama kâğıdı ve kâğıtların atıldığı kapaklı çöp kabı bulundurmamak,


LOKANTALAR, KEBAPÇILAR, İŞKEMBECİLER, AYAKTA YEMEK YENİLEN VE YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER, KAFETERYALAR VB. İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 29- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu tür yerlerde yemek pişirme, bulaşık yıkama, salon, el yıkama ve umumi tuvalet kısımları birbirinden ayrı oluşturmamak,
b- Yemek salonundaki masa tertibini, insan başına 1 metrekare düşecek şekilde yapmamak,
c- İşyeri tabanını yıkanabilir, duvarları temiz ve boyalı şekilde dizayn etmemek,
ç- İşyerlerinde havalandırma, davlumbaz ve buzdolabı ve camlarda tül perde bulundurmamak,
d- Bu tür yerlerde yeterli derecede ışıklandırma ve ısıtma sistemi oluşturmamak,
e- Çalışanlara beyaz, gri veya kahverengi renkli iş gömleği giydirmemek,
f- Bu yerlerde lavabo ve umumi tuvaletleri erkek, bayan olarak ayrı ayrı teşkil etmemek,
g- Bu gibi yerlerde çiğ ya da pişmiş et ürünlerini dükkân dışına asmak,
ğ- Bu gibi yerlerde kokmuş, bozulmuş et bulundurmak ve satmak,

İKİNCİ SINIF LOKANTALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 31- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Ustalık belgesi mevcut en az bir aşçı bulundurmamak,
b- Mutfakları; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak, bulaşık yıkamak için de sıcak ve soğuk su tesisatı yapmamak,
c- Mutlak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenen, yıkanan ve dezenfekte edilebilen sert malzeme ile kaplamamak,
ç- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat oluşturmamak,
d- Masalar üzerinde daima temiz örtü ve peçete bulundurmamak,
e- Mutfağı salondan ayrı bir yerde oluşturmamak ve dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik teli bulundurmamak,
f-  Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar umumi tuvalet teşkil etmemek,

ÜÇÜNCÜ SINIF LOKANTALARIN UYMASI GEREKLİ KURALLAR
MADDE 32- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu tür yerlerde ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulundurmamak,
b- Mutfakları; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak,
c- Zemini; seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplamamak,
ç- Havalandırmayı, aspiratör veya diğer aletlerle sağlamamak,
d- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar umumi tuvalet teşkil etmemek,

AYAKTA YEMEK YENİLEN VE YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 33- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Yemek pişirme ve kaplan temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşturmamak,
b- Bu yerlerin havalandırmasını aspiratör veya diğer aletlerle sağlamamak,

KAFETERYALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 34- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu yerlerde izinsiz olarak alkollü içki satışı yapmak ve içirmek,
b- Buralarda hamburger, pasta, sandviç, turta, tavukgöğsü, krem şokola, muhallebi, keşkül, tavuk, söğüş veya kızartma, soğuk etler, kadınbudu köfte, zeytinyağlı dolma, sahanda yumurta, cips, patates kızartma ve köfte dışında besin satmak,
c- Buralarda umumi tuvalet, lavabo ve soyunma dolabı bulundurmamak, (umumi tuvalet ve lavabo kadın erkek için ayrı ayrı olacaktır.)
d- Bu tür yerde çalışır vaziyette davlumbaz, havalandırma ve aspiratör bulundurmamak, (Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.)

AŞÇI, KÖFTECİ, MİDYECİ VE KOKOREÇÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 35- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu yerleri kâgir bina içerisinde, yemek pişirme, bulaşık yıkama, salon ve el yıkama yerleri birbirinden ayrılmış şekilde oluşturmamak,
b- İşyeri tabanını yıkanabilir malzemeden imal etmemek, duvarlarını ise boyalı ve temiz olması özen göstermemek,
c-  Buralarda yeterli havalandırmayı teşkil etmemek,
ç- Bu tür yerlerin salonunu 10 metrekareden büyük oluşturmamak,
d- Buralarda buzdolabı bulundurmamak,
e- Camları tül perde ile örtmemek,
f- Çalışanlara beyaz renkte ve temiz iş önlüğü giydirmemek,


PİDE SALONLARININ UYMASI GEREKLİ KURALLAR
MADDE 36- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Yemek pişirme, bulaşık yıkama, salon, el yıkama ve umumi tuvalet kısımları birbirinden ayrı oluşturmamak,
b-  Yemek salonundaki masa tertibini, kişi başına 1 metrekare düşecek şekilde yapmamak,
c-  İşyeri tabanını yıkanabilir malzemeden imal etmemek, duvarlarını ise boyalı ve temiz olmasına özen göstermemek,
ç-  Buralarda yeterli ışıklandırma ve ısıtma sistemini teşkil etmemek,
d- Çalışanlara beyaz, gri veya kahverengi renkli iş gömleği giydirmemek,
e- Bu tür yerlerde lavabo ve umumi tuvalet oluşturmamak,
f- Fırın bölümünden etrafa duman yayılmasını önleyecek tedbirleri almamak, (Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri, lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir.)

İŞKEMBECİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 37- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu tür yerlerde, ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulundurmamak,
b- Mutfakları; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak, Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulundurmamak,
c- Girişte yeterli büyüklükte elbise askılığı bulundurmamak,
ç- Giriş ve salon dahil olmak üzere bütün duvarları fayans, yağlı boya ve benzeri maddeler ile kaplamamak veya boyamamak,
d- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapmamak, tabakları, tek tip ve iyi cins porselen veya camdan, çatal, kaşık, bıçakları ise nitelikli paslanmaz çelikten kullanıma sunmamak,
e- Yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulundurmamak,
f- Masalar mermer gibi temizlenebilir malzemelerden yapmamak, üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulundurmamak,
g- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı umumi tuvaletler teşekkül etmemek,
ğ- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulundurmamak,
h- Garsonlar ve çalışanlara beyaz renkte kıyafet giydirmemek,

İKİNCİ SINIF KAHVEHANELER, KIRAATHANELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 39- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Sandalye ve masaları iyi cins malzemeden yapmamak,
b- En az üç farklı günlük gazete bulundurmamak,
c-  En az elli (50) farklı kitabın yer aldığı kütüphane bulundurmamak,
ç- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakmamak,
d- Girişte yeterli büyüklükte antre oluşturmamak,
e- Giriş ve salon dahil, bütün duvarları yağlı boya, fayans ve benzeri maddeler ile boyamamak veya kaplamamak,
f- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulundurmamak,
g-  Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzemeyle kaplamamak,
ğ- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar umumi tuvalet oluşturmamak,
h- Ocağın bulunduğu yeri duvar veya cam ile salondan ayrı yapmamak,
ı- Dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulundurmamak,
i- İşyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giymemek.

