Bilgi İşlem Müdürlüğü

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AMAÇ : MADDE 1

Bu yönetmelik Mudanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler.

 

KAPSAM : MADDE 2

Mudanya Belediyesi’ne ait tüm birimlerde sistemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliğinde en yüksek seviyede faydalar sağlanabilmesi için, belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek, belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak, gerekli konularda sistem analizi, program yazılımları ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamak, kent bilgi sistemi datalarını koordine ederek bilgi sistemlerinden alınan verilerle bilgiyi iyi yönetmek, paylaştırmak, analiz etmek ve analizler sonucunda karar mekanizmasını harekete geçirerek yönetimin sağlıklı kararlar almasını sağlamak.

Bilgi İşlem birimi çalışmalarının temel dayanak noktalarından biride; teknolojik gelişmelerin hızla değiştirdiği dünyada, gelişen teknolojileri kullanarak insana hizmet etmenin ve şeffaflaşmanın temelini teşkil eden çağdaş belediyecilik anlayışının kurum içi ve kurum dışına yayılmasını sağlamaktır. Bilgi İşlem birimi olarak bilişim teknolojisini belediyemiz bünyesinde kurarken Avrupa Birliğinin İyi Yönetişime ilişkin kararlarını da göz önüne alarak; açıklık, saydamlık, hesap verme, katılımcılık ve bilgi edinme haklarının kullanılması gibi konularında içeren teknolojik ağ tasarlanmıştır.

 

DAYANAK : MADDE 3

Bilgi İşlem Müdürlüğü, "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının 48.maddesi, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak kurulmuş birim olup, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununda belirtilen Görev, Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmelik hazırlanmış olup'' Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

MADDE 4: FAALİYET KONUSU

 

1.        Belediye Uygulama otomasyonunun kurulması (MIS) ve gerekli yazılım desteğinin verilmesi. (60 uygulama modülü) yeni uygulama yazılımlarının geliştirilmesi

2.        Tüm bilgisayar kullanıcıların donanım altyapısının hazırlanması arıza desteğinin verilmesi

3.        Tüm birimlerde bilgisayar network alt yapısının kurulması

4.        Belediye santral sisteminin kurulması ve yeni abonelerin sisteme dahil edilmesi

5.        Personel Takip sisteminin kurulması ve gerekli yazılım ile donanım alt yapısının sağlanması

6.        Kent Bilgi sistemi alt yapısının kurulması ve yönetim bilgi sistemiyle entegre sistemin kurulması

7.        İnternet alt yapısının kurulması ve internet sayfalarının hazırlanması

8.        Web üzerinden tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi

9.        İletişim alt yapısının kurulması (Outlook) kullanıcıların entegrasyonu

10.     Sistem güç kaynaklarının devreye alınması ve bakımı

11.     İnteraktif SMS sistemin kurulması

12.     Güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ve bakımı

13.     Büro malzemeleri( fotokopi, faks, plan kopya, yazıcı, tarayıcı) cihaz alımlarında ilgili birimlere teknik destek sağlanması

14.     Muhtarlık programın yazılması teknik destek verilmesi donanım sorunlarının çözülmesi

15.     Network güvenlik yazılımlarının temini ve sistemin güvenliğinin sağlanması

16.     Veri Güvenliğinin ve yedekleme sistemin kurulması ve işletilmesi

 

MADDE 5 : Organizasyon Yapısı

Bilgi işlem Müdürlüğü,

 


Bilgi İşlem Bürosu

Bilgi İşlem Bürosu; Belediyede sisteme bağlı olan ve sisteme bağlı olmayan dış müdürlüklerin kullandığı tüm bilgisayar, printer, scanner, plotter vs. cihazların sorunsuz çalışması, server üzerindeki bilgilerin her zaman yedekli ve güvenilir mekanlarda saklanması, virüs ve dış saldırılardan korunma, 7/24 sesli iletişim hattının faal olarak çalışması, web sayfamızın kesintisiz hizmet vermesi, muhtarlıkların bilgisayarlarının bakımları, MIS- Belediye otomasyon programının sorunsuz çalışması için gerekli bakımların yapılması hizmetlerini vermektedir.

Bilgi Sistemleri Bürosu; Ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını belediyemiz genelinde başlatmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından sayısallaştırılmış haritaların Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kapsamında, akıllandırılmaları ve sorgulamalara hazır hale getirilmeleri, İmar durumu programının eksiksiz olarak çalıştırılması, Planlama Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlayarak İnternetten imar durumu verilmesi çalışmalarında sorunsuz hizmet verilmesini sağlamak, Araç Takip Sistemini kurarak, ilgili müdürlüklerin, kendilerine bağlı araçları online takip ve raporlamalarını sağlamak, İntranette yayın yapan web sayfasının sorunsuz çalışmasını sağlamak temel olarak verilen hizmetlerdir.

 

MADDE 6 

Personel Durumu

1.        Bir Adet Bilgi İşlem Müdürü

2.        Bir adet Bilgi İşlem Sorumlusu

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : MADDE 7

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 : Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Mudanya Belediye BBaşkanı yürütür.

İletişim

Birim Faks:

    (+90 224) 544 23 48

 

Bilgi Edinme Hakkı ; 

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 25445 sayılı resmi gazete yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

Bu yönerge kişilerin bilgi edinme hakkının kullanılmasında, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında; valilikler ve kaymakamlıklarda; mahalli idarelerde (köyler hariç) ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerinde alınacak idari ve teknik tedbirler ile yürütülecek iş ve işlemleri kapsar. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Bilgi Edindirme Servisi yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar. Vatandaşın belediyemizden istediği bilgi ve belgeleri en kısa zamanda yasal izinler çerçevesinde ulaşmasını sağlar. 

Sayfayı paylaş
Mudanya Belediyesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close