ÜÇÜNCÜ SINIF KAHVEHANELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE  40- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Sandalye ve masaları iyi cins malzemeden yapmamak,
b- En az iki adet günlük gazete bulundurmamak,
c- En az yirmi beş (25) farklı kitabın yer aldığı kütüphane bulundurmamak,
ç- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakmamak,
d- İşyerinin zeminini temizlenebilen sert madde ile kaplamamak,
e-  Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir adet umumi tuvalet oluşturmamak,
f- Ocağın bulunduğu yeri bölerek salondan ayırmamak,

İNTERNET SALONLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 41- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır
a- Sandalye ve masaları iyi cins malzemeden, üzeri kumaş veya deri ile kaplı şekilde kullanıma sunmamak,
b- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakmamak,
c- Girişte yeterli büyüklükte bir antre oluşturmamak,
ç- Bu yerlere, yanlarında veli ya da vasileri olmaksızın on iki yaş ve altındaki çocuklar girmesine müsaade etmek, (Bu yerlere, okulların açık bulunduğu günlerde saat 08.00-17.00 arasında, yanlarında veli ya da vasileri olsa bile 12 ve altındaki çocuklar ile 13-18 yaş arasındaki öğrencilerin okul üniformalı veya okul öğrencisi olduğu açıkça belli olan öğrencilerin giremeyeceğine dair uyarıcı levhaları asması zorunludur.)
d- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya, fayans ve benzeri maddeler ile boyamamak veya kaplamamak,
e- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulundurmamak,
f- Giriş ve salonun zeminini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplamamak,
g- Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı olmak üzere aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar umumi tuvalet oluşturmamak,
ğ- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlama uymamak,
h- İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulundurmak,
ı- Yangına karşı yeterli tedbirleri almamak, acil durumlar için Polis, İtfaiye, İlk yardım, Hastane, Belediye ve Belediye Zabıtası gibi yerlerin telefonlarını işyerinde bulundurmamak,
i- Gürültü kirliliğini önleyecek tedbirler almamak,
j- Ruhsat, vergi levhası, fiyat tarifesini işyerinde asılı bulundurmamak,
k- İşyerinin görülebilecek bir yerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer mevzuata göre koruma altına alınmış eser ve yazılımların izinsiz çoğaltılması, kullanılmasının yasak olduğunu ve o işyerinde korsan eserin kullanılmadığını belirten 40x50 santim ebadında bir levha görünür yere asmamak,
l- İlgili kurumun belirleyeceği renkte iş önlüğü giymemek,
m- Genel temizlik kurallarına uymamak ve yeteri miktarda çöp kabı bulundurmamak,
n- İşyeri camlarını jaluzi ve dekoratif perde gibi materyaller ile kapatmamak, (İş yeri camları boya, film, afiş gibi maddelerle kaplanmayacaktır.)
o- Bu tür yerlerde, müşteriler için yeterli sayıda ve çalışır durumda kulaklık, mikrofon ve web kamerası bulundurmamak,
p- İşyerinde tüm makinelere bağlı olarak yazıcı ve belge tarayıcı CD, R\V- DVD- RVV bulundurmamak,
r-  İşyerlerinde Belediye tarafından hazırlanmış ve Zabıta Müdürlüğü veya Amirliklerince tasdik edilmiş ve denetimlerde gösterilmek üzere işyeri ilgilisinin nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh senedi ile birlikte bir teftiş defteri bulundurmamak, (Dolan defterler üç yıl süre ile saklanacak ve teftişlerde görevlilere ibraz edilecektir.)
s- Bu işyerlerindeki bilgisayar aracılığıyla işlenen fiillerde, faillerin tespit edilmesi amacıyla, işyerinde noterden tasdikli defter tutmamak, (Bu deftere bilgisayarın hangi saatte, kimler tarafından kullanıldığının ayrıntılı kimlik bilgileri ile birlikte kayıt altına alınması zorunludur. Ayrıca, abone sistemi ile hizmet verildiği takdirde, abonelere manyetik kimlik kartı verilerek, kayıtlar elektronik ortamda tutulacak ve istenildiğinde yetkililere ibraz edilecektir. )
ş- Buradaki bilgisayarlarda; devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyici, genel güvenliği tehdit edici ve anayasal düzeni yıkma amaçlı ve ahlaka aykırı kumar, bahis, şiddet, pornografi ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları özendiren, on sekiz yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etki eden bilgisayar oyunları oynatmak ve depolamak, (Bu tür sitelere erişim önlenecek ve zararlı sitelere erişimi engelleyen filtre kullanılacak ve filtreleme programlan devamlı güncellenecek, güncellenen filtre programının faturası ve lisansı işyerinde bulundurulacaktır.)

OYUN SALONU, OYUN YERLERİ, BİLGİ VE MAHARET ARTIRICI, BEDEN VEYA ZEKÂ GELİŞTİRİCİ NİTELİKTEKİ OYUNLARIN OYNANDIĞI İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 42- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulundurmamak,
b- Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya, fayans ve benzeri maddeler ile boyamamak veya kaplamamak,
c- Isıtma, soğutma ve havalandırmayı kalorifer veya klima ile yapmamak,
ç- Giriş ve salonun zeminini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplamamak,
d- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar umumi tuvalet oluşturmamak,
e- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletlerini ayrı bir bölümde bulundurmamak,
f- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakmamak,
g- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurmamak,
ğ- Gürültünün dışarıya yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapmamak,
h- Bu yerlere, okulların açık bulunduğu günler olan 08.00 ile 17.00 saatleri arasında, yanlarında veli ya da vasileri olsa dahi 12 yaş ve altındaki çocuklar ile 13- 18 yaş ardasındaki öğrencilerin okul üniformalı veya okul öğrencisi olduğu açıkça belli olan öğrencilerin girişine müsaade etmek,
ı- İşyerinde acil durumlar için Polis, İtfaiye, İlk yardım, Hastane, Belediye ve Belediye Zabıtası gibi lüzumlu telefon numaraları bulundurmamak,
i-  Denetimlerde gösterilmek üzere işyeri ilgilisinin nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh senedi ile birlikte belediye teftiş defteri bulundurmamak,
j- Yangına karşı yeterli tedbirleri almamak,

TURŞU, ŞIRA, BOZA, MEŞRUBAT VE SU SATIŞ YERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 43- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Cam bardakta turşu, şıra, boza ve meşrubat gibi içilecek şeyleri sıcak su, döner yıkama fırçası ve tazyikli su tertibatı ve yıkama yeri olan dükkânlarda satmamak, (Yıkama tesisi olmayan yerlerde bir defa kullanılarak atılan cinste bardaklar kullanılacaktır. )
b- Bu yerlerin tabanlarını yıkanabilir malzemeden yapmamak,
c- Bu yerlerin duvarlarını 1,5 (bir buçuk) Metre fayans kaplamamak, zeminden gidere bağlı ızgaralı sifon yapmamak,
ç- Beyaz, gri, kahverengi veya mavi renkli iş önlüğü giymemek,
d- İmal ve salış yerleri birbirinden ayrı oluşturmamak,
e- Bu gibi yerlerde lavabo bulundurmamak,

İKİNCİ SINIF PASTANE, ŞEKER, ŞEKERLEME VE TAHİN HELVACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 45- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a-  Bu yerlerde ustalık belgesine sahip en az bir personel bulundurmamak,
b- Mutfakları; hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak,
c- Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulundurmamak,
ç- Zemini, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplamamak,
d- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisatı oluşturmamak,
e- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulundurmamak,
f- Mutfağı, salondan ayrı bir yerde oluşturmamak, dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik teli bulundurmamak,
g- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu umumi tuvalet bulundurmamak.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF PASTANELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 46- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşyerinde ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulundurmamak,
b- Mutfakları; hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak,
c-  Zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplamamak,
ç-  Havalandırma için aspiratör bulundurmamak,
d- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu umumi tuvalet oluşturmamak,

 

İKİNCİ SINIF GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VB. UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 48- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Girişte boy aynası bulundurmamak,
b-  Bu tür yerlerin mutfağında ikinci sınıf lokanta şartlarına uymamak,
c- Zemini, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplamamak,
ç- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulundurmamak,
d- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu umumi tuvalet oluşturmamak,
e- Girişte, salonun büyüklüğüyle orantılı antre oluşturmamak,
f- Giriş bölümünde vestiyer bulundurmamak,
g- Bu tür yerlerin havalandırmasını klima ile yapmamak,
ğ- Sanatçıların soyunma, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer oluşturmamak,
h- Bu tür yerlerde, orkestra yeri ve dans pisti oluşturmamak,
ı- Bu yerlerde, hizmetliler için soyunma yeri oluşturmamak,
i-  Salon ve balkon için ayrı ayrı her dört yüz koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört umumi tuvaleti oluşturmamak, umumi tuvalet sayısı kadar da lavabo bulundurmamak,

 

DÜĞÜN VE KONFERANS SALONLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 49- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet giriş ve çıkış kapıları oluşturmamak,
b- Dışa açılır ve çift kanatlı yangın çıkış kapısı yapmamak,
c-  Salondan ayrı, uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı olmak üzere, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu umumi tuvalet tesis etmemek,
ç- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası oluşturmamak,
d- Isıtma işlemini kalorifer veya klima sistemiyle yapmamak,
e- Havalandırma işlemini klima ile yapmamak,
f- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti oluşturmamak,
g- Çalışanlar, sanatçılar, gelin ve damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar oluşturmamak,
ğ- Buralarda servis odası oluşturmamak,
h- Salondan bağımsız bir yerde, çalışanlar için soyunma dolabı bulundurmamak,
ı-  Zemini, kolay temizlenebilir özellikteki mermer, mozaik, ahşap parke, muşamba gibi malzemeyle kaplamamak,
i- Mutfağı salondan ayrı bir yerde oluşturmamak ve dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulundurmamak,


BERBER, KUAFÖR VB. İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
MADDE 50- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, teftiş defteri, vergi levhasını işyerinde bulundurmamak, görünecek bir yere asmamak, istenildiğinde denetim elemanlarına ibraz etmemek,
b-İşyerinde havalandırma tertibatı bulundurmamak, (Isıtma ve havalandırma; soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.)
c- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantısı oluşturmamak,
ç- İşyerini amacına uygun bir şekilde temiz ve aydınlık olarak tasarlamamak,
d- Yangına karşı yeterli önlemleri almamak,
e- Çalışanlar tarafından iş elbiselerinin, üst ve başlarının temizliğine özen göstermemek,
f- Bütün bu yerlerde zararlı böceklere mücadele için gerekli insektisit ilaçlar ve bunların tatbikine yarayan aletleri bulundurmamak, insan sağlığı için her türlü tedbirleri almamak,
g- Bütün personellere ait hijyen belgesi ile müessese sahibinin nüfus sureti ve ikametgâh ilmühaberi müessesede bulundurmamak ve her teftişte görevlilere ibraz etmemek,
ğ- Bu yerlerin bölmelerinin gündüz ışığı ile veya buna imkân olmayan hallerde suni ışıkla yeteri kadar ışıklandırılmasını sağlamamak,
h- Berber ve kuaförlerde, ustura, kan taşı ve koter gibi yakma alet ve edevatları kullanmak,
ı-  Ustura, tarak, makas, cımbız gibi plastik ve metal aletler her kullanımdan sonra dezenfektanlar içerisinde muhafaza etmemek ve bu hususta tıbbi cihazların dezenfektesinde kullanılan kaliteli sıhhi mamuller tercih etmemek)
i- Verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatına aykırı faaliyette bulunmak,
j- Salgın hastalıklara karşı koruyucu her türlü tedbirleri almamak,


ERKEK BERBERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 51- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu yerleri en az 10 metrekare alanda oluşturmamak,
b- Bu yerlerin tabanım mermer, mozaik, karo, mozaik, karosiman, marley, muşamba vb. ile döşememek,
c- Tabanda bir ucu mecraya, mecra olmayan yerde sabit ve fosseptiğe bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler oluşturmamak,
ç- Tabandan itibaren duvarları 1,5 (bir buçuk) metreye kadar olan kısımları fayans, mermer veya sudan etkilenmeyen parlak yüzlü malzeme ile kaplamamak, diğer kısımları ve tavanı badana etmemek ve yağlı boya ile boyamamak,
d- Masaların üzerini mermer, fayans, cam, formika veya benzeri ile döşememek,
e- Berber dükkânlarında başka bir sanat icra etmek, bu yerlerde kan taşı kullanmak,
f- Dükkânların sokağa bakan yüzünü camekân ile örtmemek, tıraş olunan kısmın dışarıdan görünmemesi için gerekli yüksekliğe kadar tül perde veya örtü ile kapatmamak,
g- Bu yerlerde çalışır durumda aspiratör bulundurmamak,
ğ- Her türlü malzemenin temizliğine riayet etmemek,
h- Havlu, örtü vb. ürünleri beyaz renkle seçmemek, bir defa kullanıldıktan sonra kaynatmadan, yıkanıp ütülemeden kullanmak, havluları sokakta kurutmak, ayrı ayrı bölmelerde muhafaza etmemek, her müşteri için ayrı ayrı malzemeler kullanmamak.
ı- Bütün tıraş ve umumi tuvalet malzemesi ve aletlerini kapalı kaplarda veya cam dolaplarda bulundurmamak, (Pudralar, her müşteriye ayrı pamuk parçası veya hususi surette yapılmış kâğıt pudriyer ile sürülecek ve kullanılmış kâğıt ve pamuk çöp kutusuna atılacaktır.)
i-  Tıraş ederken üzerine biriken kıl ve sabun parçaları hususi, ince, yazısız ve elde kullanılmış kâğıtlarla temizlememek, (Tıraş esnasında bu maksatla lastik küvet ve benzerleri kullanılmayacaktır.)
j- Ustura, makas, makine gibi malzemeleri steril makinalarında yahut lizol veya yeter yoğunlukta antiseptik mamullerinden birine batırarak temizlememek,
k-  Ahşap saplı ustura ve kırık tarak ve fırçalar kullanmak, (Tarak ve Fırçalar dökük olmayacak ve sık sık sabunlu sularla yıkanacaktır. Bu suretle temizlenen ve yıkanan aletler daima formol buharı çıkaran kapalı cihazlarda muhafaza edilecektir.)
l- Kullanılan aletleri hipoklorit (Dezenfektan olarak kullanılan kalsiyum veya sodyum tuzu) ve diğer tıbbi dezenfektanlar ile dezenfekte etmemek, kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve otoklav (Basınca dayalı araç, gereç sterilizasyonunda kullanılan alet bulundurmamak, (Kullanılan alet ve cihazların dezenfektesinde kullanılan sıhhi mamul ve malzemeler tercih edilecektir.)
m- Salgın hastalıklara karşı koruyucu her türlü tedbiri almamak,
n- Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayayacakları yeri her defasında temiz bir kâğıt veya bu maksat için yapılmış ufak ölçüde beyaz temiz bir bezle örtmemek,
o- Berberlerde cilt buruşukluğu düzeltmek, kıl çıkarmak, cilt arızalan izalesi için elektrikli cihazlar kullanmak,
ö- Burada çalışanların bu işi yapabileceklerine dair diplomalarını müessesede bulundurmamak ve asmamak,


KADIN BERBERLERİ VE GÜZELLİK SALONLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 52- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu yerlerde saç kesme ve düzeltme yerini en az 12 metrekare olacak şekilde oluşturmamak, kullanılan kimyasal ürünleri müşterilere zarar vermeyecek surette sağlık ve teknik esaslara uygun olarak tatbik etmemek,
b- Her müşteri için ayrı ayrı ürün kullanmamak,
c- Buraların camlarını dışarıdan görülmeyecek şekilde tül perde veya benzeri ile kapatmamak,
ç- Bu yerleri sağlık şartlarına uygun teknik araçlarla havalandırmamak,
d- Kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve otoklav bulundurmamak, (Kullanılan alet ve cihazların dezenfektesinde kullanılan sıhhi mamul ve malzemeler tercih edilecektir.)
e- Hastalılara karşı koruyucu her türlü tedbirleri almamak,(Burada belirtilmeyen erkek berberlerindeki hükümler aynen uygulanır.)
f-  İşyeri için belirlenen kıyafeti giymemek, (Bu yerlerde çalışanlar açık renkli temiz iş gömleği, saç boyası hazırlayanlar da koyu renkli önlük giyecektir.)
g- Bu yerlerde boya vesaire hazırlanmasına mahsus sabit tezgâhlı bölme oluşturmamak, bu bölmenin tabanım yıkanabilir bir madde ile döşememek,
ğ- Bu yerlerdeki masaların üzerini mermer, fayans ve formika gibi maddelerle döşememek,
h- Bu yerlerde sağlık şartlarına uygun yeteri kadar umumi tuvalet ve lavabo oluşturmamak,
ı- Bu yerlerde çalışanların, bu işi yapabileceklerine dair diplomalarını işyerinde bulundurmamak ve müesseseye asmamak,

İKİNCİ SINIF KUAFÖR VE BERBER SALONUNUN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 54- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Çalışanlar tarafından ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olmamak,
b- Çalışma masası ve koltuklan tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan yapmamak,
c- Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmını 1,5 (bir buçuk) metre yüksekliğe kadar fayans veya mermerle kaplamamak,
ç- Salonun zeminini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir madde ille kaplamamak,
d- Havalandırmayı aspiratörle yapmamak ve yeterli derecede ısıtmayı sağlamamak,
e- İşyeri tarafından belirlenen iş önlüğünü giymemek,
f- Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanmamak,
g- Şehir şebekesine bağlı su tesisatı ve sıcak su sağlayıcı cihazı bulundurmamak,
ğ- Pencereleri dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde düzenlememek,

 ÜÇÜNCÜ SINIF KUAFÖR VE BERBER SALONLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

 MADDE 55- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Çalışanlar tarafından ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olmamak,
b- İşyeri tarafından belirlenen iş önlüğünü giymemek,
c- Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı veya musluklu yeterli depo bulundurmama,
ç- Dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyecek şekilde tedbir almamak,
d- Zemini su geçirmez madde ile kaplamamak ve ızgaralı sifon kullanmamak,
e- Duvarları su geçirmez madde ile kaplamamak veya yağlı boya ile boyamamak, Çalışma masalarını mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplamamak,
f- Yeterli derecede ısıtmayı sağlamamak,
g- Bu tür yerde askılık bulundurmamak,


HAMAM, SAUNA, YÜZME HAVUZU, DUŞLU BANYO VB. YERLERİN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
MADDE 56- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Hamamları; soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak, (Buralarda berber bulunduğu takdirde erkek berberleri hakkındaki hükümlere tabidir.)
b- Çalışanlar tarafından saç, sakal ve tırnaklarının temizliğine dikkat göstermemek,
c- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takınılan ayrı oluşturmamak, her kullanımdan sonra yıkamamak ve dezenfekte etmemek,
ç- Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemelerde sıhhi şartlara riayet etmemek ve her kullanımdan sonra usulünce temizlememek,
d- Bu yerlerin dışa açılan kapılarını iç içe çift olacak ve her iki tarafa asılacak şekilde yapmamak,
e- Müşterilerin soyunup, giyinme yerleri ikametgâhla ayrılmış şekilde oluşturmamak, uygun yerlerinde bir termometre ile yıkama ve duş tarifelerini gösterir levha çerçeve ile asılı bulundurmamak,
f- Soyunma ve giyinme yerlerinde ve hamam içerisinde kullanılacak terliklerin plastikten mamul ve nalınların temizliğine özen göstermemek,          
g- Buraların tabanını kolay yıkanan ve temizlenebildi cinsten mermer veya mozaik gibi maddelerle kaplamamak, (Buralarda kahve ve çay ocağı bulundurulduğu takdirde çay ocağı halikındaki hükümlere uyulacaktır.)
ğ- Yeni ruhsat alacak hamam, duşlu banyo, saunaların soyunup giyinme yerlerini merkezi ısıtma usulü ile ısıtmamak, buralarda ısıyı 20 derecenin altına düşürmek,
h- Bu yerlerin soyunma ve yıkanma yerlerindeki camlarını ve çerçevelerini sağlam ve muntazam şekilde yapmamak, hususi temizleme aletlerini kullanıldıktan sonra kaynatmamak veya alevden geçirmeden ve %2 lizol mamulüne batırmadan kullanmak,
ı- Hamamlarda duş tertibatı olan en az iki oda bulundurmamak, bu yerlerde kirli ve temiz malzemeleri açıkta bulundurmak, ayrı ayrı ve kapalı dolaplar içerisinde muhafaza etmemek, (Bu gibi yerlerin içi daima açık renk badana boyalı olacaktır.)
i- Kirli takımları her müşteri için temizleri ile değiştirmemek ve kullanılmış olanları sabunlu, sodalı su ile yıkamadan, kurutup ütülemeden kullanıma vermek, (Yıkama sırasında dezenfektan olarak hipoklorit kullanılacak, yıkama suyuna hipoklorit, saf olduğu takdirde 1/300 oranında katılacaktır. Piyasada kullanılan ve çamaşır suyu diye anılan, takriben içinde %20 oranında hipoklorit bulunan mahlul kullanıldığı takdirde bu oran 1/60 olacaktır.
j- Kirli, yıpranmış ve yırtılmış peştamal ve havlu takımları kullanmak, yıkanma yerlerini, umumi tuvalet tabanlarını ve kurnaları yıkamayıp, temizliğine özen göstermemek,
k- Yıkanma yerleri ile umumi tuvaletlerin tabanlarını mermer, mozaik veya karo mozaik ile döşememek, tabanın uygun yerlerinde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve fosseptik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler oluşturmamak,
l- Yıkama yerleri ve umumi tuvaletleri tabandan itibaren duvarları 1,5 (bir buçuk) metre yüksekliğe kadar mermer, fayans veya mozaik ile döşememek
m- Kullanılan ve malzemeleri tıbbi dezenfektanlar ile sürekli olarak dezenfekte etmemek; bu yerlerde kan almak, sülük tatbik etmek vb. hareketler yapmak,

 

HAMAMLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 57- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Hamamları, soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşturmamak, (Hamamlar, yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci sınıf, ikinci sınıf üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir.)
b- Çalışanların saç, sakal ve tırnaklar ve giyiminin temizliğine dikkat etmemek,
c- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımları ayrı oluşturmamak, yıkamadan dezenfekte etmeden kullanıma vermek,
ç- Kese, lif ve sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemelerin sıhhi şartlarına özen göstermemek, (Malzemeler her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir.)


SAUNALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 58- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşyerinde en az beş adet soyunma kabini bulundurmamak, yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve sıcak duş yeri oluşturmamak, (soğuk su havuzu olması halinde yüzme havuzlarında istenilen kurallara uyulacak ve sürekli olarak uzman personel tarafından dezenfekte edilecek ve klorlanacaktır.)
b- Sauna odasını en az 9 metreküp olacak şekilde oluşturmamak, sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplamamak ve kademeli oturma yerleri bulundurmamak, (Saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir.)
c- Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar asmamak,
ç- Kabinlerde, sıcaklığı gösteren termometre bulundurmamak,
d- Oturulan yerleri, duvarları, terlikleri havlular gibi diğer malzemeleri sürekli olarak dezenfekte etmemek, her müşteriye ayrı ayrı malzeme vermemek,


YÜZME HAVUZLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 59- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Havuzda kullanılan klor miktarını uzman mütehassıslarca belirlenen miktar kadar kullanmamak, buralarda kullanılan havlu ve terlik gibi malzemeleri sürekli olarak dezenfekte etmemek,
b- Yüzme havuzlarının suyu denizden veya şehir şebekesinden temin edilse dahi, otomatik cihazlarla klorlanmadan halkın istifadesine sunmak,
c- Havuzun her hafta suyunu boşaltıp temizlememek, klorlu su ile fırçalamamak,
ç- Bu yerlerde yeteri kadar umumi tuvalet ve lavabo oluşturmamak, (Umumi tuvalet çıkışları direkt olarak havuzlara açılmayacaktır.)
d- Bu yerlerde havuza girmeden ve havuzdan çıktıktan sonra kullanılması için yeteri kadar duş bulundurmamak,
e- Duş alınmadan havuza girmek,
f- Mantar, sarılık, AİDS gibi bulaşıcı hastalık olmadığına dair doktor raporu sunmadan havuza girmek,
g- Duşların sularını havuza akıtmak,
ğ-Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek ve kedi gibi hayvanların havuza almak,
h- Bu yerlerde, mayo ve havlu gibi eşyaları kiraya vermek,
ı- Soyunma yerlerine kapasiteyi aşan müşteri almak,
i- Her zaman yardıma hazır bir tabip, bir yüzücü ve iki cankurtaran bulundurmamak,
j- Bu tür yerde ilkyardım odası ve ilkyardım dolabı oluşturmamak,

 

GIDA DEPO VE BAYİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 60- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Besin maddelerini dış etkilerden koruyacak ve kirlenmesine mani olacak önlemleri almamak,
b- Tabii veya suni havalandırma tertibatım oluşturmamak
c- İstif edilen mallar arasında en az 1 metre geçit bırakmamak,
ç-  Pencerelerde delikleri 2 milimetreyi geçmeyen tel kafes bulundurmamak,
d- Çuval içindeki maddeleri palet tabir edilen ızgara üzerinde depo etmemek,
e- Kapı ve pencereleri ateşe dayanıklı malzemeden yapmamak,
f- Kuruyemiş depolarında ahşap yazıhane veya asma kat yapmak,
g- Bej renkli iş gömleği giymemek,
ğ-  Kaldırım, yol ve tretuvar üzerinde mal ve malzeme depolamak,SEBZE VE MEYVE KONSERVE DEPOLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 61- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Bu tür yerlerde tabii veya suni havalandırma tertibatı oluşturmamak,
b- Gündüz ışığı yeterli olmadığı yerlerde elektrikli ışıkla aydınlatma tesisatı kurmamak,
c- Bej renkli iş gömleği giymemek,
ç-  Vasılları yazılı ve etiketi olmayan konserveleri bulundurmak ve satmak,
d- Lüzumlu telefon numaralarını bulundurmamak,


MEŞRUBAT, MEMBA İÇME VE KULLANMA SU DEPOLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 62- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Yükleme ve boşaltma sırasında trafiği engelleyen yerlerde depo açmak, (Memba, içme ve kullanma suları hakkında Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği hükümleri uygulanır.)
b- Lüzumlu telefon numaralarını bulundurmamak,
c- Bej renkli iş gömleği giymemek,
ç-  Kaldırım, yol ve tretuvar üzerinde mal ve malzeme depolamak,


SOĞUK HAVA DEPOLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 63- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- İşin gerektirdiği oda ve bölmeleri yapmamak (Bu yerlerin tesisat ve teknik donanımlarının olması mecburidir.)
b- Depo ana kapısından başka, giriş çıkışlarda sıcaklığı etkilememesi amacıyla ikinci bir kapının oluşturmamak,
c- Pencerelerde delikleri 2 milimetreyi geçmeyen tel kafes oluşturmamak,
ç- Her odanın içinde zil tertibatlı birer ısı ayar, diğer adıyla termograf ve ikişer termometre bulundurmamak,
d- Besin maddelerini, tabana temas etmeyecek şekilde ızgara ve raflar üzerine seyrek olarak istif etmemek, çuval ya da koli arasına çıtalar koymamak, çengellere aralıklı olarak asmamak,
e- İstifler arasında serbest geçişler oluşturmamak, (Birbirine kokusu sinen değişik besin maddeleri bir arada olmayacak ve niteliği bozulmuş, ambalajı açılmış maddeler bulundurulmayacaktır.)
f- Konserve, taze balık, kümes hayvanı, tavşan ve kanatlı av hayvanı, sebze ve meyve, yumurta, yemeklik yağ, süt ve sütten yapılmış besin maddeleri dışında-kileri depoya kabul etmek,
g- Bu tür yerde, tavşan ve kanatlı av hayvanlarını iç organları çıkarıldıktan sonra asılı olarak muhafaza etmemek,
ğ- Kümes hayvanlarını tüyleri yolunmuş, iç organları çıkarılmış, ayakları hanep mafsalından kesilmiş olarak muhafaza etmemek,
h- Çiğ balıkları niteliğini bozmayan raf ve ızgaralarda muhafaza etmemek,
ı- Tuzlu balıkları kapalı kapta veya teneke ambalajla muhafaza etmemek
i- Yumurta sandıklarını yanlarda 8 ile 10, alt ve üstlerde ise 3 ile 5 santim ara verilerek istif etmemek,
j- Yaş meyve ve sebzeleri ambalajlı şekilde muhafaza etmemek,
k- Hayvani yağ, yumuşak peynir, krema ve yoğurt gibi sütten yapılmış besin maddelerinin her tarafı kapalı ve sızdırmaz kaplar içinde; kaşar, gravyer gibi sert peynirlerin de ambalajlı ve açık olarak ayrı bölümlerde muhafaza etmemek,
l- Pastırma, sucuk ve diğer konserve etleri ambalajlı olarak açık raf ve çengellerde muhafaza etmemek,
m- Soyunma, yemek yeme, temizlenme yerleri ve besin maddelerinin depoları, umumi tuvaletle doğrudan bağlantılı oluşturmak,
n-  Soğuk hava depolarında çalışabilir raporu olmayan işçileri çalıştırmak, (Yetkili kurumlarca tasdik edilmiş ve depoya giren çıkan maddeleri kaydetmeye yarayan defterin olması zorunludur.)


LPG: SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI, CNG: SIKIŞTIRILMIŞ VE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ DEPO VE BAYİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 64- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Meskûn mahal içerisinde LPG ve CNG depoları açmak, (Meskûn mahal içerisinde LPG bayisi açılması halinde bu yerlerde havalandırma yeterli olacaktır.)
b- Yangına karşı her türlü önlem almamak,
c- Okul ve benzeri yerlerin yakınında LPG bayisi açmak,
ç- LPG bayilerinde 250 kilogramdan fazla tüp bulundurmak,
d- Bu tür yerlerin açılması esnasında Türk Standartları Enstitüsü Kurumunun belirlediği kurallara uymamak,
e- Denetim elemanlarına mukavemette bulunmak ve zorluk çıkarmak,
f- İlgili kuruluşlardan gerekli izinler alınmış olsa dahi belediyeden ruhsat alınmadan bu tür yerleri çalıştırmak.
g- Teftişlerde gösterilmek üzere belediye teftiş defteri bulundurmamak,
ğ- İlçe dahilinde meskun sahalar içerisinde dolu veya boş olarak, LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerini park etmek (bu tür araçlar belirlenmiş alanlara park edilecektir.)
h- Tüp dağıtımı esnasında ses yükseltici cihazlarla anons yapmak,


TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN BİRLİKTE VEYA AYRI OLARAK PERAKENDE VE TOPTAN SATILDIĞI YERLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 65- (1) Aşağıdaki fiil, eylem ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
a- Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte perakende satışını yapabilmek için zorunlu olan tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgesini almamak,
b- Piyasaya arz ambalajı açılmak suretiyle açık alkollü içkilerin satışını ve sunumunu yapabilmek için zorunlu olan, açık alkollü içki satış belgesi almamak,
c- Yetkili satıcılar tarafından satış belgesinde belirtilen işyeri adresi dışında satış veya sunum yapmak,
ç- İşyerlerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıldığı otomatik satış makineleri bulundurmak, (Tütün mamulleri ve alkollü içkiler, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez.)
d- Alkollü içkileri, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanlar dışında sergilemek, (Ürüne tahsis edilmiş muhafaza ve soğutma amaçlı ünitelerde satış ünitesi kapsamındadır. Alkollü içkiler birden fazla satış ünitesinde satışa sunulabilir ancak, satış üniteleri birden fazla alanda veya reyonda konumlandırılarak alkollü içkilere tahsis edilmiş alan bütünlüğü bozulamaz.)
e- Perakende satıcılar tarafından, satış belgesi almamış kişilerden ürün almak,
f- Perakende satıcılar tarafından; tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin, nihai tüketicilere yönelik arz ambalajlarını bozmak ya da bölmek suretiyle satış veya sunumunu yapmak,
g- Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımını yapmak, bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlemek,(Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.)
ğ-  Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinlikler ile bu tür etkinliklerin tanıtımında ve etkinliklerin gerçekleştirileceği mekânlarda alkollü içki markaları veya alkollü içki markalarını çağrıştıracak uygulamalar, bu tür uygulamaları doğrudan veya dolaylı içeren faaliyetlerin gerçekleştirmek,
h- Satış üniteleri veya alanları işyeri dışından görülebilecek şekilde tasarlamak,
ı- Satış ünitelerini işyeri dışına koymak,
i- Tüketicileri içeriye girmeksizin alışveriş yapabildiği büfeler hariç olmak üzere; tütün mamulleri, çocuklara yönelik olan materyaller, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri çoğunlukla çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik olan alanlarda satışa arz etmek,
j- İşyerlerinde birden fazla alanda sigara satışa sunmak, işyerinde 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün mamulleri ve alkollü içkiler satmak veya sunum suretiyle tüketimlerine arz etmek, (Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi istemek suretiyle, 18 yaşından büyük olduğu bilgisine ulaşarak satışı veya sunumu gerçekleştirir.)
k- 18 yaşını doldurmamış kişileri, tütün mamulü ve alkollü içkilerin pazarlanmasında, satışında ve sunumunda istihdam etmek, (Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.)
l- Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün mamullerinin satışını yapmak,


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                   Uyulması Gereken Çeşitli Hükümler Uygulaması

MADDE 66-

1- Bu Yönetmelik hükümlerinden, ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.
2- Bu Yönetmelikte yer almayan işyerleri ile ilgili olarak ilgili Yönetmelikler ve genel hükümler uygulanır.
3- İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz. Ancak iş yerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanması saklıdır.


Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 67-
1-
Bu yönetmeliğin kapsamı dâhilinde olan uyuşmazlıklarda bu yönetmelik uygulama alanı bulur. Ancak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 68-
1-
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Mudanya Belediyesinin sorumluluğu; görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır. Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu alanlar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve denetimi ve yetkisi dahilinde olan yerler bu yönetmeliği kapsamının dışındadır.

Diğer

MADDE 69-
1-
Belediye zabıtasının görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında görevli memura zorluk çıkarmak ve mukavemet etmek yasaktır.
2- Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesinde belirtilen Kanun ve Yönetmelikler ile yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen hususlara uymayanlara, Belediye zabıta görevlilerince tutanak tanzim edilerek yetkili birimlere gönderilir ve takibi yapılarak işlem sonuçlandırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

      Cezai Hükümler MADDE 70- (1) Yönetmeliğe muhalefet edenler hakkında aşağıdaki hükümler

      Uygulanır, Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini Belediye memurları yapar.

1- Bu yönetmelikte belirlenen emir ve yasaklar ile kabahatler kanununa göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti görev esnasında re’sen; veya şikayet üzerine Belediye Zabıta personelince düzenlenecek tespit tutanağı ile yapılır.
2- Tanzim edilecek tespit tutanağında en az iki Zabıta Personelinin imzası ile hakkında tutanak tanzim edilen kişinin yahut kanuni temsilcisinin veya velisinin ya da varsa vasisinin; tüzel kişiler bakımından ise şirketi temsile yetkili kişinin veya yetkili olduğunu beyan eden kişinin imzası bulunur. Hakkında tutanak tanzim edilen ilgili kişinin mezkûr tutanağı yahut evrakı imzadan imtina etmesi halinde tutanağa/evraka şerh düşülür.
3- Tanzim edilecek tespit tutanağında;

a- Hakkında tutanak tanzim edilen kişinin T.C. Kimlik Numarası, Kimlik bilgileri ve adresi, hakkında işlem yapılan kişinin tüzel kişi olması halinde, vergi numarası, mersis numarası, yetkili temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
b- Kabahatler Kanunu veya iş bu yönetmelik ya da başkaca mevzuattan kaynaklanan idari para cezası gerektiren fiilin yasal dayanak maddesi,
c- Fiilin işlendiğini ispata yarayan tüm deliller,
ç- Tanzim edilecek tespit tutanağı tarihi, saati ile iş bu belgeyi tanzim eden personelin ad, soyadı, unvan ve sicil bilgileri açık bir şekilde yer almalıdır.
d-  Bu Yönetmelikte belirtilen emir ve yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/e Maddesi, 1608 sayılı umuru Belediye Müteallik Ahkamı cezaide hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerine muadil kanunun 1. Maddesi gereğince Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanun’unun 32. maddesinde belirtilen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Ayrıca niteliğine uygun düştüğü ölçüde 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 12.07.2012 Resmi Gazete Tarihli ve 28351 Sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar da uygulanır.
e- Kişinin gerçekleştirdiği fiil ve eylemler neticesinde verilen idari para cezalarına rağmen, kişi, süreklilik arz edercesine bir takvim yılı içerisinde 3 defa kabahat niteliğindeki fiil ve eylemlerine yahut iş bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara aykırı fiil ve eylemlerine devam etmesi halinde ve hakkında idari para cezası verilmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesi çerçevesinde, yasaklanan faaliyetin menine karar verilmek sureti ile işyerinin belediye encümeninin takdir edeceği şekilde 3 ila 15 güne kadar geçici olarak kapatılması (Ticaret ve Sanattan men) cezası verilir.
f- İlçe genelinde kurulun semt pazarlarında tahsis sahibi olan kişi ve çalışanları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin hükümleri saklıdır.
g- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesi hükümleri saklıdır.
h- Bu maddede öngörülen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni tarafından verilir.
ı-  Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
i- Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde görevli ve yetkili mahkemeye itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararı kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa süre içinde sonuçlandırılır.
j- İdari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur
k- Bu maddede belirtilen fiillerin aynı yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat arttırılarak uygulanır. Bu yönetmelikte belirtilen her bir fiil için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.
l-  İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, kayıt altına alınması için, izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 (otuz) gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilmek üzere sosyal yardım birimlerine tutanakla teslim edilir. Menşei belli olmayan, bekletilmesi neticesinde bozulmaya sebebiyet verecek ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek gıda ürünleri derhal imha edilir. İlçe genelinde Zabıta Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yedi emine almış olduğu her türlü mal, malzeme ve aracın Belediye Deposunda depolanması sebebi ile Belediye Meclisinin belirlediği tutarda günlük olarak depolama ücreti uygulanır.

Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 Sayılı Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanunun 5728 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre belediye encümeni kararı ile idari para cezası verilir. (Belediyemizin ilgili birimince tespit edilen hasar bedelinin, Belediyemize makbuz karşılığı peşin ödenmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.)

j- Araç trafiğine kapatılmış alanlara, parklara, yeşil alanlara, Belediye tarafından altyapı ve asfaltlama yapılan yerlere ve Belediye tarafından gerçekleştirilen organizasyon, konser, etkinlik vb. gibi alanların üzerine, yapılan tüm uyarılara rağmen motorlu araçlarını bırakan araç ilgililerinin araçları 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçede belirlenen yediemin otoparkına bırakılır. Uyarılara riayet etmeyen ve muhalefet eden ilgililer hakkında bu yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
k- Umuma ait yol, kaldırım, meydan, cadde, bulvar gibi alanların yapım ve tamiratı için dökülen taş, kum, çakıl, demir vb. malzemeleri çalanlar hakkında idari para cezasının yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
l- Mudanya Belediye Başkanlığı ilgili birimi izni olmaksızın işyerinin ön ve yan duvarları ile işletme önüne vatandaşı rahatsız edecek şekilde Led Işıklı dijital tabela koyan işyeri ilgilileri olumsuzluğa sebebiyet veren tabelayı kaldırması hususunda yazılı olarak uyarılır. Yapılan tebligata riayet etmeyen işyeri ilgililerinin Led Işıklı dijital tabelaları yedi emine alınarak yönetmelik hükümlerine istinaden yasal işlem uygulanır. Yediemine alınan dijital tabelalar ile ilgili ayriyeten Belediye deposunda depolandığı gün tutarında depolama ücreti uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezanın Uygulanması - Yürürlük

Takdir Edilen Cezanın Uygulanmasına İlişkin Hususlar

MADDE 71-

(1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:
a- Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek suretiyle tebliğ/tebellüğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
b- Tespit tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.
c- Tespit tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır,
ç- Tespit tutanakları en geç 7 (yedi) gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir,
d- Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıç günü dikkate alınır.

 

Kararın İnfazında Uygulanacak Süreç

MADDE 72-

1- Alınan kararların infazında şu hususlara dikkat edilir:
a- Bir işyeri hakkında kapatma kararı bulunuyor ise, kapatma kararına hazırlık için verilen sürenin dolması üzerine kapatma işleminde;
2- Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler aldırılır.
3-  Pencere ve kapılar kapattırılarak dışarıya teması kestirilir.
4- İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
5-Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.
6-İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.
b-
Mühürlenerek kapatılan bir işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tutularak belediyenin hukuk birimi aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda mühür kaldırma tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir sureti teslim edilir.
c- Geçici olarak kapatılan Pazar tezgâhları Zabıta Memurları tarafından tahsis edilen alana şerit çekilmesi, geçici kapandığına dair ilanın asılması ve kimsenin kullanıma açılmaması yoluyla gerçekleştirilir, Pazar tezgâhının tahsis sahibi tarafından kullanımına geçici kapama cezası bitimi izin verilir.
ç- Araç trafiğine kapatılmış alanlara, parklara, yeşil alanlara, Belediye tarafından altyapı ve asfaltlama yapılan yerlere ve Belediye tarafından gerçekleştirilen organizasyon, konser, etkinlik vb. gibi alanların üzerine, yapılan tüm uyarılara rağmen motorlu araçlarım bırakan araç ilgililerinin araçları 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen yedi emin otoparkına bırakılır. Uyarılara riayet etmeyen ve muhalefet eden ilgililer hakkında bu yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen yedi emin otopark ücreti ve diğer ücretler ilgilisinden otopark tarafından tahsil edilir.

 

Yönetmeliğe Aykırılığın Tespiti

MADDE 73-

1- Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;
a- Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,
b- Alınan yazılı yâda sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile
c- Kural ihlali delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
ç- Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde, Belediye Zabıta Memurları tarafından cezai müeyyide uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 74-

1- 06.10.2017 Tarih ve 2017/193 Esas , 2017/247 Sayılı Kararı ve Kaymakamlık Makamının 12/10/2017 Tarih ve 2017/3038 Sayılı Onayı ile kabul edilen “Mudanya Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen  Zabıta Yönetmeliği” Yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Bu Yönetmelik Mudanya Belediye Meclisinin kabulü ve ilgili makamın tasdiki ve Belediye internet sitesinde yayınından itibaren yürürlüğe girer.


Madde 75 –

Yürütme
Bu yönetmelik Mudanya Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close